Prifysgol Seiber y Flwyddyn am y bedwaredd flwyddyn yn olynol

cyber awards 2022

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cael ei henwi'n Seiberbrifysgol y Flwyddyn am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol a gynhaliwyd ddydd Llun yn Llundain, datgelwyd mai PDC oedd y cyd-enillwyr, ochr yn ochr â Phrifysgol Wolverhampton. Mae hyn yn dilyn llwyddiant PDC i ennill yr anrhydedd yn 2019, 2020, a 2021. Yr unigolion eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol oedd Academi CAPSLOCK, Prifysgol Caerhirfryn, a Phrifysgol Caerloyw.

Mae'r gwobrau'n cydnabod sefydliadau sydd wedi ymrwymo at arloesedd seiber, lleihau troseddau seiber, a diogelu dinasyddion ar-lein.  

Dywedodd Sharan Johnstone, Pennaeth Seiberddiogelwch PDC: "Rydym yn hynod falch o fod wedi ennill y wobr hon am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, yn enwedig yn erbyn cystadleuaeth mor gryf yn ein categori.

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf, unwaith eto, wedi bod yn heriol iawn i Addysg Uwch, ein myfyrwyr, a'n staff, wrth i ni drosglwyddo ein dysgwyr yn ôl i'r campws. Rwy'n hynod falch fy mod yn arwain tîm sydd wedi parhau i gyfrannu at addysg, allgymorth, ac ymchwil seiber yn y DU. Mae’n fraint cael gwneud hynny, a chael fy nghydnabod am y gwaith rydym yn ei wneud gyda'n myfyrwyr, diwydiant, a'n cymunedau ehangach.

"Mae Tîm Seiber Prifysgol De Cymru yn cynnwys gr┼Áp o weithwyr proffesiynol ymroddedig iawn, wedi’u lleoli yng Nghasnewydd a Threfforest, sy'n rhannu gweledigaeth i ddatblygu graddedigion â sgiliau arloesol ac rydym yn meithrin talent y dyfodol trwy ein tîm yn y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol yng Nglyn Ebwy.

"Yn 2022 rydyn ni hefyd wedi lansio ein Seiberglinig Cymunedol, lle mae ein myfyrwyr yn cynnig  cyngor seiber am ddim i'n cymunedau.

"Mae ein Canolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiber, sydd wedi cael dyfarniad safon aur,  yn parhau i fynd o nerth i nerth, gyda rhaglenni cymunedol newydd cyffrous yn lansio cyn bo hir.

"Mae gennym dair rhaglen radd, wedi’u hardystio gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC), ar ein campws yn Nhrefforest, ac rydym yn gobeithio ychwanegu at yr arlwy yn sgil cyflwyno cais i’r NCSC i ystyried achredu ein MSc Seiberddiogelwch Cymhwysol newydd yng Nghasnewydd.

"Mae ennill y wobr hon am y bedwaredd flwyddyn yn olynol wir yn cadarnhau ein bod ymhlith y llefydd gorau yn y Deyrnas Unedig i astudio Seiberddiogelwch."

Ychwanegodd Prif Weinidog y DU, Liz Truss AS: "Mae'r Gwobrau Seiber Cenedlaethol yn ffordd wych o wobrwyo, dathlu, ac arddangos gwaith y sawl sydd wedi ymrwymo i'n cadw'n ddiogel. Llongyfarchiadau mawr i'r enillwyr, sy'n ysbrydoliaeth i bawb yn y sector sydd â’u bryd ar ddiogelu eraill.”