334606.457f4d0d.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad Uwch MSc

Wedi'i gynllunio gyda phartneriaid allanol, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe, mae'r Meistr mewn Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad Uwch yn darparu'r cyfuniad gorau posibl o hyfforddiant academaidd proffesiynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer hyfforddwyr, penaethiaid hyfforddi, dadansoddwyr perfformiad, hyfforddwyr ffitrwydd a pawb sy'n gysylltiedig â llwybrau chwaraewr perfformiad. 

Wedi'i gyflwyno gan arbenigwyr yn y maes, gan gynnwys hyfforddwyr a staff cymorth ar lefel Uwch Gynghrair a Rhyngwladol, mae'r cwrs yn cynnig mynediad at wybodaeth na rennir yn aml, a bydd yn gwella eich cyflogadwyedd a'ch datblygiad proffesiynol. 

Y cwrs meistr cyntaf o'i fath yng Nghymru, mae'n ategu ein cyrsiau pêl-droed israddedig helaeth, ac yn cael ei gyflwyno trwy gyfuniad o addysgu wyneb yn wyneb (yn ystod ymweliadau preswyl) a dysgu ar-lein dan arweiniad i gynnig hyblygrwydd astudio i fyfyrwyr rhyngwladol a diwydiant. gweithwyr proffesiynol. 

Mae tri phwynt ymadael, sy'n golygu y gallwch astudio ar gyfer y Dystysgrif Ôl-raddedig, Diploma Ôl-raddedig neu'r MSc llawn. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: : Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

Byddwch yn datblygu dadansoddiad manwl manwl o faterion perthnasol yn ymwneud â hyfforddi a pherfformio pêl-droed ac yn datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o rôl yr hyfforddwr pêl-droed modern a sut mae eu hymarfer yn effeithio ar yr amgylchedd pêl-droed. 

Yn fwy na hynny, byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad rhesymegol a dealltwriaeth feirniadol o faterion tactegol, technegol, corfforol, seicolegol a chymdeithasol ehangach sy'n gysylltiedig ag ymarfer pêl-droed nid yn unig i wella gwybodaeth ond hefyd i ddatblygu ymhellach yn broffesiynol.

Bydd myfyrwyr amser llawn sy'n astudio'r radd hon gyda Thrwydded UEFA A yn dilyn cwrs 2 flynedd. Bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Blwyddyn un:

 • Yr hyfforddwr pêl-droed fel seicolegydd (20 credyd) Penodedig 
 • Addysgeg mewn pêl-droed (20 credyd) Penodedig 
 • Dyluniad cwricwlwm a datblygu chwaraewyr cyfoes (20 credyd) Penodedig 

Blwyddyn Dau:

 • Ymarfer hyfforddi uwch (UEFA A) (60 credyd) dewisol (cyfweliad yn unig) 
 • Craidd y Prosiect Ymchwil (60 credyd) 


Bydd myfyrwyr amser llawn sy'n astudio'r radd hon heb Drwydded UEFA yn dilyn cwrs 2 flynedd. Bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol:

Blwyddyn un:

 • Yr hyfforddwr Pêl-droed fel Seicoleg (20 Credyd) 
 • Addysgeg mewn Pêl-droed (20 credyd) 
 • Dyluniad cwricwlwm a datblygu chwaraewyr cyfoes (20 credyd) Penodedig 

Blwyddyn 2:

 • Cyfnodoli ar gyfer perfformiad a datblygu chwaraewyr (20 Credyd) 
 • Hyfforddi Effeithiol (20 Credyd) 
 • Dadansoddiad o Berfformiad a Mewnwelediadau Tactegol (20 Credyd) 
 • Prosiect Ymchwil (60 Credyd) 


Bydd myfyrwyr Rhan Amser sy'n astudio'r radd hon gyda Thrwydded UEFA A yn dilyn cwrs 3 blynedd. Bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1

 • Yr hyfforddwr pêl-droed fel seicolegydd (20 credyd) Penodedig 
 • Addysgeg mewn pêl-droed (20 credyd) Penodedig 
 • Dyluniad cwricwlwm a datblygu chwaraewyr cyfoes (20 credyd) Penodedig 

Blwyddyn 2

 • Ymarfer hyfforddi uwch (UEFA A) (60 credyd) dewisol (cyfweliad yn unig) 

Blwyddyn 3

 • Craidd y Prosiect Ymchwil (60 credyd) 

 

Bydd myfyrwyr Rhan Amser sy'n astudio'r radd hon heb Drwydded UEFA yn ymgymryd â chwrs 3 blynedd. Bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1

 • Yr hyfforddwr pêl-droed fel seicolegydd (20 credyd) Penodedig 
 • Addysgeg mewn pêl-droed (20 credyd) Penodedig 
 • Dyluniad cwricwlwm a datblygu chwaraewyr cyfoes (20 credyd) Penodedig 

