Mae maes arbenigol Rheoli Adnoddau Dynol yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfa ym mhob sector busnes. Mae'r radd Meistr Rheoli Adnoddau Dynol hon wedi'i chynllunio i roi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth ddiweddaraf sydd eu hangen arnoch i reoli pobl yn effeithiol yn y gweithle. 

Bydd yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi'n chwilio am yrfa ym maes Rheoli Adnoddau Dynol neu wedi cychwyn ym maes Adnoddau Dynol neu reoli llinell yn ddiweddar ac yn awyddus i ddatblygu eich gyrfa.  

Mae'r MSc Rheoli Adnoddau Dynol hefyd yn darparu cymhwyster ôl-raddedig i chi ochr yn ochr ag achrediad CIPD, y corff proffesiynol ar gyfer Rheolwyr Adnoddau Dynol, ar lefel gyswllt.

Mae'n hyblyg - gallwch ennill Tystysgrif Ôl-raddedig ar ôl cam cyntaf y cwrs; Diploma Ôl-raddedig ar ôl yr ail neu gwblhau'r radd Meistr lawn ac ennill achrediad CIPD. Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy  Rhwydwaith75, llwybr sy’n cyfuno gwaith ac astudio. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn astudio meysydd allweddol rheoli adnoddau dynol, megis yr egwyddorion, y gwerthoedd a'r dulliau o arwain a rheoli, a byddwch yn archwilio'r cyd-destun newidiol y mae busnesau'n gweithredu ynddo. 

Wrth ichi symud ymlaen trwy'r cwrs Rheoli Adnoddau Dynol, byddwch yn astudio meysydd sy'n ymwneud â chysylltiadau cyflogaeth a'r fframwaith rheoli perfformiad hefyd. 

Byddwch yn astudio: 

Rheoli Adnoddau Dynol Strategol 

Dysgu am sut mae'r rheini ym maes Adnoddau Dynol, yn ymateb yn briodol i gyfleoedd a heriau sy'n codi o ymatebion rheolaethol i brif gyd-destunau amgylcheddol. 

Datblygu Sgiliau ar gyfer Arweinyddiaeth Busnes 

Datblygu ymdeimlad cryf o hunanymwybyddiaeth o'ch cryfderau a'ch gwendidau eich hun fel rheolwr neu gydweithiwr wrth wella ystod o sgiliau diffiniadwy sy'n ganolog i ymarfer rheoli llwyddiannus ac arweinyddiaeth effeithiol. 

Arwain, Rheoli a Datblygu Pobl 

Darganfod fframwaith trylwyr o wybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â rheoli a datblygu pobl.
 

Rheoli Cysylltiadau Gweithwyr

Ennill dealltwriaeth o arwyddocâd a chymhlethdod y berthynas gyflogaeth a chyfraniad cysylltiadau cyflogaeth at berfformiad busnes a'r gymdeithas ehangach. 

Rheoli Adnoddau a Thalent

Ystyried nid yn unig yr agweddau ymarferol ar recriwtio, dewis, cadw gweithwyr a diswyddo, ond hefyd yr agweddau strategol ar gyfer rheoli adnoddau a thalent mewn cyd-destun byd-eang.

Rheoleiddio'r berthynas Gyflogaeth 

Dadansoddi’n feirniadol ymagweddau ar wrthdaro a datrys yn y gweithle, ynghyd â datblygu eich gwybodaeth a'ch gallu i friffio sefydliadau ar ganlyniadau datblygiadau cyfredol ac yn y dyfodol mewn cyfraith cyflogaeth. 

Rheoli Perfformiad 

Ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o rôl rheoli perfformiad wrth gefnogi amcanion strategol sefydliadau mewn gwahanol amgylcheddau busnes. Dysgwch sut y gellir gwella ac ysbrydoli perfformiad pobl trwy arweinyddiaeth a chyfeiriad. 
 

Adroddiad Ymchwil Busnes Rheoli Adnoddau Dynol 

Dangos y gallu i ddarganfod ac ymchwilio i fater busnes byw, cymhleth o safbwynt Adnoddau Dynol. 

Trwy gydol y cwrs Rheoli Adnoddau Dynol, byddwch yn datblygu portffolio i ddangos eich ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus, gan arwain at gynhyrchu adroddiad ymchwil busnes ar bwnc o'ch dewis sy'n gysylltiedig ag AD. 

Yn amodol ar ailddilysu 

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu’n cael ei newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall. 

Addysgu 

Mae'r cwrs ar gael amser llawn neu ran-amser ar gampws Pontypridd, safle Trefforest s neu'n rhan-amser yn unig ar y gampws Dinas Casnewydd.

Mae myfyrwyr amser llawn yn treulio oddeutu 12 awr yr wythnos mewn dosbarthiadau, sy'n cynnwys cyfuniad o astudio dan gyfarwyddyd ac annibynnol. Mae myfyrwyr rhan-amser yn treulio tua chwe awr yr wythnos mewn dosbarthiadau, a gynhelir ar un prynhawn a gyda'r nos bob wythnos. 

Enillir gwybodaeth am y maes pwnc trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, dysgu dan gyfarwyddyd, astudio annibynnol ac ymgysylltu â'r gweithle. 

