Gall Cymhwyster Proffesiynol ACCA, sy'n cwmpasu holl ddisgyblaethau cyfrifeg, fod yn sbardun i lwyddiant gyrfa mewn llawer o wahanol feysydd cyfrifeg a chyllid. 

Mae'r cyfuniad o brofiad ymarferol ac arbenigedd technegol ein tîm darlithio a'n rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu yn gwneud cwrs ACCA PDC yn arbennig iawn. 

Mae PDC yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm ACCA, y lefel uchaf o achrediad y gall darparwr dysgu ei gael. Rydym wedi ennill 'Coleg Cyfrifeg Sector Cyhoeddus y Flwyddyn' PQ Magazine dair gwaith a cawsom ein rhoi ar y rhestr fer o dan dri chategori yn 2020. Mae ein myfyrwyr wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys dau fyfyriwr mewn cymaint o flynyddoedd yn ennill gwobrau uchaf yn y byd am eu papurau Lefel Proffesiynol Strategol, Nicola Lloyd ym mis Mehefin 2019 a Bryony Lewis ym mis Medi 2020. 

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys holl gynnwys y maes llafur, ymarfer cwestiynau, a sesiynau adolygu sydd eu hangen i'ch paratoi ar gyfer yr arholiadau ACCA terfynol. 

Mae ein cwrs ACCA wedi'i gynllunio'n hyblyg i ganiatáu gwahanol gyfuniadau astudio ar bob lefel. Mae pwyntiau mynediad ar gyfer arholiadau Rhagfyr a Mehefin ym mis Medi a mis Ionawr yn y drefn honno. Mae ein llyfryn cwrs Cyfrifeg Proffesiynol a'n pamffled Cyfrifeg Proffesiynol amser llawn yn darparu mwy o fanylion. 

Dilynwch ni ar Twitter.

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn-amser 1 blwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Llawn-amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 4 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn-amser 2 flynedd Ionawr Dinas Casnewydd C
Llawn-amser 1 flwyddyn Ionawr Dinas Casnewydd C
Llawn-amser 1 blwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Llawn-amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 4 blynedd Ionawr Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 4 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn-amser 2 flynedd Ionawr Dinas Casnewydd C
Llawn-amser 1 flwyddyn Ionawr Dinas Casnewydd C
Llawn-amser 1 blwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Llawn-amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 4 blynedd Ionawr Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 4 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Lefel Sylfaen * 

Gwybodaeth Gymhwysol: 

Busnes a Thechnoleg 

Cyfrifeg Rheoli 

Cyfrifeg Ariannol 

Sgiliau Cymhwysol: 

Cyfraith Gorfforaethol a Busnes 

Rheoli Perfformiad 

Trethiant 

Adrodd Ariannol 

Archwilio a Sicrwydd 

Rheoli Ariannol 

Proffesiynol Strategol 

Hanfodion: 

Arweinydd Busnes Strategol 

Adrodd Busnes Strategol 

Papurau Opsiynau (dau o bedwar): 

Rheoli Ariannol Uwch 

Rheoli Perfformiad Uwch 

Trethi Uwch 

Archwiliad a Sicrwydd Uwch

Gall myfyrwyr sydd angen cwblhau pob elfen wneud hynny dros gyfnod o bedair blynedd. Bydd myfyrwyr ag eithriadau yn cymryd llai o amser na hyn, tra bydd eraill yn dewis cyfnod astudio hirach. Mae'r oriau dysgu rhwng 50 a 60 awr y papur, yn dibynnu ar y lefel. Yr eithriad yw Arweinydd Busnes Strategol, sydd â 90 awr o ddysgu. 

* Gall myfyrwyr sy'n cymryd y papurau Gwybodaeth Gymhwysol a Sgiliau Cymhwysol ddewis rhwng arholiadau allanol ACCA neu arholiadau mewnol y brifysgol sy'n dyfarnu eithriadau. Mae'r arholiadau mewnol hyn yn ennill eithriadau o bapurau Gwybodaeth Gymhwysol a Sgiliau Cymhwysol ACCA ar sail papur wrth bapur, yn ogystal ag ennill dyfarniadau Prifysgol De Cymru, Tystysgrif Addysg Uwch (Cyfrifeg Proffesiynol) ar ôl cwblhau 120 credyd a Diploma Addysg Uwch (Cyfrifeg Proffesiynol) ar ôl cwblhau 240 credyd. 

Gofynion Profiad Ymarferol ACCA 

Yn ogystal â chwblhau eu harholiadau a'r modiwl Moeseg a Sgiliau Proffesiynol, mae'n ofynnol i bob myfyriwr ACCA gwblhau'r PER (Gofyniad Profiad Ymarferol) cyn y gallant ddod yn aelod llawn o ACCA. Gweler mwy o wybodaeth am y PER yma ac ar Wefan ACCA

Dysgu 

Cyflwynir gweithdai mewn amryw gyfuniadau o sesiynau bore, prynhawn neu gyda'r nos (argaeledd sesiynau yn amodol ar alw myfyrwyr). Mae hyfforddiant yn digwydd mewn slotiau wythnosol, gyda myfyrwyr yn mynychu un diwrnod yr wythnos. Mae ein llyfryn yn rhoi manylion yr hyfforddiant a gynigir ar gyfer arholiadau mis Rhagfyr a mis Mehefin. Mae darpariaeth Medi-Rhagfyr hefyd yn cynnwys un i dri diwrnod astudio cyfan ychwanegol. Gall myfyrwyr gychwyn ar eu hastudiaethau naill ai ym mis Medi neu fis Ionawr. 

