Mae'r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol sy'n arwain y sector ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg yng Nghymru, o athrawon gyrfa gynnar i uwch arweinwyr. 

Mae'r dirwedd addysgol yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistroli set gymhleth o sgiliau i arwain, cymell a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymchwilio i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. 

Bydd yr MA Addysg Genedlaethol (Cymru) - a ddatblygwyd ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, trwy ymgysylltu'n uniongyrchol ag amrywiaeth o randdeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru - yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella eu gwybodaeth broffesiynol, ymgysylltu ag ymchwil, ac i wella eu harfer proffesiynol. 

Ar hyn o bryd mae tri llwybr ar gael ar gyfer y cwrs hwn:

1. MA Addysg (Cymru)

Mae'r llwybr craidd hwn yn galluogi myfyrwyr i drawsgyfuno modiwlau o wahanol feysydd thema.

2. MA Addysg (Cymru) Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae’r llwybr arbenigol hwn wedi’i anelu at weithwyr addysg proffesiynol yng Nghymru, ar bob lefel, sy’n dymuno canolbwyntio ar anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

3. Arweinyddiaeth MA Addysg (Cymru)

Mae’r llwybr arbenigol hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno canolbwyntio ar astudio arweinyddiaeth ar bob lefel o fewn y system addysg.

4. MA Addysg (Cymru) Cydraddoldeb mewn Addysg

Mae’r llwybr arbenigol hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn hyrwyddo tegwch ac archwilio ffyrdd o gefnogi dysgwyr sy’n cael eu heffeithio gan agweddau ar annhegwch.

5. Cwricwlwm MA Addysg (Cymru)


Mae’r llwybr arbenigol hwn wedi’i gynllunio i ddyfnhau dealltwriaeth o theori’r cwricwlwm, cynllunio, gweithredu ac arweinyddiaeth ym mhob rhan o’r system addysg.


Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Yasmeen Multani.

Bydd cyllid ar gyfer y cwrs hwn gan Lywodraeth Cymru yn canolbwyntio'n bennaf ar athrawon yn ystod chwe blynedd gyntaf eu gyrfa, er y bydd yn agored i bob athro, waeth beth yw hyd eu profiad.

Am ragor o wybodaeth am y cwrs gweler y 2 ddogfen isod sydd ynghlwm:

Sylwch yn garedig fod gan y cwrs nifer cyfyngedig o leoedd a dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 11 Medi 2023; fodd bynnag, rydym yn cadw'r hawl i gau'r cwrs hwn yn gynharach os bydd pob lle wedi'i lenwi cyn y dyddiad hwn.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r cwrs yn 3 blynedd ac yn rhan-amser. Nid oes opsiwn amser llawn. 

Blwyddyn 1 

Mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau TAR â 60 credyd ar Lefel 7 yn debygol o gael eu heithrio o'r flwyddyn astudio gyntaf. Bydd y myfyrwyr hynny nad oes ganddynt y wobr hon yn astudio tri modiwl yn y flwyddyn gyntaf: 

 • Addysgeg ac Ymarfer (20 credyd) 
 • Cydweithio ac Ymarfer Proffesiynol (20) 
 • Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth (20 credyd) 

Blwyddyn 2 

Ym Mlwyddyn 2 bydd myfyrwyr yn cymryd un modiwl craidd (20 credyd), Sgiliau Ymholiad Ymchwil Uwch, ochr yn ochr ag unrhyw 2 fodiwl dewisol (pob un o'r 20 credyd): 

Bydd myfyrwyr ar y llwybr MA Addysg (Cymru) yn astudio unrhyw ddau o:

 • Arwain a Rheoli ADY
 • Ymarfer Dosbarth Cynhwysol
 • Arwain a Rheoli Gweithwyr Proffesiynol Addysg
 • Arwain Newid Sefydliadol
 • Dylunio a Gwireddu'r Cwricwlwm
 • Arwain ac Arloesi yn y Cwricwlwm
 • Archwilio Pedagogeg
 • Lles Emosiynol a Meddyliol
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Ymateb i Dlodi ac Anfantais mewn Addysg
 • ADY: Rhagoriaeth ar Waith
 • Arwain O Fewn ac Ar Draws Systemau

Bydd myfyrwyr ar lwybr arbenigol MA Addysg (Cymru) Anghenion Dysgu Ychwanegol yn astudio unrhyw ddau o:

 • Ymarfer Dosbarth Cynhwysol
 • Arwain a Rheoli ADY
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Rhagoriaeth mewn Ymarfer

Bydd myfyrwyr ar lwybr arbenigol Arweinyddiaeth MA Addysg (Cymru) yn astudio unrhyw ddau o:

 • Arwain a Rheoli Gweithwyr Proffesiynol Addysg
 • Arwain Newid Sefydliadol
 • Arwain O Fewn ac Ar Draws Systemau

Bydd myfyrwyr ar y llwybr arbenigol MA Addysg Cymru) Ecwiti mewn Addysg yn astudio unrhyw ddau o:

 • Iechyd Emosiynol, Iechyd Meddwl a Lles
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Ymateb i Effeithiau Tlodi ac Anfantais mewn Addysg

Bydd myfyrwyr ar lwybr arbenigol Cwricwlwm MA Addysg (Cymru) yn astudio unrhyw ddau o:

 • Arwain ac Arloesi yn y Cwricwlwm
 • Archwilio Pedagogeg
 • Dylunio a Gwireddu'r Cwricwlwm

Blwyddyn 3

Bydd y drydedd flwyddyn a'r flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar y modiwl Traethawd Hir craidd (60 credyd). 

Dysgu

200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt. Bydd dysgu yn gyfuniad o ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd y gweithgareddau'n gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau grŵp a gweithgareddau unigol. 

Cefnogaeth 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn ymuno â myfyrwyr ar yr un cwrs mewn 6 SAU arall. Bydd cefnogaeth cymar-i-gymar yn cael ei chynnal ar WG Hwb, ochr yn ochr â holl wasanaethau a mecanweithiau cymorth rheolaidd PDC. 

Asesiad 

Mae asesiadau i gyd yn aseiniadau gwaith cwrs a chânt eu cyflwyno ar ddiwedd pob modiwl. Lle bynnag y bo modd, cynlluniwyd aseiniadau i ategu cyd-destunau gwaith ac amserlenni athrawon amser llawn. 

Cyfleusterau 

Amgylcheddau ar-lein (Blackboard a Hwb). Ystafelloedd seminar a darlithoedd rheolaidd ar Gampws Dinas Casnewydd.

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar Statws Athro Cymwysedig (ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol) a bod yn gyflogedig ar hyn o bryd yn y sector addysg orfodol yn y DU. Mae’r cwrs hefyd yn agored i’r rheini sy’n gweithio fel darlithwyr mewn colegau AB, staff ysgolion partner AGA, Cynorthwywyr Addysgu sy’n bodloni gofynion mynediad academaidd y rhaglen, Partneriaid Gwella Ysgolion, staff Consortia Rhanbarthol, Estyn a staff yr Awdurdod Lleol.

Llwythwch y canlynol i fyny i'ch cais ar-lein:

Tystiolaeth o'ch Rhif DfES - llythyr swyddogol gan y cyngor addysgu

Cyfeiriad at bapur pennawd llythyr sefydliad / cwmni

Ffurflen Gais Atodol (lawlwythwch y ddogfen isod)

Ffurflen Cydnabod Dysgu Blaenorol (lawrlwythwch y ddogfen isod)

Yn anffodus nid yw MA Addysg (Cymru) yn addas ar gyfer myfyrwyr tramor (heblaw'r UE). Fodd bynnag, mae MA Addysg (Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu) ac MA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg) yn agored i fyfyrwyr tramor (heblaw'r UE).

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026  

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Cyllid Llywodraeth Cymru - MA Addysg Cymru

Mae yna nifer cyfyngedig o leoedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2023 er bod rhai myfyrwyr yn gymwys i gael cyllid ar gyfer y cwrs hwn. Mae’r cyllid yn canolbwyntio’n bennaf ar athrawon ym mlynyddoedd 3-6 o’u gyrfa, fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol ac yn ôl disgresiwn y tîm Dysgu Proffesiynol mewn Addysg gall ymgeiswyr ar ymylon meini prawf blynyddoedd 3-6 hefyd fod yn gymwys ar gyfer cyllid gan Lywodraeth Cymru. 

Mae cyllid Llywodraeth Cymru hefyd ar gyfer cydweithwyr sy'n gweithio mewn Ysgolion AGA Partner, Partneriaid Gwella Ysgolion, Staff Consortia Rhanbarthol, staff Estyn/staff ALl/Haen Ganol; Cynorthwywyr Addysgu sy'n bodloni'r gofynion mynediad academaidd ar gyfer y rhaglen a hefyd Cydlynwyr ADY (gan gynnwys y rhai mewn AB).

Gwnewch gais yn uniongyrchol gyda Phrifysgol De Cymru trwy lenwi'r ffurflen gais ganlynol: https://applicationform.southwales.ac.uk/

Yn ystod y broses ymgeisio, dylai pob myfyriwr chwilio am y cwrs canlynol a gwneud cais iddo:

 • MA Addysg (Cymru)

Bydd myfyrwyr sy'n dymuno astudio llwybr arbenigol - MA Addysg (Cymru) Anghenion Dysgu Ychwanegol, MA Addysg (Cymru) Arweinyddiaeth, MA Addysg (Cymru) Cydraddoldeb mewn Addysg neu MA Addysg (Cymru) Cwricwlwm - yn cael eu symud i'r llwybr a ddewiswyd ganddynt ar ôl eu blwyddyn gyntaf astudio neu yn ystod eu proses gofrestru (os yw wedi'i eithrio rhag astudio blwyddyn un).

Datganiad derbyn

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg sydd eisoes wedi cychwyn ar eu gyrfa.