Dewch i gwrdd â’r graddedigion sydd wedi gweithio ar y ffilmiau sydd wedi’u henwebu am Oscar eleni

Mae cyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru wedi gweithio ar rai o ffilmiau mwyaf llwyddiannus y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi’u henwebu yng Ngwobrau Academi 2021.

Roedd cyfanswm o 22 o gyn-fyfyrwyr o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru PDC yn rhan o wneud chwe ffilm a restrir yn yr enwebiadau eleni, yn y categorïau Ffilm Nodwedd Animeiddiedig ac Effeithiau Gweledol. 

Mae llwyddiannau Hollywood gan gynnwys Tenet, Over The Moon, The Midnight Sky, Wolfwalkers, The One and Only Ivan, ac Shaun the Sheep Movie: Farmageddon yn barod am wobrau yn yr Oscars eleni, a gynhelir ddydd Sul (25 Ebrill) yn Los Angeles. 

Buom yn siarad â rhai o’r graddedigion sy’n gobeithio am lwyddiant Gwobrau’r Academi y penwythnos hwn. 

Gemma Roberts

Bu Gemma, o Gaer, yn gweithio fel Uwch Artist Animeiddio Glân ar Wolfwalkers, sy’n dilyn taith heliwr prentis ifanc a’i thad i Iwerddon i helpu i ddileu’r pecyn blaidd olaf. 

Graddiodd o Brifysgol De Cymru yn 2012 gyda BA (Anrh) Animeiddio, ac mae’n gweithio i Cartoon Saloon, sydd wedi’i lleoli yn Iwerddon.

“Ein tîm oedd yn gyfrifol am dynnu’r llinell olaf a welwch yn y ffilm o’r animeiddiad bras. 

“Mae hyn yn golygu addasu’r cymeriad i fod ‘ar fodel’, fel ei fod yn edrych yn gyson trwy gydol y ffilm, a thynnu llun y cymeriadau yn y ddwy arddull llinell wahanol; bloc pren solet wedi’i ysbrydoli gan ‘Town Line’ a phensil garw ‘Forest Line’, roedd hynny hyd yn oed wedi peri inni dynnu’r llinellau adeiladu o’r animeiddiad bras yn ôl i mewn fel ei fod yn edrych fel animeiddiad pensil traddodiadol.”

Cyn Wolfwalkers, bu Gemma yn gweithio ar ffilmiau nodwedd a rhaglenni teledu arbennig, gan gynnwys ffilmiau byr yn seiliedig ar y llyfrau plant We’re Going on a Bear Hunt, The Tiger Who Came to Tea a The Snowman and the Snowdog.

“Yn fy arddegau roeddwn i wrth fy modd â chelf ddigidol, ond tra yn y coleg y gwnes i ailddarganfod fy nghariad at animeiddio. O ran dewis prifysgol, roedd PDC yn sefyll allan i mi. Gwnaeth y cyfleusterau animeiddio argraff fawr arnaf, ac roedd y math o gynnwys a gynhyrchwyd gan y cwrs yr union fath o animeiddiad roeddwn i eisiau ei wneud! Roedd yn teimlo fel dewis hawdd ac yn ffit perffaith i mi.

“Cefais lawer o gefnogaeth gan fy nhiwtoriaid, a dysgais gymaint am animeiddio fel ffurf ar gelfyddyd ac am berfformiad cymeriadau ac adrodd straeon ganddynt. Rwyf hefyd wrth fy modd ein bod wedi dysgu animeiddio traddodiadol ar bapur a blychau golau yn gyntaf, cyn i ni gael animeiddio'n ddigidol, fe wnaeth wir feithrin y grefft ynom a'n helpu i ddysgu sut roedd hi'n arfer bod (ac weithiau mae'n dal i fod!).

“Mae’r diwydiant animeiddio yn hynod werth chweil ac yn rhoi boddhad, ac rwy’n hynod ddiolchgar i fod yn rhan ohono.”

Bryony Evans

Bu Bryony, o Gasnewydd, hefyd yn gweithio ar Wolfwalkers, gan ddechrau fel Artist Glanhau ac yn ddiweddarach fe’i dyrchafwyd yn Uwch Artist Glanhau. Graddiodd o Brifysgol De Cymru yn 2012 gyda BA (Anrh) mewn Animeiddio, ac mae bellach yn gweithio ochr yn ochr â Gemma yn Cartoon Saloon. 

“Fy ngwaith i oedd gwneud yn siŵr bod y cymeriadau’n aros ar fodel, yn ogystal â chipio’r ddwy arddull celf llinell wahanol yn y ffilm.

