Myfyrwyr Bydwreigiaeth PDC yn sefydlu 'Banc Bach', menter i roi hanfodion babanod

Tracey James 1.jpg

Tracey James sy'n astudio Bydwreigiaeth wnaeth llunio'r syniad i ddechrau 'Banc Bach' sef menter sy'n galluogi pobl i roi hanfodion babanod mewn ysbytai lleol. Caiff yr eitemau eu casglu a'u dosbarthu i fanciau bwyd cyfagos.

Rhannodd Tracey ei syniad gyda'i chyd fyfyrwyr bydwreigiaeth, ac maent wedi ei chefnogi gyda'r ymdrech. Maen nhw wedi helpu llawer o deuluoedd yn Ne Cymru drwy gyfnodau anodd.

Yma mae Tracey yn sôn am 'Banc Bach' fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Fydwraig.

"Ar ôl cerdded fy mab ifanc i'r ysgol, ym mis Tachwedd 2020, sylwais ar arwydd yn y banc bwyd lleol. Roeddent yn gofyn am eitemau hanfodol fel pasta, tuniau, hylif golchi ac ati. Roeddwn i'n meddwl tybed a oedd unrhyw un wedi meddwl rhoi hanfodion babanod. Fel myfyriwr bydwraig, roeddwn i'n teimlo bod hyn yn rhywbeth y gallwn helpu gydag ef, ac felly dyna sut y dechreuodd Banc Bach.

Rwy'n lwcus i fod yn rhan o garfan anhygoel sy'n llawn pobol garedig a hael iawn. Pan gysylltais â nhw am y syniad o ddechrau ein 'Banc Bach' ,roedd y gr┼Áp cyfan yn barod i helpu. Rwy'n falch iawn bod hyn wedi bod yn ymdrech ar y cyd.

Fel carfan, yr oeddem ar fin mynd allan ar leoliad gwaith. Gan ein bod wedi'n rhannu rhwng byrddau iechyd ac ysbytai, cawsom gyfle i osod blychau casglu mewn gwahanol leoliadau.

Y rhain oedd Ysbyty'r Tywysog Siarl, Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Athrofaol y Faenor. Roeddem hefyd yn gallu gosod un yn y Brifysgol i'r carfannau a'r staff eraill ei roi.

Wnaeth staff a mentoriaid ledaenu'r gair, a dechreuodd blychau lenwi'n gyflym iawn, gyda chlytiau, fformiwla babanod, clytiau, gwlân cotwm ac ati. Roedd yr ymateb a gawsom yn anhygoel. Dosbarthwyd y blychau rhwng gwahanol fanciau bwyd, gan helpu teuluoedd ar adeg anodd.

Roedd y gefnogaeth a'r brwdfrydedd gan bawb a gymerodd ran yn cynhesu'r galon, ac roedd yn ymgodiad i gefnogi'r teuluoedd y cawsom y fraint o ddarparu gofal iddynt.

Rydyn ni wedi cwblhau ein hail gasgliad yn ddiweddar, a gwnaethom ei ddosbarthu'n lleol. Derbyniwyd yr eitemau gyda diolchgarwch. Rwy'n gobeithio trefnu casgliad arall ym mis Mai/Mehefin eleni.

Felly, os ydych chi'n digwydd dod ar draws un o'n blychau, mae croeso i chi rhoi eitemau a helpu i gefnogi ein 'Banc Bach'.

Hoffwn i ni ddiolch i bawb sydd eisoes wedi cyfrannu a diolch ymlaen llaw os hoffech gyfrannu yn y dyfodol."