Mae PhD Gabrielle yn edrych ar sut mae iechyd meddwl a gweithgareddau corfforol yn effeithio ar lesiant

Gabrielle Hale

Buom yn siarad â Gabrielle Hale, ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, a'i thema eleni sef 'natur. Gofynnwyd iddi sut mae'r thema yn gysylltiedig â'i hymchwil a'i diddordeb mewn iechyd meddwl.   
 
Mae Gabrielle yn fyfyriwr PhD yn y Brifysgol.


 
Pam mae'r thema natur cyseinio gyda chi?  
  
Rwyf bob amser wedi mwynhau mynd ar deithiau cerdded hir, hyd yn oed yn fwy ers y pandemig.    
  
Mae'r cyfnod clo wedi gwneud i mi werthfawrogi gallu mynd ar daith gerdded y tu allan. Mae'n help mawr i gael yr egwyl honno ac awyr iach wrth weithio ac astudio gartref.    
  
Mae mynd ar daith gerdded yn eich helpu i ddiffodd ar ôl diwrnod hir o ymchwil PhD. Y penwythnos nesaf, dwi'n dringo'r Wyddfa yn y nos i godi arian i'r elusennau Mind a CLIC Sargent.    
  
Mae cerdded y tu allan yn ystod y pandemig hefyd wedi gwneud i mi werthfawrogi pa mor lwcus ydym i fyw yn Ne Cymru. Mae gennym olygfeydd a mannau gwyrdd mor hardd ar ein stepen drws.   


 
Sut mae'n gysylltiedig â'ch ymchwil PhD?  
  
Mae fy nhraethawd yn edrych ar sut mae iechyd meddwl a gweithgareddau corfforol a ddarperir gan glybiau pêl-droed proffesiynol yn cael effaith ar les pobl ifanc.    
  
Mae'r cyfyngiadau COVID wedi bod yn anodd i bawb. Yr oedd yn agoriad llygad i ddysgi am yr effaith andwyol y mae cau parciau lleol a chyfleusterau hamdden wedi'i chael ar iechyd meddwl pobl ifanc.

Yn enwedig y rhai sy'n byw mewn ardaloedd mwy trefol ac felly nid oes ganddynt fynediad i fannau gwyrdd na gerddi.   
 
Rydym mor lwcus i fyw yn Ne Cymru a chael mynediad i gynifer o fannau gwyrdd hardd ar ein stepen drws. Mae angen i natur fod yn hygyrch i bawb.


 
Ydych chi wastad wedi bod â diddordeb mewn iechyd meddwl?  
  
Do, a dyma pam y penderfynais astudio gradd israddedig mewn Seicoleg yn PDC ac yna MSc mewn Seicoleg Glinigol.   
 
Mae fy PhD yn gwerthuso'r effaith caiff ymyriadau corfforol sy'n seiliedig ar weithgarwch a ddarperir gan glwb pêl-droed proffesiynol ar iechyd meddwl pobl ifanc.   
 
Rwy'n gobeithio datblygu ymyriad sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Bydd yn defnyddio'r atyniad ysbrydoledig o glybiau pêl-droed proffesiynol i annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon. Bydd yn eu haddysgu am bwysigrwydd cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol i hybu eu hiechyd meddwl a'u lles.