Dyluniwyd cyflwyno ein cwrs ACCA i gynnig platfform rhagorol i ddysgu, gyda gwybodaeth yn cael ei chasglu'n raddol ac yn gynaliadwy trwy ymarfer cwestiynau arholiad a gynhelir wythnos i wythnos. 

Mae'r dull cyflwyno hwn hefyd yn sicrhau nad yw'n ofynnol i fyfyrwyr fod yn absennol o'u gweithle am gyfnodau hir. 

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys yr holl elfennau allweddol sydd eu hangen arnoch chi, am un pris fesul papur. Mae ein tîm addysgu yn rhannu'r wybodaeth ofynnol (cynnwys y maes llafur), yn eich cynnwys mewn ymarfer cwestiynau, ac yn cynnal sesiynau adolygu yn agos at amser arholiadau. Mae profion cynnydd wedi'u cynnwys ar gyfer pob papur; mae ffug arholiadau wedi'u cynnwys ar gyfer papurau a archwilir yn allanol. 

Rydym yn cynnig hyfforddiant ar gyfer pob un o'r 15 papur o'r Cymhwyster Proffesiynol (Gwybodaeth Gymhwysol, Sgiliau Cymhwysol a phapurau Proffesiynol Strategol) yn rhan-amser, a chynigir rhai papurau naill ai ar ddiwrnod astudio neu gyda'r nos, yn amodol ar alw digonol gan fyfyrwyr . 

Gellir gweld ffioedd, amserlenni a'r pwyntiau mynediad nesaf sydd ar gael yn ein llyfryn. 

Sylwch fod ein ffioedd dysgu yn cynnwys darparu testunau astudio, ond nid ydynt yn cynnwys ffioedd a delir yn uniongyrchol i Gorff Proffesiynol ACCA. 

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd sy'n daladwy yn uniongyrchol i ACCA, (gan gynnwys aelodaeth myfyrwyr, eithriadau a ffioedd mynediad arholiadau) ymwelwch â gwefan ACCA

Asesiad 

Asesir y papurau mewnol gan waith cwrs (30%) ac arholiad diwedd modiwl (70%). 

Mae'r gwaith cwrs wedi'i gynllunio i brofi sgiliau meddal fel gwaith grŵp, ysgrifennu adroddiadau a chyflwyniadau. Asesir y papurau allanol gan arholiad diwedd sesiwn. 


Darlithwyr 

Mae ein tîm addysgu Cyfrifeg yn cynnwys 9 cyfrifeg cymwys a chyfreithiwr cymwys, sydd â phrofiad sylweddol ym maes diwydiant ac ymarfer cyfrifyddu, ynghyd â phrofiad sylweddol o addysgu cymwysterau cyfrifeg proffesiynol. 

Mae ymarfer cwestiynau yn atgyfnerthu gwybodaeth dechnegol a thechneg arholiad bob wythnos ar bob un o'n rhaglenni. 

Mae'r amgylchedd dysgu yma yn gyfeillgar ac yn gefnogol, ac rydym yn gallu cynnig lefel eithriadol o gefnogaeth fugeiliol. 

Dr Jared Davies, rheolwr academaidd

Rhian Gosling,  arweinydd cwrs ACCA.

Nicola Gilbert, arweinydd cwrs ACCA.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Dau Lefel A a thair TGAU neu gyfwerth gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Gall myfyrwyr nad oes ganddynt y cymwysterau academaidd lleiaf fod yn gymwys ar gyfer y cymhwyster Sylfaen mewn Cyfrifeg. Gall deiliaid graddau perthnasol a chymwysterau technegydd cyfrifeg wneud cais i ACCA am eithriadau. Er enghraifft, mae deiliaid cymwysterau AAT neu CAT wedi'u heithrio o Bapurau Gwybodaeth Gymhwysol ACCA. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cofrestrwch gyda ACCA 

Mae'n RHAID i fyfyrwyr sy'n dymuno ymuno â'r cwrs hefyd wneud cais am aelodaeth myfyrwyr gyda ACCA cyn y dyddiad cychwyn a chael cadarnhad o'u heithriadau. Sicrhewch eich bod yn uwchlwytho'ch datganiad arholiad / eithrio fel rhan o'ch cais os oes gennych chi'r rhain eisoes. 

Sut i wneud cais 

Dylid gwneud ceisiadau am bob cwrs proffesiynol yn uniongyrchol trwy ein porth ar-lein  MyUSW. Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, cysylltir â chi i gael eich dewisiadau papur a'ch dyddiadau ac amseroedd sesiynau a ffefrir. 

Mae'n bosibl astudio papurau unigol neu ddechrau ar ôl i'r cymhwyster gychwyn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021  

Gweler llyfryn y cwrs am fanylion. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Gweler llyfryn y cwrs am fanylion. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Aelodaeth ACCA * 

Bydd gofyn i fyfyrwyr dalu ar wahân am aelodaeth myfyrwyr ACCA, eithriad a ffioedd arholiad allanol. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i: www.accaglobal.com 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. Dylai myfyrwyr rhyngwladol ddewis yr MSc Cyfrifeg Proffesiynol amser llawn (gyda Dysgu ACCA) fel dewis arall yn lle ymuno â'r lefel Strategol.

Ymgeisiwch nawr

Mae cymhwyster ACCA PDC, yn ddarostyngedig i ofynion profiad ymarferol ACCA, yn eich galluogi i ddod yn Gyfrifydd Ardystiedig Siartredig, defnyddio'r llythyrau dynodi ACCA ar ôl eich enw ac fel arfer i weithio ar draws ystod o rolau cyllid neu reoli mewn unrhyw fusnes. Yna mae rhai myfyrwyr yn dewis astudio ar lefel gradd ôl-raddedig.Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.