Llety

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddysgu.

Mae neuaddau yn rhan fawr o'ch profiad myfyriwr ac mae yna lety ym mhob un o'n tri lleoliad. Os nad ydych chi eisiau byw ger y campws, mae yna gysylltiadau trafnidiaeth gwych i'ch cadw chi'n gysylltiedig. Felly p'un a ydych chi eisiau byw ar y campws neu cael brofiad yng nghanol y ddinas, gallwch ddewis beth sy'n iawn i chi.

Rydym yn gwarantu llety i bob myfyriwr israddedig, ôl-raddedig a rhyngwladol blwyddyn 1af. Bydd pob myfyriwr amser llawn yn cael cynnig llety ar gyfer ystafell un deiliadaeth naill ai yn ein neuaddau preswyl neu gydag un o’n darparwyr neuaddau dynodedig. Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol*.

Caerdydd

Cardiff Accommodation

Pontypridd

Pontypridd Accommodation

Casnewydd

Newport Accommodation

cwestiynau cyffredin

Yma i Helpu

Gall dewis rhywle newydd i fyw ymddangos yn frawychus ac mae'n debyg bod gennych lawer o gwestiynau am opsiynau llety, faint mae llety myfyrwyr yn ei gostio a sut i wneud cais am lety myfyrwyr.

Mae ein llety ledled De Cymru yn hygyrch, yn fforddiadwy ac mae ganddo'r cyfan y gallai fod ei angen arnoch i ymgartrefu mewn lleoliad newydd a chychwyn ar eich taith myfyriwr. Oeddech chi'n gwybod, gallwch chi ddychwelyd i lety yn eich ail neu drydedd flwyddyn astudio hefyd?

Os oes angen help neu gyngor arnoch chi, gallwch gysylltu â'r gwasanaethau llety trwy [email protected] neu ffonio 01443 482845 (ynghyd â pheiriant ateb 24 awr).

Mae gennym neuaddau myfyrwyr ar gael ar bob campws neu lety preifat 3ydd parti .

Mae'r prisiau'n amrywio o £95.76 yr wythnos i £135.00 yr wythnos (Prisiau 20/21).Gweld y tabl hwn o gostau llety.

Mae yna gynigion adar cynnar yn ogystal â llawer o wahanol opsiynau talu lle gallwch chi dalu'n llawn neu mewn rhandaliadau.

Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth.

Mae ystafell wely neuadd yn cynnwys gwely, cwpwrdd dillad, storfa, cadair, desg a mynediad i'r rhyngrwyd. Mae ceginau a rennir yn cynnwys microdon, popty, tostiwr, tegell, oergell a rhewgell, ac mae cyfleusterau golchi dillad ar gael ym mhob preswylfa.

Gallwch ddarganfod mwy trwy edrych ar eich opsiynau llety at y tudalen hon.

Byddwch yn derbyn eich e-bost archebu llety trwy e-bost unwaith y bydd eich lle yn USW yn dod yn gwmni diamod (a'ch bod yn gymwys i gofrestru ar eich cwrs). I'r rhan fwyaf o fyfyrwyr, bydd hyn ar ôl cyhoeddi canlyniadau'r arholiadau yn yr haf. Bydd angen cais fisa dilys ar fyfyrwyr rhyngwladol hefyd.

Darganfyddwch fwy yma.

Ar ôl i chi benderfynu dod i USW, wedi edrych ar ein hopsiynau llety ac wedi'ch gosod fel cwmni diamod neu gwmni amodol, gallwch wneud cais am lety trwy lenwi'r ffurflen ar-lein.

Gweld y dudalen ymgeisio.

eich opsiynau talu

Y broses dyrannu

Myfyrwyr Nyrsio

Sut i gwneud cais