Arweiniodd fy lleoliad at weithio ar ysgol newydd sbon gwerth £40miliwn

Anna_Chappell, BSC (Hons) Quantity Surveying and Commercial Management

Mae Anna Chappell, o Gastell-nedd, yn astudio'r BSc (Anrh) Gwasanaeth Mesur Meintiau a Rheoli Masnachol. Yn ddiweddar, mae hi wedi gorffen interniaeth taledig am flwyddyn gyda Bouygues UK fel syrfëwr meintiau dan hyfforddiant. 

Pam wnaethoch chi ddewis Gwasanaeth Mesur Meintiau?
Cyn dechrau yn y Brifysgol, roeddwn yn gweithio fel rheolwr cynorthwyol i fasnachwr adeiladu lle cefais gipolwg ar y diwydiant adeiladu. Roedd rôl Syrfëwr Meintiau yn apelio ataf gan ei fod yn seiliedig ar fathemateg ac roeddwn wedi astudio Mathemateg a Gwyddoniaeth ar gyfer Safon Uwch. Mae'r rôl mor amrywiol ac mae pob prosiect rydych chi'n gweithio arno yn unigryw. Unwaith y byddwch wedi cymhwyso gallwch weithio unrhyw le yn y byd, ac mae profi diwedd prosiect yn rhoi boddhad mawr! 

Pam dewisoch chi wneud lleoliad?
Yn ystod fy ail flwyddyn, teimlais fod gan y myfyrwyr a oedd yn gweithio fantais enfawr - gallent ychwanegu profiad personol at drafodaethau dosbarth ac aseiniadau, tra nad oedd gennyf unrhyw brofiad diwydiant. Cefais fy enwebu ar gyfer cynllun Gwobrau Myfyrwyr Menywod mewn Eiddo gan un o fy narlithwyr, ac roedd cyfarwyddwr rhanbarthol ar gyfer Bouygues UK ar y panel cyfweld. Soniais fy mod yn chwilio am brofiad gwaith ac ychydig wythnosau'n ddiweddarach cefais alwad gan yr adran AD.

Disgrifiwch beth wnaethoch chi ar leoliad
Mae Syrfëwr Meintiau yn ymwneud ag agweddau rheoli costau, caffael ac agweddau cytundebol prosiect adeiladu. Yn gweithio i brif gontractwr roeddwn yn gyfrifol am:

  • Rheolaeth ariannol grŵp o isgontractwyr – o ardystio taliad i gyfarwyddo gwaith ychwanegol sydd ei angen ar y safle.
  • Caffael pecynnau gwaith – cynhyrchu pecyn tendro, ei ddosbarthu i isgontractwyr, ac adolygu'r cynigion a ddychwelwyd, yna dyfarnu a chynhyrchu gorchymyn is-gontract.
  • Cynorthwyo Syrfëwr Meintiau y prosiect gydag adroddiadau misol.

Pa brosiectau wnaethoch chi weithio arnynt?
Treuliais amser ar dri phrosiect - pob un yn brosiectau gwahanol iawn ac ar wahanol gamau adeiladu. Am y chwe mis diwethaf, bûm yn gweithio ar Ysgol Bae Baglan – ysgol uwchradd newydd sbon gwerth £40 miliwn a welodd uno tair ysgol uwchradd ac un ysgol gynradd. Roedd y prosiect yn llwyddiannus iawn, gan drosglwyddo tair wythnos yn gynnar.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau amdano?
Roeddwn wrth fy modd bod ar y safle a gweld y newidiadau dyddiol i amgylchedd yr adeilad ac amgylchedd y safle. Roedd rhoi’r hyn roeddwn i wedi’i ddysgu mewn darlithoedd ar waith a gweld sut mae’n cyd-fynd â realiti prosiect adeiladu yn brofiad amhrisiadwy. Roedd gweithio gyda thîm prosiect profiadol wedi fy nysgu nid yn unig am rôl Syrfëwr Meintiau ond rolau eraill y tîm prosiect hefyd. 

Beth oedd yr uchafbwyntiau?
Wrth i mi ymuno â'r prosiect, cafodd dau adeilad allanol ychwanegol - podiau ystafell ddosbarth - eu cyfarwyddo gan y cleient. Roedd yn brofiad gwych bod yn rhan o’r broses o wneud i’r adeiladau hyn ddigwydd, mewn cyfnod byr iawn! Roedd y rhaglen adeiladu yn dynn iawn, ond roedd rheolaeth gref y prosiect yn golygu bod y podiau ystafell ddosbarth yn barod i'w defnyddio ar gyfer agor yr ysgol. O agwedd gwybodaeth adeiladu bersonol, roedd yn brofiad amhrisiadwy.

Pa sgiliau a gwybodaeth newydd wnaethoch chi eu hennill? 
Dysgais gymaint – popeth o wella fy sgiliau Microsoft Excel i wybodaeth adeiladu. Bydd yr hyn rydw i wedi'i ddysgu eleni yn helpu gyda fy mlwyddyn olaf ac mae'n wych ei gael ar fy CV.