Mae'r cwrs MSc Ymarferydd Clinigol Uwch ar gyfer weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd am ymestyn cwmpas eu hymarfer o ran ymgynghori, asesu, diagnosis ac ymyriadau therapiwtig. 

Mae'n addas ar gyfer darpar Ymarferwyr Nyrsio / Parafeddyg Uwch a phobl sydd angen sgiliau asesu corfforol uwch ar gyfer eu rôl. Mae gwasanaethau gofal iechyd modern yn ddeinamig, yn amrywiol ac yn heriol, yn aml yn gofyn am ofal ac ymyriadau a ddarperir gan ymarferwyr gofal iechyd sydd â sgiliau clinigol uwch a gwybodaeth ddamcaniaethol gadarn. 

Bydd yr Ymarferydd Clinigol Uwch MSc yn caniatáu ichi ddatblygu eich sgiliau ar lefel uwch, a thrwy hynny fodloni'r gofynion a bennir gan yr Asiantaeth Arweinyddiaeth ac Arloesi Genedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd (NLIAH). 

Byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o ffisioleg wedi'i newid i asesu statws iechyd neu afiechyd cleifion yn effeithiol. Yn ogystal, byddwch yn astudio dulliau ymchwil, dylanwadau ar arferion gofal iechyd cyfredol a rhagnodi annibynnol. Gellir cyflawni'r Ymarferydd Clinigol Uwch MSc o fewn tair blynedd a bydd angen i chi gael cefnogaeth mentor meddygol a phroffesiynol yn ymarferol. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Un: Ymarferydd Clinigol Uwch MSc 

 • Amodau Clinigol 1 
  Bydd hyn yn cynnwys datblygu eich dealltwriaeth o brosesau ffisiolegol wedi'u newid mewn perthynas â phrosesau clefyd cardiofasgwlaidd, anadlol a chyhyrysgerbydol, er enghraifft Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD), methiant y galon a chlefyd Myasthenia Gravis. 
 • Sgiliau Clinigol 1 
  Bydd hyn yn cynnwys datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach mewn perthynas ag archwilio cleifion â chlefydau cardiaidd, anadlol a chyhyrysgerbydol. Bydd hyn yn cynnwys cwblhau hanes meddygol cynhwysfawr i gleifion, archwilio pob system a grybwyllir uchod yn drylwyr a nodi eu cynllun triniaeth a rheoli yn seiliedig ar gyflwyniad clinigol unigol. 
 • Dulliau Ymchwil 
  Byddwch yn dysgu sut i werthuso ystod o fethodoleg ymchwil yn feirniadol. 

Blwyddyn Dau: Ymarferydd Clinigol Uwch MSc 

 • Amodau Clinigol 2 
  Bydd hyn yn cynnwys datblygu eich dealltwriaeth o brosesau ffisiolegol wedi'u newid mewn perthynas â phrosesau endocrin, niwrolegol a chlefyd yr abdomen, er enghraifft clefyd Diabetes a Thyroid, clefyd Parkinson, afiechydon yr afu a'r perfedd. 
 • Sgiliau Clinigol 2 
  Byddwch yn parhau i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn perthynas ag archwilio cleifion â chlefyd endocrin, niwrolegol ac abdomen. Bydd hyn yn cynnwys cwblhau hanes meddygol cynhwysfawr i gleifion, archwilio pob system a grybwyllir uchod yn drylwyr a nodi eu cynllun triniaeth a rheoli yn seiliedig ar gyflwyniad clinigol unigol. 
 • Dylanwadau ar Ymarfer 
  Byddwch yn trafod y dylanwadau gwleidyddol, cyfreithiol a phroffesiynol ar ymarfer uwch mewn cyd-destun â'r system gofal iechyd heddiw. Mae dylanwadau proffesiynol yn cynnwys ystyried rôl ymarfer uwch o fewn Fframwaith Ymarfer Uwch Cymru. Mae dylanwadau cyfreithiol yn cynnwys atebolrwydd a bydd dylanwadau gwleidyddol yn mynd i'r afael â'r gofynion a hyrwyddir gan Lywodraeth Cymru. 

Blwyddyn Tri: Ymarferydd Clinigol Uwch MSc 

Mae gan flwyddyn olaf y cwrs MSc Ymarferydd Clinigol Uwch ddewis o dri llwybr: 

 1. Traethawd Hir o 15,000 o eiriau (ar gyfer y modiwl 60 credyd) lle byddwch chi'n dewis pwnc sy'n berthnasol i'ch maes ymarfer eich hun ac yn gwerthuso rôl yr ymarferydd uwch yn y maes hwnnw'n feirniadol. 