“Pan ddechreuais i ym Mhrifysgol De Cymru roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau bod yn animeiddiwr. Celf oedd fy mhwnc gorau a'm hoff bwnc yn yr ysgol ond doedd cymryd pwnc fel Celfyddyd Gain ddim i'w weld yn cyd-fynd â mi. Ticiodd animeiddiad lawer mwy o flychau; gwneud ffilmiau, celf, perfformio cymeriadau a llawer mwy.

“Torri i mewn i’r diwydiant ar ôl prifysgol oedd y rhan anoddaf i mi, ond unwaith i mewn, gwelais sut mae’n ddiwydiant pobl mewn gwirionedd. Mae gweithio gyda’n gilydd fel tîm i wneud i’r prosiect ffynnu yn rhoi boddhad mawr.”

Chaitan Joshi

Bu Chaitan, o Dde Llundain, yn gweithio fel Artist Gosodiad ar The One and Only Ivan, gyda Bryan Cranston, Angelina Jolie, Danny DeVito, i enwi ond ychydig. Astudiodd BA (Anrh) Animeiddio Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol De Cymru a graddiodd yn 2014. 

“Mae Artist Gosodiad yn cael y ffilm o'r set ac yn ychwanegu'r cymeriadau a'r modelau dirprwyol, gan wneud unrhyw newidiadau cyn iddo fynd i'r animeiddwyr. Fe wnaethom yn siŵr bod y camerâu wedi’u gosod yn gywir a bod yr actorion yn aros o fewn y paramedrau dirprwyol, gan ei fod yn gymysgedd o weithgareddau byw ac effeithiau gweledol.”

Mae Chaitan wedi gweithio ar nifer o ffilmiau a sioeau teledu ers graddio, gan gynnwys rhaglenni plant Floogals ac ail-wneud Dennis and Gnasher.

“Fe wnaethon ni weithio ar Ivan am bedwar mis, yna fe’i rhyddhawyd ar Disney +, gan fod Covid yn golygu nad oedd gennym ni premiere ffilm fel a fyddai’n digwydd fel arfer gyda ffilm. 

“Rwy’n ddiolchgar fy mod wedi gallu parhau i weithio trwy gydol y pandemig, gan fod ein swydd yn rôl llawer mwy y tu ôl i’r llenni. 

“Roeddwn i wrth fy modd â’r gyfres Harry Potter a hoffwn weithio ar y ffilmiau Fantastic Beasts. Rwy'n teimlo'n gartrefol yn gweithio ym myd ffilm a theledu. 

“Mae’n braf gwybod bod fy ngwaith wedi cyfrannu at enwebiad Oscar ar gyfer y ffilm hon. Mae hynny'n eithaf cŵl!” 

Kathryn Chandler

Bu Kathryn, o Lundain, hefyd yn gweithio ar The One and Only Ivan, fel Animeiddiwr. Graddiodd yn 2015 o Brifysgol De Cymru gyda BA (Anrh) Animeiddio Cyfrifiadurol, ac mae bellach yn gweithio i Stiwdios Ffilm a Theledu Rebellion. 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae hi wedi gweithio ar nifer o ffilmiau, a'r rhai mwyaf adnabyddus yw The Lion King a Dora and the Lost City of Gold.

“Rydw i wedi bod eisiau bod yn animeiddiwr ers tua 15 oed. Roedd y Brifysgol yn gyfle gwych i gwrdd â phobl eraill oedd yn rhannu'r angerdd hwnnw. 

“Mae PDC yn adnabyddus am fod yn un o’r sefydliadau Animeiddio gorau yn y DU ac mae ganddo’r fantais ychwanegol o fod yng Nghaerdydd sydd, yn fy marn i, yn ddinas berffaith i fyfyrwyr sy’n symud oddi cartref am y tro cyntaf. 

“Y peth pwysicaf a ddysgais ar fy ngradd oedd mai troi lan a rhoi’r oriau i mewn yw’r ffactor pwysicaf ar gyfer bod yn llwyddiannus ym mha bynnag beth yr ydych yn ceisio’i gyflawni. Mae dyfalbarhad yn bopeth, yn enwedig mewn maes cystadleuol fel animeiddio.” 

Ed Jackson

Bu Ed, sy’n wreiddiol o Ben-y-bont ar Ogwr ac sydd bellach yn byw ym Mryste, yn gweithio fel Animeiddiwr Stop-Motion ar A Shaun the Sheep Movie: Farmagedon. Graddiodd o PDC yn 2004 gyda BA (Anrh) Animeiddio. 

