Mae lleoliadau gwaith nyrsio yn wych ar gyfer dysgu, deall a datblygu sgiliau

James Paul

Buom yn siarad â James Paul, myfyriwr Nyrsio Plant am ei brofiadau ar leoliad.  
  
Mae'n sôn am y gefnogaeth y mae wedi'i chael a'r achos brys ei fod wedi helpu i ddatrys.  
  

Sut brofiad yw gallu profi eich gyrfa yn y dyfodol drwy gyfleoedd gwaith ar leoliad?

Mae lleoliadau gwaith yn ffyrdd gwych o ddysgu, deall a datblygu sgiliau, gallu personol a magu hyder a gwybodaeth. Mae'r ystod o gyfleoedd yn eich helpu i ddewis pa adran yr hoffech weithio ynddynt ar ôl graddio.
 
Pa gymorth ydych chi wedi'i gael yn ystod eich lleoliad gwaith? 
Mae lleoliadau gwaith yn cynnig ystod eang o gymorth, gan fentoriaid/aseswyr, goruchwylwyr a staff yn gyffredinol. O HCSW i staff derbynfa sydd, er nad ydynt wedi'u hyfforddi'n feddygol, â chyfoeth o wybodaeth am blant. Yn ogystal, mae'r brifysgol bob amser yno i gefnogi gydag ymholiadau neu drafod sefyllfaoedd anodd. Mae cyd-fyfyrwyr yn darparu'r cyfeillgarwch a'r ddealltwriaeth o'r hyn rydych yn mynd drwyddo. 
 
Dywedwch wrthym am yr achos brys y bu'n rhaid i chi ddelio ag ef tra oeddech ar leoliad gwaith yn Ysbyty Brenhinol Gwent. 
Roedd hyn yn sefyllfa frawychus a gymerodd drosodd fy meddwl am gyfnod. Roedd rhedeg tuag at y sŵn a chynorthwyo lle y gallwn, yn adwaith ar unwaith. Roedd y staff yn anhygoel gyda'r sefyllfa, ac roedd y cyflymder a gyrhaeddodd timau amlddisgyblaethol yn afreal. Roeddwn i'n gwybod pryd i gamu'n ôl a chanolbwyntio ar gleifion eraill, a oedd ar y pryd yn teimlo'r peth gorau i'w wneud. Diolch byth, adferodd y claf, sef y prif beth. Un peth sy'n glynu wrthyf yw'r canlyniadau. Wrth edrych ar yr ystafell ar ôl i bawb fynd, roedd yn ymddangos ei fod wedi'i daro gan dornado gan ddangos yr anhrefn drefnus a gododd. 
 
Sut y gwnaethoch roi cysur i'r claf ar yr adeg anodd hon? 
Roedd y claf yn ifanc, felly roedd y gofal cychwynnol yn canolbwyntio ar y teulu a rhoi cymorth i'r fam a dad.Pryd y gallai'r claf ryn gweithio, roedd yn ymddangos nad oedd wedi'i ofidus ac aeth yn ôl i fod yn siaradus a chwareus. Roedd hyn yn wych a wnes i nyrsio'r claf ychydig mwy o weithiau ar aildderbynnid. 
 
Sut wnaeth eich cwrs eich paratoi i ddelio â'r sefyllfa hon? 
Mae'r cwrs yn ein paratoi drwy ddarparu arweiniad meddygol a sicrwydd nad ydych ar eich pen eich hun. Mae hynny'n wir, yn seiliedig ar fy mhrofiad. 
 
Pam wnaethoch chi benderfynu dod yn nyrs plant?  
Mae nyrsio plant wedi bod o ddiddordeb i mi fel person â salwch hirdymor. Mae ysbytai a gofal iechyd wedi bod yn rhan o'm bywyd erioed. Felly, mae'n teimlo fel proses naturiol i fanteisio ar y cyfle hwn. 
 
Beth ydych chi'n ei garu fwyaf am fod yn fyfyriwr nyrsio? 
Gweld y cleifion yn gwella i fynd adref. Hefyd cael y cyfle i ddysgu, arsylwi, ennill gwybodaeth, a chwrdd â chymaint o bobl. Cleifion, rhieni a chydweithwyr yw'r hyn sy'n gwneud rôl y myfyriwr nyrsio mor werthfawr. 
 
Pa sgiliau fyddwch chi'n gallu defnyddio yn eich gyrfa yn y dyfodol? 
Mae eich sgiliau'n cael eu gwella'n gyson. Gallaf eisoes weld fy sgiliau arsylwi a'm dealltwriaeth gyffredinol yn gwella gyda phob sifft. Rwy'n teimlo bod cyfathrebu'n hanfodol bwysig. Sgwrsio â phawb; meithrin ymddiriedaeth a darparu clust ar gyfer gwrando lle bynnag y gallwch.