Graddedig mewn ffasiwn yn sefydlu ei busnes ei hun yng nghanol pandemig Covid-19

Pan gafodd Ffion Williams, a raddiodd o Brifysgol De Cymru (PDC) ei rhoi ar Furlough o’i swydd fel dylunydd gweuwaith, nid oedd yn siŵr beth fyddai’r dyfodol i’w gyrfa.

Ond buan iawn y cafodd y ferch 24 oed o Gonwy, a raddiodd gydag anrhydedd dosbarth 1af mewn Dylunio Ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru yn 2019, y syniad o wneud masgiau wyneb cotwm o rywfaint o ffabrig dros ben - ac mae bellach yn ei rhedeg. busnes eich hun, yn cyflenwi siopau ledled Cymru.

I ddechrau, gan wneud masgiau wyneb ar gyfer gweithwyr allweddol, yn rhad ac am ddim, rhannodd Ffion ddelweddau o'i gwaith llaw ar gyfryngau cymdeithasol, a dechreuodd dderbyn ceisiadau yn gyflym gan bobl a oedd am brynu'r masgiau drostynt eu hunain.

Ysbrydolwyd ei chasgliad graddedigion - arddangosfa yn Wythnos Ffasiwn Graddedigion Llundain - gan dreftadaeth Gymreig, a defnyddiodd batrymau a ddarganfuwyd yn draddodiadol mewn blancedi tapestri. Roedd Ffion hyd yn oed wedi cael ffabrig a roddwyd yn hael gan felin wlân Melin Tregwynt yn Sir Benfro i’w ddefnyddio yn ei chynlluniau.

Felly unwaith i’w busnes, Ffion Wyn Artisan, gael ei sefydlu, aeth Ffion ati i wneud fersiynau printiedig o’r patrymau tapestri ar gyfer ei chynnyrch.

“Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n gwneud ychydig o fygydau wyneb i ddechrau, i weld a fyddai gan unrhyw un ddiddordeb mewn eu prynu,” meddai Ffion, sy’n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd ac yn gweithio fel dylunydd gweuwaith.

“Dim ond tua 20 mwgwd mewn dau liw gwahanol wnes i, a chyn gynted ag y byddwn i wedi eu postio ar fy Instagram a Facebook, cysylltodd siop anrhegion o’r enw Adra yng Nghaernarfon a gofyn a fyddwn i’n ystyried gwneud rhai nwyddau unigryw ar gyfer nhw. Yn amlwg nes i neidio ar y cyfle, a gwneud nhw mewn pedwar lliw gwahanol i Adra. Yna gofynnodd y perchennog am sgarffiau cotwm yn yr un ffabrig. O’r fan honno, roedd yr archebion a ddaeth i mewn yn wallgof a chefais fy hun yn cael fy nghadw’n brysur iawn!”

Roedd byw mewn cyfran tŷ ar ddechrau’r pandemig, gyda chyfyngiadau lleol mewn grym, yn golygu bod Ffion yn gwneud ei holl gynnyrch ar ei phen ei hun yn ei hystafell wely yn ystod misoedd cyntaf ei busnes.

Diolch byth, pan ddechreuodd y cyfyngiadau godi yn haf 2020, llwyddodd i fynd yn ôl adref i Ogledd Cymru a gweld ei theulu am y tro cyntaf ers misoedd – a llwyddodd i recriwtio ei mam ar gyfer y gorchmynion cynyddol oedd yn dod i mewn.

Wrth i air o’i busnes ledu yn ei thref enedigol, gofynnodd dwy siop leol – Siop Wyn yng Nghonwy a Siop Lewis yn Llandudno – iddi wneud masgiau ar eu cyfer, yn ogystal â pharu ategolion gwallt gan gynnwys 'scrunchies' a bandiau pen.

“Pan es i adref es i â fy holl ffabrigau a pheiriant gwnïo gyda mi, ac yn ffodus roedd fy mam yn gallu helpu gan fy mod yn cael trafferth cadw i fyny â'r archebion mwy,” meddai Ffion.

“Fe wnaethon ni sefydlu llinell gynhyrchu a byddai hi'n helpu trwy dorri edafedd, pinio pethau gyda'i gilydd; dim ond i helpu i gyflymu’r broses.”

Dychwelodd Ffion i'w swydd fis Medi diwethaf, wedi blino'n lân o wneud mwy na 500 o fasgiau ac eitemau di-ri eraill, ond mae wedi parhau i dyfu ei busnes.

“Roeddwn i’n brysur iawn yn y swyddfa ond roeddwn i eisiau parhau â’m busnes o hyd, a meddyliais sut y gallwn werthu fy nghynnyrch mewn ffordd a oedd yn golygu nad oeddwn ar fy mhen fy hun yn y broses weithgynhyrchu,” meddai.

“Ar ôl darganfod bod y cwmni rydw i’n ei ddefnyddio i argraffu’r ffabrigau hefyd yn gallu argraffu ar wahanol eitemau, penderfynais werthu eitemau fel llieiniau sychu llestri, ffedogau a blancedi gan ddefnyddio fy mhatrymau llofnod, a gwerthu’r rheini yn y cyfnod cyn y Nadolig.

“Ers hynny dwi wedi sefydlu fy ngwefan fy hun a dwi’n dal i dderbyn archebion cyson o’r siopau dwi wedi gwneud nwyddau ar eu cyfer – gan gynnwys bandanas cŵn ar gyfer Siop Wyn, sef yr eitem fwya rhyfedd dwi wedi’i gwneud hyd yn hyn mae’n debyg.”

Mae Ffion hefyd wedi cyflwyno sesiynau Zoom mewn partneriaeth â Menter Iaith Caerdydd, gan ddysgu sgiliau darlunio ffasiwn trwy gyfrwng y Gymraeg i bobl. Anelwyd y sesiynau at fyfyrwyr TGAU a Lefel A sydd wedi colli allan ar bynciau creadigol oherwydd dysgu gartref trwy gydol y pandemig.

Ac yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, mae hi ar fin symud i Fanceinion ar ôl derbyn swydd newydd yn y ddinas.

Meddai: “Fe wnaeth y pandemig i mi sylweddoli pa mor bell i ffwrdd yw Caerdydd o Ogledd Cymru – mae’n bedair awr mewn car o leiaf – ac ar ôl colli fy nheulu cymaint, roeddwn i’n gwybod bod angen i mi fod yn nes at adref. Er y byddaf wedi fy lleoli yn Lloegr, mae Ffion Wyn Artisan yn dal i fod yn fusnes Cymreig i raddau helaeth a byddaf yn parhau i ganolbwyntio fy nyluniadau ar y patrymau tapestri poblogaidd.

“Pan fydd pobl yn dychmygu tapestri Cymreig traddodiadol am y tro cyntaf efallai y byddant yn meddwl am flancedi hen ffasiwn, ond trwy ddefnyddio lliwiau a gweadau ar duedd, mae fy ngwaith yn teimlo'n fodern a ffres. Mae ceisio creu rhywbeth gwahanol i'r lleill i gyd yn gwneud yr un mathau o eitemau wedi talu ar ei ganfed i mi.

“Byddaf bob amser yn hynod ddiolchgar am fy amser ym Mhrifysgol De Cymru, am roi cymaint o gyfleoedd i mi a gwneud i mi deimlo fel rhan o deulu. Mae'r darlithwyr wir yn cymryd amser i ddod i'ch adnabod a gofalu amdanoch chi fel person. Mae fy ngradd yn sicr wedi fy ngosod ar y llwybr i fy ngyrfa ddelfrydol.”