Soumitro yn mwynhau profiad bythgofiadwy ar daith fasnach i Sgandinafia

Soumitro Saha - MBA Global

Mae myfyriwr MBA Byd-eang ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) wedi profi taith fythgofiadwy yn ystod interniaeth gyda Glamorgan Brewing Co - taith fasnach Llywodraeth Cymru i Ddenmarc a Norwy.

Mae Soumitro Saha, sy'n wreiddiol o Bangladesh, yn yr ail flwyddyn ar y cwrs MBA Byd-eang ac mae ar leoliad gyda Glamorgan Brewing Co fel cynghorydd marchnata. Ymunodd â PDC yn 2022, gyda degawd o brofiad mewn marchnata digidol.

Yma mae'n dweud mwy wrthym am ei leoliad a'r cyfleoedd sydd wedi dod iddo.

 

Pam wnaethoch chi ddewis yr MBA Byd-eang?

Roedd y cwricwlwm yn apelio; yr hyn a'm denodd fwyaf oedd y cyfle i ymgymryd â lleoliad 6 i 8 mis, oherwydd mae'r profiad ymarferol hwn yn cyd-fynd yn berffaith â'm dyheadau, gan fy ngalluogi i gael profiad yn y byd go iawn a pharatoi ar gyfer tirwedd fusnes y DU, yn enwedig ar ôl fy astudiaethau. Rwy'n gobeithio y bydd y radd hon yn rhoi'r sgiliau a'r mewnwelediadau angenrheidiol i mi ar gyfer marchnad swyddi'r DU.

 

Pa fath o yrfa oedd gennych chi yn Bangladesh?

Dechreuais weithio fel Cynrychiolydd Gwerthu Meddygol ar gyfer cwmni fferyllol lleol yn 2008, yna yn 2010, trawsnewidiais i bwerdy fferyllol rhyngwladol, Novartis. Ymunais â Nestle Bangladesh Ltd yn 2012, yn wreiddiol fel Swyddog Maeth Ardal, a dros y blynyddoedd, datblygodd fy rolau wrth i mi ddatblygu o fewn Nestle. Erbyn 2015, cefais fy nyrchafu i swydd Swyddog Marchnata Dolen Gaeedig a symud i Brif Swyddfa Nestle Bangladesh.

Yn 2016, symudais i Brif Swyddfa Nestle India yn Gurgaon, Delhi, lle bûm yn gweithio fel Rheolwr Cynorthwyol mewn Marchnata Digidol. Yn ystod y cyfnod hwn, fe wnes i arwain dau brosiect rhyngwladol a goruchwylio'r busnes e-fasnach ar gyfer Brandiau Maeth Nestle yn India. Pan ddychwelais i Bangladesh yn 2017, cefais fy nyrchafu i rôl Dadansoddwr Cefnogi Penderfyniad Gweithredol yn Nestle Bangladesh, lle roeddwn hefyd yn dal y cyfrifoldeb o fod yn brynwr yr adran ac arwain tri phrosiect rhyngwladol, a gafodd eu treialu yn Bangladesh ac a weithredwyd yn ddiweddarach mewn gwledydd eraill.

Fy uchelgais gyrfaol oedd dod yn Rheolwr Marchnata, a dyma ysgogodd fy mhenderfyniad i ddilyn graddau proffesiynol uwch, ac yn y pen draw fy arwain i'r DU i astudio'r MBA Byd-eang. Cyn gadael Nestle Bangladesh i ddatblygu fy astudiaethau, gweithiais fel Swyddog Gweithredol Rhanbarthol, gan reoli tri thîm yn cynnwys 24 aelod o fewn adran yn Bangladesh.

 

Sut daeth y cyfle i weithio gyda Glamorgan Brewing Co?

Roeddwn wedi gwneud cais am leoliad gyda Glamorgan Brewing Co (GBC) ar ôl gweld y rôl  wedi’i hysbysebu, gan ei bod yn ymddangos i gyd-fynd â'm diddordebau yn berffaith. Fel rhan o'r broses ymgeisio, cefais y dasg o baratoi cyflwyniad ar dair gwlad bosibl a allai elwa o allforio cynhyrchion y cwmni yno. Penderfynais hefyd wneud cynllun prosiect allforio 8 mis ar eu cyfer, ac roeddwn wrth fy modd o fod yn llwyddiannus wrth gael y lleoliad.

Roedd fy rôl fel Cydlynydd Arweiniol Prosiect Allforio yn golygu fy mod wedi gallu ymuno â Glamorgan Brewing Co ar eu Taith Masnach ryngwladol gyntaf i Ddenmarc a Norwy, a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru. I baratoi ar gyfer hyn, cefais hyfforddiant arbenigol ar allforio, a llunio cyflwyniad manwl ar y cwmni a'i linell gynnyrch. Cysylltais â phrynwyr posibl yn Nenmarc a Norwy, gan rannu'r cyflwyniad. Arweiniodd hyn at y manwerthwr Norwyaidd Vinmonopolet yn cyflenwi dau fath o gwrw GBC - archeb fyd-eang cyntaf y cwmni, a oedd yn garreg filltir arwyddocaol i GBC.

Rwyf bellach wrthi'n archwilio cyfleoedd yng ngwledydd yr UE, ac rwy'n cyfarfod â chynrychiolwyr Japan a Tsieina Llywodraeth Cymru i drafod mentrau posibl yn Japan a Tsieina. Mae Adran Busnes a Masnach Llywodraeth y DU hefyd yn fy helpu i archwilio cyfleoedd yn UDA, Canada, yr Almaen, Ffrainc a Sweden.

Rwy'n mwynhau fy rôl yn GBC yn fawr, lle rwyf hefyd yn goruchwylio prosiect datblygu ap y cwmni ac yn cefnogi'r Rheolwr Gyfarwyddwr gyda dadansoddi data gwerthiant.

 

Sut mae'r profiad hwn wedi eich helpu i baratoi ar gyfer swydd ar ôl eich astudiaethau?

Mae'r profiad hwn wedi bod yn allweddol wrth fy ngwneud yn gyflogadwy ar ôl fy astudiaethau. Er nad oedd allforio yn faes yr oedd gen i brofiad blaenorol ynddo, mae'r rôl hon wedi bod yn brofiad dysgu gwych i mi. Rwy'n dysgu gan fy nghydweithwyr yn barhaus yn ogystal ag arweinwyr allforio profiadol Llywodraeth Cymru ac Academi Allforio'r DU.

Rwy'n ffodus fy mod wedi cael y cyfle amhrisiadwy hwn, gan fy mod wedi gallu ennill dealltwriaeth o weithrediadau busnes byd-eang mewn sawl gwlad, a mewnwelediad i wahanol ddiwylliannau.

Rwy'n ddiolchgar iawn i PDC, tîm y cwrs MBA Byd-eang a'r tîm lleoliad am sicrhau bod cyfleoedd fel hyn ar gael i fyfyrwyr, a'u paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant o'u dewis.