Mae cyn-fyfyrwyr yn rhannu profiadau o weithio ar Chicken Run: Dawn of the Nugget a enwebwyd am BAFTA

Ymhlith y criw enfawr a greodd Chicken Run: Dawn of the Nugget – y dilyniant i’r ffilm wreiddiol o 2000 – roedd 17 o raddedigion PDC. Yn awr a enwebywyd am Ffilm Animeiddiedig yn BAFTAs eleni, a gynhelir ddydd Sul yma (18 Chwefror), buom yn siarad â rhai o’r cyn-fyfyrwyr a fu’n gweithio ar hit Netflix.

Mae Mathew Rees, a raddiodd gyda HND mewn Animeiddio 2D yn 2001, yn Bennaeth Animeiddio CG yn Aardman ac wedi gweithio fel Goruchwylydd Animeiddio CG ar y ffilm.

Dywedodd: “Er bod y ffilm yn gynhyrchiad stop-frame yn bennaf, roedd maint y ffilm yn golygu bod yn rhaid i ni gael llawer o ddyblau digidol ar gyfer yr ieir - yn aml ar gyfer dorf-saethiadau lle byddai angen i ni boblogi'r cefndir gydag ieir, ond hefyd pan oedd problemau gyda maint. Er enghraifft, pan oedd cymeriadau dynol yn cael eu saethu gyda'r ieir (mewn gwirionedd, roeddent yr un maint) yn aml byddai gennym naill ai gymeriad dynol CG neu gyw iâr CG.

“Fy ngwaith i oedd goruchwylio tîm o hyd at naw animeiddiwr CG i sicrhau bod yr animeiddiad yn cwrdd â briff y cyfarwyddwr, ac i helpu’r tîm i gadw eu gwaith ar amser.

“Fy hoff eiliadau o weithio ar y ffilm oedd cael y rhyddid i feddwl am bethau idiotig i’r ieir yn y dilyniannau Fun-Land i’w gwneud! Roeddent i fod i gael eu golchi â syniadau yn yr adran hon, felly byddent yn ymddwyn ychydig yn fwy gwirion nag arfer. Roedd hefyd yn wych gweithio gyda thîm mor dalentog o bobl ar y ffilm gyfan.”

Graddiodd Grace Mahony o BA Dylunio Setiau Teledu a Ffilm yn 2016, a gweithiodd fel Cyfarwyddwr Celf Cynorthwyol ac yn ddiweddarach Cyfarwyddwr Celf ar y ffilm.

Meddai: “Roedd bod yn rhan o dîm Chicken Run 2 yn freuddwyd go iawn i mi! Bûm yn gweithio ar y prosiect am bron i ddwy flynedd, ac yn ystod y cyfnod hwn cefais y cyfle i gamu i fyny i Art Direct nifer o setiau eiconig y ffilm, gan gynnwys ystafell reoli ddieflig Mrs Tweedy, yr ardal gefn llwyfan y tu ôl i Fun-Land, a y gilfach lwytho y gwnaeth yr ieir eu hail ddihangfa wych drwyddo!

“Roedd yn gydweithrediad i raddau helaeth – byddai popeth a ddyluniwyd gennyf yn cael ei gyflwyno a’i drafod gyda’r cyfarwyddwr, Sam Fell, ymhlith aelodau allweddol eraill o’r criw, cyn i mi ei lunio a briffio fy nhîm adeiladu a gwisgo set gwych, pwy fyddai’n troi. y lluniadau technegol a chelf cysyniad yn setiau anhygoel, llawn cymeriad.

“Mae gen i sawl eiliad hoffus o weithio ar y ffilm. Fodd bynnag, rhywbeth sy'n sefyll allan go iawn i mi oedd y peth cyntaf i mi ei lunio - y grisiau troellog y mae Mrs Tweedy yn disgyn i lawr wrth fynd i mewn i'r ffilm. Roedd gweld y dilyniant hwnnw’n mynd o fyrddau stori, i animatig, i luniadau technegol, i adeiladu set, i’r saethiad terfynol – roedd yn foment falch a’m llanwodd â chyffro am bopeth oedd eto i ddod!

“Mae astudio Dylunio Setiau Teledu a Ffilm yn PDC yn bendant wedi fy ngosod ar y llwybr i wireddu fy mreuddwyd o ddod yn Gyfarwyddwr Celf. Mae’r darlithwyr mor gefnogol, brwdfrydig ac ysbrydoledig, ac mae’r cyfleoedd profiad gwaith yng Nghaerdydd yn amhrisiadwy – mae’n gyfuniad perffaith i sicrhau eich bod yn ymuno â’r diwydiant gan deimlo’n awyddus i barhau â’ch taith o ddysgu a symud ymlaen. Mwynheais fy nghwrs yn fawr a byddwn yn ei argymell dro ar ôl tro i unrhyw un sy’n awyddus i weithio yn yr adran gelf.”

Sean Gregory, a raddiodd o BA Animeiddio yn 2014, oedd Prif Animeiddiwr y ffilm.

Dywedodd: “Y cymeriad a neilltuwyd i mi oedd y dihiryn, Mrs Tweedy. Roedd y rôl hon yn cynnwys profion animeiddio cychwynnol ar gyfer y cymeriad, gan ddarganfod cymhlethdodau sut y dylai symud, mewn ffordd a oedd nid yn unig yn ffyddlon i'w chymeriad yn y gwreiddiol, ond hefyd yn rhoi ochr newydd Bond dihiryn-esque iddi. Yna es i ar yr animeiddio ei munudau allweddol yn y ffilm, tra'n sicrhau bod aelodau eraill y tîm animeiddio ar fodel gyda'i dyluniad ac yn deall ei nodweddion cymeriad.

“Fy hoff foment i weithio arno yn bendant oedd dilyniant datgelu Tweedy. Cefais y dasg o'i hanimeiddio yn cerdded i lawr grisiau troellog gwydr godidog, ynghyd â hi yn traddodi llinellau gwych pan gyrhaeddodd waelod y grisiau. Mae hi’n ddihiryn Aardman mor eiconig ac roedd ei hailgyflwyno mewn ffordd mor ddoniol, creadigol a thechnegol heriol yn anrhydedd llwyr. Un o'r uchafbwyntiau fu gweld ymateb y ffan i'r olygfa. Mae'n ymddangos bod pobl wir yn mwynhau'r dilyniant cyfan felly rwy'n falch iawn ein bod wedi ei dynnu i ffwrdd.

“Oherwydd cymhlethdod y goleuo a’r set, roedd yn rhaid i mi animeiddio Mrs Tweedy yn cerdded i lawr y grisiau heb unrhyw rigiau na chynhalwyr. Daeth hyn yn bendant yn ôl at fy amser yn dysgu hanfodion cychwynnol beicio cerdded ym Mhrifysgol De Cymru, yr holl flynyddoedd yn ôl!”

Gellir gweld Sean yn animeiddio Mrs Tweedy ar y grisiau troellog enwog yn y rîl Instagram hwn.

Treuliodd Tim Allen, a raddiodd o BA Animeiddio yn 1998, wyth mis yn animeiddio ar y ffilm.

Dywedodd: “Roedd gweithio ar Chicken Run 2 yn garreg filltir bersonol i mi. Pan wnes i raddio o'r brifysgol, roedd y Chicken Run cyntaf wa s yn gynnar yn y broses gynhyrchu ac yn realistig, roeddwn yn rhy ddibrofiad i gael fy ystyried ar gyfer unrhyw rôl arwyddocaol. Yn gyflym ymlaen 23 mlynedd, gofynnodd Aardman i mi ymuno â'r tîm ar y dilyniant, a neidiais ar y cyfle!

“O’m diwrnod cyntaf ar y set roeddwn i’n rhyngweithio â chymysgedd o animeiddwyr profiadol o’r ffilm gyntaf a’r genhedlaeth nesaf o dalent – rhai ohonyn nhw’n fyfyrwyr fy hun o’m cyfnod fel darlithydd ym Mhrifysgol De Cymru. Roedd yn foment cylch hardd, llawn.

“Wrth i mi ddysgu i animeiddio Ginger, Rocky a'u nythaid newydd o gymeriadau, gwelais yr un peth yn chwarae allan o fewn y stiwdio; Chicken Run cyn-filwyr ochr yn ochr â llinach newydd o dalent gwneud ffilmiau.”

Roedd James Carlisle yn Animeiddiwr Stop-Motion ar y ffilm. Graddiodd o BA Animeiddio yn 2014.

Meddai: “Dechreuon ni gydag ychydig wythnosau o brofi i ddod i arfer â steil y ffilm, gydag adborth gan y Cyfarwyddwyr a’r Goruchwyliwr Animeiddio. Roedd yn ffordd wych o gael y wybodaeth ddiweddaraf.

“Bûm yn animeiddio ar y ffilm am tua 10 mis, gan ddechrau ar lawer o ddilyniannau seiliedig ar actio cyn symud ymlaen i berfformiadau mwy cymeriad wrth i’r ffilmio fynd yn ei flaen. Mae'r cyfarwyddwyr yn bwrw animeiddwyr ar saethiadau/dilyniannau yn seiliedig ar eu cryfderau.

“Roedd eiliadau amlwg o saethu ar Chicken Run 2 yn bendant yn lond llaw o ergydion o Rocky yn torri i mewn i Fun-Land, sef ef yn bennaf yn rhedeg i ffwrdd o bob un o'r tyrchod daear a pholion yn neidio dros y ffos. Roeddwn hefyd yn ddigon ffodus i gael ambell i lun o Mrs Tweedy – mae hi’n ddihiryn mor eiconig ac roedd yr Animeiddiwr Arweiniol iddi yn wych am rannu gwybodaeth i gael y perfformiad gorau ohoni, tra’n cynnal ei chymeriad o’r gwreiddiol.

“Mae’r cwrs BA Animeiddio yn PDC yn sylfaen wych ar gyfer Animeiddio Stop-Motion, ond i mi, roedd y cysylltiadau â’r diwydiant yn sylfaenol. Mae cael cysylltiadau yn gweithio yn y diwydiant mor bwysig er mwyn gallu cael eich troed yn y drws.”