GYRRU NEWID AR GYFER GWELL YFORY

Cafodd yr Academi Dysgu Dwys ym Mhrifysgol De Cymru ei datblygu mewn partneriaeth â’r Byrddau Iechyd ac mae’n cael ei chyllido’n rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Nod yr Academi yw dod â chymuned at ei gilydd o arweinwyr â chanolbwynt digidol a darpar arweinwyr ledled y maes iechyd a gofal cymdeithasol.


*Dim ond ar gyfer sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru y mae cyllid ar gael. Mae hyn ar gael ar gyfer ein Cyrsiau Byr a'n MSc Arwain Trawsnewid Digidol tan 31 Mawrth 2024.

Cysylltu â ni

E: [email protected]

F: 01443 482482  

Twitter: @MasnacholPDC

Lawrlwythwch y llyfryn Trawsnewid Digidol Arweiniol

Ein cyrsiau:

DIGWYDDIADAU

Cyllid

O fis Ebrill 2023 i fis Mawrth 2024 mae pob cwrs CPD a MSc a gynhelir gan yr ILA yn 50% wedi'u hariannu gyda chyfraniad cyflogwr o 50% ar gyfer gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru. Cysylltwch â ni i sicrhau bod gofynion cymhwysedd yn cael eu bodloni ar [email protected] 

Mae pob cwrs byr yn £110 yr un (dyma'r cyfraniad 50% gan gyflogwr). 


DPP:

Meddwl Dylunio - Ar gyfer pob un o'r 4 sesiwn mi fydd yn ffi cyfrannu gan y cyflogwr o £440. Os hoffech chi fynychu sesiwn unigol bydd hwn yn gyfraniad gan y cyflogwr o £110. 

Trawsnewid Digidol - Ar gyfer pob un o'r 4 sesiwn bydd yn ffi cyfrannu gan gyflogwyr o £440. Os hoffech chi fynychu sesiwn unigol bydd hwn yn gyfraniad gan y cyflogwr o £110. 

Cysylltwch â ni i sicrhau bod gofynion cymhwysedd yn cael eu bodloni ar [email protected]

Academi Dysgu Dwys

Mae PDC yn rhan o rwydwaith o Academïau Dysgu Dwys, hybiau ar gyfer datblygu sgiliau ac arbenigedd, ar gyfer rhannu gwybodaeth a throsi ymchwil yn ganlyniadau.

Nod yr academi yw; 

- Helpu Arweinwyr ac Uwch Reolwyr i drawsnewid eu gwasanaethau a meithrin cymhwysedd a dealltwriaeth o sut y gall datrysiadau digidol helpu i gwrdd â heriau'r dyfodol

- Cynnig cyrsiau addysg academaidd a gweithredol i gefnogi rheolwyr i ddod yn Arweinwyr â ffocws digidol

- Helpu arweinwyr i ddatblygu eu timau trwy gefnogi datblygiad sgiliau ac ymddygiadau newydd sy'n cyfrannu at gymhwysedd digidol, strategaeth, diwylliant a dealltwriaeth pobl o'r cwsmer neu'r cleifion y maent yn eu gwasanaethu

- Archwilio technolegau newydd a meithrin diwylliant o chwilfrydedd ac arloesedd i greu  system iechyd a gofal cymdeithasol digidol a fydd yn gwella bywydau dinasyddion yng Nghymru. 

Mae'r Academi yn cynnig fframwaith unigryw o gyfleoedd dysgu a ddarperir mewn partneriaeth â Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, gyda chefnogaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Byrddau Iechyd Addysgu Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Phowys, ac ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Gall arweinwyr gael gafael ar y canlynol wedi'i ariannu neu ei ariannu'n rhannol: 

- Datblygiad Proffesiynol Parhaus byr 

- Cymwysterau Proffesiynol

- Rhaglenni Academaidd


Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn awyrgylch dysgu digidol trwy system hawdd ei defnyddio. 


Bydd pob un o'r sesiwn yn cynnwys y gymysgedd berffaith o theori amser-real dan arweiniad hwylusydd a thasgau a gweithgareddau ymarferol a chyfranogol, gydag ystafelloedd ymneilltuo digidol i optimeiddio'r dysgu. 

Partneriaid y Rhaglen

Powys rpb logo

Daw Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) Powys ag amrediad o gynrychiolwyr gwasanaethau cyhoeddus at ei gilydd, gan gynnwys y cyngor lleol, y bwrdd iechyd, y trydydd sector a phobl allweddol eraill gan gynnwys dinasyddion, i sicrhau bod pobl yn gweithio gyda’i gild yn well i wella iechyd a llesiant ym Mhowys.

ILA Logo mark-Inline-Full-Colour.jpg