Mae ein MSc Cyfrifeg Broffesiynol arloesol (gyda hyfforddiant ACCA) yn cyfuno astudiaeth academaidd uwch â chymhwyster cyfrifeg proffesiynol. Mae'r radd meistr cyfrifeg hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd wedi cwblhau papurau Lefel Hanfodion Cymhwyster Proffesiynol ACCA (papurau gwybodaeth a sgiliau cymhwysol), neu'r rheini sydd wedi'u heithrio o'r papurau ACCA hyn gan eu bod wedi astudio gradd gyfrifeg, a gydnabyddir ac a achredwyd gan ACCA. 

Yn cael eu haddysgu gan diwtoriaid arobryn o'n rhaglen ACCA ag achrediad Platinwm, mae modiwlau wedi'u halinio â Lefel Proffesiynol Strategol derfynol Cymhwyster Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). 

Mae myfyrwyr yn barod i sefyll pedwar arholiad allanol Proffesiynol Strategol ACCA yn fuan ar ôl cwblhau asesiadau Meistr mewnol. Felly mae cwrs cyfrifyddu PDC yn cynnig trefn astudio sy'n effeithlon iawn o ran cost ac amser, gydag astudiaethau Meistr broffesiynol ac academaidd yn digwydd ar yr un pryd. Ar y cwrs amser llawn gall myfyrwyr ennill cymhwyster Meistr a sefyll pob arholiad ACCA mewn blwyddyn. 

Mae’n bosib y bydd myfyrwyr sydd eisoes wedi pasio rhai o bapurau Lefel Proffesiynol Strategol ACCA, neu bob un ohonynt, yn dal i allu ymuno â'r MSc - cysylltwch â Rhian Gosling am fanylion pellach. Er enghraifft, gall myfyrwyr sydd wedi llwyddo ym mhob arholiad ac sydd â blwyddyn o brofiad gwaith ôl-gymhwyso ymuno â Llwybr Carlam y Meistr, sy'n cynnwys cwblhau Traethawd Hir manwl. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Hydref Dinas Casnewydd C
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 2 flynedd Ionawr Dinas Casnewydd C
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Hydref Dinas Casnewydd C
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 2 flynedd Ionawr Dinas Casnewydd C
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r cwrs MSc Cyfrifeg Proffesiynol (gyda hyfforddiant ACCA) yn darparu'r 'gorau o ddau fyd' - addysg drylwyr ar lefel Meistr o safbwynt academaidd a phroffesiynol. Mae'n darparu sgiliau uwch seiliedig ar waith cwrs proffesiynol a gwerthusiad beirniadol uwch o feysydd pwnc a llenyddiaeth ymchwil cwrs Meistr academaidd. 
 
Mae'r modiwlau y byddwch chi'n eu hastudio fel a ganlyn (nodwch fod eu henwau'n adlewyrchu enwau papurau allanol ACCA): 

Adrodd Busnes Strategol (40 credyd) 

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o egwyddorion, safonau, arferion a phecynnau adrodd corfforaethol cyfoes mewn ystod o gyd-destunau a sefyllfaoedd busnes a rhoi’r sgiliau hyn ar waith, sy’n gofyn am sgiliau gwerthuso a synthesis uwch. Bydd y modiwl hefyd yn meithrin cwestiynu beirniadol o ddatblygiad a chynnwys meysydd o'r fath, gan gynnwys ffocws ar faterion adrodd cyfredol ac yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn cael eu paratoi ar gyfer asesiadau meistr mewnol (aseiniad ac arholiad) ynghyd ag arholiad ACCA allanol. 

Crynodeb o feysydd y maes llafur: 

Egwyddorion moesegol a phroffesiynol sylfaenol 

Y fframwaith adrodd ariannol 

Adrodd ar berfformiad ariannol ystod o endidau 

Datganiadau ariannol grwpiau o endidau 

Dehongli datganiadau ariannol ar gyfer gwahanol randdeiliaid 

Effaith newidiadau a newidiadau posibl mewn rheoleiddio cyfrifeg 

Uwch Reolaeth Ariannol Uwch (40 credyd) 

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a gwerthusiad beirniadol myfyrwyr o egwyddorion rheolaeth ariannol a chyllid corfforaethol cyfoes mewn ystod o gyd-destunau busnes a rhoi’r sgiliau hyn ar waith. Ar ben hynny, mae'n anelu at ddatblygu galluoedd myfyrwyr i werthuso'n feirniadol arfer presennol a datblygiadau cyfredol. Bydd angen sgiliau gwerthuso a synthesis uwch a bydd yn meithrin cwestiynu beirniadol. Bydd myfyrwyr yn cael eu paratoi ar gyfer asesiadau meistr mewnol (aseiniad ac arholiad) ynghyd ag arholiad ACCA allanol. 

Crynodeb o feysydd y maes llafur: 

Rôl uwch gynghorydd ariannol mewn sefydliad rhyngwladol 

Gwerthusiad buddsoddiad uwch 

Caffaeliadau ac uno 

Ailadeiladu ac ad-drefnu corfforaethol 

Technegau rheoli risg y Trysorlys a rhai datblygedig 

Rheoli Perfformiad Uwch (40 credyd) 

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a gwerthusiad beirniadol myfyrwyr o egwyddorion rheoli perfformiad cyfoes mewn ystod o gyd-destunau busnes a rhoi’r sgiliau hyn ar waith. Ar ben hynny,, mae'n anelu at ddatblygu galluoedd myfyrwyr i werthuso'n feirniadol arfer presennol a datblygiadau cyfredol. Bydd angen sgiliau gwerthuso a synthesis uwch a bydd yn meithrin cwestiynu beirniadol. Bydd myfyrwyr yn cael eu paratoi ar gyfer asesiadau meistr mewnol (aseiniad grŵp ac arholiad) ynghyd ag arholiad ACCA allanol. 

Crynodeb o feysydd y maes llafur: 

Cynllunio a rheoli strategol 

Effaith risg ac ansicrwydd ar berfformiad sefydliadol 

Systemau a dyluniad mesur perfformiad 

Mesur perfformiad strategol 

Gwerthuso perfformiad a methiant corfforaethol

Arweinydd Busnes Strategol (40 credyd) 

Nod y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr: 

i werthuso theori ac ymarfer strategaeth fusnes, llywodraethu corfforaethol, risg a moeseg yn feirniadol; 

i werthuso a syntheseiddio gwybodaeth mewn senarios astudiaeth achos realistig; a 

i wneud a chyflwyno penderfyniadau arweinyddiaeth proffesiynol effeithiol trwy defnyddio'r cyfuniad priodol o sgiliau technegol, moesegol a phroffesiynol. 

Bydd myfyrwyr yn cael eu paratoi ar gyfer asesiad meistr mewnol yn y meysydd hyn (arholiad) ynghyd ag arholiad astudiaeth achos Arweinydd Busnes Strategol ACCA allanol. 

Crynodeb o feysydd y maes llafur: 

Arweinyddiaeth a moeseg 

Systemau llywodraethu ac asiantaethau 

Technoleg a dadansoddeg data 

Gwerthuso proffil risg, rheolaeth fewnol a systemau archwilio 

Gwerthuso (gan gynnwys ariannol) sefyllfa strategol, opsiynau a chamau gweithredu 

Defnyddio strategaethau datrysiadau 

Arloesi, rhagoriaeth perfformiad a rheoli newid 

Prosiect Ymchwil Busnes (20 credyd) 

Nod y modiwl yw paratoi myfyrwyr i ymgymryd â Phrosiect Ymchwil Busnes unigol a all fod yn wirioneddol berthnasol i sefydliadau. Mae'n cynnwys sesiynau dysgu ar Fethodoleg Ymchwil. 

Gofynion ACCA 

Modiwl Moeseg a Sgiliau Proffesiynol 

Mae ACCA yn argymell bod myfyrwyr yn cwblhau eu modiwl Moeseg a Sgiliau Proffesiynol cyn rhoi cynnig ar unrhyw arholiadau lefel Proffesiynol Strategol. 

Mae'r modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i sgiliau moesegol a phroffesiynol uwch ac maent yn cael blas ar sefyllfaoedd busnes realistig trwy amgylchedd rhyngweithiol. Mae'r modiwl yn ategu gwybodaeth dechnegol myfyriwr trwy eu helpu i ddatblygu'r ymddygiadau moesegol a phroffesiynol y bydd eu hangen arnynt i gyflawni'r arholiadau Proffesiynol Strategol yn llwyddiannus. 

Nodwch y codir ffi untro ar gyfer y modiwl sy'n daladwy i ACCA. Gweler mwy o wybodaeth ar wefan ACCA 

Gofynion Profiad Ymarferol 

Yn ogystal â chwblhau eu harholiadau a modiwl Moeseg a Sgiliau Proffesiynol, mae'n ofynnol i bob myfyriwr ACCA gwblhau'r PER (Gofyniad Profiad Ymarferol) cyn y gallant ddod yn aelod llawn o ACCA. PER yw lle mae myfyrwyr yn dangos sgiliau a phrofiad perthnasol mewn amgylchedd gwaith go iawn. 

Mae cwblhau PER yn cynnwys: 
• cyflawni 36 mis o brofiad dan oruchwyliaeth mewn rôl(au) cyfrifeg neu gyllid perthnasol 
• cwblhau naw amcan perfformiad 
• cofnodi cynnydd ar-lein yn MyExperience 
• cael y profiad wedi'i gymeradwyo gan oruchwyliwr profiad ymarferol 

Mae myfyrwyr yn gyfrifol am drefnu eu PER eu hunain fel arfer trwy eu gweithle arferol. 

Nodwch mai cyfrifoldeb myfyrwyr yw cyflwyno eu hunain ar gyfer arholiadau allanol ACCA (gweler Gwefan ACCA am fanylion pellach). 


