Wedi'i gynllunio gyda phartneriaid allanol, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe, mae'r Meistr mewn Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad Uwch yn darparu'r cyfuniad gorau posibl o hyfforddiant academaidd proffesiynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer hyfforddwyr, penaethiaid hyfforddi, dadansoddwyr perfformiad, hyfforddwyr ffitrwydd a pawb sy'n gysylltiedig â llwybrau chwaraewr perfformiad. 

Wedi'i gyflwyno gan arbenigwyr yn y maes, gan gynnwys hyfforddwyr a staff cymorth ar lefel Uwch Gynghrair a Rhyngwladol, mae'r cwrs yn cynnig mynediad at wybodaeth na rennir yn aml, a bydd yn gwella eich cyflogadwyedd a'ch datblygiad proffesiynol. 

Y cwrs meistr cyntaf o'i fath yng Nghymru, mae'n ategu ein cyrsiau pêl-droed israddedig helaeth, ac yn cael ei gyflwyno trwy gyfuniad o addysgu wyneb yn wyneb (yn ystod ymweliadau preswyl) a dysgu ar-lein dan arweiniad i gynnig hyblygrwydd astudio i fyfyrwyr rhyngwladol a diwydiant. gweithwyr proffesiynol. 

Mae tri phwynt ymadael, sy'n golygu y gallwch astudio ar gyfer y Dystysgrif Ôl-raddedig, Diploma Ôl-raddedig neu'r MSc llawn. 

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Cyflwyniad i Cyflwyniad i Hyfforddi Pêl-droed' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

 

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

Byddwch yn datblygu dadansoddiad manwl manwl o faterion perthnasol yn ymwneud â hyfforddi a pherfformio pêl-droed ac yn datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o rôl yr hyfforddwr pêl-droed modern a sut mae eu hymarfer yn effeithio ar yr amgylchedd pêl-droed. 

Yn fwy na hynny, byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad rhesymegol a dealltwriaeth feirniadol o faterion tactegol, technegol, corfforol, seicolegol a chymdeithasol ehangach sy'n gysylltiedig ag ymarfer pêl-droed nid yn unig i wella gwybodaeth ond hefyd i ddatblygu ymhellach yn broffesiynol.

Bydd myfyrwyr amser llawn sy'n astudio'r radd hon gyda Thrwydded UEFA A yn dilyn cwrs 2 flynedd. Bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Blwyddyn un:

 • Yr hyfforddwr pêl-droed fel seicolegydd (20 credyd) Penodedig 
 • Addysgeg mewn pêl-droed (20 credyd) Penodedig 
 • Dyluniad cwricwlwm a datblygu chwaraewyr cyfoes (20 credyd) Penodedig 

Blwyddyn Dau:

 • Ymarfer hyfforddi uwch (UEFA A) (60 credyd) dewisol (cyfweliad yn unig) 
 • Craidd y Prosiect Ymchwil (60 credyd) 


Bydd myfyrwyr amser llawn sy'n astudio'r radd hon heb Drwydded UEFA yn dilyn cwrs 2 flynedd. Bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol:

Blwyddyn un:

 • Yr hyfforddwr Pêl-droed fel Seicoleg (20 Credyd) 
 • Addysgeg mewn Pêl-droed (20 credyd) 
 • Dyluniad cwricwlwm a datblygu chwaraewyr cyfoes (20 credyd) Penodedig 

Blwyddyn 2:

 • Cyfnodoli ar gyfer perfformiad a datblygu chwaraewyr (20 Credyd) 
 • Hyfforddi Effeithiol (20 Credyd) 
 • Dadansoddiad o Berfformiad a Mewnwelediadau Tactegol (20 Credyd) 
 • Prosiect Ymchwil (60 Credyd) 


Bydd myfyrwyr Rhan Amser sy'n astudio'r radd hon gyda Thrwydded UEFA A yn dilyn cwrs 3 blynedd. Bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1

 • Yr hyfforddwr pêl-droed fel seicolegydd (20 credyd) Penodedig 
 • Addysgeg mewn pêl-droed (20 credyd) Penodedig 
 • Dyluniad cwricwlwm a datblygu chwaraewyr cyfoes (20 credyd) Penodedig 

Blwyddyn 2

 • Ymarfer hyfforddi uwch (UEFA A) (60 credyd) dewisol (cyfweliad yn unig) 

Blwyddyn 3

 • Craidd y Prosiect Ymchwil (60 credyd) 

 

Bydd myfyrwyr Rhan Amser sy'n astudio'r radd hon heb Drwydded UEFA yn ymgymryd â chwrs 3 blynedd. Bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1

