"Gosododd y cwrs MA Animeiddio yn PDC sylfaen gref ar gyfer fy ngyrfa." - iDa Mirzaee

iDa Mirzaee

Y Cyngor Gorau i Fyfyrwyr Sy'n Astudio Fy Hen Gwrs

Cadw ymarfer a mireinio eu sgiliau yw'r cyngor gorau y gallaf ei roi i fyfyrwyr presennol. Yn ogystal, y darn gorau o gyngor y gallaf ei gynnig yw peidio byth â thanbrisio pŵer rhwydweithio ac adeiladu cysylltiadau ystyrlon. Mae'r diwydiant ffilm a theledu yn ffynnu ar berthnasoedd, a gall eich cyfoedion, athrawon a gweithwyr proffesiynol y diwydiant rydych chi'n cwrdd â nhw yn ystod eich taith ddod yn gynghreiriaid hanfodol yn eich gyrfa. Byddwch yn rhagweithiol, mynychu digwyddiadau'r diwydiant, ac ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol pryd bynnag y bo modd.

Gwaith Presennol a Sut y Gwnaeth PDC fy Mharatoi ar gyfer Fy Ngyrfa

Ar ôl graddio, ymunais â stiwdio sefydlu yn PDC ac yn ddiweddarach ymunais â’r rhaglen springboard, a brofodd i fod yn brofiad trawsnewidiol. Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio fel artist amlgyfrwng llawrydd, ac mae'n rhaid i mi ddweud bod y cwrs MA Animeiddio yn PDC wedi gosod sylfaen gref ar gyfer fy ngyrfa. Rhoddodd y sgiliau technegol angenrheidiol i mi a rhoddodd fewnwelediadau gwerthfawr i arferion y diwydiant. Fe wnaeth y prosiectau ymarferol a'r gyfadran gefnogol yn PDC fy helpu i fagu hyder yn fy ngalluoedd, a meithrin fy nghreadigrwydd, gan fy arwain i gynhyrchu animeiddiad byr a dderbyniodd sawl gwobr ŵyl. Roedd y gydnabyddiaeth hon nid yn unig yn dod â hygrededd i'm gwaith ond hefyd wedi agor mwy o ddrysau ar gyfer cyfleoedd cyffrous.

Rhesymau Dros Ddewis PDC

Rwy'n teimlo'n hynod ffodus fy mod wedi cael astudio yn PDC. Gallaf ddweud bod PDC wedi fy newis i! Fel ceisiwr lloches, cefais un o'r ddwy ysgoloriaeth a ddarparwyd gan PDC, a newidiodd fy mywyd yn llwyr. Roedd ymrwymiad y brifysgol i amrywiaeth a chynhwysiant, ynghyd â'i henw da ym maes celfyddydau amlgyfrwng, yn ei gwneud yn ddewis delfrydol i mi. Cadarnhaodd yr amgylchedd cefnogol a'r mynediad at gyfleusterau o'r radd flaenaf fy mhenderfyniad ymhellach i ddilyn fy astudiaethau yn PDC.