2. Traethawd Hir o 10,000 (ar gyfer y modiwl 40 credyd) lle byddwch chi'n dewis pwnc sy'n berthnasol i'ch maes ymarfer eich hun ac yn gwerthuso rôl yr ymarferydd uwch yn yr ardal honno yn feirniadol, ac un o'r modiwlau dewisol isod. 

3.Rhagnodi Annibynnol (40 credyd) ynghyd ag un modiwl dewisol. 

Modiwlau dewisol 

 • Datblygiad Portffolio Proffesiynol (20 Credyd) 
 • Arwain Timau Effeithiol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (20 credyd) 

Dysgu 

Byddwch yn mynychu'r Brifysgol un diwrnod yr wythnos. Bydd myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn astudio ar ddydd Llun, tra bod yr ail flwyddyn yn ddydd Iau a'r drydedd flwyddyn i mewn ar ddydd Gwener. Oriau astudio: Dydd Llun 09.00-17.00; Dydd Iau 10.00-19.00; Dydd Gwener 11.00-17.00. 

Addysgir MSc Uwch Ymarferydd Clinigol trwy amryw o ddulliau gan gynnwys tiwtorialau, darlithoedd, cyflwyniadau astudiaeth achos, cyflwyniadau cymheiriaid, a dysgu seiliedig ar broblemau. Byddwch hefyd yn ymgymryd â sesiynau ymarferol yn ein Ystafell Efelychu Clinigol yn ogystal ag mewn ymarfer clinigol gwirioneddol. 

Asesiad 

Mae asesiadau'n cynnwys arholiadau ysgrifenedig, aseiniadau ac OSCEs (Arholiadau Clinigol Strwythuredig Amcan). Bydd yr OSCEs yn digwydd ym mis Mai bob blwyddyn ac yn cael eu cwblhau fel rhan o'r modiwlau sgiliau clinigol ac yn cynnwys ymgymryd â hanes cynhwysfawr i gleifion, archwilio system gorfforol benodol, a nodi cynllun rheoli a thriniaeth ar gyfer yr unigolyn. 

Cyfleusterau 

Ein cyflwr diweddaraf Canolfan Efelychu Clinigol wedi'i sefydlu i efelychu gofal acíwt GIG amgylchedd, gan ddarparu cyfleusterau clinigol realistig i'n myfyrwyr cyn-gofrestru a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys.  

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr fod yn nyrs gofrestredig, bydwraig, SCPHN, ymwelydd iechyd, ffisiotherapydd neu fferyllydd, neu barafeddyg a addysgwyd i lefel gradd 2: 2 neu'n uwch o leiaf. Rhaid bod gan ymgeiswyr o leiaf tair blynedd, profiad amser llawn, ôl-gofrestru (neu gyfwerth rhan-amser) a bod mewn cyflogaeth gyfredol. Achredu dysgu blaenorol cydnabyddedig (RPL) hefyd yn cael ei ystyried. Bydd angen i chi hefyd gael mynediad at fentor meddygol a fydd yn asesu ac yn cymeradwyo'ch cymwyseddau clinigol trwy gydol y cwrs Ymarferydd Clinigol Uwch. 

Ar hyn o bryd nid yw'r broses ymgeisio yn cynnwys cyfweliad, heblaw am y modiwl Rhagnodi Annibynnol sydd yn y drydedd flwyddyn. Archwilir eich cais yn gyntaf trwy sicrhau eich bod yn cwrdd â'r meini prawf mynediad fel yr amlinellwyd. Os mai dim ond y wybodaeth sylfaenol y byddwch yn ei llenwi, mae'n debygol y bydd eich cais yn cael ei gyfeirio'n ôl atoch. Cymerwch amser i gwblhau'r datganiad personol a dangos lefel briodol o ddealltwriaeth o Ymarfer Uwch a'i gymhwysiad i'ch rôl. 

Os cynigiwyd lle diamod i chi ar y cwrs, derbyniwch y cynnig cyn gynted â phosibl, fel arall efallai y byddwch chi'n colli'r lle. Gallwch chi bob amser newid eich penderfyniad wedi hynny neu ohirio. Fodd bynnag, dim ond am flwyddyn y gallwch ohirio'ch cais. Os penderfynwch beidio â mynychu ar ôl y gohirio hwn bydd yn rhaid i chi wneud cais eto. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. Bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf. 

Bydd yr Ymarferydd Clinigol Uwch MSc yn datblygu ystod o sgiliau clinigol yn fwy manwl ac yn ennill y wybodaeth i asesu, diagnosio a thrin cleifion. Bydd astudio protocolau, polisi ac ymchwil perthnasol yn ategu hyn i ganiatáu ymarfer diogel ar lefel uwch. Mae dilyniant gyrfa nodweddiadol i Nyrs Ymarfer Clinigol Uwch. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil.