Ydych chi am ddod yn therapydd cerdd? Mae'r cwrs MA Therapi Cerdd rhan-amser yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddod yn Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) therapydd cerdd cymwysedig. 

Mae'r cwrs hynod brofiadol hwn, gyda seicodynamig yn sail i'w sail ddamcaniaethol, yn darparu hyfforddiant i fyfyrwyr sy'n cynnwys profiadau damcaniaethol, clinigol a cherddorol. Mae hefyd yn ymchwilio i theori ymlyniad, gan sicrhau eich bod chi'n datblygu eich persona therapiwtig eich hun trwy gydol tair blynedd y cwrs. 

Mae lleoliadau clinigol wrth wraidd eich hyfforddiant therapi cerdd. Yn ogystal, byddwch yn archwilio prosesau seicodynamig grŵp ac yn eu cysylltu ag ymarfer clinigol, yn ogystal â gweithio ochr yn ochr Seicotherapyddion Celf dan hyfforddiant i roi hwb i'ch profiad dysgu. 

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Blwyddyn Un: MA Therapi Cerdd

Yn eich blwyddyn gyntaf o'r hyfforddiant Therapi Cerdd, byddwch yn cael sylfaen gref mewn sgiliau datblygu dynol ac arsylwi a fydd yn llywio gweddill eich astudiaethau. Bydd arsylwi babanod / plant yn eich arfogi â phrofiad ymarferol i gysylltu theori ag ymarfer. Byddwch yn elwa o'r defnydd o'r cyfleusterau pwrpasol ar y campws i gefnogi'ch dysgu a datblygu eich sgiliau cerddoriaeth therapiwtig ymhellach. Bydd grwpiau profiad, grwpiau goruchwylio a chydrannau cyrsiau eraill fel sgyrsiau a thrafodaethau yn rhoi mewnwelediad i egwyddorion, arferion a chymhwyso Therapi Cerdd. 

 • Theori ac Ymarfer Therapi Cerdd
  Mae'r modiwl hwn yn ymdrin ag arsylwi babanod neu blant; seminarau a gweithdai gyda chynnwys hynod brofiadol a chyfranogol yn ymwneud ag astudio damcaniaethau a chysyniadau sy'n berthnasol i ymarfer Therapi Cerdd a therapïau'r celfyddydau yn gyffredinol; astudio ystod o grwpiau cleientiaid; grwpiau arbrofol llafar a goruchwyliaeth grŵp.

 • Sgiliau Therapi Cerdd 1
  Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â datblygu sgiliau therapi cerdd penodol; chwarae rôl a datblygu repertoire. 

Blwyddyn Dau: MA Therapi Cerdd

Yn ail flwyddyn eich hyfforddiant byddwch yn dechrau archwilio ymarfer Therapi Cerdd a dulliau therapiwtig ar sail tystiolaeth i ddiwallu anghenion poblogaethau amrywiol a grwpiau cleientiaid a lleoliadau. Byddwch yn datblygu eich sgiliau Therapi Cerdd arbenigol ymhellach ac yn parhau i ddysgu trwy grŵp trwy brofiad, grwpiau goruchwylio, gweithdai, darlithoedd, achosion sioe ac addysgu cyfranogol. 

 • Dulliau Therapiwtig ac Ymarfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth
  Mae'r modiwl hwn yn ymgorffori darlithoedd, seminarau a gweithdai sy'n ymwneud ag ymarfer Therapi Cerdd arbenigol. Bydd goruchwyliaeth grŵp; grwpiau trwy brofiad llafar a chyflwyniad i ddulliau ymchwil . Byddwch hefyd yn ymgymryd â lleoliad am un diwrnod yr wythnos am 20 wythnos mewn lleoliad clinigol a gymeradwyir gan y Brifysgol.

 • Sgiliau Therapi Cerdd 2
  Mae'r modiwlau hyn yn ymgorffori micronanalysis o therapi cerddoriaeth glinigol a datblygu sgiliau therapi cerdd arbenigol pellach.

