Wedi'i gynllunio gyda phartneriaid allanol, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe, mae'r Meistr mewn Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad Uwch yn darparu'r cyfuniad gorau posibl o hyfforddiant academaidd proffesiynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer hyfforddwyr, penaethiaid hyfforddi, dadansoddwyr perfformiad, hyfforddwyr ffitrwydd a pawb sy'n gysylltiedig â llwybrau chwaraewr perfformiad. 

Wedi'i gyflwyno gan arbenigwyr yn y maes, gan gynnwys hyfforddwyr a staff cymorth ar lefel Uwch Gynghrair a Rhyngwladol, mae'r cwrs yn cynnig mynediad at wybodaeth na rennir yn aml, a bydd yn gwella eich cyflogadwyedd a'ch datblygiad proffesiynol. 

Y cwrs meistr cyntaf o'i fath yng Nghymru, mae'n ategu ein cyrsiau pêl-droed israddedig helaeth, ac yn cael ei gyflwyno trwy gyfuniad o addysgu wyneb yn wyneb (yn ystod ymweliadau preswyl) a dysgu ar-lein dan arweiniad i gynnig hyblygrwydd astudio i fyfyrwyr rhyngwladol a diwydiant. gweithwyr proffesiynol. 

Mae tri phwynt ymadael, sy'n golygu y gallwch astudio ar gyfer y Dystysgrif Ôl-raddedig, Diploma Ôl-raddedig neu'r MSc llawn. 

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Cyflwyniad i Cyflwyniad i Hyfforddi Pêl-droed' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A

Byddwch yn datblygu dadansoddiad manwl manwl o faterion perthnasol yn ymwneud â hyfforddi a pherfformio pêl-droed ac yn datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o rôl yr hyfforddwr pêl-droed modern a sut mae eu hymarfer yn effeithio ar yr amgylchedd pêl-droed. 

Yn fwy na hynny, byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad rhesymegol a dealltwriaeth feirniadol o faterion tactegol, technegol, corfforol, seicolegol a chymdeithasol ehangach sy'n gysylltiedig ag ymarfer pêl-droed nid yn unig i wella gwybodaeth ond hefyd i ddatblygu ymhellach yn broffesiynol.

Myfyrwyr llawn amser - Blwyddyn 1

 • Yr Hyfforddwr Pêl-droed fel Seicolegydd (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Dr Lee Baldock a bydd yn canolbwyntio ar rôl yr hyfforddwr wrth ddatblygu’r agweddau seicolegol ar berfformiad eu chwaraewyr yn ogystal â sut y mae’n rhaid iddynt yn bersonol ystyried a datblygu eu cyflyrau seicolegol eu hunain sy’n hwyluso gweithrediad personol a phroffesiynol. Trwy ddadansoddiad beirniadol a thrafodaeth o'r llenyddiaeth sy'n bodoli a phrofiadau cymhwysol tiwtoriaid a dysgwyr sy'n cydweithio, bydd dysgwyr yn cael eu herio i fyfyrio ar a chwestiynu'r iaith normadol sy'n ymwneud â seicoleg mewn pêl-droed ac ailasesu eu rôl wrth fynd i'r afael â'r agwedd hon ar berfformiad. Yn olaf, gan adeiladu ar yr arbenigedd ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru, gofynnir i ddysgwyr fyfyrio ar eu perfformiad seicolegol eu hunain er mwyn deall yn well bwysigrwydd ymdopi i reoli’r broses straen a chynnal eu llesiant eu hunain.

 • Addysgeg mewn Pêl-droed (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Dr Lee Baldock a'i nod yw rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am ddysgu chwaraewyr a hyfforddwyr. Nod y modiwl yw gwerthuso theori dysgu traddodiadol a chyfoes a chymhwyso gwybodaeth o'r fath i amrywiaeth o leoliadau a thirweddau pêl-droed. Y syniad yw cynhyrchu hyfforddwyr sy'n gallu creu amgylcheddau dysgu cryf sydd wedi'u tanategu'n ddamcaniaethol.

