Mae cael mynediad i'n gwasanaethau cymorth wedi helpu Elen i ymgysylltu'n llawn â'i hastudiaethau

Elen Ghassempoory - PhD student

Ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae'r myfyriwr PhD Elen Ghassempoory yn siarad am ei phrofiad o ddefnyddio gwasanaethau cymorth y Brifysgol drwy gael trafferth gyda phryder. 
 
"Rwyf wedi defnyddio nifer o'r gwasanaethau cymorth ers ymuno â'r Brifysgol. Dechreuais drefnu apwyntiad lles gan fy mod yn cael trafferth gyda fy mhryder. Ar ôl hynny, dechreuais ymgysylltu â'r gwasanaeth Cwnsela. Helpodd i reoli ac archwilio fy mhryder. Fe wnaeth hefyd fy helpu i ddatblygu gwahanol dechnegau ymdopi fel y gallaf ymgysylltu'n llawn â'm hastudiaethau. 
 
Rwyf hefyd wedi defnyddio'r gwasanaeth Iechyd Meddwl, sydd wedi fy nghefnogi i sefydlu Cynllun Cymorth Unigol. Awgrymodd y Cynghorydd Iechyd Meddwl fy mod yn trefnu apwyntiad gyda'r tîm Anabledd. Roedd ymgysylltu â'r tîm yn golygu y gallwn wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl drwy Gyllid Myfyrwyr a chael mynediad at offer a Mentor Iechyd Meddwl Arbenigol. Eu rôl yw fy helpu i reoli a mynd at fy astudiaethau mewn darnau bach. Felly, dydw i ddim yn cael fy llethu'n ormodol! 
 
Rwyf hefyd wedi treulio amser yn ymgysylltu â'r tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr. Sylwais fod fy mhryder wedi cynyddu gan rai anawsterau ariannol yr oeddwn yn eu cael yn ystod fy astudiaethau. Fe wnaethant fy helpu i gyllidebu a chynllunio ymlaen llaw gyda'm harian. Chwaraeodd y gefnogaeth hon ran fawr o ran lleihau fy mhryder, gan fod y straen a ddeilliodd o'r sefyllfa hon yn ei gwneud yn anodd ymgysylltu â'm hastudiaethau. 
 
Mae cael mynediad at y gwasanaethau hyn wedi fy helpu. Rwy'n teimlo y gallaf ymgysylltu'n llawn â'm hastudiaethau a chyflawni'r gwaith gorau y gallaf. Byddwn yn argymell unrhyw fyfyriwr i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnoch drwy'r Brifysgol. Mae pob aelod unigol o staff rwyf wedi ymgysylltu ag ef wedi bod yn gymwynasgar ac yn gefnogol. Maent wedi  helpu fi i deimlo'n gwbl abl i ymgysylltu â'm hastudiaethau. Mae'r gefnogaeth yno felly, manteisio ar yr hyn sydd ar gael os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl."