Ein cwrs MA Therapi Cerdd yw'r unig gwrs dysgu cyfunol sy'n rhedeg yn y DU. Mae wedi'i gynllunio i fod yn hygyrch ac ehangu mynediad i'r proffesiwn Therapi Cerdd. Rydym am eich cefnogi i ddatblygu i fod yn Therapydd Cerdd sy'n addas ar eich cyfer chi a'ch cleientiaid.

Mae’r MA Therapi Cerdd cyfunol arloesol hwn ar gael i gerddorion o amrywiaeth o gefndiroedd sy’n dymuno dilyn y llwybr gyrfa hwn ochr yn ochr â gyrfaoedd portffolio, ymrwymiadau perfformio neu gyfrifoldebau gofalu. Rydym yn grymuso myfyrwyr i adnabod yr ymagweddau sy'n atseinio gyda nhw ac sy'n ystyrlon yng nghyd-destun eu bywydau a'u profiadau.

Mae'r MA Therapi Cerdd yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Blwyddyn Un: MA Therapi Cerdd

Mae’r flwyddyn gyntaf o astudio yn cyflwyno myfyrwyr i fodelau o ymgysylltu â llesiant trwy gerddoriaeth, cyn symud i mewn i archwilio ystod o fodelau therapi cerdd ac agweddau sylfaenol ar y broses therapiwtig. Datblygir sgiliau byrfyfyr clinigol cyn cymryd rhan mewn modiwl pwrpasol i ddatblygu sgiliau proffesiynol tuag at y profiadau lleoliad.

 • Hybu Iechyd Trwy Gerddoriaeth - Yn ystod y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn dysgu am ddulliau ataliol o archwilio lles trwy gerddoriaeth. Byddant yn dylunio, darparu a gwerthuso prosiect celfyddydau mewn iechyd yn eu cymuned leol.

 • Y Berthynas Therapiwtig mewn Therapi Cerdd - Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno ystod o fodelau therapi cerdd ac agweddau sylfaenol ar y broses therapiwtig. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau byrfyfyr clinigol mewn dysgu cymhwysol a gweithredol.

 • Datblygu Ymarfer Proffesiynol mewn Therapi Cerdd - Bydd myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen ar gyfer lleoliadau therapi cerdd, gan gynnwys ymgysylltu â safonau proffesiynol, asesu risg a diogelu. Byddant yn cysgodi therapydd cerdd am o leiaf 2 ddiwrnod, gan fyfyrio ar yr ymweliadau hyn.

Blwyddyn Dau: MA Therapi Cerdd

Mae'r ail flwyddyn o astudio yn cynnwys lleoliad ugain wythnos sydd wedi'i wreiddio yn y modiwl Ymarfer Proffesiynol mewn Therapi Cerdd 1, wedi'i gefnogi gan y dulliau dysgu seiliedig ar broblemau sydd wedi'u cynnwys yn y modiwl Sgiliau Rhesymu Clinigol. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan yn y modiwl Sgiliau Therapi Cerddoriaeth Gyfoes i wella eu repertoire o dechnegau a dulliau cerddorol i weithio gyda chleientiaid mewn ymarfer therapi cerdd.

 • Sgiliau Therapi Cerddoriaeth Gyfoes - Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar sgiliau byrfyfyr clinigol myfyrwyr ac yn cyflwyno dulliau cyfoes a ddefnyddir yn y proffesiwn, megis therapi cerddoriaeth dderbyngar, ysgrifennu caneuon, defnydd o dechnoleg a mwy.

 • Sgiliau Rhesymu Clinigol - Mae'r modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau y bydd eu hangen arnynt i ymateb i achosion clinigol y maent yn ymwneud â nhw ar leoliad. Bydd myfyrwyr yn gweithio ar y cyd ac yn rhyngbroffesiynol i ehangu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth.

 • Ymarfer Proffesiynol Therapi Cerdd 1 - Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn lleoliad ugain wythnos lle byddant yn datblygu eu hymarfer clinigol eu hunain tra'n cymryd rhan mewn goruchwyliaeth glinigol ac ymarfer myfyriol. Mae hwn yn gyfle i gymhwyso’r hyn a ddysgwyd o’r cwrs a datblygu hunaniaeth therapiwtig myfyrwyr.