Blwyddyn Tri: Therapi Cerdd MA

Yn nhrydedd flwyddyn a blwyddyn olaf eich astudiaethau, byddwch yn parhau i ddysgu a hwyluso dysgu cymheiriaid yn gynyddol trwy oruchwyliaeth grŵp, grwpiau trwy brofiad ac ymchwil yn seiliedig ar ymarfer. Byddwch yn paratoi cynnig ymchwil gyda chymeradwyaeth moeseg gysylltiedig ac yn rhoi cyflwyniad byr i'ch cyfoedion a'ch tiwtoriaid gyda sesiwn holi-ac-ateb. Darperir cefnogaeth trwy sesiynau tiwtorial, trafodaeth cymheiriaid a chyflwyniadau. 

 • Ymchwil ac Ymarfer Therapi Cerdd
  Mae'r modiwl hwn yn ymgorffori dulliau ymchwil a phrosiect terfynol; goruchwylio crwp a grwpiau arbrofol penodol i gymedroldeb; seminarau a darlithoedd gyda ffocws ar ymarfer ac ymchwil Therapi Cerdd arbenigol ynghyd â lleoliad undydd yr wythnos am 20 wythnos mewn lleoliad clinigol a gymeradwyir gan y Brifysgol.

Sylwch: Mae’n ofyniad cwrs eich bod yn mynychu therapi personol gyda therapydd profiadol am o leiaf 15 sesiwn awr o hyd ym Mlynyddoedd 1 a 2, a 20 sesiwn 20 awr o hyd ym Mlwyddyn 3.

Dysgu

Addysgir y Meistr Therapi Cerdd trwy addysgu yn yr ystafell ddosbarth, cyflwyniadau, lleoliad clinigol, datblygiad proffesiynol, cynnig ymchwil, ac astudio hunangyfeiriedig ac annibynnol. 

Blwyddyn Un: Un diwrnod yr wythnos yn y brifysgol, dydd Llun; yn yr ail semester (Ionawr neu ddechrau mis Rhagfyr o bosibl), bydd hyn yn newid i un diwrnod yn y brifysgol ac un diwrnod yn y lleoliad. Mae 15 wythnos o leoliad un diwrnod yr wythnos. 

Blwyddyn Dau: Un diwrnod yn y brifysgol, dydd Mawrth, ac un diwrnod yn y lleoliad. Mae'r lleoliad am 20 wythnos. 

Blwyddyn Tri: Un diwrnod yn y lleoliad am 20 wythnos ac un diwrnod ar y campws, dydd Mercher.

Asesiad

Mae yna gymysgedd o aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig heb unrhyw arholiadau ysgrifenedig. 

Bydd asesiad crynodol ar ffurf aseiniadau cwrs, cyflwyniadau, arholiadau, prosiectau a thraethawd hir. Bydd yr asesiadau hyn yn defnyddio, er enghraifft, astudiaethau achos, ymchwiliadau yn y gweithle, dysgu trwy brofiad mewn prifysgol a lleoliadau, bydd chwiliadau llenyddiaeth a'r allbynnau i'w hasesu yn cynnwys adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, traethodau a phortffolios tystiolaeth / gwaith. 

Bydd asesiad ffurfiannol yn cael ei goladu gan ddarparwyr lleoliadau trwy adroddiad lleoliad a hunanasesiad myfyrwyr, staff cyrsiau ac arweinwyr grŵp ar ffurf adroddiad goruchwylio grŵp, adborth cronnus gan adborth ystafell ddosbarth ac cymheiriaid. 

Theori ac Ymarfer Therapi Cerdd, gan ymgorffori
Mae'r asesiad ar gyfer y modiwl hwn yn cynnwys dau aseiniad ysgrifenedig a phortffolio o waith myfyriol a gwaith papur lleoliad.

Sgiliau Therapi Cerdd 1
Mae'r asesiadau ar gyfer y modiwl hwn yn cynnwys asesiad ymarferol a myfyrdod ysgrifenedig byr ar eich datblygiad cerddorol.