Wedi gweithio i Aardman ers sawl blwyddyn, mae wedi bod yn rhan o gyfres Shaun the Sheep yn y gorffennol a neidiodd at y cyfle i fod yn rhan o'r ffilm hon.

“Roedd fy nau frawd hŷn wedi astudio’r radd Sylfaen ym Mhrifysgol De Cymru ac wedi mwynhau eu hamser yno, felly nid oedd yn syniad da i mi ddilyn yn ôl eu traed, yn enwedig gan ei fod, ar y pryd, yn un o lond llaw yn unig o brifysgolion a oedd yn cynnig Gradd animeiddio.

“Rydw i wastad wedi bod â diddordeb mewn animeiddio a stopio symud yn arbennig, ac wedi fy swyno ganddo. Y rhannau mwyaf defnyddiol o fy nghwrs oedd egwyddorion animeiddio; ymarferion gwthio a thynnu yn astudio'r corff a ffurf a dysgu sut i ddefnyddio a dilyn arcau. Hefyd, mae dysgu popeth yn cymryd yn hir, gan roi'r gorau i symud o leiaf - yr amynedd, yr amser a'r ymdrech sydd eu hangen i gwblhau prosiect.

“Fe fyddwn i’n dweud serch hynny, os oes gennych chi ddiddordeb yn y maes hwn, peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi. Mae’n ddiwydiant cymharol fach a chystadleuol, ond os ydych chi eisiau digon ac yn gweithio’n ddigon caled, bydd yn digwydd.”

Paul Thomas

Bu Paul, o Gaerdydd, hefyd yn gweithio fel Animeiddiwr Stop-Symudiad ar Farmagedon. Graddiodd o Brifysgol De Cymru yn 2008 gyda BA (Anrh) Animeiddio. 

“Roeddwn i wedi gweithio ar ffilm Aardman, Early Man o’r blaen, ac fe wnaethon nhw ofyn i mi yn ôl am y ffilm hon.

“Pan ddechreuais i yn y brifysgol roeddwn i eisiau bod yn animeiddiwr a chreu fy animeiddiadau fy hun.

“Dewisais PDC oherwydd yr enw da oedd gan y radd Animeiddio, a mwynheais yn fawr ennill gwybodaeth ym mhob agwedd ar animeiddio, gan gynnwys bwrdd stori, rôl yr adran gelf ac ati.

“Mae hyn wedi golygu fy mod wedi gallu gweithio mewn nifer o swyddi gwahanol dros y blynyddoedd, gan roi mwy o gyfleoedd gwaith i mi fy hun o fewn y diwydiant.”

Sean Gregory

Bu Sean, o Gaerffili, yn gweithio fel Animeiddiwr Stop-Symudiad ar Farmagedon. Graddiodd o Brifysgol De Cymru yn 2014 gyda BA (Anrh) Animeiddio. 

“Ces i’r swydd yn seiliedig ar y gwaith roeddwn i wedi’i wneud ar Early Man, ffilm flaenorol Aardman. Rydw i wedi bod yn ffodus iawn i weithio ar lawer o brosiectau gwych dros y ddwy flynedd ddiwethaf, gan gynnwys treulio amser yn UDA i weithio yn Laika ar Kubo and the Two Strings a Missing Link.

“Yn fwyaf diweddar, yn Aardman, rydw i wedi bod yn gweithio ar Robin Robin, rhaglen Nadolig arbennig newydd sydd eto i’w rhyddhau.

“Roeddwn i bob amser yn gwybod fy mod i eisiau bod yn wneuthurwr pypedau neu'n animeiddiwr. Byddwn i wedi bod yn hapus yn gwneud y naill neu'r llall, ond mae'n debyg bod y stiwdios a gymerodd fi wedi penderfynu eu bod yn hoffi fy animeiddiad, felly dyna lle es i!

“Fe wnes i fwynhau fy amser ym Mhrifysgol De Cymru yn fawr. Rhoddodd y cwrs ddealltwriaeth wych i mi o’r egwyddorion animeiddio sylfaenol yn y flwyddyn gyntaf, a oedd wedyn yn fy ngalluogi i greu dwy ffilm animeiddiedig fer yn yr ail a’r drydedd flwyddyn. Rwyf hefyd yn caru Caerdydd!

“Galluogodd fy ngradd i mi ddatblygu digon o sgiliau i gymryd yr hyn oedd yn fy nychymyg, ei ddeall a throsglwyddo hynny’n gywir i bapur a chlai.”

Gwaith gan 22 o gyn-fyfyrwyr PDC yn cael ei gydnabod yn enwebiadau’r Oscars

Dysgwch fwy am astudio Animeiddio yn PDC.