ma-education-wales.jpg

MA Addysg (Cymru)

Mae'r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol sy'n arwain y sector ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg yng Nghymru, o athrawon gyrfa gynnar i uwch arweinwyr. 

Mae'r dirwedd addysgol yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistroli set gymhleth o sgiliau i arwain, cymell a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymchwilio i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. 

Bydd yr MA Addysg Genedlaethol (Cymru) - a ddatblygwyd ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, trwy ymgysylltu'n uniongyrchol ag amrywiaeth o randdeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru - yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella eu gwybodaeth broffesiynol, ymgysylltu ag ymchwil, ac i wella eu harfer proffesiynol. 

Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu Dr Matt Hutt

Bydd cyllid ar gyfer y cwrs hwn gan Lywodraeth Cymru yn canolbwyntio'n bennaf ar athrawon yn ystod chwe blynedd gyntaf eu gyrfa, er y bydd yn agored i bob athro, waeth beth yw hyd eu profiad.

Am ragor o wybodaeth am y cwrs gweler y 2 ddogfen isod sydd ynghlwm:

2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r cwrs yn 3 blynedd ac yn rhan-amser. Nid oes opsiwn amser llawn. 


Mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau TAR â 60 credyd ar Lefel 7 yn debygol o gael eu heithrio o'r flwyddyn astudio gyntaf. Bydd y myfyrwyr hynny nad oes ganddynt y wobr hon yn astudio tri modiwl yn y flwyddyn gyntaf: 

 • Addysgeg ac Ymarfer (20 credyd) 
 • Cydweithio ac Ymarfer Proffesiynol (20) 
 • Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth (20 credyd) 

Ym Mlwyddyn 2 bydd myfyrwyr yn cymryd un modiwl craidd (20 credyd), Sgiliau Ymholiad Ymchwil Uwch, ochr yn ochr ag unrhyw 2 fodiwl dewisol (pob un o'r 20 credyd): 

 • Arweinyddiaeth a Rheoli ADY 
 • Ymarfer Dosbarth Cynhwysol 
 • Arwain a Rheoli Gweithwyr Proffesiynol Addysg 
 • Arwain Newid Sefydliadol 
 • Dylunio a Gwireddu Cwricwlwm 
 • Archwilio Addysgeg 
 • Lles Emosiynol a Meddwl 
 • Ecwiti ac Amrywiaeth 

Bydd y drydedd flwyddyn a'r flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar y modiwl Traethawd Hir craidd (60 credyd). 

Dysgu

200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt. Bydd dysgu yn gyfuniad o ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd y gweithgareddau'n gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau grŵp a gweithgareddau unigol. 

Cefnogaeth 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn ymuno â myfyrwyr ar yr un cwrs mewn 6 SAU arall. Bydd cefnogaeth cymar-i-gymar yn cael ei chynnal ar WG Hwb, ochr yn ochr â holl wasanaethau a mecanweithiau cymorth rheolaidd PDC. 

Asesiad 

Mae asesiadau i gyd yn aseiniadau gwaith cwrs a chânt eu cyflwyno ar ddiwedd pob modiwl. Lle bynnag y bo modd, cynlluniwyd aseiniadau i ategu cyd-destunau gwaith ac amserlenni athrawon amser llawn. 

Cyfleusterau 

Amgylcheddau ar-lein (Blackboard a Hwb). Ystafelloedd seminar a darlithoedd rheolaidd ar Gampws Dinas Casnewydd.

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar Statws Athro Cymwysedig a bod yn gyflogedig yn y sector addysg orfodol yn y DU ar hyn o bryd.

Llwythwch y canlynol i fyny i'ch cais ar-lein:

Tystiolaeth o'ch Rhif DfES - llythyr swyddogol gan y cyngor addysgu

Cyfeiriad at bapur pennawd llythyr sefydliad / cwmni

Ffurflen Gais Atodol (lawlwythwch y ddogfen isod)

Ffurflen Cydnabod Dysgu Blaenorol (lawrlwythwch y ddogfen isod)

Yn anffodus nid yw MA Addysg (Cymru) yn addas ar gyfer myfyrwyr tramor (heblaw'r UE). Fodd bynnag, mae MA Addysg (Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu) ac MA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg) yn agored i fyfyrwyr tramor (heblaw'r UE).

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Rhan-amser y DU: £1083 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Bydd cyllid ar gyfer y cwrs hwn gan Lywodraeth Cymru yn canolbwyntio'n bennaf ar athrawon yn ystod chwe blynedd gyntaf eu gyrfa, er y bydd yn agored i bob athro, waeth beth yw hyd eu profiad. 

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol


Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg sydd eisoes wedi cychwyn ar eu gyrfa.