Dyluniwyd y cwrs MSc Rheoli Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn sefydliadau gofal iechyd yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Mae gan y Brifysgol draddodiad hir o ddarparu cyrsiau rheoli gofal iechyd o ansawdd uchel ac mae wedi cyflwyno rhaglenni ôl-raddedig tebyg yn llwyddiannus ers dros 20 mlynedd. 

Yn ystod yr MSc Rheoli Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus, byddwch yn archwilio'r heriau sy'n wynebu gofal iechyd a meysydd gwasanaeth cyhoeddus cysylltiedig, gan wneud cysylltiadau cryf rhwng theori academaidd ac arfer rheoli i greu cyd-destun perthnasol. Byddwch hefyd yn arbenigo mewn maes allweddol trwy'r pwnc traethawd hir a ddewiswyd gennych. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio 180 credyd dros gyfnod y cwrs MSc Iechyd a Rheoli Gwasanaethau Cyhoeddus. Y modiwlau y byddwch chi'n eu hastudio yw: 

Tystysgrif Ôl-raddedig

 • Rheoli Adnoddau a Phrosiectau (20 credyd)
  Datblygu'r gallu i ddelio â materion cyfredol sy'n gysylltiedig ag adnoddau ar gyfer sector cyhoeddus y DU.
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau yn y Sector Cyhoeddus (20 credyd)
  Dadansoddwch gysyniadau allweddol mewn ymddygiad a rheolaeth sefydliadol a gwerthuswch y rhain mewn cyd-destun sector cyhoeddus.
 • Strategaeth ac Arweinyddiaeth (20 credyd)
  Gwerthuso'n feirniadol amrywiol ddulliau o ymdrin â strategaeth ac arweinyddiaeth yng nghyd-destun gwasanaeth cyhoeddus ac ennill y sgiliau ymarferol i arwain a rheoli gwasanaethau yn effeithiol.

Diploma Ôl-raddedig

 • Iechyd, Polisi ac Arloesi (20 credyd)
  Datblygu ymwybyddiaeth o wahanol ddulliau damcaniaethol o iechyd a llunio polisïau a'r gallu i hyrwyddo meddwl myfyriol ynghylch arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus. 
 • Gwella a Chyflenwi Gwasanaethau Partneriaeth (20 credyd)
  Gwerthuso'n feirniadol ddulliau diweddar o reoli a gwella perfformiad. Byddwch yn archwilio ac yn dadansoddi cyfleoedd a chyfyngiadau darparu gwasanaethau cyhoeddus cydweithredol.
 • Cynnal Ymchwil (20 credyd)
  Datblygu eich gallu i gynllunio, gweithredu ac ysgrifennu darn o ymchwil wrth ennill dealltwriaeth feirniadol o natur ymchwil gymdeithasol a pholisi.

MSc
Byddwch yn cwblhau traethawd hir 60 credyd ar bwnc rydych wedi'i ddewis.

Yn amodol ar ailddilysu o 2021

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall. 

Dysgu

Yn ystod y cwrs MSc Rheoli Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus cewch eich dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau. Gwahoddir arweinwyr o'r sector cyhoeddus yn rheolaidd i draddodi darlithoedd gwestai ar bynciau sydd wedi'u hymgorffori yn y cwrs, felly byddwch chi'n elwa o'u cyfoeth o brofiad. 

Mae astudio amser llawn yn cynnwys cwblhau'r chwe modiwl a addysgir a thraethawd hir dros un flwyddyn academaidd lawn. Bydd gennych 12 awr gyswllt dosbarth dros ddau ddiwrnod bob wythnos - dydd Mercher a dydd Iau rhwng 2-8pm. 

Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, cyflwynir y gydran a addysgir dros ddwy flynedd academaidd, gydag ymrwymiad o tua chwe awr ar un diwrnod bob wythnos. Gallwch ddisgwyl cwblhau'r cwrs dros dair blynedd academaidd, ond mae'r strwythur modiwlaidd hyblyg yn caniatáu ichi symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun a chyfuno astudio ag ymrwymiadau gwaith a / neu bersonol. Yn ystod blwyddyn gyntaf yr MSc byddwch yn astudio ar ddydd Mercher rhwng 2-8pm. Ar eich ail flwyddyn byddwch yn astudio ar ddydd Iau rhwng 2-8pm. 

Asesiad

Fe'ch asesir trwy waith cwrs ar gyfer pob modiwl, fel arfer trwy aseiniadau yn y gwaith sy'n cynnwys cymhwyso theori academaidd i ymarfer gwaith. Gall gwaith cwrs amrywio o adroddiadau i gyflwyniadau poster, a hyd yn oed areithiau. 

Darlithwyr

Dr Ehsan Kabir (Arweinydd Cwrs)

Beth Dando

Jeremy Felvus

Paul Lewis

Fl. Lt. Stuart Morgan

Dr Wendy Booth

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Fel arfer bydd disgwyl i chi feddu ar radd Anrhydedd dosbarth 2: 2 neu uwch mewn unrhyw ddisgyblaeth. 

Ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt radd, gellir ystyried o leiaf dwy flynedd o brofiad rheoli canol, gyda hyfforddiant cysylltiedig trwy'r Achrediad Dysgu Blaenorol (APL) / Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL) mecanwaith (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol). Os oes gennych gymwysterau blaenorol perthnasol, fe allech chi gael eithriadau o rai modiwlau. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,300
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig

Arall: Gwerslyfrau

Gwerslyfrau yn annhebygol o fod yn fwy na £ 250 y flwyddyn 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am a cwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, a Erasmus / Cyfnewid rhaglen, y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegiad eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall. 

Ymgeisiwch nawr 

Datganiad derbyn 

Bydd y cwrs MSc Rheoli Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus hwn yn datblygu eich dealltwriaeth, cymhwysedd a hyder os ydych chi'n rheolwr, neu'n anelu at swydd o gyfrifoldeb rheoli sylweddol, mewn gofal iechyd a meysydd gwasanaeth cyhoeddus cysylltiedig. 

Bydd eich astudiaethau yn helpu i ddatblygu a mireinio'ch technegau rheoli yng nghyd-destun y sector gofal iechyd. Felly, ar ôl graddio, bydd gennych set sgiliau rheoli eang y gellir ei chymhwyso trwy ystod o wasanaethau cyhoeddus ond a fydd hefyd yn eich galluogi i arbenigo mewn proffesiwn gofal iechyd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.