 • Yr hyfforddwr pêl-droed fel seicolegydd (20 credyd) Penodedig 
 • Addysgeg mewn pêl-droed (20 credyd) Penodedig 
 • Dyluniad cwricwlwm a datblygu chwaraewyr cyfoes (20 credyd) Penodedig 

Blwyddyn 2

 • Cyfnodoli ar gyfer perfformiad a datblygu chwaraewr (20 Credyd) yn ddewisol 
 • Hyfforddi Effeithiol (20 Credyd) yn ddewisol 
 • Dadansoddiad o Berfformiad a Mewnwelediadau Tactegol (20 Credyd) yn ddewisol 

Blwyddyn 3

 • Craidd y Prosiect Ymchwil (60 credyd)

Dysgu

Yn un o nifer o gyrsiau CBDC a gynigiwn, mae'r cwrs MSc Hyfforddi a Pherfformio Pêl-droed Uwch yn cael ei ddysgu gan arbenigwyr yn y diwydiant ac mae'r dulliau addysgu a ddefnyddir yn cynnwys darlithoedd; seminarau; dysgu yn y gwaith; gweithdai a senarios ymarferol; goruchwylio prosiect; cwestiynu ac ateb; gwaith tasg grŵp ac astudiaeth dan gyfarwyddyd ac annibynnol. 

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i weithio mewn cydamseriad â'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant pêl-droed felly mae dau floc astudio preswyl pum diwrnod gorfodol (yn ystod mis Hydref a mis Mai), ac un preswyl pum diwrnod dewisol ym mis Rhagfyr / Ionawr, y ddau yn cael eu cynnal ym Mharc Chwaraeon PDC. 

Rhwng hyn, byddwch yn astudio modiwlau ychwanegol ar-lein o amgylch eich gofynion gwaith / bywyd. 

Dyrennir tiwtor personol i fyfyrwyr i gynnig cefnogaeth academaidd a bugeiliol. Cynigir sesiynau tiwtorial yn bersonol tra ar breswyl neu drwy gynadledda fideo wrth astudio o bell; cynhelir cyfarfodydd cynnydd yn anffurfiol ym mhob modiwl a chynhelir cyfarfodydd mwy ffurfiol ar bob cam o'r astudiaeth hy PgCert, PdDip ac MSc. 

Darperir goruchwylwyr unigol ar gyfer prosiectau ymchwil. Gyda lefel uchel o arbenigedd ar draws holl swyddogaethau meysydd gwyddor chwaraeon a chwaraeon, mae CCA yn cael ei arlwyo'n dda i ddiwallu anghenion unigol. 

Asesiad

Mae'r cwrs hyfforddi pêl-droed hwn wedi'i seilio ar asesiadau 'ar sail realiti', hy asesiadau sy'n gysylltiedig â sgiliau a gofynion y diwydiant pêl-droed. Mae'r ethos hwn nid yn unig yn sicrhau dull cymhwysol o asesu ond yn mireinio set sgiliau'r myfyrwyr ymhellach. 

Asesir myfyrwyr trwy draethodau, ond hefyd trwy gyflwyniad llafar; dadansoddi fideo; portffolios myfyriol; sesiynau hyfforddi ymarferol; adroddiadau dadansoddi gwrthbleidiau a phroffilio chwaraewyr i enwi ond ychydig. 

Cyfleusterau

Byddwch wedi'ch lleoli yn Parc Chwaraeon PDC, cyfleuster perfformiad uchel newydd sbon a ddyluniwyd yn arbennig. 

Defnyddir y Parc Chwaraeon yn rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. 

Darlithwyr

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd cysylltiedig â chwaraeon Ail Ddosbarth Uchaf neu brofiad cysylltiedig yn y diwydiant. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar Drwydded UEFA B ddilys neu gymhwyster cyfatebol. (Ee, NSCAA, AFC) 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


* Rhwymedig

Arall: Teithio i Breswyl (Gorfodol) *

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu cost teithio i elfennau preswyl y cwrs.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Mae'r meistri hyfforddi pêl-droed hwn yn darparu sgiliau a gwybodaeth hyfforddi uwch sy'n paratoi myfyrwyr i ragori yn y rolau canlynol: 

 • Hyfforddwyr yr Academi 
 • Uwch hyfforddwyr 
 • Pennaeth hyfforddi 
 • Pennaeth datblygu chwaraewyr 
 • Addysgwyr hyfforddwyr 
 • Rheolwyr yr Academi 
 • Dadansoddwyr a recriwtwyr 
 • Cyfarwyddwyr technegol 

Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i a PhD chwaraeon neu gradd ymchwil.