 • Dylunio’r Cwricwlwm a Datblygiad Chwaraewyr Cyfoes (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Grant Kalahar. Gyda datblygiad chwaraewyr yn bwnc sy’n cael ei drafod fwyfwy, nod y modiwl hwn yw gwerthuso amrywiaeth o ddulliau o hyfforddi a chynllunio’r cwricwlwm chwarae, tra hefyd yn gwerthuso dulliau cyfoes o ddatblygu. Er mwyn gwella perthnasedd diwydiant, mae’r modiwl hwn hefyd yn anelu at rannu mewnwelediadau ac ymagweddau o’r maes ac mae natur gyfoes y modiwl hwn yn gofyn i fyfyrwyr ymdrin â chynnwys gyda meddwl agored ac yn wir lleoli’r wybodaeth a gyfnewidiwyd o fewn eu hathroniaeth eu hunain. Mae'r modiwl hwn yn ceisio herio credoau ac arferion presennol er mwyn dilyn methodoleg datblygu chwaraewyr sy'n fwy seiliedig ar dystiolaeth.

Myfyrwyr llawn amser - Blwyddyn 2

 • Ymarfer Hyfforddi Uwch (UEFA A) (60 credyd)

Arweinir y modiwl gan yr Athro Brendan Cropley a'i nod yw datblygu ymwybyddiaeth well o berfformiad Unigol a thîm trwy ystod o ddulliau hyfforddi uwch. Datblygu'r sgiliau angenrheidiol yn llwyddiannus i ganiatáu gwerthusiad effeithiol o ofynion Unigol a thîm ar gyfer perfformiad optimaidd parhaus. Datblygu dealltwriaeth feirniadol o rôl, cwmpas a gwerth y broses hyfforddi a chymhwyso egwyddorion hyfforddi allweddol. Datblygu dealltwriaeth uwch o faterion allweddol sy'n ymwneud â rheolaeth, wedi'i chymhwyso i amrywiaeth o rolau o fewn y diwydiant pêl-droed.

Neu dewiswch 3 o 4 modiwl

 • Hyfforddiant Effeithiol (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Melanie Tuckwell a'i nod yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth uwch o sgiliau hunanfyfyriol beirniadol trwy ddefnyddio dadansoddiad fideo. Y gallu i ddadansoddi a nodi arddulliau hyfforddi allweddol, ymddygiadau a thechnegau adborth sydd eu hangen mewn sefyllfaoedd hyfforddi uwch. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth fanwl o'r dulliau rhyngddisgyblaethol sy'n cyfrannu at y broses hyfforddi, gan gynnwys eu gallu i adnabod a datblygu arferion hyfforddi cyfredol ac athroniaeth hyfforddi.

 • Cyfnodoli mewn Pêl-droed: Perfformiad a Datblygiad Chwaraewyr (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Dr David Adams. Gyda'r galwadau cynyddol a roddir ar weithwyr proffesiynol y diwydiant i gynllunio ac amserlennu hyfforddiant gyda gwybodaeth briodol am adfer, llwytho a thapro ar gyfer cystadleuaeth, mae'r modiwl hwn wedi'i ddatblygu i sicrhau bod y ddealltwriaeth hon yn cael ei fframio i ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn paratoi athletwyr ar gyfer lefel uchel. perfformiad. Yn yr un modd, mae'r modiwl hwn hefyd yn parchu sut y gellir cymhwyso'r amserlennu hwn a dulliau penodol o gyfnodoli i sicrhau trosglwyddiad effeithiol o chwaraewr trwy gydol rhaglen datblygu chwaraewyr.

 • Dadansoddiad o Berfformiad a Thactegol (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Benjamin Stanway. Nod y modiwl hwn yw rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ddadansoddi ymarfer pêl-droed trwy ddulliau cyfrifiadurol. Yn unol â gofynion ymarfer hyfforddi uwch, mae'r modiwl hwn hefyd yn ceisio datblygu dealltwriaeth gywrain o ddulliau tactegol o ddatblygu gwybodaeth am gemau a recriwtio gwybodus i bêl-droed.

 • Arwain Pobl mewn Chwaraeon (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Tom Overton a'i nod yw cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau arweinyddiaeth effeithiol gyda chymhwysiad ymarferol o'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen o fewn sefydliadau chwaraeon cyfoes. Archwilio natur arweinyddiaeth a'r ffactorau sefydliadol eang sy'n effeithio ar ddulliau arwain. Trafod gwahaniaethau rhwng rheolaeth ac arweinyddiaeth a'r rôl y maent yn ei chwarae mewn chwaraeon.