Dulliau Therapiwtig ac Ymarfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth
Bydd yr asesiadau'n cynnwys astudiaeth achos ac aseiniad ar ddeinameg sefydliadol yn ogystal â phortffolio. Byddwch hefyd yn gweithio mewn grwpiau bach i greu poster academaidd yn cwestiynu profiad y defnyddiwr gwasanaeth.

Sgiliau Therapi Cerdd 2
Bydd yr asesiad ar gyfer y modiwl hwn yn cynnwys contract dysgu wedi'i ddiwygio a'i ddiweddaru trwy gydol y flwyddyn.

Ymchwil ac Ymarfer Therapi Cerdd
Byddwch yn paratoi cynnig ymchwil gyda chymeradwyaeth moeseg gysylltiedig ac yn rhoi cyflwyniad byr i'ch cyfoedion a'ch tiwtoriaid gyda sesiwn holi-ac-ateb. Byddwch hefyd yn rhoi cyflwyniad ar eich gwaith clinigol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Achrediadau

Mae'r MA Therapi Cerdd yn cael ei reoleiddio gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Lleoliadau

Mae gan ein therapyddion cerdd dan hyfforddiant gyfle i brofi nifer o leoliadau a sefydliadau lleoliadau tra ar y cwrs. Archwilir ffyrdd arloesol ac anhraddodiadol o weithio mewn therapi cerdd hefyd ynghyd â'r cysyniad o sut y gall 'gofod therapi' edrych yn ymarferol. 

Nodwedd allweddol o'n cwrs Therapi Cerdd yw hyfforddiant mewn ystafelloedd celf therapi cerdd lle mae gwaith therapi cleientiaid yn cael ei wneud ar adegau eraill yn ystod yr wythnos. Mae hyn yn galluogi ein myfyrwyr i ystyried yr ystafell gyda defnyddwyr gwasanaeth mewn golwg bob amser. 

Mae trefniadaeth adnoddau, diogelwch a ffiniau, dodrefn ystafell ac awyrgylch yn bwysig i'w harchwilio ac mae'n galluogi'r myfyrwyr i ennill sgiliau trosglwyddadwy allweddol wrth allu sefydlu lleoedd therapiwtig yn y mwyafrif o amgylcheddau. Gall hyn gynnwys gwaith anhraddodiadol mewn gwasanaethau iechyd meddwl allgymorth, y celfyddydau mewn lleoliadau iechyd a lles, amgueddfeydd ac orielau yn ogystal â gofodau therapi traddodiadol sydd wedi'u seilio ar wardiau (lleoliadau iechyd meddwl acíwt), mewn therapiwtig anstatudol cymunedol a / neu arbenigol. gwasanaethau. 

Ymhlith y lleoliadau mae ystod o sefydliadau a lleoliadau fel: 

GIG (PMHT, CMHT, gwasanaethau arbenigol - fforensig wardiau diogel canolig a diogel, gwasanaethau anhwylderau bwyta, CAMHS - ar bob lefel, gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol, anableddau dysgu, gofal lliniarol, cyflyrau corfforol a chronig a'r celfyddydau mewn rhaglenni iechyd a lles yn y GIG. ); addysg (cynradd, uwchradd, arbenigol, addysg bellach, YOT); gwasanaethau cymdeithasol, asiantaethau troseddu ieuenctid, asiantaethau arbenigol (canolfannau adfer trawma, canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol, lleoliadau fforensig preifat, camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau adfer); elusen (gofal lliniarol a gofal hosbis, AiHWB, mentrau cymdeithasol a sefydliadau celfyddydol mewn ardaloedd gwledig) ac ati. 

Cyfleusterau

Mae gan fyfyrwyr ar ein cwrs Therapi Cerdd a gymeradwywyd gan HCPC fynediad i ddwy ystafell addysgu therapi cerdd sydd â phwrpas deuol gan eu bod hefyd yn fannau clinigol. Mae yna hefyd amrywiaeth o gyfleusterau TG a gofodau dysgu penodol lle mae'r myfyrwyr therapi celf a cherddoriaeth yn cael eu haddysgu ar y cyd. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae gofynion y cwrs Therapi Cerdd a'r proffesiwn Therapi Cerdd yn gawl arnoch i ddangos lefel addas o brofiad bywyd ac aeddfedrwydd. 