Blwyddyn 2

 • Cyfnodoli ar gyfer perfformiad a datblygu chwaraewr (20 Credyd) yn ddewisol 
 • Hyfforddi Effeithiol (20 Credyd) yn ddewisol 
 • Dadansoddiad o Berfformiad a Mewnwelediadau Tactegol (20 Credyd) yn ddewisol 

Blwyddyn 3

 • Craidd y Prosiect Ymchwil (60 credyd)

Dysgu

Yn un o nifer o gyrsiau CBDC a gynigiwn, mae'r cwrs MSc Hyfforddi a Pherfformio Pêl-droed Uwch yn cael ei ddysgu gan arbenigwyr yn y diwydiant ac mae'r dulliau addysgu a ddefnyddir yn cynnwys darlithoedd; seminarau; dysgu yn y gwaith; gweithdai a senarios ymarferol; goruchwylio prosiect; cwestiynu ac ateb; gwaith tasg grŵp ac astudiaeth dan gyfarwyddyd ac annibynnol. 

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i weithio mewn cydamseriad â'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant pêl-droed felly mae dau floc astudio preswyl pum diwrnod gorfodol (yn ystod mis Hydref a mis Mai), ac un preswyl pum diwrnod dewisol ym mis Rhagfyr / Ionawr, y ddau yn cael eu cynnal ym Mharc Chwaraeon PDC. 

Rhwng hyn, byddwch yn astudio modiwlau ychwanegol ar-lein o amgylch eich gofynion gwaith / bywyd. 

Dyrennir tiwtor personol i fyfyrwyr i gynnig cefnogaeth academaidd a bugeiliol. Cynigir sesiynau tiwtorial yn bersonol tra ar breswyl neu drwy gynadledda fideo wrth astudio o bell; cynhelir cyfarfodydd cynnydd yn anffurfiol ym mhob modiwl a chynhelir cyfarfodydd mwy ffurfiol ar bob cam o'r astudiaeth hy PgCert, PdDip ac MSc. 

Darperir goruchwylwyr unigol ar gyfer prosiectau ymchwil. Gyda lefel uchel o arbenigedd ar draws holl swyddogaethau meysydd gwyddor chwaraeon a chwaraeon, mae CCA yn cael ei arlwyo'n dda i ddiwallu anghenion unigol. 

Asesiad

Mae'r cwrs hyfforddi pêl-droed hwn wedi'i seilio ar asesiadau 'ar sail realiti', hy asesiadau sy'n gysylltiedig â sgiliau a gofynion y diwydiant pêl-droed. Mae'r ethos hwn nid yn unig yn sicrhau dull cymhwysol o asesu ond yn mireinio set sgiliau'r myfyrwyr ymhellach. 

Asesir myfyrwyr trwy draethodau, ond hefyd trwy gyflwyniad llafar; dadansoddi fideo; portffolios myfyriol; sesiynau hyfforddi ymarferol; adroddiadau dadansoddi gwrthbleidiau a phroffilio chwaraewyr i enwi ond ychydig. 

Cyfleusterau

Byddwch wedi'ch lleoli yn Parc Chwaraeon PDC, cyfleuster perfformiad uchel newydd sbon a ddyluniwyd yn arbennig. 

Defnyddir y Parc Chwaraeon yn rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. 

Darlithwyr

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.

Gradd cysylltiedig â chwaraeon Ail Ddosbarth Uchaf neu brofiad cysylltiedig yn y diwydiant. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar Drwydded UEFA B ddilys neu gymhwyster cyfatebol. (Ee, NSCAA, AFC) 

Sylwch, er nad yw'n ofynnol i ymgeiswyr gael Gwiriad DBS boddhaol ar gyfer mynediad i'r cwrs, mae modiwl Datblygiad Seiliedig ar Waith Proffesiynol dewisol a allai ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr gael Gwiriad DBS gwell neu dystiolaeth o danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS pe bai'n gwneud hynny. cynnwys danfon i blant neu oedolion agored i niwed. ” 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig

Arall: Teithio i Breswyl (Gorfodol) *

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu cost teithio i elfennau preswyl y cwrs.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW

Mae'r meistri hyfforddi pêl-droed hwn yn darparu sgiliau a gwybodaeth hyfforddi uwch sy'n paratoi myfyrwyr i ragori yn y rolau canlynol: 

 • Hyfforddwyr yr Academi 
 • Uwch hyfforddwyr 
 • Pennaeth hyfforddi 
 • Pennaeth datblygu chwaraewyr 
 • Addysgwyr hyfforddwyr 
 • Rheolwyr yr Academi 
 • Dadansoddwyr a recriwtwyr 
 • Cyfarwyddwyr technegol 

Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i a PhD chwaraeon neu gradd ymchwil.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL