Bydd cwrs ôl-raddedig yn ehangu eich gorwelion, yn eich ysbrydoli i edrych ar y byd mewn ffyrdd newydd a datgloi eich potensial. Rhowch hwb i'ch gyrfa a Meistrolwch eich Yfory.

Mae ein cyrsiau wedi'u cynllunio gydag arweinwyr diwydiant. Maent yn darparu sgiliau a phrofiadau ymarferol gofynion y diwydiant. Mae ein haddysgu yn cwrdd ag anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory. Mae ein cyrsiau hyblyg yn adlewyrchu'r angen am ddysgu gydol oes. Os ydych chi'n gwerthfawrogi addysg yn ymarferol, nid mewn theori yn unig, yna mae PDC ar eich cyfer chi.

Dewch o hyd i gwrs gan ddefnyddio'r blwch chwilio isod:

CYRSIAU SY'N HYBLYG

Mark Baber.png

Mae llawer o'n myfyrwyr yn dychwelyd i ddysgu, ac yn ffitio astudiaeth ôl-raddedig o amgylch ymrwymiadau gwaith, teulu ac eraill. Rydym yn cymryd agwedd realistig tuag at ddysgu ac yn cynnig llawer o gyrsiau yn rhan-amser neu drwy ddysgu o bell.

GYRFA LLWYDDIANNUS

Carys Richards.png

Mae Gyrfaoedd PDC yn cefnogi myfyrwyr gyda chyngor gyrfaoedd, clinigau CV, profiad gwaith, rhwydweithio a mwy. Gan weithio gyda dros 3,500 o sefydliadau ledled y byd, gallwn eich cysylltu â'ch darpar gyflogwr.

ATHRAWON ARBENIGOL

BSc Geology and MSc Advanced Applied Field Geoscience Field Trip to the Azores_42228.jpg

Mae llawer o'n darlithwyr ar flaen y gad yn eu meysydd, yn cynhyrchu ymchwil sy'n arwain y byd ac yn cyfrannu at ddatblygiadau yn eu maes arbenigedd. Mae ein hymchwil yn llywio ein cyrsiau, felly dysgir y ffyrdd o meddwl diweddaraf i fyfyrwyr.

CEFNOGAETH RHAGOROL

Scott Seldon - Support

Rydym yn poeni am ein myfyrwyr, felly gallwch fod yn sicr bod ein holl anghenion yn cael sylw. Mae digon o gymorth dysgu ar gael, gyda llyfrgell ar bob campws a digon o adnoddau a gwasanaethau ar gael ar-lein.


DIGWYDDIADAU I DDOD

Noson Agored Ôl-raddedig

Ymunwch â ni ar 5 Mehefin, o 4yp tan 6yh, ar gyfer sgyrsiau a sesiynau pwnc i roi dealltwriaeth fanylach i chi am astudio ym Mhrifysgol De Cymru.

Byddwch yn cwrdd yn rhithwir ag academyddion o'ch dewis gwrs, ac yn cael cyfle i ofyn eich cwestiynau wyneb yn wyneb.

open-evening-graphic-5-june-welsh


Astudio

Meistrolwch eich Yfori

study options

ASTUDIAETH LLAWN-AMSER

Dewis astudio amser llawn a chymhwyso mewn blwyddyn yn unig.

P'un a ydych yn parhau'n syth o astudio israddedig neu eisiau newid gyrfa, byddwn yn eich cefnogi.

ASTUDIAETH RHAN-AMSER

Rhannwch eich astudiaeth dros ychydig flynyddoedd ac astudiwch yn rhan-amser.

Rheoli eich llwyth gwaith o amgylch ymrwymiadau sy'n bodoli eisoes fel gwaith neu fywyd teuluol.

DYSGU O BELL

Ymunwch â'n myfyrwyr niferus sy'n astudio ar-lein. 

Mae'n ffordd berffaith o gydbwyso ymrwymiadau gwaith neu gartref heb yr angen i fynychu'r campws ar gyfer eich holl astudiaeth.

GRADDAU YMCHWIL

Mae gan y Brifysgol ddiwylliant ymchwil ffyniannus.

