sports journalism

BA (Anrh) Newyddiaduraeth Chwaraeon

Mae prifddinas Cymru, Caerdydd, yn gartref i'n campws Atrium yn ogystal â llu o leoliadau chwaraeon gwych - a gallai fod yn eiddo i chi hefyd wrth i chi astudio ar gyfer BA (Anrh) mewn Newyddiaduraeth Chwaraeon yn y ddinas fywiog hon. 

O Stadiwm y Principality, i Arena Viola, o Erddi Soffia i Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, mae rhywbeth at ddant pob math o chwaraeon.  

Bydd ein gradd newyddiaduraeth chwaraeon galwedigaethol yn rhoi digon o gyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau newyddiadurol yn ogystal â dod i ddeall sut mae cyfathrebu'r cyfryngau yn gweithio mewn perthynas â chwaraeon. Fe'ch addysgir gan ymarferwyr ac academyddion hynod brofiadol sydd â chysylltiadau rhagorol gyda'r diwydiant ac sy'n deall byd y cyfryngau chwaraeon sy'n esblygu'n barhaol. 

Yn ystod tair blynedd eich cwrs gradd mewn newyddiaduraeth chwaraeon, byddwch yn meithrin profiad byw trwy sesiynau ymarferol wythnosol yn ein Parc Chwaraeon yng Nhrefforest, lle byddwch yn adrodd ar Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain. Erbyn i chi gyrraedd y flwyddyn olaf, byddwch wedi cael cyfle i gwrdd â newyddiadurwyr, gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau a mabolgampwyr gwych a dysgu ganddynt. 

Byddwch yn cynhyrchu deunydd ar gyfer ar-lein, print, cyfryngau cymdeithasol, teledu a radio ac yn datblygu sgiliau cyfathrebu cyfryngol trosglwyddadwy iawn ochr yn ochr â chael dealltwriaeth o agweddau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd y diwydiant chwaraeon byd-eang. Wrth i'ch sgiliau ddatblygu byddwch yn adeiladu portffolio sy'n berthnasol i'r diwydiant i arddangos eich galluoedd i gyflogwyr y dyfodol. Cyhoeddir eich gwaith ar Exposport ac ar eich gwefannau eich hun. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
6B27 Amser llawn 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
6B27 Amser llawn 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Bydd eich sgiliau cynhyrchu yn cael eu datblygu trwy gyfres o fodiwlau ymarferol sy'n sail i'ch dysgu ac yn ffurfio sylfeini'ch gradd newyddiaduraeth chwaraeon.  

Yn seiliedig yn bennaf ar gampws mwyaf newydd PDC, byddwch yn elwa ar stiwdios ac offer safonol y diwydiant a fydd yn eich galluogi i ymarfer a myfyrio ar yr hyn a addysgir i chi. Mae natur amlgyfrwng y radd newyddiaduraeth chwaraeon yn golygu y byddwch yn dysgu sut i weithio gyda geiriau, synau a lluniau ar draws pob platfform.  

I gefnogi hyn, byddwch yn archwilio pwysigrwydd cyfraith a moeseg y cyfryngau, ac yn gwybod sut i gymhwyso'r wybodaeth hon a'r ffordd feirniadol hon o feddwl at eich newyddiaduraeth.  

Mae'r dull o dysgu y byddwch yn ei brofi yn rhan allweddol o'ch profiad a bydd cyfleoedd lleoliadau gwaith yn gwella'ch dealltwriaeth o'r diwydiant ymhellach a'r hyn sydd ei angen arnoch i lwyddo ynddo. Mae ein myfyrwyr wedi cael lleoliadau gwaith yn Wimbledon, BBC Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Dreigiau Casnewydd Gwent, Hoci Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, i enwi ond ychydig.  

Blwyddyn un - gradd Newyddiaduraeth Chwaraeon 

 • Newyddiaduraeth Chwaraeon ar Waith 

 • Adrodd Hanfodol ar Chwaraeon

 • Hanfodion Ymarfer Ffotograffig ar gyfer Newyddiaduraeth Chwaraeon 

 • Chwaraeon, Hamdden a Diwylliannau Cymdeithasol 

 • Hyrwyddo a Marchnata mewn Chwaraeon 

 • Y Gyfraith a Moeseg i Newyddiadurwyr 

Blwyddyn dau - gradd Newyddiaduraeth Chwaraeon 

 • Adrodd Uwchraddol ar Chwaraeon 

 • Ffotograffiaeth / fideo ar gyfer Chwaraeon 

 • Marchnata Digidol a Chysylltiadau Cyhoeddus mewn Chwaraeon 

 • Newyddiaduraeth Chwaraeon Symudol 

 • Y tu ôl i'r Penawdau Chwaraeon 

 • Portffolio Gyrfa Chwaraeon (1) 

Blwyddyn tri - gradd Newyddiaduraeth Chwaraeon 

 • Moeseg y Cyfryngau 

 • Prosiect Mawr Chwaraeon 

 • Cynhyrchu Newyddion Uwchraddol ar gyfer Chwaraeon 

 • Traethawd Hir 

 • Portffolio Gyrfa Chwaraeon (2) 


Dysgu 

Fe'ch addysgir trwy gyfres o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai yn ogystal â thiwtorialau unigol. Bydd rhai ar y campws, rhai yn y maes wrth i chi ddysgu'ch crefft. 

Gwneir yr asesiad ar y radd Newyddiaduraeth Chwaraeon yn bennaf trwy waith cwrs, gyda phrawf neu arholiad achlysurol mewn pynciau fel y gyfraith. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

  

Ymgeiswyr yn y DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a chyfweliad llwyddiannus. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o'ch gwaith cyn mynychu cyfweliad, lle bo angen hyn ar gyfer eich cwrs. Darperir manylion llawn o'r hyn sy'n ofynnol unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 7.5 neu gyfwerth ym mhob un o'r pedair elfen o ddarllen, ysgrifennu, siarad a gwrando. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Gofynion Saesneg 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Ffôn clyfar sy'n gallu tynnu lluniau llonydd a fideo *  

£ 250  

Teithio i ddigwyddiadau a / neu gemau ac yn ôl *  

£ 200   

Gyriant Caled o leiaf 64gb *  

£ 50  

Tanysgrifo i bapur newydd safonol  

£ 50  

Cerdyn y wasg *  

£ 30  

Gwerslyfrau (pob blwyddyn academaidd) *  

£ 80  

 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 


GWYBODAETH DEFNYDDIOL