GYRRU NEWID AR GYFER GWELL YFORY

Cafodd yr Academi Dysgu Dwys ym Mhrifysgol De Cymru ei datblygu mewn partneriaeth â’r Byrddau Iechyd ac mae’n cael ei chyllido’n rhannol gan Lywodraeth Cymru. 

Nod yr Academi yw dod â chymuned at ei gilydd o arweinwyr â chanolbwynt digidol a darpar arweinwyr ledled y maes iechyd a gofal cymdeithasol.


*Ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru’n unig mae cyllido ar gael. Mae lleoedd yn cael 75% o gyllid gyda 25% o gyfraniad gan gyflogwyr hyd at fis Mawrth 2023.  

Cysylltu â ni

E: [email protected]

F: 01443 482482  

Twitter: @MasnacholPDC

Lawrlwythwch y llyfryn Trawsnewid Digidol Arweiniol

Ein cyrsiau:

DIGWYDDIADAU

Ymunwch â ni yn ein digwyddiad Arddangos Cymunedol Digidol ar 7 Hydref 2022.


Bydd y digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd arweinwyr sy'n canolbwyntio'n ddigidol ac arweinwyr uchelgeisiol o bob rhan o Academi Dysgu Dwys PDC. Byddwn ni'n dod â siaradwyr gwadd o bob rhan o'r sector i siarad am y datblygiadau digidol diweddaraf ym maes gofal iechyd. 


Dyddiad: Dydd Gwener 7 Hydref 2022

Amser: 09:30am - 16:30pm

Lleoliad: Gwesty'r Vale, Ffordd Hensol, Hensol, Pontyclun, CF72 8JY

Cost: Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei ariannu'n llawn gan Academi Dysgu Dwys PDC.


Peidiwch â cholli allan! Mae'r mannau'n gyfyngedig felly archebwch eich lle heddiw. Archebwch yma.


Cyllid

O fis Ebrill 2022 i fis Mawrth 2023, mae'r holl gyrsiau DPP ac MSc sy'n cael eu rhedeg gan yr ILA yn cael eu hariannu 75% gyda chyfraniad cyflogwr o 25% ar gyfer gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru. Cysylltwch â ni i sicrhau bod gofynion cymhwysedd yn cael eu bodloni yn [email protected] 


Academi Dysgu Dwys

Mae PDC yn rhan o rwydwaith o Academïau Dysgu Dwys, hybiau ar gyfer datblygu sgiliau ac arbenigedd, ar gyfer rhannu gwybodaeth a throsi ymchwil yn ganlyniadau.

Nod yr academi yw; 

- Helpu Arweinwyr ac Uwch Reolwyr i drawsnewid eu gwasanaethau a meithrin cymhwysedd a dealltwriaeth o sut y gall datrysiadau digidol helpu i gwrdd â heriau'r dyfodol

- Cynnig cyrsiau addysg academaidd a gweithredol i gefnogi rheolwyr i ddod yn Arweinwyr â ffocws digidol

- Helpu arweinwyr i ddatblygu eu timau trwy gefnogi datblygiad sgiliau ac ymddygiadau newydd sy'n cyfrannu at gymhwysedd digidol, strategaeth, diwylliant a dealltwriaeth pobl o'r cwsmer neu'r cleifion y maent yn eu gwasanaethu

- Archwilio technolegau newydd a meithrin diwylliant o chwilfrydedd ac arloesedd i greu  system iechyd a gofal cymdeithasol digidol a fydd yn gwella bywydau dinasyddion yng Nghymru. 

Mae'r Academi yn cynnig fframwaith unigryw o gyfleoedd dysgu a ddarperir mewn partneriaeth â Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, gyda chefnogaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Byrddau Iechyd Addysgu Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Phowys, ac ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Gall arweinwyr gael gafael ar y canlynol wedi'i ariannu neu ei ariannu'n rhannol: 

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus byr 

- Cymwysterau Proffesiynol

- Rhaglenni Academaidd


Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn awyrgylch dysgu digidol trwy system hawdd ei defnyddio. 


Bydd pob un o'r sesiwn yn cynnwys y gymysgedd berffaith o theori amser-real dan arweiniad hwylusydd a thasgau a gweithgareddau ymarferol a chyfranogol, gydag ystafelloedd ymneilltuo digidol i optimeiddio'r dysgu. 

Partneriaid y Rhaglen

Powys rpb logo

Daw Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) Powys ag amrediad o gynrychiolwyr gwasanaethau cyhoeddus at ei gilydd, gan gynnwys y cyngor lleol, y bwrdd iechyd, y trydydd sector a phobl allweddol eraill gan gynnwys dinasyddion, i sicrhau bod pobl yn gweithio gyda’i gild yn well i wella iechyd a llesiant ym Mhowys.

ILA Logo mark-Inline-Full-Colour.jpg