5 Rhinwedd Orau Nyrs Anabledd Dysgu

Lisa-Marie Hassall.jpg

Ar gyfer Wythnos Anabledd Dysgu 2021, gwnaethom ofyn i’n staff addysgu nyrsio anableddau dysgu, yn eu barn nhw, beth oedd ‘5 Rhinwedd Orau Nyrs Anabledd Dysgu’. Dyma'r rhinweddau a nodwyd ganddynt:

1. Cyfathrebu 

Mae nyrs anabledd dysgu yn gyfathrebwr effeithiol. Maent yn cydnabod nad trosglwyddo gwybodaeth yn unig yw eu rôl, ond gwrando. Mae gwrando’n cynnwys arsylwi ar yr hyn y mae unigolion yn ei ddweud wrthym trwy eu hymddygiad.

2. Gofal sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 

Mae nyrs anabledd dysgu yn gweld yr unigolyn. Maent yn gweld eu personoliaeth, eu cryfderau, eu hoff bethau a'u cas bethau. Maent hefyd yn cefnogi pobl ag ystod eang o anghenion. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt gwestiynu, herio a datblygu dulliau creadigol o ddarparu cefnogaeth unigol.

3. Meddwl yn Feirniadol a Chreadigrwydd 

Gall nyrs anabledd dysgu feddwl yn feirniadol a bod yn greadigol - ymateb i anghenion a dymuniadau unigryw i oresgyn rhwystrau.

4. Gweithio mewn Partneriaeth 

Mae nyrs anabledd dysgu yn gweithio mewn partneriaeth â'r unigolyn a'r bobl sy’n bwysig ym mywyd yr unigolyn.

5. Hunanymwybyddiaeth 

Mae nyrs anabledd dysgu yn hunanymwybodol. Maent yn deall y gall y ffordd y maent yn ymddwyn dylanwadu'n drwm ar sut mae eraill yn ymddwyn. Felly, mae angen iddyn nhw osod y naws, adnabod eu hunain a gwybod sut maen nhw'n gweithio orau.