Beth mae Mis Hanes LHDT+ yn ei olygu i fi

Vaughan Rees

“Dywedodd Desmond Tutu, 'Byddwn yn gwrthod mynd i nefoedd homoffobig'. Yn fy marn i, nid nefoedd mohoni os yw'n homoffobig.” Vaughan Rees, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Caplaniaeth,

Yma mae'n siarad am yr hyn y mae Mis Hanes LHDT+ yn ei olygu iddo:

Rwy'n cyfaddef fy mod i weithiau’n teimlo ychydig yn drist ac yn rhwystredig pan fo pobl yn amau agwedd y Gaplaniaeth tuag at faterion LHDT. O ystyried rhai o'r pethau sy'n cael eu dweud gan rai Cristnogion dyw hi ddim yn syndod, mewn ffordd, ac felly mae'n debyg bod angen i fi dderbyn hyn a gwrthweithio’r argraff negyddol drwy fy ymddygiad i fel person a'r math o wasanaeth a gynigiwn fel Caplaniaeth.

Nid rhywbeth a ddysgais drwy ddiwinyddiaeth neu fel damcaniaeth wleidyddol yw bod yn agored i bobl eraill a derbyn eu hunaniaeth. Bu'n rhan erioed o fy mherthynas â Duw, a fy ffyddlondeb iddo, ers fy mhlentyndod yn Ninas Noddfa, capel Bedyddwyr fy nghartref yn Abertawe. Rwy’n agored ac yn derbyn pobl oherwydd fy ffydd ac nid er ei gwaethaf.

Mae gennyf weledigaeth y byddwn un diwrnod yn byw mewn byd lle bydd gwahanol fynegiannau o rywioldeb dynol cariadus yn cael ei ddathlu, a fy ngobaith hyderus yw y bydd yr Eglwys gyfan yn dal i fyny ac yn ymuno yn y dathlu.