Enillodd Lauren rôl Hysbysebu S3 trwy ei interniaeth ail flwyddyn

Lauren Dutson.jpg

Cafodd Lauren Dutson, a raddiodd gyda BA (Anrh) Dylunio Hysbysebu, swydd yn S3 Advertising yn ystod ei hail flwyddyn interniaeth. Mae hi bellach yn gweithio yno fel Swyddog Gweithredol Cynnwys Cymdeithasol ac mae hi eisoes wedi rheoli cyfrifon cymdeithasol ar gyfer Croeso De Cymru a Brace's Bakery. Mae Lauren yn siarad am sut y cafodd y rôl:

"Dechreuodd fy nhaith gyda S3 pan ges i gynnig lle yn Academi S3, rhaglen bythefnos lle wnaethon nhw ofyn i mi ac eraill yn yr academi greu brand siop goffi damcaniaethol. Ar ddiwedd y cyfnod yma, roedd yn rhaid i ni pitsio ein syniad i'r asiantaeth gyfan Mewn arddull diwydiant go iawn, fe'i gwthiwyd ymlaen gan wythnos a oedd yn golygu bod yn rhaid i ni ddod â'n brand a'n hymgyrch at ei gilydd ymhen pum diwrnod! 

Cymerais rôl cyfarwyddwr celf a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein brand, Misunderstood Coffee. Fe wnes i greu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ffug i ddangos fy sgiliau cyfryngau cymdeithasol a arweiniodd at lawer o bobl yn meddwl bod y siop goffi yn real, hyd yn oed y bobl o fewn S3! Daeth cylchgronau a dylanwadwyr ar-lein ataf, eisiau gwybod pryd roedd y siop goffi yn agor a lle'r oedd. Daliodd hyn sylw S3, ac ar ôl cyflwyniad llwyddiannus, ces i swydd yn y cwmni.

Gan mai dim ond yn ail flwyddyn fy nghwrs dylunio hysbysebu oeddwn i, fe wnes i gwblhau interniaeth haf â thâl yn y cwmni cyn mynd yn rhan-amser ym mis Hydref 2019 yn ystod fy astudiaethau trydedd flwyddyn. Roedd cydbwyso gwaith a phrosiectau prifysgol o gymorth mawr i mi. Teimlais fod gennyf fantais ar ôl ennill cymaint o wybodaeth am y diwydiant yn barod. Roeddwn yn gallu defnyddio fy nghleientiaid o S3 ar gyfer fy ngwaith prifysgol, ac roedd y darlithwyr mor gefnogol. Drwy gydol fy rôl ran-amser, bûm yn rheoli cyfrifon cymdeithasol ar gyfer Oppo Brothers, Mallow & Marsh, Croeso De Cymru, Brace’s Bakery a Chlwb Nôs Story.

Ers gorffen yn y brifysgol, rydw i'n gweithio yn llawn amser yn S3 fel Swyddog Gweithredol Cynnwys Cymdeithasol lle rydw i'n rheoli cyfrifon cymdeithasol, yn creu cynnwys ac yn cynllunio ymgyrchoedd."

Dywedodd Mel Matthews o S3 Advertising: 

“Roedd Lauren yn mynychu Academi S3, ac roedd yn amlwg bod ei set sgiliau yn cyfateb yn berffaith i S3. Yn anffodus i ni, dim ond yn ei hail flwyddyn oedd hi ar y pryd. Roeddem yn bendant nad oeddem am ei cholli i fyd mawr creadigrwydd. Felly, dechreuodd Lauren weithio gyda ni trwy gydol ei blwyddyn olaf yn rhan-amser. Bu hyn o gymorth yn ei hastudiaethau, gan ei bod yn gallu rhoi ei dysgu ar waith, ac wedi cynorthwyo S3 gyda’i syniadau newydd. Mae Lauren bellach yn gweithio i ni yn llawn amser fel Gweithredwr Cynnwys, ac rydym yn gyffrous am ei dyfodol yma yn S3; mae ganddi botensial enfawr.”