Sut i wneud cais am gyllid ar gyfer eich cwrs israddedig

Student Money Team

Os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU sy'n gwneud cais drwy Glirio ac nad ydych eto wedi cwblhau eich cais am gyllid, dyma'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn gwneud y cais hollbwysig hwnnw.

Fel myfyriwr yn y DU, ble alla i ddod o hyd i ddarparwr ariannu myfyrwyr?

Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid, mae angen i chi wneud cais i ddarparwr ariannu myfyrwyr cyn gynted â phosib. Gallwch weld ein rhestr o ddarparwyr cyllid myfyrwyr ar ein gwefan.

Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch ymweld â Chyllid Myfyrwyr Cymru i gael rhagor o wybodaeth am gyllid prifysgol.

Beth sydd angen i mi ei wybod cyn gwneud fy nghais am gyllid?

Dylech wneud cais am eich arian cyn i chi fynd i'r brifysgol, hyd yn oed os nad ydych wedi cael eich derbyn ar y cwrs eto.

Gwneud cais ar-lein yw'r ffordd hawsaf i wneud cais ac mae amser prosesu'r cais fel arfer yn 6-8 wythnos, ond gall fod yn hirach ar yr adegau prysuraf.

Gallwch gofnodi eich prifysgol a'ch cwrs dewis cyntaf. Bydd hyn yn caniatáu i'ch cyllid gael ei asesu. Os bydd eich prifysgol neu eich cwrs yn newid, gallwch

fewngofnodi yn ôl yn eich cyfrif cyllid myfyrwyr ar-lein i ddiweddaru hyn.

Os ydych wedi cael cyfrif cyllid myfyrwyr ar-lein yn flaenorol, dylech ddefnyddio'r un Cyfeirnod Cwsmeriaid i wneud cais.

Gall eich rhieni sefydlu eu cyfrif cyllid myfyrwyr ar-lein eu hunain i gyflwyno eu manylion incwm.

Beth sydd ei angen arnaf wrth wneud cais am gyllid?

Wrth gwblhau eich cais am gyllid, bydd angen i chi ddarparu:

• Manylion ariannol incwm aelwydydd ar gyfer y flwyddyn dreth berthnasol

• Eich Rhif Pasbort neu Dystysgrif Geni a ffurflen gyd-fynd â hi

• Eich rhif Yswiriant Cenedlaethol

Beth ddylwn i'w wneud os nad yw fy nghyllid myfyriwr wedi cyrraedd cyn i mi ddechrau yn y brifysgol?

Peidiwch â chynhyrfu os nad ydych yn cael eich asesu am gyllid i fyfyrwyr cyn i chi gyrraedd, mae'r Brifysgol yn hapus i aros am daliad ffi cyn belled â'ch bod wedi gwneud cais.

Beth ddylwn i'w wneud os byddaf yn profi unrhyw anawsterau gyda fy nghyllid?

Os cewch unrhyw drafferthion, mae ein Tîm Cyngor ar Arian Myfyrwyr wrth law i gynnig cyngor a chymorth.