Blwyddyn Tri: Therapi Cerdd MA

Mae'r drydedd flwyddyn yn cynnwys ail leoliad ugain wythnos mewn cyd-destun cyferbyniol gyda chymhlethdod cynyddol. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu sgiliau ymchwil sy'n berthnasol ac o ddiddordeb i'w hunaniaeth therapiwtig esblygol. Daw’r flwyddyn i ben gyda myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sgiliau therapi cerdd uwch ac yn ystyried sut i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd ar ôl cymhwyso.

 • Datblygu Sgiliau Ymchwil mewn Therapi Cerdd - Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau ymchwil sy'n berthnasol ac o ddiddordeb i'w hymarfer trwy lunio cynnig ymchwil manwl a chymhwysiad moeseg.

 • Ymarfer Proffesiynol mewn Therapi Cerdd 2 - Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ail leoliad ugain wythnos o gymhlethdod cynyddol lle byddant yn datblygu eu hymarfer clinigol eu hunain tra'n cymryd rhan mewn goruchwyliaeth glinigol ac ymarfer myfyriol.

 • Sgiliau Therapi Cerdd Uwch a Chyflogadwyedd - Bydd y modiwl hwn yn cynnig persbectifau ar ymarfer uwch mewn therapi cerdd i ddatblygu eu sgiliau clinigol ymhellach. Byddant yn derbyn hyfforddiant diogelu Lefel 3 i sicrhau eu parodrwydd i weithio ymhellach a byddant yn defnyddio egwyddorion dysgu seiliedig ar her i wella eu cyflogadwyedd.

Sylwch ei bod yn ofyniad cwrs eich bod yn mynychu therapi personol gyda therapydd profiadol am o leiaf 10 sesiwn awr ym mhob blwyddyn astudio.

Dysgu

Cyflwynir y cwrs MA Therapi Cerdd fel cwricwlwm dysgu cyfunol. Mae hyn yn golygu y byddwch ar y campws tua bob pythefnos am ddiwrnod llawn gweithgareddau ymarferol a thrafodaethau. Darperir deunydd ar-lein mewn amrywiaeth o fformatau, a bydd angen i chi ymgysylltu ag ef cyn y diwrnodau ar y campws.

Asesiad

Mae’r asesiadau’n amrywio o ran math, gyda rhai yn cynnig dewis o aseiniad i fyfyrwyr fel y gallwch ddewis yr un sy’n gweddu orau i’ch hoff arddull cyflwyno. Mae gennym rai traethodau ysgrifenedig, cyflwyniadau, asesiadau cerddorol ymarferol a phortffolios o dystiolaeth o'ch dysgu.

Achrediadau

Mae'r MA Therapi Cerdd yn cael ei reoleiddio gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Lleoliadau

Mae lleoliadau gwaith yn digwydd ym mhob blwyddyn academaidd o astudio.

Ym Mlwyddyn 1, yn ogystal â phrosiect celf mewn iechyd, bydd ymweliadau cyd-destunol â therapyddion cerdd fel bod myfyrwyr yn deall sut mae therapi cerdd yn gweithio mewn lleoliadau amrywiol.

Ym Mlynyddoedd 2 a 3 bydd myfyrwyr yn cyflwyno gwaith therapi cerdd dan oruchwyliaeth i ystod o grwpiau cleientiaid.

Mae ansawdd lleoliadau yn cael eu sicrhau gan ein hadran lleoliadau er mwyn sicrhau bod polisïau perthnasol yn eu lle a gall y lleoliad ddarparu'r hyn sydd ei angen ar ein myfyrwyr.

Cyfleusterau

Mae gennym ddau ofod therapi cerdd pwrpasol, deuol ar Gampws Casnewydd PDC, lle mae gan fyfyrwyr fynediad i ystod eang o offerynnau gan gynnwys pianos lluosog, gitarau, tiwn ac offerynnau taro di-draw.

Mae rhywfaint o’r addysgu grŵp cyfan yn digwydd mewn mannau addysgu cyfagos, ac yn aml cynhelir gweithgareddau chwarae rôl neu ymneilltuo ymarferol yn y gofodau therapi cerdd pwrpasol.

Mae gan fyfyrwyr fynediad i'r llyfrgell ffisegol ar y campws yn ogystal â'i holl adnoddau digidol.

Mae'r cwrs yn gweithio'n agos gyda Sgiliau Astudio PDC i sefydlu myfyrwyr i'r gwasanaeth hwn, y mae'r cwrs yn argymell yn drylwyr i fyfyrwyr ymgysylltu ag ef yn ystod eu hastudiaethau. 

Darlithwyr

Mae’r holl staff addysgu craidd yn Therapyddion Cerdd sydd wedi’u cofrestru gyda’r HCPC:

 • Mae Dr Liz Coombes (Arweinydd Cwrs) yn arbenigo mewn dysgu seiliedig ar her ac ymarfer proffesiynol.
 • Mae Dr Beth Pickard (Uwch Ddarlithydd) yn arbenigwr mewn astudiaethau anabledd ac ymarfer gwrth-ormesol.

Mae gennym hefyd amrywiaeth o siaradwyr gwadd a darlithwyr i sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu elwa ar ystod eang o brofiadau o'r DU a thu hwnt.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae gofynion y cwrs Therapi Cerdd a'r proffesiwn Therapi Cerdd yn gofyn i chi ddangos lefel addas o brofiad bywyd ac aeddfedrwydd.

Fel arfer bydd angen gradd israddedig mewn maes astudio perthnasol, cymhwyster proffesiynol cyfatebol, neu brofiad helaeth mewn maes cysylltiedig, ynghyd â thystiolaeth o brofiad sylweddol o ymarfer cerddorol, gan gynnwys dod i gysylltiad â cherddoriaeth a sgil wrth ddefnyddio amrywiaeth o arddulliau cerddoriaeth. Mae gennym agenda ehangu mynediad sy’n golygu y gallwn fapio profiadau yn erbyn gofynion mynediad os nad oes gennych radd israddedig – rydym yn croesawu sgyrsiau am y llwybr mynediad hwn.

Rhaid i ymgeiswyr allu perfformio ar eu prif offeryn neu lais i safon uchel. Nid oes angen i chi fod wedi cwblhau unrhyw arholiadau ffurfiol ar eich offeryn(nau). Nid yw darllen nodiant cerddorol yn ofyniad ar yr hyfforddiant hwn. Rydym yn gwerthfawrogi profiad byw, cerddoroldeb a phrofiadau cerddorol amrywiol ar yr hyfforddiant hwn, gan gydnabod y bydd llawer o gerddorion o gefndiroedd eclectig a fydd yn dod â chyfoeth a dirnadaeth i’r proffesiwn a’r gweithlu.

Bydd angen i chi lanlwytho 2 eirda gyda'ch cais, a dylai un ohonynt fod yn academaidd, os yn bosibl, gyda'r llall yn ymwneud â'ch profiadau cerddorol. Rhaid i’r geirda fod ar bapur pennawd neu gall y canolwr ei anfon yn uniongyrchol o gyfeiriad e-bost proffesiynol/gwaith i [email protected]

Bydd angen i chi hefyd uwchlwytho ffilm ohonoch yn perfformio gyda'ch cais. Hoffem weld ciplun cerddorol cyfredol ohonoch. Bydd croeso i ffilmiau Youtube, recordiadau sain, perfformiadau wedi’u ffilmio o unrhyw fath. Mae'n bwysig ein bod yn gallu clywed eich rhan yn glir os yw'n berfformiad grŵp/band. Dylech ddangos bod gennych o leiaf un prif offeryn ac o leiaf un arall yr ydych yn gymwys arno. Yn ddelfrydol, hoffem weld rhywfaint o dystiolaeth o sgil ar offeryn cysylltiedig fel gitâr neu offeryn llinynnol tebyg, a bysellfwrdd/piano, os nad yw un o'r rhain yn brif offeryn i chi. Mae defnyddio llais hefyd yn bwysig mewn therapi cerddoriaeth, felly mae croeso i chi rannu unrhyw enghreifftiau o ddefnyddio'ch llais yn gerddorol. Nid oes angen i hyn fod yn ganu ffurfiol neu glasurol.

Trwy eich cais ac mewn cyfweliad, byddwn yn chwilio am brofiad ymarferol sylweddol (gwirfoddol neu gyflogedig) mewn lleoliad perthnasol, neu gyda chleientiaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth, i ddangos eich bod yn barod i weithio gydag ystod o grwpiau cleientiaid. Gallai hyn gynnwys profiadau personol neu broffesiynol a gall gynnwys gweithio'n gerddorol neu beidio. Byddwch yn barod i drafod enghreifftiau yn y cyfweliad o'ch profiadau o gysylltu ag eraill.

Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS. (Mae angen cyfwerth o dramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU)

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf yna mae arnom angen gradd IELTS o 7.0 gydag isafswm sgôr o 6.5 ym mhob cydran.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Ffioedd Myfyrwyr Corff Proffesiynol (Argymhellir) - £55

Mae ein corff proffesiynol (British Association for Music Therapy) yn cynnig cyfradd myfyriwr sy’n eich galluogi i gael mynediad at y rhwydwaith proffesiynol gwerthfawr hwn a chyfleoedd cysylltiedig.

Therapi Personol * - £20 - £50

Mae'r gost fesul sesiwn am o leiaf 10 sesiwn y flwyddyn academaidd. Cyfanswm cost hyn fydd tua £200-£500 y flwyddyn.

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13
Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofynnol. Sylwch fod yn rhaid i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru o fewn 30 diwrnod i gyhoeddi eich tystysgrif DBS uwch.

Yswiriant Indemniad Proffesiynol * - £45 - £75

Rhaid i fyfyrwyr sicrhau bod ganddynt yswiriant indemniad proffesiynol yn ei le drwy gydol eu hastudiaethau.

Teithio i Leoliad Gwaith *

Bydd y gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad a'r opsiynau teithio

Camera neu ddyfais i recordio sesiynau *

Bydd angen i chi gael mynediad i gamera neu ddyfais i recordio eich gwaith ar leoliad. Gellir benthyca, rhentu neu brynu hwn ac efallai y bydd gan rai lleoliadau offer y gallwch ei fenthyg/defnyddio.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs MA Therapi Cerdd.

Datganiad derbyn

Ar ôl graddio o'r cwrs hwn mae myfyrwyr yn gymwys i wneud cais i'r HCPC i gofrestru fel therapydd cerdd. Mae hyn yn agor ystod o yrfaoedd posibl. Mae gennym lefelau uchel iawn o gyflogaeth graddedigion o’n cwrs, gyda chyn-fyfyrwyr PDC yn gweithio mewn ysgolion, y GIG, elusennau, gwaith seiliedig ar brosiectau i awdurdodau lleol yn ogystal â sefydlu eu busnesau eu hunain.

Mae yna gyfleoedd ym mhob rhan o’r gwaith therapi cerdd yn y DU, felly p’un a ydych am aros yn lleol i’ch cartref presennol neu fentro i ran arall o’r DU, y byd yw eich wystrys.

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil.

Mae myfyrwyr yn symud ymlaen i ystod eang o rolau a llwybrau gyrfa yn dilyn eu hastudiaethau ym Mhrifysgol De Cymru. Mae graddedigion diweddar wedi symud ymlaen i astudio PhD, i sefydlu eu busnesau eu hunain, i swyddi therapi cerdd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, i weithio i elusennau neu sefydliadau neu i greu rolau o fewn sefydliadau eraill. Mae rhai myfyrwyr yn cynnal ymarfer sy'n gysylltiedig â therapi cerdd o fewn rolau eraill fel gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion, ymarferwyr iechyd meddwl, ymarferwyr lles. Mae rhai yn cyfuno celfyddydau mewn ymarfer iechyd, therapi cerdd a pherfformio mewn gyrfa bortffolio lwyddiannus.