Mae angen gradd israddedig mewn maes astudio perthnasol, cymhwyster proffesiynol cyfatebol, neu brofiad helaeth mewn maes cysylltiedig, ynghyd â thystiolaeth o brofiad sylweddol o ymarfer cerddorol, gan gynnwys dod i gysylltiad â phrofiad o amrywiaeth o arddulliau cerddoriaeth a phrofiad ohonynt. Rhaid i ymgeiswyr allu perfformio ar eu prif offeryn neu lais i safon sy'n cyfateb i Radd 8. Un cyfeirnod * wedi'i uwchlwytho gyda'r cais. 

Dylai'r gallu i ddefnyddio cerddoriaeth yn symbolaidd ac yn fynegiadol ac i fyrfyfyrio, uniaethu a chyfathrebu trwy'r ffurf ar gelf fod yn bresennol gydag unigolion a grwpiau. Profiad ymarferol sylweddol (gwirfoddol neu â thâl) mewn lleoliad perthnasol, neu gyda chleientiaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth, i ddangos eich bod yn gallu gweithio gydag ystod o grwpiau cleientiaid. 

Tystlythyr wedi'i uwchlwytho gyda'ch cais. Rhaid i'r cyfeirnod fod ar bapur â phennawd llythyr neu gall y canolwr ei anfon yn uniongyrchol o gyfeiriad e-bost proffesiynol / gwaith i [email protected] 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf yna mae angen gradd IELTS o 7.0 gydag isafswm sgôr o 6.5 ym mhob cydran.  

Dyddiadau Cyfweld 2021

Bydd y cyfweliad yn cynnwys clyweliad grŵp, ac yna cyfweliad unigol lle bydd disgwyl i chi berfformio ar eich prif offeryn a'ch ail offeryn. Ni ddarperir cyfeilydd, felly bydd angen i chi drefnu eich un chi os bydd angen un arnoch chi. Bydd cyfle i fyrfyfyrio yn ystod y cyfweliad ag aelod o dîm staff. 

Dyddiadau i'w cadarnhau.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Rhan-amser y DU: £1,535  fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol * £ 75

Blynyddoedd 1 - 3

Therapi £ 20 - £ 50

Y gost fesul sesiwn am o leiaf 20 sesiwn y flwyddyn academaidd. Blynyddoedd 1-3 

DBS * £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13

Er ei fod yn ddewisol ar hyn o bryd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru cyn pen 30 diwrnod ar ôl i'ch tystysgrif DBS uwch gael ei chyhoeddi. 

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol £ 45 - £ 75

Blynyddoedd 1, 2 a 3

Arall: Teithio Lleoli

Blynyddoedd 1,2 a 3. Cost yn ddibynnol ar leoliad

Arall: Arsylwi Babanod

Blwyddyn 1. Cost yn dibynnu ar y lleoliad

Arall: Cof cof wedi'i amgryptio ar gyfer gwaith clinigol £ 12 - £ 20

Blynyddoedd 1, 2 a 3


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs MA Therapi Cerdd.

Datganiad derbyn

Mae'r hyfforddiant therapi cerdd ar gyfer y rhai sy'n dymuno cymhwyso fel Gweithiwr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, sydd wedi'i gofrestru gyda'r HCPC ac felly sydd â hawl i ddefnyddio'r teitl Therapydd Cerdd. Gall graddedigion ymarfer fel therapyddion cerdd mewn amrywiaeth o leoliadau. Gallant weithio yn y GIG neu mewn lleoliadau celfyddydol, elusennau neu ganolfannau Trydydd Sector eraill. Mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio mewn colegau ar gyfer myfyrwyr ag anableddau dysgu, ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig, cyrff statudol a Thrydydd Sector neu sefydlu eu busnes eu hunain fel therapydd cerdd. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil.