Mae'r radd meistr Ffilm (Dogfennol) hon yn ymwneud ag adrodd straeon dynol trwy ffilm. Gan weithio gydag ymarferwyr gorau'r diwydiant ac ochr yn ochr â chynllun hyfforddi BBC Wales It's My Shout, byddwch yn dysgu pwysigrwydd adrodd straeon, hunan-saethu a gwneud ffilmiau 'guerilla' camera sengl. 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs meistr gwneud ffilmiau dogfennol hyn hefyd yn cael cyfle i gyflwyno'ch syniadau i gomisiynwyr ffeithiol go iawn gan gynnwys Channel 4 a'r BBC. 

Byddwch yn astudio yng nghanol Caerdydd, sy'n gartref i ddiwydiant ffilm a theledu ffyniannus, gan gynnwys Seren Studios a BBC Wales, lle mae sioeau gan gynnwys Doctor Who a Sherlock yn cael eu ffilmio. 

Bydd dosbarthiadau meistr diwydiant, darlithoedd gwestai a chyfle profiad gwaith manwl mewn cwmni creadigol yng Nghymru yn caniatáu ichi adeiladu'ch portffolio a'ch rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol y diwydiant film.

Anogir ymgeiswyr sy'n ansicr ynglŷn â pha lwybr y dylent wneud cais amdano i gysylltu â thîm y cwrs i gael trafodaeth anffurfiol cyn gwneud cais. Os dewiswch wneud cais am fwy nag un llwybr, dylai eich portffolio arddangos eich diddordeb a'ch profiad ym mhob maes unigol ac felly efallai y bydd angen mwy nag un portffolio. 

2024 Dull astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Dull astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn astudio nifer o fodiwlau penodol, ac yna'n cael cyfle i arbenigo yn eich maes diddordeb. 

Mae modiwlau'n cynnwys: 

Astudiaethau Diwydiant - bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg i chi o'r dirwedd cynhyrchu ffilm a theledu cyfredol yng Nghymru, y DU a thu hwnt. 

Ymarfer Crefft Arbenigol/Ymarfer Crefft Arbenigol Uwch - bydd y modiwl hwn yn caniatáu ichi ddatblygu eich sgiliau i safon diwydiant mewn un maes arbenigedd allweddol. 

Lleoliad Diwydiant - byddwch yn ymgymryd â lleoliad manwl pedair wythnos gyda chwmni cynhyrchu allweddol yng Nghymru. 

Ymarfer Cydweithredol - bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi gydweithio â chyd-fyfyrwyr o bob rhan o'r cwrs a Chyfadran y Diwydiannau Creadigol ar ffilm fer. 

Prosiect Cynhyrchu - byddwch yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant, ymarferwyr, staff a chyd-fyfyrwyr o bob rhan o PDC ar brosiect ffilm sylweddol, gan ddefnyddio'r sgil grefft o'ch dewis.


Dysgu 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs MA Ffilm yn cael eu haddysgu trwy gymysgedd o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 


Asesu

ydd yr asesu trwy gyfres o asesiadau ymarferol yn seiliedig ar friffiau byw a phrosiectau cynhyrchu (70%), ynghyd â myfyrdodau ysgrifenedig a dadansoddiad beirniadol o waith myfyrwyr (30%). 

Cyfleusterau 

Mae myfyrwyr ar Gampws Caerdydd PDC yn elwa o offer, meddalwedd a chyfleusterau stiwdio a chynhyrchu o safon diwydiant. 

Mae sinema ar y safle, sydd ar gael i fyfyrwyr sgrinio eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. 


Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol; neu HND/HNC a phrofiad perthnasol; neu gymwysterau rhyngwladol cyfatebol. Ystyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath yn unigol, lle bydd profiad blaenorol yn cael ei ystyried. 

Portffolio

Darparwch wefan neu bortffolio digidol fel rhan o'ch cais. Dylai hwn fod yn dda hyrwyddo a hyrwyddo yn adran gyntaf eich digwyddiad neu wedi'i lanlwytho fel pdf yn adran 12 o'r ffurflen gais.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,300

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Gorfodol

Eitem 

Cost 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000 - £ 2000 

Prynu gliniadur/cyfrifiadur personol a meddalwedd gysylltiedig yn ddewisol, yn dibynnu ar ofynion technegol arbenigedd. 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Prynu Camera Fideo Digidol yn ddewisol yn dibynnu ar arbenigaeth ddewisol ac arbenigedd y myfyriwr. 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Prynu Offer Recordio Sain yn ddewisol yn dibynnu ar arbenigaeth dddewisol ac arbenigedd  y myfyriwr. 

Teithiau Maes  

£ 100  

Efallai y bydd cyfle ar gyfer teithiau addysgol, fel ymweliadau â stiwdios. Ar y cyfan, bydd y rhain yn lleol i'r ardal ac ni fydd unrhyw gost neu gost isel. Bydd unrhyw deithiau posib sydd angen cost teithio sylweddol yn cael eu cyfleu ymhell ymlaen llaw (Gall pob taith newid a hyfywedd mewn perthynas â nifer y myfyrwyr) 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig.  

Gwnewch gais nawr 

Datganiad derbyn 

Byddwch yn graddio fel ymarferydd gwybodus a medrus iawn, yn barod i weithio yn y diwydiant ffilm a gwneud cyfraniad sylweddol at eich arbenigedd dewisol. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.