7 Pethau i'w hystyried wrth ddewis cwrs prifysgol

Sara Daniels - Sociology.jpg

Nid oes unrhyw ddau gwrs prifysgol yr un fath. Felly, mae'n bwysig pwyso a mesur eich opsiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y dewisiadau cywir pan fyddwch yn gwneud eich cais UCAS.

Dyma’r pethau allweddol i chi eu hystyried:

 

1. Beth yw'r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs?

A yw eich graddau rhagfynegol yn cyd-fynd â'r graddau y gofynnir i chi eu cyflawni? A oes angen i chi astudio pynciau penodol ar gyfer mynediad i'r cwrs? Ydw i'n bodloni'r gofynion TGAU? Os na, a oes angen i mi ailsefyll unrhyw un o'm harholiadau?

 

2. A yw cynnwys y cwrs yn addas?

A fydd y cwrs yn fy mharatoi ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol? A yw'r pynciau a drafodir yn fy nghyffroi?

 

3. A yw'r cwrs wedi'i achredu?

A fydd angen achrediadau ar y cwrs er mwyn i mi allu ymgymryd â'm gyrfa yn y dyfodol? Pa achrediadau y byddaf yn eu hennill? Pa gyfleoedd a ddaw yn sgil yr achrediadau hyn?

 

4. A yw'r cwrs yn cynnwys lleoliadau gwaith?

Ydy'r cwrs yn cynnig opsiwn lleoliad blwyddyn ryngosod? A fyddaf yn ennill y sgiliau a'r profiad y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt? Pa mor hir mae'r lleoliadau'n para? A fydd angen i mi ddod o hyd i'm lleoliad fy hun, neu a fyddaf yn cael arweiniad a chefnogaeth? Pa brofiad gwaith y mae myfyrwyr blaenorol y cwrs wedi'i wneud?

 

5. Sut byddaf yn cael fy asesu drwy'r cwrs?

A fydd mwy o bwyslais ar arholiadau neu waith cwrs? A fydd unrhyw un o'r modiwlau'n cael eu hasesu drwy waith gr┼Áp? A fyddaf yn cael fy asesu drwy gyflwyniadau, profion, traethodau neu brosiectau? A fydd fy lleoliadau'n cael eu hasesu?

 

6. A yw'r cwrs yn cynnig teithiau maes neu gyfleoedd dysgu eraill?

A fydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â theithiau maes neu gyfleoedd dysgu eraill? A ydynt yn cael eu trefnu gan y brifysgol neu drwy glybiau a chymdeithasau? Sut bydd y gweithgareddau hyn o fudd i'm dysgu?

 

7. Pa mor hyblyg yw'r cwrs?

A fyddaf yn cael fy addysgu ar y campws, ar-lein neu drwy ddysgu cyfunol? A ellir astudio'r cwrs yn rhan-amser? A allaf fynychu un diwrnod yr wythnos, neu a fydd angen i mi astudio'r modiwlau'n rhan-amser, ochr yn ochr â'r amserlen amser llawn?

 

Gyda chymaint i feddwl amdano wrth ddewis cwrs, gallwch fynychu Arddangosfa UCAS i ddysgu mwy am yr hyn sydd ar gael i chi. Felly, yna gallwch ddechrau eu gwyngalchu nes i chi ddod o hyd i'r un sydd orau i chi.