5 Rheswm pam mae fy nhaith tuag at ddod yn nyrs oedolion wedi bod yn werth chweil

Kochiwe Rowbotham - Adult nursing

Ysbrydolwyd Kochiwe i fod yn nyrs oedolion gan ei mam, sy'n nyrs a'i model rôl.

"Roedd tyfu i fyny yn gwrando arni'n siarad am waith a gweld pa mor angerddol oedd hi am ei swydd yn fy annog i ddilyn yr un llwybr. Dewisais astudio nyrsio oedolion gan fy mod am wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau pobl."

Yma mae hi'n rhannu pum rheswm pam ei bod hi wedi canfod fod y llwybr tuag at nyrsio oedolyn mor werthfawr:

1. Rwyf wedi dod i adnabod y cleifion a chlywed am eu straeon a'u profiadau bywyd.

2. Roeddwn yno i glaf pan oeddent yn marw.

Yn ystod fy lleoliad gwaith ar ward 'Gofalu am yr Henoed', roedd claf yn nesáu at ddiwedd ei oes. Arhosais gyda nhw wrth i ni aros i'r teulu gyrraedd. Wrth i mi eistedd yno'n dal eu llaw, roedd yn emosiynol. Roeddwn eisiau bod yn broffesiynol ond dangos empathi.

3. Roeddwn i'n gallu cysuro a chynorthwyo claf pan oedd hi ar ei mwyaf agored i niwed tra ar leoliad ar ward gynaecoleg.

Roedd y profiad hwn yn heriol i mi gan fy mod yn ansicr o'r peth iawn i'w ddweud neu ei wneud. Fodd bynnag, roeddwn yn gallu cynnig fy nghefnogaeth a'm cymorth yn enwedig yn ystod y pandemig pan nad oedd teulu neu ffrindiau yn gallu bod yn bresennol.

4. Rwy'n helpu cleifion gyda'u gofal personol.

Rwy'n cefnogi ac yn cynnal urddas claf gan sicrhau bod ei holl anghenion sylfaenol yn cael eu diwallu. Mae hyn yn gwneud i mi deimlo'n fodlon, yn enwedig pan fydd cleifion yn dangos eu diolchgarwch sy'n rhoi hyder i mi fy mod yn gwneud gwaith da. Mae'n fy atgoffa pam rwyf wedi dewis y proffesiwn hwn.

5. Rwyf wedi gweld cleifion yn gwella, gan wybod fy mod wedi bod yn rhan o dîm sydd wedi gwneud i hynny ddigwydd.