Ac

 • Proses ymchwil (20 credyd)

Nod y modiwl hwn yw datblygu gallu'r myfyriwr i ddeall cynllun ymchwil yn unol ag egwyddorion trylwyredd methodolegol. Y myfyriwr i gymryd rhan yn y broses ymchwil o'r cysyniadu i'r lledaenu. Gwerthfawrogi’r materion moesegol sy’n gysylltiedig â gwahanol fathau o ymchwil a chyfrifoldeb yr ymchwilydd am lywodraethu moeseg da. Cydnabod a dehongli'n feirniadol gryfderau a chyfyngiadau'r gwahanol ddyluniadau ymchwil meintiol ac ansoddol a ddefnyddir mewn ymchwil chwaraeon ac ymarfer corff.

 • Prosiect Ymchwil (40 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Melanie Tuckwell, a'i nod yw galluogi myfyrwyr i ddangos y sgiliau angenrheidiol i gynhyrchu astudiaeth, adnodd neu adroddiad ymchwil empeiraidd, manwl ac ysgolheigaidd.

Myfyrwyr rhan amser – Blwyddyn 1

 • Yr Hyfforddwr Pêl-droed fel Seicolegydd (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Dr Lee Baldock a bydd yn canolbwyntio ar rôl yr hyfforddwr wrth ddatblygu’r agweddau seicolegol ar berfformiad eu chwaraewyr yn ogystal â sut y mae’n rhaid iddynt yn bersonol ystyried a datblygu eu cyflyrau seicolegol eu hunain sy’n hwyluso gweithrediad personol a phroffesiynol. Trwy ddadansoddiad beirniadol a thrafodaeth o'r llenyddiaeth sy'n bodoli a phrofiadau cymhwysol tiwtoriaid a dysgwyr sy'n cydweithio, bydd dysgwyr yn cael eu herio i fyfyrio ar a chwestiynu'r iaith normadol sy'n ymwneud â seicoleg mewn pêl-droed ac ailasesu eu rôl wrth fynd i'r afael â'r agwedd hon ar berfformiad. Yn olaf, gan adeiladu ar yr arbenigedd ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru, gofynnir i ddysgwyr fyfyrio ar eu perfformiad seicolegol eu hunain er mwyn deall yn well bwysigrwydd ymdopi i reoli’r broses straen a chynnal eu llesiant eu hunain.

 • Addysgeg mewn Pêl-droed (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Dr Lee Baldock a'i nod yw rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am ddysgu chwaraewyr a hyfforddwyr. Nod y modiwl yw gwerthuso theori dysgu traddodiadol a chyfoes a chymhwyso gwybodaeth o'r fath i amrywiaeth o leoliadau a thirweddau pêl-droed. Y syniad yw cynhyrchu hyfforddwyr sy'n gallu creu amgylcheddau dysgu cryf sydd wedi'u tanategu'n ddamcaniaethol.

 • Dylunio’r Cwricwlwm a Datblygiad Chwaraewyr Cyfoes (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Grant Kalahar. Gyda datblygiad chwaraewyr yn bwnc sy’n cael ei drafod fwyfwy, nod y modiwl hwn yw gwerthuso amrywiaeth o ddulliau o hyfforddi a chynllunio’r cwricwlwm chwarae, tra hefyd yn gwerthuso dulliau cyfoes o ddatblygu. Er mwyn gwella perthnasedd diwydiant, mae’r modiwl hwn hefyd yn anelu at rannu mewnwelediadau ac ymagweddau o’r maes ac mae natur gyfoes y modiwl hwn yn gofyn i fyfyrwyr ymdrin â chynnwys gyda meddwl agored ac yn wir lleoli’r wybodaeth a gyfnewidiwyd o fewn eu hathroniaeth eu hunain. Mae'r modiwl hwn yn ceisio herio credoau ac arferion presennol er mwyn dilyn methodoleg datblygu chwaraewyr sy'n fwy seiliedig ar dystiolaeth.

Blwyddyn 2

 • Ymarfer Hyfforddi Uwch (UEFA A) (60 credyd)

Arweinir y modiwl gan yr Athro Brendan Cropley a'i nod yw datblygu ymwybyddiaeth well o berfformiad Unigol a thîm trwy ystod o ddulliau hyfforddi uwch. Datblygu'r sgiliau angenrheidiol yn llwyddiannus i ganiatáu gwerthusiad effeithiol o ofynion Unigol a thîm ar gyfer perfformiad optimaidd parhaus. Datblygu dealltwriaeth feirniadol o rôl, cwmpas a gwerth y broses hyfforddi a chymhwyso egwyddorion hyfforddi allweddol. Datblygu dealltwriaeth uwch o faterion allweddol sy'n ymwneud â rheolaeth, wedi'i chymhwyso i amrywiaeth o rolau o fewn y diwydiant pêl-droed.

