Mae adrodd fy stori yn anodd, ond os yw'n helpu rhywun i estyn allan, mae'n werth chweil, meddai Jennifer

Jennifer Howarth - Adult Nursing Student

Mae'r myfyriwr nyrsio Jennifer Howarth yn trafod yr heriau y mae wedi'u hwynebu yn ystod ei chwrs nyrsio oedolion a'r rhesymau dros newid ei gyrfa.  
  
Mae'n rhannu ei hymateb i ddamwain traffig difrifol a ddigwyddodd wrth gymudo i'w lleoliad gwaith un bore. Mae hi hefyd yn siarad am yr anawsterau personol sydd wedi effeithio ar ei hiechyd meddwl a'r gefnogaeth a gafodd gan y Brifysgol. 

"Ar fy ffordd i'm lleoliad un bore, stopiais wrth ddamwain traffig difrifol. Doeddwn i ddim wedi ymgymryd â lleoliad damweiniau ac achosion brys nac wedi cael unrhyw brofiad o ddigwyddiad mawr. Ond, cynorthwyais, yn y sefyllfa hon, drwy roi CPR a helpu bachgen ifanc gyda'i glwyf nes i'r ambiwlans gyrraedd. Roedd yr holl hyfforddiant a oedd gennyf ar CPR, a sefyllfaoedd brys, yn caniatáu i mi weithredu'n gyflym. Ar ôl i'r ambiwlans ddod i asesu a symud y claf, arhosais gydag ef a dal ei law, gan roi sicrwydd gan ei fod yn galw allan am ei dad. Yn anffodus, roedd yr anafiadau mor ddifrifol collodd ei dad ei fywyd. 

Cyn dechrau'r cwrs, doeddwn i ddim wedi gofalu am rywun mewn lleoliad gofal. Felly, rwy'n teimlo bod yr hyfforddiant a ddarperir gan y staff addysgu a'r ganolfan efelychu yn y brifysgol yn helpu i'ch paratoi ar gyfer yr hyn y gallech fod yn ei wynebu, allan ar leoliad. Gall defnyddio senarios fod yn frawychus. Fodd bynnag, maent yn helpu i wybod sut i ofalu am gleifion ym mhob lleoliad. Wrth ddelio â sefyllfaoedd fel hyn, rwyf wedi dysgu aros yn ddigyffro a cheisio cymorth bob amser. 
 
Rwyf bob amser wedi bod yn berson gofalgar ac wedi helpu i ofalu am fy nain pan oeddwn yn 20 oed, ac roedd hi'n lliniarol gyda chanser yr ysgyfaint. Dyma le dechreuodd fy edmygedd o nyrsys. Wrth ofalu amdani, roeddwn wedi dechrau gweithio i Lloyds TSB ac wedi prynu fy nghar fy hun felly, roedd dilyn y freuddwyd hon yn ymddangos yn syniad pellgyrhaeddol. 
 
Yn 28 oed, deuthum yn fam i ferch fach hardd, Evie. Wrth iddi hi droi yn dair oed, roedd pryderon bod ganddi Spina Bifida a bu'n rhaid iddi fynd drwy nifer o sganiau a phrofion MRI. Roedd hwn yn drawmatig ac yn gyfnod dryslyd i mi, fel mam sengl. Roedd y gefnogaeth, yr addysg a'r ddealltwriaeth a gefais gan y nyrsys yn ystod y cyfnod hwn yn rhagorol. Roeddent yn helpu trwy roi cysur i fi a dangos gofal i Evie. 
 
Y profiad hwn a arweiniodd at fy mhenderfyniad i wneud cwrs mynediad. Byddai hyn yn fy ngalluogi i symud ymlaen i fod yn nyrs oedolion. Er bod fy mhrofiad wedi bod mewn pediatreg, fy mreuddwyd oedd gweithio ym maes Gofal Canser Felindre fel nyrs oedolion.  
  
Mae gofalu am eich iechyd meddwl yn ystod eich cwrs nyrsio mor bwysig. Mae'n rhywbeth rydw i wedi dioddef ohono'n bersonol eleni. Mae adrodd fy stori yn anodd, ond os yw'n helpu rhywun i estyn allan, mae'n werth chweil. 
 
Cefais drafferth aruthrol gyda fy iechyd meddwl drwy fod mewn perthynas eithriadol o afiach. Gyda phwysau gwaith theori a lleoliad, gofalu am fy merch fach a delio â brwydrau'r berthynas hon, gallwn gofio deffro'n flinedig, yn feddyliol, bob dydd. Roeddwn i'n ansicr sut oeddwn i'n mynd ei reoli. 

Y cyngor gorau y gallwn ei roi i unrhyw un sy'n delio â materion iechyd meddwl yw bod yn agored ac yn onest. Byddwn yn annog pobl i beidio â bod ofn siarad allan a gofyn am help. Boed hynny'n ffrindiau i chi, yn fentor ar leoliad gwaith, tiwtor cwrs neu ddarlithwyr. 

Roedd y gefnogaeth a gefais gan fy nhiwtor, ac yn enwedig Mark Broom, Pennaeth Cyn Cofrestru, heb ei ail. Roedden nhw'n caniatáu i mi fod yn agored ac yn onest, cynnig cyngor ar reoli'r cwrs a rhoi cefnogaeth wych. Mae'r cymorth wedi helpu fi drwy'r drydedd flwyddyn hon. Roedd y staff yn credu ynof i, hyd yn oed pan nad oeddwn i'n credu yn fy hun."