Mae cwrs Animeiddio MA PDC yn cynhyrchu artistiaid medrus iawn sy'n gallu cael effaith a chyfraniad sylweddol yn y diwydiant sy'n esblygu heddiw, gan ddatblygu syniadau newydd ar gyfer llwyfannau masnachol ar y llwyfan rhyngwladol. 

Wedi'i ddysgu gan ein staff sydd wedi ennill gwobrau BAFTA a gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld â'r diwydiant, bydd graddedigion yn gallu ymgeisio am ystod o swyddi creadigol dylanwadol ym meysydd ffilm, teledu, hysbysebu, gemau, nofelau gweledol, a meysydd ap symudol. 

Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i stiwdios sydd wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys Aardman Animations, A Productions, DNEG, Framestore, Industrial Light and Magic, Passion Pictures, DreamWorks Animation a Sony Pictures Imageworks. Mae graddedigion wedi cynhyrchu gwaith arobryn, gan dderbyn gwobrau ac enwebiadau mewn gwyliau animeiddio ledled y byd. 

Mewn byd o heriau newydd, mae'r cwrs MA Animeiddio wedi addasu i adlewyrchu'r byd rydyn ni'n ei wynebu nawr. Wedi'i ddysgu mewn dull cyfun, mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sy'n dymuno parhau i ddysgu trwy brofiadau addysgol tirwedd sy'n newid yn gyflym. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych a chyfoeth o gefnogaeth wrth ddatblygu lleisiau unigol a'r gallu i weithio fel aelodau tîm mewn diwydiant cyffrous a gwerth chweil.

Gweler ein gwaith cyfredol ar ein sianeli Vimeo a YouTube. Dilynwch Animeiddio PDC ar Facebook, Twitter a Instagram. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o eiddo deallusol ac esblygiad animeiddio i fathau newydd o ddarparu gwybodaeth yn niwydiannau adloniant a chyfathrebu heddiw. 

Dyluniwyd y cwrs Animeiddio i ddatblygu a chynhyrchu eich syniadau trwy'r chwe modiwl canlynol: 

  • Archwilio Animeiddio
  • Ymarfer Proffesiynol: Animeiddio
  • Cymhywso Animeiddio
  • Arbenigedd animeiddio
  • Prosiect Mawr: Animeiddio
  • Adolygiad Animeiddio


Dysgu 

Addysgir yr MA Animeiddio mewn amgylchedd creadigol proffesiynol a chyfeillgar. Mae'r holl staff wedi'u hyfforddi yn y diwydiant ac yn weithgar mewn ymchwil a/neu ymgynghoriaeth. 

Bydd gennych diwtorialau stiwdio a gweithdy a gefnogir gan ddarlithoedd, seminarau, dadansoddiad astudiaeth achos integredig, grwpiau trafod a chyflwyniadau amlgyfrwng. 

Asesu 

Trwy gydol y radd mestr animeiddio cewch eich asesu ar ganlyniad eich gwaith ymarferol wedi'i ategu gan adroddiadau ysgrifenedig. 

Gall asesu hefyd gynnwys cyflwyniadau unigol neu grŵp yn ystod sesiynau seminar, gan gynnig cyfle nid yn unig i fagu hyder wrth drafod eich syniadau i'ch cyfoedion, ond hefyd i roi'r cyfle i dderbyn adborth ar eich cynnydd a'ch ffyrdd o ddatblygu eich gwaith. 

Lleoliadau

Mae cwrs MA Animeiddio PDC hefyd yn rhan o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy'n rhoi'r sgiliau, cyfleoedd a hyfforddiant arbenigol diweddaraf i fyfyrwyr sy'n ofynnol gan y diwydiannau Ffilm, Teledu, VFX a Gemau cyffrous heddiw. 

Cyfleusterau 

Mae ein stiwdios â chyfarpar da yn cynnwys cyfleusterau o'r radd flaenaf gyda phecynnau meddalwedd o safon diwydiant. 

Fel myfyriwr prifysgol Animeiddio yng Nghaerdydd, byddwch yn elwa o fod yng nghanol diwydiant celfyddydau ffyniannus, o gynhyrchu teledu i leoliadau celfyddydau annibynnol, wedi'i amgylchynu gan gyfleoedd di-rif yn ystod eich cwrs animeiddio ac ar ôl graddio. 

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd da mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol; neu HND/HNC a phrofiad perthnasol; neu gymwysterau rhyngwladol cyfatebol. Ystyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath yn unigol, lle bydd profiad blaenorol yn cael ei ystyried. Gwahoddir pob ymgeisydd i gyfweliad yn seiliedig ar bortffolio, a ddylai gynnwys rholyn sioe o waith diweddar. Yn ystod y cyfweliad, bydd disgwyl i ymgeiswyr amlinellu a thrafod cynnig y prosiect ar gyfer y modiwl Astudio Annibynnol a / neu'r prosiect mawr. 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol ddarparu portffolio digidol, gallwch ddewis safle perthnasol lle gallwn gael mynediad i'ch ffilm / fideo a gweithiau celf eraill. Gall y rhain fod yn wefannau personol, sianeli fideo neu wefannau gwaith celf neu efallai bod gennych chi bresenoldeb ar ran neu'r rhain i gyd. Nodwch y dolenni yn glir yn eich cais. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn ymddangos, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Mae gradd meistr Animeiddio PDC yn cynhyrchu animeiddwyr hyblyg, medrus iawn a all wneud cyfraniad sylweddol i'r maes. Mae ein graddedigion wedi ennill gwaith yn llwyddiannus mewn stiwdios sydd wedi ennill sawl gwobr ac a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan gynnwys A Productions Ltd, Aardman Animations Ltd, ArthurCox, Bermuda Shorts, Beryl Productions International Ltd, Blitz Games, Disney Interactive, Double Negative, MTV, Nexus Productions, Rushes a Tinnopolis. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.