Mae'r radd Troseddeg hon yn rhoi cyflwyniad beirniadol i ddau fater cymdeithasol arwyddocaol a heriol - trosedd a chyfiawnder ieuenctid. 

Mae'r system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru a Lloegr yn gyfrifol am ddedfrydu a gweithio gyda phobl ifanc o dan 18 oed sydd wedi cyflawni trosedd. Mae'r system hefyd yn ymyrryd â phobl ifanc y mae eu hymddygiad yn broblemus cyn iddynt fynd i mewn i system ffurfiol y llysoedd. 

Prif nod y system cyfiawnder ieuenctid yw atal troseddau ieuenctid. Yn ogystal â deall ymddygiad troseddol mewn pobl o bob oed, byddwch yn archwilio'r prif faterion sy'n ymwneud â throsedd ieuenctid a'r system cyfiawnder ieuenctid, yn ogystal â sut mae cymdeithas yn ymateb i bobl ifanc sy'n troseddu. Dewch o hyd i ni ar Twitter @USWCriminology


Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

Cyflwyniad i Droseddeg - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
LM3G Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
LM3G Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: Gradd Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol a Chyfiawnder Ieuenctid 

Mae'r flwyddyn gyntaf yn cynnig cyflwyniad i'r system cyfiawnder ieuenctid, a throseddeg a chyfiawnder troseddol. Byddwch yn cael gwell dealltwriaeth o droseddu a dioddefwyr troseddau, gyda phwyslais ar blant, pobl ifanc a chymdeithas. 

 • Safbwyntiau mewn Troseddeg: Troseddeg Ddatblygiadol

 • Safbwyntiau mewn Troseddeg: Grym a Chymdeithas
 • Y tu mewn i'r System Cyfiawnder Troseddol (W)22
 • Dod yn Droseddegwr (C)
 • Amrywiaeth, Trosedd a Chyfiawnder

Blwyddyn Dau: Trosedd a Gradd Cyfiawnder Troseddol a Chyfiawnder Ieuenctid 

 • Diogelu'r Cyhoedd a Rheoli Risg
 • Ymchwiliad Troseddegol Cymhwysol
 • Deall y Gwasanaeth Prawf
 • Diogelu Plant ac Oedolion Ifanc sy'n Agored i Niwed
 • Deall Troseddau Ieuenctid a Chyfiawnder Ieuenctid
 • Profiad Gwaith

Blwyddyn Tri: Trosedd a Gradd Cyfiawnder Troseddol a Chyfiawnder Ieuenctid 

 • Gweithio mewn Diwydiant
 • Interniaeth Cyfiawnder Cymdeithasol
 • Trawma a Throseddwyr Ifanc
 • Gweithio gyda Phobl Ifanc ac Oedolion Ifanc yn y System Gyfiawnder
 • Materion Cyfoes mewn Ieuenctid a Throsedd
 • Adsefydlu a Chyfiawnder Troseddol: Theori ac Ymarfer
 • Terfysgaeth, Diogelwch ac Eithafiaeth

Dysgu 

Mae addysgu ar y cwrs hwn yn seiliedig ar her, gyda darlithoedd a gweithdai rhyngweithiol, gan roi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth i chi o faterion troseddegol y byd go iawn. Y tu allan i'r ystafell ddosbarth byddwch yn cwblhau darllen, llyfrgell ac ymchwil sy'n ymwneud â phynciau a gwaith prosiect.

Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr ymchwil byd-enwog mewn troseddeg, yn ogystal â chlywed gan ymarferwyr arbenigol siaradwyr gwadd a mynd ar deithiau maes pwnc-benodol.

Asesiad 

Mae'r cwrs hwn yn asesu myfyrwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd cynhwysol a dilys, gan eich paratoi ar gyfer cyflogaeth i raddedigion. Mae mwyafrif yr asesiadau yn seiliedig ar waith cwrs, ac yn cynnwys gwaith grŵp, datrys problemau a rheoli prosiect.

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio - (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

DBS 

Cost

£ 53.20 

Ar gyfer myfyrwyr 2il flwyddyn sy'n dewis gwneud y modiwl Ymarfer Proffesiynol lle mae eu lleoliad yn gofyn am hynny. Mae'r ffi yn talu cost y gwiriad manwl, ffioedd gweinyddol ar-lein a gwiriadau swyddfa'r post. 

Eitem

Treuliau lleoliad: lleoliad gwaith 

Cost

£ 0 - £ 300 

Gall myfyrwyr yr ail flwyddyn ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith os ydyn nhw'n dilyn y modiwl Ymarfer Proffesiynol. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad fynd i gostau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle. Bydd y costau'n amrywio yn ôl y lleoliad. 

Eitem

Arall: Gwerslyfrau 

Cost

£ 0 - £ 200 

Mae llyfrau testun ar gael yn y llyfrgell, ond efallai y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus iawn yn y system cyfiawnder troseddol a systemau cyfiawnder ieuenctid gyda llawer yn gweithio i'r Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid, y Gwasanaeth Prawf, Cymorth i Ddioddefwyr, yr Heddlu, y Gwasanaeth Carchardai a meysydd eraill sy'n gysylltiedig â'r system gyfiawnder fel Menywod. Asiantaethau cymorth, cyffuriau a thai ac Unedau Cyfeirio Disgyblion. 

Mae llawer o raddedigion hefyd yn symud ymlaen i astudio PhD troseddeg neu gradd ymchwil troseddeg. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.