Addysgu 

Mae’r dulliau addysgu yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu paratoi ar gyfer arholiadau Lefel Proffesiynol Strategol ACCA a osodir yn allanol ac ar gyfer asesiadau Meistr mewnol (aseiniadau ac arholiadau) mewn modd integredig. 

Mae gan fodiwlau Adrodd Busnes Strategol, Uwch Reolaeth Ariannol Uwch a Rheoli Perfformiad Uwch 80 awr addysgu, ac mae'r rhain fel arfer wedi'u rhannu fel a ganlyn: 

60 awr o baratoi ar gyfer arholiad allanol ACCA ac arholiad cyfatebol MSc mewnol (datblygu cymwyseddau technegol uwch; defnyddio’r rhain mewn senarios ymarferol cymhleth; datblygu sgiliau proffesiynol)

20 awr o werthusiad academaidd beirniadol o'r maes pwnc. 

Addysgir y modiwl Arweinydd Busnes Strategol am 90 awr. Mae'r Prosiect Ymchwil Busnes yn cynnwys sesiynau Methodoleg Ymchwil yn yr ystafell ddosbarth ynghyd â chefnogaeth goruchwyliwr un i un pan fydd myfyrwyr yn cyrraedd cam y prosiect. Addysgir pob modiwl mewn amgylchedd gweithdy sy'n cynnwys darlith, seminar / tiwtorial, efelychu, ymchwil unigol ac elfennau gwaith grŵp. 

Asesiad 

Mae arholiadau ACCA yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ganolbwyntio ar y senarios ymarferol cymhleth y bydd cyfrifydd proffesiynol yn eu hwynebu a'r cymwyseddau technegol uwch y bydd eu hangen arnynt i fynd i'r afael â'r rhain. Mae asesiadau mewnol arholiad yr MSc yn efelychu strwythur ac arddull arholiadau allanol ACCA. 

Maent fel arfer yn cael eu sefyll bythefnos cyn arholiad allanol ACCA ac felly'n gweithredu fel ffug arholiadau y rhoddir adborth yn gyflym arnynt, ynghyd â chronni credydau MSc hefyd. Mae ffocws gwahanol i aseiniadau ysgrifenedig a llafar yr MSc mewnol , gan ganolbwyntio ar y gwerthusiad beirniadol sy'n briodol ar gyfer cymhwyster Meistr academaidd. 

Nodwch mai cyfrifoldeb myfyrwyr yw cyflwyno eu hunain ar gyfer arholiadau allanol ACCA (gweler Gwefan ACCA am fanylion pellach). 

Achrediadau 

Ochr yn ochr â'ch cymhwyster Meistr, byddwch yn cael eich paratoi i sefyll pedwar arholiad Proffesiynol Strategol olaf ACCA. Wrth basio'r arholiadau hyn a chwblhau modiwl moeseg a sgiliau proffesiynol ACCA ar-lein, byddwch yn gallu cymhwyso fel Cyfrifydd Ardystiedig Siartredig, yn amodol ar fodloni gofynion profiad gwaith ymarferol ACCA. 

Darlithwyr 

Rhian Gosling, arweinydd cwrs 

Dr Jared Davies 

Geraint Evans 

Nicola Gilbert 

Shane Johnson 

Claudia Scicluna 

Rosemary Eaton

Teresa March

Joanna Howell

Brian TelfordRydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd cyllid, cyfrifeg neu archwilio israddedig o brifysgol yn y DU, Anrhydedd dosbarth 2:2 neu uwch; 

NEU radd busnes israddedig o brifysgol yn y DU sydd â lefel briodol o gynnwys ariannol, Anrhydedd dosbarth 2:2 neu uwch; 

NEU gymwysterau rhyngwladol neu broffesiynol achrededig cyfatebol (megis pasiau uniongyrchol ym mhapurau gwybodaeth a sgiliau cymhwysol Lefel Hanfodion ACCA). 

Nodwch bod yn rhaid i fyfyrwyr sy'n ymuno â'r cwrs hwn, fel isafswm, (a) naill ai bod wedi’u heithrio o bapurau gwybodaeth a sgiliau cymhwysol Lefel Hanfodion ACCA oherwydd eu graddau israddedig neu (b) bod wedi pasio'r papurau hyn yn uniongyrchol, ac felly bod yn barod i ddechrau astudio ACCA ar Lefel Proffesiynol Strategol. 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno ymuno â'r cwrs fod wedi gwneud cais am aelodaeth myfyrwyr gydag ACCA cyn y dyddiad cychwyn a chael cadarnhad o'u heithriadau. Mae manylion ar gael ar wefan ACCA (http://www.accaglobal.com

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Nodwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer cael mynediad i’r cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, argymhellwn  eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio er mwyn sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Llawn amser y DU: £9800

Rhyngwladol Llawn Amser: £14300

Rhan-amser y DU: £1090 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Gorfodol

Eitem

Aelodaeth ACCA * 

Cost: 

Bydd gofyn i fyfyrwyr dalu ar wahân am aelodaeth myfyrwyr ACCA, eithriad a ffioedd arholiad allanol. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i: www.accaglobal.com.  


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.