Graddedig Cerddoriaeth PDC yn cael swydd gyda Gŵyl Jazz Aberhonddu

Popular and Commercial Music student James O’Neill.png

Mae James O’Neill, myfyriwr Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol, newydd raddio o Brifysgol De Cymru (PDC) ac mae eisoes yn gweithio ar Ŵyl Jazz Aberhonddu – un o’r gwyliau cerddoriaeth rhyngwladol mwyaf llwyddiannus a gynhelir yng Nghymru.

Sicrhaodd James, sy’n hanu o Bont-y-pŵl ac sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, interniaeth gyda’r Ŵyl ychydig cyn gorffen ei astudiaethau.

Yn gynharach eleni roedd yn rhan o'r tîm trefnu ar gyfer yr wyl Immersed! digwyddiad blynyddol PDC a gynhelir gan fyfyrwyr Cerddoriaeth, a gynhaliwyd fel profiad amlgyfrwng ar-lein, gan arddangos talent leol tra’n codi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant Immersed! Neidiodd James ar y cyfle i helpu curaduron Gŵyl Jazz Aberhonddu gyda digwyddiad 2021.

Ers dechrau yn y rôl mae wedi ennill profiad mewn cyfathrebu a sgwrio galluoedd technolegol lleoliadau o ystyried y cyfyngiadau presennol, a bydd hefyd yn ymwneud ag ochr gynhyrchu’r digwyddiad gyda’i berfformiadau byw, rheolaeth dechnegol ac ôl-gynhyrchu.

“Mae hwn wedi bod yn brofiad gwych i fod yn rhan o’r Ŵyl gan ei fod yn ddigwyddiad mor enwog,” meddai James, sydd hefyd yn perfformio fel cerddor yn ei amser hamdden. 

“Mae’r cwrs gradd wedi rhoi cipolwg i mi ar y diwydiant na fyddwn i erioed wedi’i gael fel seren roc o’r cymoedd. Rwyf wedi dysgu llawer am wahanol arferion cyfraith gerddorol; sut i ddatblygu gyrfa portffolio cynaliadwy, a chymaint o setiau sgiliau gwahanol sy’n berthnasol i wahanol sectorau o’r diwydiant – o berfformio i gynhyrchu, cyfansoddi caneuon i fusnes, rheoli digwyddiadau a phopeth yn y canol.” 

Dywedodd James mai Prifysgol De Cymru oedd y dewis amlwg iddo astudio Cerddoriaeth: “Mae’r cwrs yn cynnig cymysgedd gwych o gyfleoedd dysgu ac amrywiadau modiwlau, ac mae cyfleusterau PDC yn newydd sbon ac yn cyrraedd safon y diwydiant. Roedd hefyd yn golygu y byddai gennyf gysylltiadau â lleoliadau lleol yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, ac rwy’n caru’r ddinas gyfan felly manteisiais ar y cyfle i symud yma.

“Pan oeddwn i'n gwneud fy TGAU cefais fy rhwygo rhwng Cerddoriaeth a Mathemateg. Er bod Mathemateg yn dod yn naturiol, roeddwn i'n gwybod fy mod eisiau bod yn athrawes o oedran ifanc, felly gradd oedd y dilyniant naturiol i mi. Yna, unwaith roeddwn i'n gweithio trwy fy Lefelau A Mathemateg, sylweddolais fod fy niddordeb mewn Cerddoriaeth yn drech na'm diddordeb mewn Mathemateg yn aruthrol, ac mai'r rheswm pam roedd theori Cerddoriaeth yn ddiddorol i mi oedd oherwydd ei fod mor fathemategol - cysylltu'r ddau beth rwy'n dda yn.”

Ar hyn o bryd mae James yn gweithio ar brosiectau cerddorol amrywiol, ac yn cymryd blwyddyn i ffwrdd o astudio i ganolbwyntio ar ei yrfa Cerddoriaeth. Yna mae'n gobeithio gwneud cais am TAR i wireddu ei freuddwyd o ddod yn athro.

O ran cyngor i ddarpar gerddorion, dywedodd: “Dewch i adnabod pobl – ewch i gigs, siaradwch â phobl, gwnewch gysylltiadau, a gwnewch eich hun yn ddefnyddiol. Mae’n un peth bod yn gwrtais a chymwynasgar, ond os mai chi yw’r person sy’n mynd-i-mewn, a bod pobl yn cofio pwy ydych chi o’r herwydd, fe ddônt yn ôl eto. Gofynnwch i bobl a ydyn nhw eisiau unrhyw help, dysgwch gan bobl sy'n gwybod yn well, ac, yn bwysicaf oll, peidiwch â chymryd yn ganiataol eich bod chi'n gwybod mwy na neb. Gallwch chi ddysgu bob amser, hyd yn oed os yw'n dysgu sut i beidio â mynd o gwmpas rhywbeth. Dylech bob amser ddysgu oddi wrth bawb y gallwch, a mynd yn sownd mewn.”

Ychwanegodd Lucy Squire, Pennaeth Cerddoriaeth a Sain ym Mhrifysgol De Cymru: “Cyngor gwych gan James sydd, yn syml, yn enghraifft ragorol o’r hyn y gobeithiwn y gall ein myfyrwyr ei gyflawni. Trwy daflu ei hun i bob cyfle yn y brifysgol, mae wedi ennill y sgiliau a’r profiad i roi gyrfa gyflym yn y Diwydiannau Creadigol. Rydym wrth ein bodd gyda’r hyn sydd gan y dyfodol i James!”

Ychwanegodd Lynne Gornall a Roger Cannon, trefnwyr Gŵyl Jazz Aberhonddu: “Mae James wedi creu argraff anhygoel arnom ni. Mae’n ddeallus, yn gyflym, yn ymatebol ac yn rhagweithiol – ymgysylltiol iawn, yn gallu gweithio’n annibynnol ac ychwanegu syniadau creadigol i’r tîm cyffredinol. Mae wedi addasu’n dda iawn i’n rhwydwaith, gyda phartner wedi’i leoli yn Ffrainc, darparwyr technegol yn Ne Cymru a thîm ymroddedig yr Ŵyl, i gyd yn elwa o gael James yn rhan ohono.

“Mae James yn ennill profiad amser real ac yn gallu rhannu ei arbenigedd yn hyderus ac archwilio syniadau yn yr hyn yr ydym yn anelu at ei greu fel amgylchedd gwaith agored. Gallwn hefyd weld potensial ar gyfer cydweithio yn y dyfodol gyda’r Brifysgol, diolch i gydweithio ar yr Ŵyl.”

I gael rhagor o fanylion am Ŵyl Jazz Aberhonddu, ewch i wefan y digwyddiad.