Mae ein Hysgol i Raddedigion yn gartref i ystod o raddau ymchwil ôl-raddedig, gan ddarparu cefnogaeth i ymchwilwyr ôl-raddedig o'r cais i'r dyfarniad.


Effaith Personol

Gwella eich rhagolygon gyrfa

personal impact

Gall cyrsiau ôl-raddedig eich helpu i ehangu eich sgiliau, gwella'ch gwybodaeth a gwella'ch rhagolygon gyrfa. Mae cyflogwyr yn aml yn chwilio am sgiliau uwch ôl-raddedigion, yn ogystal â'r ymrwymiad y maen nhw'n ei ddangos i ennill cymhwyster pellach. Efallai y byddwch chi eisiau gyrfa lle mae cymhwyster proffesiynol yn hanfodol, neu gallai fod yn rhan o'ch datblygiad parhaus. Gall astudio ôl-raddedig hyd yn oed ganiatáu ichi newid gyrfa yn llwyr.

Effaith Diwydiant

Gwneud gwahaniaeth yn y byd go iawn

industry impact

Mae ymchwil ôl-raddedig a wnaed yn PDC wedi cael effaith ragorol mewn meysydd fel cynaliadwyedd; trosedd, diogelwch a chyfiawnder; iechyd a lles; a diwydiannau creadigol. Er enghraifft, mae'r ymchwil ôl-raddedig gyfredol yn cynyddu ymwybyddiaeth o effaith glinigol cyfergyd ac anaf i'r ymennydd mewn athletwyr chwaraeon; effaith hysbysebu gamblo o fewn pêl-droed ar blant a phobl ifanc; ac mae wedi cyfrannu datblygiad sylweddol i'r maes mathemategol o gymhlethdod perthynol.


Ffioedd

Buddsoddi yn Yfori

fees and funding

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig.

Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. Mae cyllid ac arian yn bwysig wrth ddewis a ddylid symud ymlaen i astudio ôl-raddedig a phroffesiynol.


EIN MYFYRWYR

Ymunwch â #TeuluPDC

Mae astudio gyda ni yn rhan o gysylltiad gydol oes. Mae buddion bod yn fyfyriwr PDC yn ymestyn y tu hwnt i'ch cymhwyster ac yn para'n hirach na'ch cwrs.

Ar ôl graddio, byddwch chi'n dod yn aelod gydol oes o'r rhwydwaith cyn-fyfyrwyr. Cymuned fyd-eang o fwy na 250,000 o gyn-fyfyrwyr, a rhwydwaith parod o gysylltiadau posib. Gan adeiladu ar y cyfeillgarwch a wnaethoch, gallwch sefydlu cysylltiadau gydol oes.

Mae rhai o'n cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau gan gynnwys ITV, L'Oreal, HSBC Canada, BBC Cymru, Cymdeithas Cerddoriaeth Annibynnol America, Rolls-Royce Aerospace a CBDC.


DYFODOL LLWYDDIANNUS

Rhoi Theori ar Waith

Image Of The Food Medic Dr Hazel Wallace

Dr Hazel Wallace

Dr Hazel Wallace yw sylfaenydd The Food Medic. Mae hi'n feddyg meddygol cymwys ac yn awdur sy'n gwerthu orau, yn feddyg preswyl ar-lein i Women’s Health ac yn golofnydd ar gyfer cylchgrawn Psychologies.

Image Of Nigel Walker

Nigel Walker

Mae Nigel Walker yn gyn-athletwr rhyngwladol a chwaraewr rygbi undeb. Cynrychiolodd Brydain fel clwydwr uchel cyn newid i rygbi, gan ennill 17 cap rhyngwladol i Gymru.

Image Of Emma Darwin

Emma Darwin

Awdur ffuglen a ffeithiol greadigol ac mae hefyd yn or-wyres i Charles Darwin - ffactor dylanwadol sydd wedi siapio ei bywyd a'i hysgrifennu dros y blynyddoedd.


Mwy o ddolenni allweddol

Gwneud Cais i PDC

Siaradwch gyda staff/myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr PDC

Ein hopsiynau Llety