Geiriau olaf Imogen Salmon cyn iddi raddio

Imogen Salmon - Performance Student.png

Bydd Imogen, myfyriwr perfformiad, yn graddio o PDC eleni. Ar ôl clywed am ei phrofiadau anhygoel (gan gynnwys performio fel dawnsiwr wrth gefn ar daith gyda Jack Whitehall) fe benderfynon ni ddal i fyny â hi i ailadrodd ei phrofiad PDC a darganfod beth mae hi wedi'i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Pam wnaethoch chi ddewis y cwrs a astudiwyd gennych a pham PDC?

Rwyf bob amser wedi fy nghynhyrfu gan y syniad o fynd i weld unrhyw beth i'w wneud â theatr neu ffilm fyw. Ers imi bod in ifanc rwyf bob amser wedi cael fy nhynnu at weithgareddau creadigol. Yn yr ysgol uwchradd roeddwn bob amser eisiau rhoi cynnig ar ddrama, ond nid oedd gennyf yr hyder ac felly fe wnes i rhoi cynnig ar gelf a cherddoriaeth yn lle. Dim ond nes i mi weld y sioe gerdd Chicago yn fyw, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi rywsut roi cyfle i mi fy hun archwilio'r diddordeb hwn mewn ddrama.

Fe wnaeth y sioe gerdd ei hun a’r dalent a oedd ar y llwyfan fy ysbrydoli cymaint fel fy mod i eisiau bod ar y llwyfan hwnnw fy hun a phlymio i’r diwydiannau creadigol a gweld beth oedd ganddo i’w gynnig. Dechreuais fy mhrofiad prifysgol trwy astudio gradd sylfaen Celfyddydau Perfformio y Brifysgol am ddwy flynedd, a oedd yn seiliedig ar Gampws Coleg Caerdydd a Fro. Yna cefais y dewis i ychwanegu at fy nghymhwyster i radd lawn a phenderfynais astudio Theatr a Drama ar gyfer fy mlwyddyn olaf yn yr Atriwm. Roeddwn yn gyffrous fy mod yn gallu gorffen fy ngradd a dewisais astudio yn PDC ar y sail ei bod yn ymddangos fel Prifysgol hamddenol a chynhwysol o'r argraffiadau cyntaf. Mae'r Atriwm yng nghanol Caerdydd, a oedd yn bwynt gwerthu gwych i mi gan fod hyn yn golygu y gallwn brofi bywyd y ddinas wrth fynychu'r Brifysgol.

Beth oedd eich hoff rannau o'r cwrs a'r atgofion a'r chyfleoedd gorau a gawsoch wrth astudio yn PDC?

Fy hoff ran o'r cwrs fu'r modiwl ymchwil yn fy mlwyddyn olaf. Cawsom gyfle i archwilio ein diddordebau unigol gyda chyfres o brosiectau. Dewisais ymchwilio i weld a all sioeau cerdd effeithio ar gymdeithas yn gadarnhaol trwy eu hadloniant ar gyfer fy nhraethawd hir, a daniodd fy mhrosiect olaf ymhellach a oedd yn sioe gerdd 25 munud o’r enw ‘COVID-19 The Stay-at-Home Musical’.

Ysbrydolwyd y ddau brosiect gan gyfweliadau ac arolygon gan bobl go iawn a'u safbwynt a'u teimladau o amgylch y pandemig. Cefais gymaint o ryddid i astudio’r hyn yr oedd gen i wir ddiddordeb ynddo a wnaeth fy mlwyddyn olaf mor bleserus.
Mae PDC wedi rhoi llawer o gyfleoedd imi, gan gynnwys yr amser pan gyrhaeddais i berfformio ochr yn ochr â Jack Whitehall ar gyfer ei daith ‘Stood Up’ yn arena Motor Point fel dawnsiwr wrth gefn yn fy ail flwyddyn. Cof annwyl arall fyddai glanio prif rôl yn y sioe gerdd 'Disco Inferno' a gynhaliwyd gan CAVC yn fy mlwyddyn gyntaf. Roedd hyn yn wirioneddol y tu allan i'm parth cysur ac wedi fy nychryn gan nad oeddwn erioed wedi canu o flaen cynulleidfa fawr o'r blaen, ond mae'n debyg ei bod yn debyg. Roedd hyn yn un o'r profiadau gorau a gefais.

