Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddysgu.

Mae neuaddau yn rhan fawr o'ch profiad myfyriwr ac mae yna lety ym mhob un o'n tri lleoliad. Os nad ydych chi eisiau byw ger y campws, mae yna gysylltiadau trafnidiaeth gwych i'ch cadw chi'n gysylltiedig. Felly p'un a ydych chi eisiau byw ar y campws neu cael brofiad yng nghanol y ddinas, gallwch ddewis beth sy'n iawn i chi.

Llety Gwarantedig

Mae'r brifysgol yn cynnig gwarant o lety yn y neuaddau preswyl i bob ymgeisydd israddedig amser llawn sy'n gwneud cais o'r tu mewn i'r DU sy'n bodloni ein meini prawf cymhwysedd.

Caerdydd

Cardiff Accommodation

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis byw yng Nghaerdydd, hyd yn oed os ydyn nhw'n astudio ar gampws gwahanol. Mae sawl Neuadd i fyfyrwyr yng nghanol y ddinas, yn ogystal â dewis enfawr o lety rhent preifat.

Pontypridd

Pontypridd Accommodation

Mae neuaddau Pontypridd ar y campws ac maen nhw'n rhan fawr o'r awyrgylch cymunedol. Gyda dros 1,200 o ystafelloedd a myfyrwyr o bob rhan o'r DU a'r byd, byddwch chi'n gwneud ffrindiau am oes.

Casnewydd

Newport Accommodation

Yng Nghasnewydd, mae neuaddau preifat ddim ond cwpl o funudau ar droed o’r campws, ar lan yr Afon Wysg, gyda gwahanol becynnau ystafell i ddewis o'u plith.

cwestiynau cyffredin

Yma i Helpu

Gall dewis rhywle newydd i fyw ymddangos yn frawychus ac mae'n debyg bod gennych lawer o gwestiynau am opsiynau llety, faint mae llety myfyrwyr yn ei gostio a sut i wneud cais am lety myfyrwyr.

Mae ein llety ledled De Cymru yn hygyrch, yn fforddiadwy ac mae ganddo'r cyfan y gallai fod ei angen arnoch i ymgartrefu mewn lleoliad newydd a chychwyn ar eich taith myfyriwr. Oeddech chi'n gwybod, gallwch chi ddychwelyd i lety yn eich ail neu drydedd flwyddyn astudio hefyd?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill nad ydynt wedi'u rhestru, ffoniwch ni ar 01443 482845 neu gallwch anfon e-bost at [email protected] a bydd ein tîm llety yn cysylltu â chi.

Mae gennym neuaddau myfyrwyr ar gael ar bob campws neu lety preifat 3ydd parti .

Mae'r prisiau'n amrywio o £94.00 yr wythnos i £180 yr wythnos (Prisiau 22/23). Cymerwch olwg ar y tabl hwn o gostau llety.

Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth.

Bydd Cynigion ar gael i'r rhai sy'n bwcio'n gynnar.

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/bywyd-myfyrwyr/llety-cymraeg/payment/


Mae ystafell wely neuadd yn cynnwys gwely, cwpwrdd dillad, storfa, cadair, desg a mynediad i'r rhyngrwyd. Mae ceginau a rennir yn cynnwys microdon, popty, tostiwr, tegell, oergell a rhewgell, ac mae cyfleusterau golchi dillad ar gael ym mhob preswylfa.

Gallwch ddarganfod mwy trwy edrych ar eich opsiynau llety ar y tudalen hon.

Byddwch yn derbyn eich e-bost archebu llety trwy e-bost unwaith y bydd eich lle yn PDC yn dod yn un cadarn diamod (a'ch bod yn gymwys i gofrestru ar eich cwrs). I'r rhan fwyaf o fyfyrwyr, bydd hyn ar ôl cyhoeddi canlyniadau'r arholiadau yn yr haf. Bydd angen cais fisa dilys ar fyfyrwyr rhyngwladol hefyd. Gweler isod am fanylion ar bob lleoliad.

Darganfyddwch fwy yma.

Ar ôl i chi benderfynu dod i PDC, wedi edrych ar ein hopsiynau llety ac wedi'ch gosod fel cadarn diamod neu gadarn amodol, gallwch wneud cais am lety trwy lenwi'r ffurflen ar-lein.

Gweld y dudalen ymgeisio.

Eich Opsiynau Talu

Y broses dyrannu

Myfyrwyr Nyrsio

Sut i gwneud cais