Tri rheswm pam fod Mis Hanes LHDT+ yn bwysig i mi

Ray Vincent

Mae Ray Vincent, Aelod o Dîm Caplaniaeth PDC a Chadeirydd SPECTRUM, yn rhannu tri rheswm pam mae Mis Hanes LHDT+ yn bwysig iddo: 
 
Mae Mis Hanes LHDT+ yn fy nghyffwrdd i’n bersonol mewn o leiaf tair ffordd. Yn gyntaf, a minnau yn fy 80au, rwy'n ei ystyried yn gyfle i ddathlu'r cynnydd anhygoel sydd wedi'i wneud yn ystod fy oes ac i dalu teyrnged i'r bobl ddewr sydd wedi helpu i wireddu’r cynnydd hwnnw – sylfaenwyr sefydliadau fel yr Ymgyrch dros Gydraddoldeb Cyfunrywiol, y Mudiad Cristnogol Lesbiaidd a Hoyw, Stonewall ac eraill, a phobl fel Peter Tatchell sydd wedi ymgyrchu dros gymunedau ymylol am 50 mlynedd ar gost bersonol fawr. 
 
Yn ail, fel gweinidog Cristnogol, rwy’n ymwybodol iawn bod crefydd yn cael ei defnyddio gan lawer i gyfiawnhau’r gwahaniaethu y mae pobl LHDT+ yn ei ddioddef. Mae'r mis hwn yn gyfle i leisio fy nghred mai gan Dduw y daw pob gwir fynegiant o gariad. 
 
Yn drydydd, rwyf wedi dod yn ffrindiau'n ddiweddar gyda phobl yn Affrica y mae eu bywydau yn llythrennol o dan fygythiad oherwydd eu rhywioldeb neu eu hunaniaeth rhywedd. Mae pethau'n dal yn anodd i lawer o bobl yma yn y DU, ond yn  y gymuned brifysgol amlwladol hon mae gennym gyfle i fod yn gefn i bobl sy'n dod o rannau o'r byd lle mae pethau'n llawer gwaeth, neu eu herio pan fo angen. 
 
Roedd yr holl themâu hyn wedi'u hymgorffori yn yr Archesgob Desmond Tutu, fu farw ychydig wythnosau'n ôl. Roedd yn arwr yn y frwydr yn erbyn apartheid ac yn bensaer y 'genedl enfys' newydd, wrth gwrs, ond roedd yn angerddol wrth amddiffyn rhyddid a gwerth pobl LHDT+ hefyd, a hynny ar adeg pan nad oedd llawer yn gwneud hynny yn Affrica. I fi, bydd y mis hwn yn ddathliad ohono fe, a bydd hefyd yn fy herio i i barhau â'r frwydr, yn fy ffordd fach fy hun.