Mae'r cyfleoedd a gefais wrth fod yn fyfyriwr wedi rhoi hwb enfawr i mi ac wedi rhoi cipolwg i mi ar sut mae'r diwydiant creadigol yn gweithredu. Ac yn olaf, cefais gyfle i gael rhywfaint o brofiad gwaith gwerthfawr yn ystod fy modiwl Cyflogadwyedd, a oedd yn cynnwys golygu fideo ar gyfer Theatr Hijinx ac Asiantaeth Ystadau Tramor, Girasol Homes.

Beth wnaethoch chi fwynhau ei wneud fel myfyriwr tu allan i’r ddosbarth?

Er bod y pandemig wedi effeithio ychydig ar fy mhrofiad yn y brifysgol, byddwn i'n dweud bod bywyd myfyrwyr yn dda. Mae'n debyg nad fi yw eich myfyriwr nodweddiadol, nid oeddwn yn byw mewn llety myfyrwyr ac nid wyf yn yfwr enfawr, ond llwyddais i o hyd i gael profiad boddhaus a mwynhau gwneud ffrindiau agos tra’n y brifysgol. Fe wnaeth bywyd myfyriwr hefyd roi amser i mi gyfrif fy hun fel unigolyn, a oedd mor bwysig i mi. O, ac roeddwn i wrth fy modd â'r gostyngiadau i fyfyrwyr, pwy sydd ddim yn caru hynny?

Sut ydych chi'n teimlo i fod yn graddio ar-lein?

Wel, roeddwn bob amser yn dychmygu graddio gyda'r cap a'r gŵn nodweddiadol yn bersonol. Fodd bynnag, ni feddyliais erioed y byddwn hyd yn oed yn mynd i'r brifysgol, felly, er ei bod ar-lein, mae'n foment gyffrous a balch i mi. Er fy mod wedi dychryn i drosglwyddo o fywyd myfyriwr yn ôl i'r byd gwaith, dwi’n gwybod os bydd angen unrhyw arweiniad arnaf byth, bydd y Brifysgol yn hapus yn helpu ar ôl graddio.

Beth ydych chi'n gobeithio ei wneud ar ôl graddio?

Rwy'n eithaf ansicr wrth benderfynu beth yw fy nghamau nesaf yn fy ngyrfa. Rwy'n mwynhau gwneud ystod o wahanol bethau. Fodd bynnag, mewn byd delfrydol, rwy'n gobeithio y gallaf gael gwaith mewn rôl ôl-gynhyrchu / golygu / hysbysebu neu hyd yn oed gynllun graddedigion cyffrous. Rwy'n gobeithio glanio rôl sy'n greadigol, yn heriol ac yn gyffrous. Er, ni fyddwn yn dweud na wrth unrhyw swyddi actio.

A oes gennych unrhyw gyngor i'w gynnig i fyfyrwyr PDC yn y dyfodol?

Manteisiwch ar y cyfleoedd â'ch dwy law, peidiwch â bod ofn gofyn am help os oes angen, profwch bethau newydd hyd yn oed os ydyn nhw'n eich dychryn chi, peidiwch â becso am y pethau bach. A byw yn y foment. Gwneud y gorau o'ch tair blynedd, byddan nhw'n hedfan heibio! Cael hwyl!

Unrhyw eiriau terfynol?

Un peth arall yr hoffwn ei grybwyll, os ydych yn dadlau dros beidio â mynd i’r brifysgol oherwydd eich bod yn meddwl ei bod yn rhy hwyr, neu eich bod yn ‘rhy hen’, peidiwch â gadael i’r amheuaeth honno eich atal rhag astudio rhywbeth sydd o ddiddordeb ichi. Roeddwn yn 23 oed pan wnes i fy newis i fynychu'r Brifysgol. Nid oes rhaid i chi mynd i'r brifysgol yn syth ar ôl ysgol. Bron na theimlais yn euog fy mod wedi gadael fy swydd amser llawn i ddilyn fy niddordebau, ond rwyf mor falch fy mod wedi cymryd y risg i astudio yn PDC. Rwyf wedi cael profiad anhygoel.