MA Animation

MA Animeiddio

Mae Gradd Meistr Animeiddio PDC yn cynhyrchu artistiaid medrus iawn sy'n gallu cael effaith a chyfraniad sylweddol yn y diwydiant sy'n esblygu heddiw, gan ddatblygu syniadau newydd ar gyfer llwyfannau masnachol ar y llwyfan rhyngwladol. 

Wedi’i addysgu gan ein staff arobryn BAFTA a gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld â'r diwydiant, bydd graddedigion MA Animeiddio mewn sefyllfa i wneud cais am swyddi creadigol dylanwadol ym meysydd ffilm, teledu, hysbysebu, gemau, nofelau gweledol ac apiau symudol. 

Mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio i stiwdios sydd wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys A ProductionsAnimeiddiadau Aardman a DNEG

Gweler ein gwaith cyfredol ar ein sianeli Vimeo a YouTube. Dilynwch Animeiddio PDC ar Facebook, Twitter a Instagram. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o eiddo deallusol ac esblygiad animeiddio i ffurfiau newydd ar ddarparu gwybodaeth yn y diwydiannau adloniant a chyfathrebu heddiw. Mae'r cwrs Animeiddio wedi'i gynllunio i ddatblygu a chynhyrchu eich syniadau trwy'r pum modiwl canlynol: 

 • Animeiddio Cyn-gynhyrchu 

 • Animeiddio Ymarfer Proffesiynol  

 • Animeiddio Cynhyrchu 

 • Animeiddio Cynhyrchiad Terfynol  

 • Animeiddio Adolygu Cynhyrchiad  

Modiwlau Cyffredin 

Gallwch ddewis astudio un o'r tri modiwl cyffredin 20 credyd canlynol. Mae gan bob un o'r rhain ffocws gwahanol, sy'n eich galluogi i ddewis y modiwl a fydd fwyaf buddiol i chi. 

Entrepreneuriaeth Greadigol a Diwylliannol 

Nod y modiwl hwn yw datblygu eich gwybodaeth o'r dulliau i nodi, datblygu a rheoli menter ac arloesi yn y sector creadigol. Yna bydd yn eich helpu i gymhwyso hyn i'ch prosiect entrepreneuraidd eich hun. 

Ymchwil ac Ymarfer yn y Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol 

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ymchwil, tra hefyd yn annog ymgysylltiad beirniadol ag ymagweddau at ymarfer creadigol. Byddwch hefyd yn archwilio syniadau, dadleuon a materion yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol. 

Paradeimau Ymchwil 

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar batrymau ymchwil a'u seiliau damcaniaethol. Mae hefyd yn edrych ar offer cysyniadol allweddol a dynnwyd o ystod eang o feysydd pwnc sy'n berthnasol i ymchwil ôl-raddedig yn y diwydiannau creadigol. 

Dysgu 

Addysgir yr MA Animeiddio mewn amgylchedd creadigol proffesiynol a chyfeillgar. Mae'r holl staff wedi'u hyfforddi yn y diwydiant ac yn weithgar mewn ymchwil a/neu ymgynghoriaeth. 

Bydd gennych diwtorialau stiwdio a gweithdy a gefnogir gan ddarlithoedd, seminarau, dadansoddiad astudiaeth achos integredig, grwpiau trafod a chyflwyniadau amlgyfrwng. 

Asesu 

Trwy gydol y radd mestr animeiddio cewch eich asesu ar ganlyniad eich gwaith ymarferol wedi'i ategu gan adroddiadau ysgrifenedig. 

Gall asesu hefyd gynnwys cyflwyniadau unigol neu grŵp yn ystod sesiynau seminar, gan gynnig cyfle nid yn unig i fagu hyder wrth drafod eich syniadau i'ch cyfoedion, ond hefyd i roi'r cyfle i dderbyn adborth ar eich cynnydd a'ch ffyrdd o ddatblygu eich gwaith. 

Lleoliadau

Mae cwrs MA Animeiddio PDC hefyd yn rhan o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy'n rhoi'r sgiliau, cyfleoedd a hyfforddiant arbenigol diweddaraf i fyfyrwyr sy'n ofynnol gan y diwydiannau Ffilm, Teledu, VFX a Gemau cyffrous heddiw. 

Cyfleusterau 

Mae ein stiwdios â chyfarpar da yn cynnwys cyfleusterau o'r radd flaenaf gyda phecynnau meddalwedd o safon diwydiant. 

Fel myfyriwr prifysgol Animeiddio yng Nghaerdydd, byddwch yn elwa o fod yng nghanol diwydiant celfyddydau ffyniannus, o gynhyrchu teledu i leoliadau celfyddydau annibynnol, wedi'i amgylchynu gan gyfleoedd di-rif yn ystod eich cwrs animeiddio ac ar ôl graddio. 

Darlithwyr 

Gradd Anrhydedd da mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster proffesiynol priodol; neu HND/HNC a phrofiad perthnasol; neu gymwysterau rhyngwladol cyfatebol. Ystyrir y rhai heb gymwysterau o'r fath yn unigol, lle bydd profiad blaenorol yn cael ei ystyried. Gwahoddir pob ymgeisydd i gyfweliad yn seiliedig ar bortffolio, a ddylai gynnwys rholyn sioe o waith diweddar. Yn ystod y cyfweliad, bydd disgwyl i ymgeiswyr amlinellu a thrafod cynnig y prosiect ar gyfer y modiwl Astudio Annibynnol a / neu'r prosiect mawr. 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol ddarparu portffolio digidol, gallwch ddewis safle perthnasol lle gallwn gael mynediad i'ch ffilm / fideo a gweithiau celf eraill. Gall y rhain fod yn wefannau personol, sianeli fideo neu wefannau gwaith celf neu efallai bod gennych chi bresenoldeb ar ran neu'r rhain i gyd. Nodwch y dolenni yn glir yn eich cais. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn ymddangos, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 


Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau'n berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Gyn-fyfyrwyr PDC 

Mae gradd meistr Animeiddio PDC yn cynhyrchu animeiddwyr hyblyg, medrus iawn a all wneud cyfraniad sylweddol i'r maes. Mae ein graddedigion wedi ennill gwaith yn llwyddiannus mewn stiwdios sydd wedi ennill sawl gwobr ac a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan gynnwys A Productions Ltd, Aardman Animations Ltd, ArthurCox, Bermuda Shorts, Beryl Productions International Ltd, Blitz Games, Disney Interactive, Double Negative, MTV, Nexus Productions, Rushes a Tinnopolis. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL