Mae uchafbwyntiau Emily ar y radd MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn cynnwys lleoliad gyda CBDC

Dywedodd Emily Humphreys, myfyrwraig ôl-raddedig, fod ei hamser gyda Phrifysgol De Cymru wedi rhoi hyder newydd iddi.

Mae Emily, a gwblhaodd leoliad delfrydol yn ddiweddar gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW), yn paratoi i raddio gyda gradd MSc mewn Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff.

Dywedodd y dyn 23 oed: “Fe ddes i yma ac, a dweud y gwir, mae wedi fy nhroi’n löyn byw bach.”

Ar ôl bod yn ansicr o’r blaen a oedd prifysgol yn addas iddi yn dilyn ei gradd israddedig a blwyddyn i ffwrdd, penderfynodd Emily ddewis cwrs ehangach yn ymwneud â chwaraeon.

Cafodd ei hysbrydoli hefyd ar ôl dioddef anaf i’w ffêr wrth chwarae pêl-droed yn 2016 a’i hataliodd rhag dychwelyd i’r cae.

“Wrth ddod allan o’m hisraddedig, doeddwn i ddim yn gwybod o hyd ble roeddwn i eisiau canolbwyntio fy astudiaethau na fy ngyrfa ac felly dewisais rywbeth llawer ehangach a oedd yn golygu y gallwn ddewis a oeddwn am fynd i lawr ochr perfformiad pethau neu iechyd. ochr,” meddai Emily.

“Fe wnaeth y cwrs fy helpu i benderfynu fy mod eisiau canolbwyntio ar berfformiad ac anafiadau yn hytrach nag ar yr ochr iechyd – roedd gen i fwy o ddiddordeb mewn adsefydlu chwaraewyr a oedd wedi’u hanafu a rhoi’r maeth sydd ei angen arnynt.”

Mae cefnogwr Dynion a Merched Liverpool FC yn mwynhau edrych ar berfformiad chwaraewyr gyda ffactorau fel cryfder, cyflyru, hyfforddi, maeth, a ffisioleg chwaraeon.

Fodd bynnag, dywedodd Emily mai un o’i hoff rannau o brofiad ôl-raddedig PDC oedd y berthynas a ffurfiodd gyda darlithwyr a chyfeillion cwrs wrth ddysgu sgiliau newydd.

Chwe mis gyda Thîm Merched CBDC

Wrth gwblhau ei chwrs, ymgymerodd Emily â lleoliad chwe mis trawiadol gyda thîm merched CBDC ac Academi Llwybr Chwaraewyr Merched Ymddiriedolaeth CBDC yn gynharach eleni.

Yn ystod y lleoliad, a oedd yn bosibl oherwydd partneriaeth agos PDC gyda CBDC ac Ymddiriedolaeth CBDC, bu’n cefnogi sesiynau hyfforddi a phrofion ffitrwydd gyda thîm merched Cymru.

Dywedodd Emily: “Gyda CBDC, roeddwn i’n gwneud y sesiynau cryfder a chyflyru gyda’r merched felly’n canolbwyntio ar sicrhau bod eu perfformiad yn dda oddi ar y cae yn ogystal ag ar y cae.

“Es i ar wersyll haf deuddydd gyda thîm merched Cymru i gysgodi’r prif wyddonydd chwaraeon Bethan Lloyd a oedd yn ddiddorol iawn. Braf oedd gweld ochr ffisioleg y tîm wedyn gyda’r hyfforddiant GPS a phethau felly.

“Roeddwn i eisiau lleoliad a fyddai’n arwain i rywle roeddwn i eisiau mynd ar ôl fy ôl-raddedig ond mewn gwirionedd yn cwrdd â’r merched a gweld beth maen nhw’n ei wneud y tu ôl i ddrysau caeedig ac oddi ar y cae, mae’n brofiad mor dda a dweud y gwir ac maen nhw’n hyfryd. grŵp.”

Dywedodd y cariad chwaraeon, a ddechreuodd chwarae pêl-droed pan oedd yn bump oed, ei bod yn gallu paratoi ar gyfer yr interniaeth oherwydd yr addysgu a gafodd fel rhan o'i chwrs.

Dywedodd Emily ei bod hi hefyd yn teimlo bod astudio'r cryfder a'r cyflyru, a bod y modiwlau ffisioleg wedi ei helpu i baratoi ar gyfer ei hamser gyda CBDC.

Dywedodd: “Roedd y sgiliau a’r technegau a ddysgais yn fuddiol iawn wrth fynd i mewn i CBDC i helpu. Es i mewn gyda sylfaen a gwybodaeth o'r math o beth i'w wneud a beth i'w ddisgwyl."

Yn dilyn ei chyfnod gyda Phrifysgol De Cymru, dywedodd Emily y byddai’n annog eraill i ymuno â’i chwrs MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff.

Cynghorodd hefyd unrhyw ddarpar fyfyrwyr sy'n ansicr ynghylch gwneud cais i'r cwrs i wthio eu hunain allan o'u parthau cysurus a gwerthu eu hunain i gael y gorau o'r profiad ar y cwrs.

Dywedodd Emily: “Fe ddes i i’r brifysgol, ac roeddwn i’n eithaf i mi fy hun ac yn eithaf annibynnol. Roeddwn i'n gweithio'n dda mewn tîm, ond fi oedd yr un yng nghefn grŵp bob amser. Mae angen i chi roi eich hun allan o'ch parth cysur bob amser a dweud 'edrychwch, mae hyn yn mynd i'm cael i rywle ar ôl i mi orffen."

“I mi, fe gyrhaeddodd y pwynt lle roeddwn i’n rhoi fy hun ymlaen mewn sesiynau ymarferol i fod yn gyfranogwr neu’n cynnig gwneud rhai pethau penodol pan oedden ni’n gwneud tasgau grŵp, ond yn bendant wedi rhoi eich hun allan o’ch parth cysurus. Mae wedi fy ngwneud i'r person ydw i heddiw; Fyddwn i ddim yn gwneud hyn ar hyn o bryd pe na bawn i wedi gwneud hynny.”

Dysgwch fwy am MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff

Darllenwch y stori hon yn Saesneg