Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am gyfleoedd dysgu, asesu, cymorth academaidd, llais myfyrwyr a boddhad cyffredinol - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Mae prifddinas Cymru, Caerdydd, yn gartref i'n campws Atrium yn ogystal â llu o leoliadau chwaraeon gwych - a gallai fod yn eiddo i chi hefyd wrth i chi astudio ar gyfer BA (Anrh) mewn Newyddiaduraeth Chwaraeon yn y ddinas fywiog hon. 

O Stadiwm Principality, i’r Viola Arena, Gerddi Sophia i Stadiwm Dinas Caerdydd, mae rhywbeth at ddant pob math o chwaraeon.

Bydd ein gradd newyddiaduraeth chwaraeon galwedigaethol yn rhoi digon o gyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau newyddiadurol yn ogystal â dod i ddeall sut mae cyfathrebu'r cyfryngau yn gweithio mewn perthynas â chwaraeon. Fe'ch addysgir gan ymarferwyr ac academyddion hynod brofiadol sydd â chysylltiadau rhagorol gyda'r diwydiant ac sy'n deall byd y cyfryngau chwaraeon sy'n esblygu'n barhaol. 

Yn ystod tair blynedd eich cwrs gradd mewn newyddiaduraeth chwaraeon, byddwch yn meithrin profiad byw trwy sesiynau ymarferol wythnosol yn ein Parc Chwaraeon yng Nhrefforest, lle byddwch yn adrodd ar Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain. Erbyn i chi gyrraedd y flwyddyn olaf, byddwch wedi cael cyfle i gwrdd â newyddiadurwyr, gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau a mabolgampwyr gwych a dysgu ganddynt. 

Byddwch yn cynhyrchu deunydd ar gyfer ar-lein, print, cyfryngau cymdeithasol, teledu a radio ac yn datblygu sgiliau cyfathrebu cyfryngol trosglwyddadwy iawn ochr yn ochr â chael dealltwriaeth o agweddau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd y diwydiant chwaraeon byd-eang. Wrth i'ch sgiliau ddatblygu byddwch yn adeiladu portffolio sy'n berthnasol i'r diwydiant i arddangos eich galluoedd i gyflogwyr y dyfodol. Cyhoeddir eich gwaith ar Exposport ac ar eich gwefannau eich hun. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
6B27 Amser llawn 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
6B27 Amser llawn 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Bydd eich sgiliau cynhyrchu yn cael eu datblygu trwy gyfres o fodiwlau ymarferol sy'n sail i'ch dysgu ac yn ffurfio sylfeini'ch gradd newyddiaduraeth chwaraeon.  

Yn seiliedig yn bennaf ar gampws mwyaf newydd PDC, byddwch yn elwa ar stiwdios ac offer safonol y diwydiant a fydd yn eich galluogi i ymarfer a myfyrio ar yr hyn a addysgir i chi. Mae natur amlgyfrwng y radd newyddiaduraeth chwaraeon yn golygu y byddwch yn dysgu sut i weithio gyda geiriau, synau a lluniau ar draws pob platfform.  

I gefnogi hyn, byddwch yn archwilio pwysigrwydd cyfraith a moeseg y cyfryngau, ac yn gwybod sut i gymhwyso'r wybodaeth hon a'r ffordd feirniadol hon o feddwl at eich newyddiaduraeth.  

Mae'r dull o dysgu y byddwch yn ei brofi yn rhan allweddol o'ch profiad a bydd cyfleoedd lleoliadau gwaith yn gwella'ch dealltwriaeth o'r diwydiant ymhellach a'r hyn sydd ei angen arnoch i lwyddo ynddo. Mae ein myfyrwyr wedi cael lleoliadau gwaith yn Wimbledon, BBC Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Dreigiau Casnewydd Gwent, Hoci Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, i enwi ond ychydig.  

Blwyddyn un - gradd Newyddiaduraeth Chwaraeon 

Newyddiaduraeth Chwaraeon ar Waith 

Adrodd Hanfodol ar Chwaraeon

Hanfodion Ymarfer Ffotograffig ar gyfer Newyddiaduraeth Chwaraeon 

Chwaraeon, Hamdden a Diwylliannau Cymdeithasol 

Hyrwyddo a Marchnata mewn Chwaraeon 

Y Gyfraith a Moeseg i Newyddiadurwyr 

Blwyddyn dau - gradd Newyddiaduraeth Chwaraeon 

Adrodd Uwchraddol ar Chwaraeon 

Ffotograffiaeth / fideo ar gyfer Chwaraeon 

Marchnata Digidol a Chysylltiadau Cyhoeddus mewn Chwaraeon 

Newyddiaduraeth Chwaraeon Symudol 

Y tu ôl i'r Penawdau Chwaraeon 

Portffolio Gyrfa Chwaraeon (1) 

Blwyddyn tri - gradd Newyddiaduraeth Chwaraeon 

Moeseg y Cyfryngau 

Prosiect Mawr Chwaraeon 

Cynhyrchu Newyddion Uwchraddol ar gyfer Chwaraeon 

Traethawd Hir 

Portffolio Gyrfa Chwaraeon (2) 


Dysgu 

Fe'ch addysgir trwy gyfres o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai yn ogystal â thiwtorialau unigol. Bydd rhai ar y campws, rhai yn y maes wrth i chi ddysgu'ch crefft. 

Gwneir yr asesiad ar y radd Newyddiaduraeth Chwaraeon yn bennaf trwy waith cwrs, gyda phrawf neu arholiad achlysurol mewn pynciau fel y gyfraith. 

Darlithwyr  


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.   

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 7.5 neu gyfwerth ym mhob un o'r pedair elfen o ddarllen, ysgrifennu, siarad a gwrando. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Gofynion Saesneg 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Ffôn clyfar sy'n gallu tynnu lluniau llonydd a fideo *  

£ 250  

Teithio i ddigwyddiadau a / neu gemau ac yn ôl *  

£ 200   

Gyriant Caled o leiaf 64gb *  

£ 50  

Tanysgrifo i bapur newydd safonol  

£ 50  

Cerdyn y wasg *  

£ 30  

Gwerslyfrau (pob blwyddyn academaidd) *  

£ 80  


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.