Neu dewiswch 3 o 4 modiwl

 • Hyfforddiant Effeithiol (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Melanie Tuckwell a'i nod yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth uwch o sgiliau hunanfyfyriol beirniadol trwy ddefnyddio dadansoddiad fideo. Y gallu i ddadansoddi a nodi arddulliau hyfforddi allweddol, ymddygiadau a thechnegau adborth sydd eu hangen mewn sefyllfaoedd hyfforddi uwch. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth fanwl o'r dulliau rhyngddisgyblaethol sy'n cyfrannu at y broses hyfforddi, gan gynnwys eu gallu i adnabod a datblygu arferion hyfforddi cyfredol ac athroniaeth hyfforddi.

 • Cyfnodoli mewn Pêl-droed: Perfformiad a Datblygiad Chwaraewyr (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Dr David Adams. Gyda'r galwadau cynyddol a roddir ar weithwyr proffesiynol y diwydiant i gynllunio ac amserlennu hyfforddiant gyda gwybodaeth briodol am adfer, llwytho a thapro ar gyfer cystadleuaeth, mae'r modiwl hwn wedi'i ddatblygu i sicrhau bod y ddealltwriaeth hon yn cael ei fframio i ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn paratoi athletwyr ar gyfer lefel uchel. perfformiad. Yn yr un modd, mae'r modiwl hwn hefyd yn parchu sut y gellir cymhwyso'r amserlennu hwn a dulliau penodol o gyfnodoli i sicrhau trosglwyddiad effeithiol o chwaraewr trwy gydol rhaglen datblygu chwaraewyr.

 • Dadansoddiad o Berfformiad a Thactegol (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Benjamin Stanway. Nod y modiwl hwn yw rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ddadansoddi ymarfer pêl-droed trwy ddulliau cyfrifiadurol. Yn unol â gofynion ymarfer hyfforddi uwch, mae'r modiwl hwn hefyd yn ceisio datblygu dealltwriaeth gywrain o ddulliau tactegol o ddatblygu gwybodaeth am gemau a recriwtio gwybodus i bêl-droed.

 • Arwain Pobl mewn Chwaraeon (20 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Tom Overton a'i nod yw cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau arweinyddiaeth effeithiol gyda chymhwysiad ymarferol o'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen o fewn sefydliadau chwaraeon cyfoes. Archwilio natur arweinyddiaeth a'r ffactorau sefydliadol eang sy'n effeithio ar ddulliau arwain. Trafod gwahaniaethau rhwng rheolaeth ac arweinyddiaeth a'r rôl y maent yn ei chwarae mewn chwaraeon.

Blwyddyn 3

 • Proses Ymchwil (20 credyd)

Nod y modiwl hwn yw datblygu gallu'r myfyriwr i ddeall cynllun ymchwil yn unol ag egwyddorion trylwyredd methodolegol. Y myfyriwr i gymryd rhan yn y broses ymchwil o'r cysyniadu i'r lledaenu. Gwerthfawrogi’r materion moesegol sy’n gysylltiedig â gwahanol fathau o ymchwil a chyfrifoldeb yr ymchwilydd am lywodraethu moeseg da. Cydnabod a dehongli'n feirniadol gryfderau a chyfyngiadau'r gwahanol ddyluniadau ymchwil meintiol ac ansoddol a ddefnyddir mewn ymchwil chwaraeon ac ymarfer corff.

 • Prosiect Ymchwil (40 credyd)

Arweinir y modiwl hwn gan Melanie Tuckwell, a'i nod yw galluogi myfyrwyr i ddangos y sgiliau angenrheidiol i gynhyrchu astudiaeth, adnodd neu adroddiad ymchwil empeiraidd, manwl ac ysgolheigaidd.Nod y modiwl hwn yw datblygu gallu'r myfyriwr i ddeall cynllun ymchwil yn unol ag egwyddorion trylwyredd methodolegol. Y myfyriwr i gymryd rhan yn y broses ymchwil o'r cysyniadu i'r lledaenu. Gwerthfawrogi’r materion moesegol sy’n gysylltiedig â gwahanol fathau o ymchwil a chyfrifoldeb yr ymchwilydd am lywodraethu moeseg da. Cydnabod a dehongli'n feirniadol gryfderau a chyfyngiadau'r gwahanol ddyluniadau ymchwil meintiol ac ansoddol a ddefnyddir mewn ymchwil chwaraeon ac ymarfer corff.

Dysgu

Yn un o nifer o gyrsiau CBDC a gynigiwn, mae'r cwrs MSc Hyfforddi a Pherfformio Pêl-droed Uwch yn cael ei ddysgu gan arbenigwyr yn y diwydiant ac mae'r dulliau addysgu a ddefnyddir yn cynnwys darlithoedd; seminarau; dysgu yn y gwaith; gweithdai a senarios ymarferol; goruchwylio prosiect; cwestiynu ac ateb; gwaith tasg grŵp ac astudiaeth dan gyfarwyddyd ac annibynnol. 

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i weithio mewn cydamseriad â'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant pêl-droed felly mae dau floc astudio preswyl pum diwrnod gorfodol (yn ystod mis Hydref a mis Mai), ac un preswyl pum diwrnod dewisol ym mis Rhagfyr / Ionawr, y ddau yn cael eu cynnal ym Mharc Chwaraeon PDC. 

Rhwng hyn, byddwch yn astudio modiwlau ychwanegol ar-lein o amgylch eich gofynion gwaith / bywyd. 

Dyrennir tiwtor personol i fyfyrwyr i gynnig cefnogaeth academaidd a bugeiliol. Cynigir sesiynau tiwtorial yn bersonol tra ar breswyl neu drwy gynadledda fideo wrth astudio o bell; cynhelir cyfarfodydd cynnydd yn anffurfiol ym mhob modiwl a chynhelir cyfarfodydd mwy ffurfiol ar bob cam o'r astudiaeth hy PgCert, PdDip ac MSc. 

Darperir goruchwylwyr unigol ar gyfer prosiectau ymchwil. Gyda lefel uchel o arbenigedd ar draws holl swyddogaethau meysydd gwyddor chwaraeon a chwaraeon, mae CCA yn cael ei arlwyo'n dda i ddiwallu anghenion unigol. 

Asesiad

Mae'r cwrs hyfforddi pêl-droed hwn wedi'i seilio ar asesiadau 'ar sail realiti', hy asesiadau sy'n gysylltiedig â sgiliau a gofynion y diwydiant pêl-droed. Mae'r ethos hwn nid yn unig yn sicrhau dull cymhwysol o asesu ond yn mireinio set sgiliau'r myfyrwyr ymhellach. 

Asesir myfyrwyr trwy draethodau, ond hefyd trwy gyflwyniad llafar; dadansoddi fideo; portffolios myfyriol; sesiynau hyfforddi ymarferol; adroddiadau dadansoddi gwrthbleidiau a phroffilio chwaraewyr i enwi ond ychydig. 

Cyfleusterau

Byddwch wedi'ch lleoli yn Parc Chwaraeon PDC, cyfleuster perfformiad uchel newydd sbon a ddyluniwyd yn arbennig. 

Defnyddir y Parc Chwaraeon yn rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. 

Darlithwyr

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd cysylltiedig â chwaraeon Ail Ddosbarth Uchaf neu brofiad cysylltiedig yn y diwydiant. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar Drwydded UEFA B ddilys neu gymhwyster cyfatebol. (Ee, NSCAA, AFC) 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn y DU: £10250
 • Rhyngwladol amser llawn: £16000

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


* Rhwymedig

Arall: Teithio i Breswyl (Gorfodol) *

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu cost teithio i elfennau preswyl y cwrs.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Mae'r meistri hyfforddi pêl-droed hwn yn darparu sgiliau a gwybodaeth hyfforddi uwch sy'n paratoi myfyrwyr i ragori yn y rolau canlynol: 

 • Hyfforddwyr yr Academi 
 • Uwch hyfforddwyr 
 • Pennaeth hyfforddi 
 • Pennaeth datblygu chwaraewyr 
 • Addysgwyr hyfforddwyr 
 • Rheolwyr yr Academi 
 • Dadansoddwyr a recriwtwyr 
 • Cyfarwyddwyr technegol 

Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i a PhD chwaraeon neu gradd ymchwil.