Y 10 prif reswm pam mai PDC oedd y dewis cywir ar gyfer fy nghwrs nyrsio anableddau dysgu

Victoria Gibson.jpg

Gofynnwyd i'n myfyrwyr nyrsio anableddau dysgu am eu prif resymau pam mai PDC oedd y dewis cywir ar gyfer eu hastudiaethau israddedig ar gyfer Wythnos Anabledd Dysgu 2021. 
  
Dyma beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud:
 
1. Cyfleoedd i weithio gyda TRAC - Pwyllgor Ymgynghorol Addysgu ac Ymchwil  
"Rwy'n caru'r ffaith y gallwn weithio'n agos gyda phobl ag anableddau dysgu mewn theori ac yn ymarferol drwy TRAC. Mae gweithio gyda TRAC wedi bod yn ysbrydoledig" 
 
2. Mynediad i'r Ganolfan Efelychu Glinigol  
"Mae gan y brifysgol gyfleusterau gwych sy'n cynnwys y Ganolfan Efelychu. Mae'n fy helpu i wella fy sgiliau clinigol, gan fy ngalluogi i gymhwyso fy ngwybodaeth a fydd yn fy helpu gyda chleifion mewn lleoliad clinigol." 
 
3. Cymorth a ddarperir gan staff addysgu  
"Dewisais astudio yn PDC oherwydd y gefnogaeth anhygoel y mae myfyrwyr yn ei chael gan y tiwtoriaid. Mae'r darlithwyr bob amser wrth law i gynnig help a chyngor ar unrhyw agwedd ar y cwrs." 
 
4. Ymdeimlad o gymuned  
 "Roeddwn i'n gwybod drwy fynychu diwrnod agored mai nyrsio anableddau dysgu oedd y cwrs a'r proffesiwn i mi. Darlithwyr gwych ac roedd ganddo naws deulu go iawn. Penderfyniad gorau erioed." 

5. Cyfleoedd i ddatblygu perthynas waith da gyda gweithwyr iechyd proffesiynol  
 "Mae gallu manteisio ar gyfleoedd lleoliad yn fy mwrdd iechyd lleol wedi fy helpu i feithrin perthynas â darpar gydweithwyr yn y dyfodol."
 
6. Addysgu sy'n seiliedig ar ymchwil  
 "Roeddwn i'n hoffi fy mod i wedi darllen llawer o ymchwil a gynhaliwyd gan yr Athro Ruth Northway, ac mae hi'n rhan o'r tîm anableddau dysgu." 
 
7. Cyfleoedd i ymgymryd â lleoliad gwaith dramor  
 "Roedd y cyfle i wneud lleoliad gwaith dramor yn ddiddorol i mi gan fod gen i ddiddordeb mewn dysgu ffyrdd newydd o sut mae cymorth yn cael ei roi i bobl ag anableddau dysgu." 
 
8. Cymorth ar waith i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu  
 "Roeddwn i eisiau astudio yma yn seiliedig ar y gefnogaeth a roddodd i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu gan fod gen i ddyslecsia." 
 
9. Help ar ddechrau eich gyrfa  
 "Mae PDC yn helpu i gefnogi myfyrwyr i ddechrau eu gyrfaoedd fel nyrs. Nid ydych yn cael eich gadael yn y tywyllwch ar ôl cwblhau eich gradd" 
 
10. Cymerwyd ymagwedd synnwyr cyffredin yn ystod y pandemig
"Ni allai unrhyw un fod wedi rhagweld effaith covid. Dyma pryd y profodd PDC y gorau o'r goreuon. Maent wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni ac roedd ganddynt ddull synnwyr cyffredin go iawn o ddelio â'r pandemig.”