Defnyddir darlithoedd i gyflwyno cysyniadau a damcaniaethau busnes allweddol Rheoli Adnoddau Dynol gyda chyfranogiad a thrafodaeth myfyrwyr yn cael eu hannog drwyddi draw. 

Nod sesiynau tiwtorial dan arweiniad myfyrwyr yw datblygu sgiliau datrys problemau ac mae'n canolbwyntio ar rpo cysyniadau damcaniaethol Rheoli Adnoddau Dynol ar waith mewn sefyllfaoedd busnes. 

Mae strategaethau addysgu a dysgu yn ceisio cynyddu'r cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad myfyrwyr a datblygu dysgu trwy gyfrwng gweithgaredd sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes De Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Mae trafodaeth o fewn timau a grwpiau yn elfen bwysig yn y broses addysgu a dysgu sy'n hwyluso dealltwriaeth ddyfnach o'r pwnc. Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u profiad eu hunain trwy dynnu ar wybodaeth a phrofiad eraill. 

Mae'r gefnogaeth ddysgu yn cynnwys: 

Llawlyfr Myfyrwyr a Chanllawiau Modiwl 

Deunyddiau addysgol ategol ar-lein gan gynnwys y rhai o CIPD 

Cyngor arbenigol Gwasanaethau Myfyrwyr 

Canolfan Adnoddau Dysgu 

Gwasanaethau gwybodaeth wedi'u rhwydweithio gan gynnwys gwefan Blackboard 

Darlithoedd Gwestai Arbenigol 

Goruchwylwyr Adroddiadau Ymchwil Busnes 

Siop Cyngor y Gyfadran 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy gymysgedd o arholiadau a gwaith cwrs wedi'i asesu ar ffurf traethodau, portffolios a phrosiectau, adroddiadau, astudiaethau achos, cyflwyniadau, tasgau dylunio ac ymchwil gynradd / eilaidd. 

Mae asesiad anffurfiol wedi'i ymgorffori yn y broses ddysgu a byddwch yn cael adborth yn ystod seminarau sy'n annog ymarfer myfyriol mewn asesiadau ffurfiol. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf neu gymhwyster cyfatebol, neu mewn amgylchiadau eithriadol, tair blynedd neu fwy o brofiad rheoli arwyddocaol. 

Mae’n bosib bod deiliaid Aelodaeth Graddedig CIPD, neu gymwysterau ôl-raddedig mewn naill ai Rheoli Adnoddau Dynol neu fath arall o reoli â hawl i eithriadau trwy'r rhaglen llwybr carlam. 

Mae’n bosib y bydd gofyn i ymgeiswyr ddod i gyfweliad. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU a'r UE: £9000 

Rhyngwladol Llawn Amser: £14300 

Rhan-amser y DU - £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Eitem

Ffioedd Aelodaeth Broffesiynol: Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) 

Cost: £ 130 - £ 306 

Mae yna lefelau a ffioedd aelodaeth amrywiol yn gysylltiedig â'r lefelau hynny - £ 130 y flwyddyn ar gyfer cyfradd aelodaeth myfyrwyr, £ 306 y Flwyddyn - Cyfradd aelodaeth Gysylltiol [ac uwch], ynghyd â ffioedd gweinyddu am Ymuno ac ail-ymuno. I gael mwy o wybodaeth am ffioedd aelodaeth, cliciwch y ddolen ganlynol… http://www.cipd.co.uk/membership/membership-fees.aspx 

Eitem

Gweithgareddau Proffesiynol CIPD: Rhwydweithio Rhanbarth / Cangen 

Cost:

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i fynychu amryw o ddigwyddiadau CIPD cangen a rhanbarthol yn ogystal â seminarau a chynadleddau achlysurol. Argymhellir bod pob myfyriwr yn ymgysylltu'n llawn â'r CIPD a'u digwyddiadau i gynyddu eu manteision o'u haelodaeth broffesiynol i'r eithaf. Mae'r costau'n amrywio yn dibynnu ar y digwyddiad a'r lleoliad. 

Eitem

Digwyddiadau Cysylltiedig â'r Cwrs: Teithio, Ymweliadau â'r Diwydiant a Gweithgareddau Cymdeithasol 

Cost:

O bryd i'w gilydd bydd y cwrs yn trefnu amrywiaeth o gyfleoedd Teithio, ymweliadau Diwydiant a/neu weithgareddau cymdeithasol eraill i ymgysylltu a chymdeithasu carfannau myfyrwyr, ynghyd â darparu elfennau gwerth ychwanegol i wella profiad y myfyrwyr. Gallai rhai neu'r cyfan o'r rhain arwain at gostau ychwanegol a fydd yn amrywio yn dibynnu ar y digwyddiad a'r lleoliad. . 

Eitem

Treuliau lleoliad: Profiad Gwaith Perthnasol neu Gyfwerth (RWE) 

Cost:

Anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn unrhyw gyfle profiad gwaith, fodd bynnag, gall rhai o'r rhain fod yn ddi-dâl a gallant arwain at gostau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle a bydd hyn yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Eitem

Arall: Gwerslyfrau 

Cost: £ 300.0 - £ 400.0 

Darperir llyfrau testun trwy lyfrgell PDC ond mae’n bosib y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau preifat eu hunain. 

Eitem

Arall: Eisteddiadau Arholiadau Dramor 

Cost: £ 300.0 - £ 400.0 

Pe bai myfyrwyr yn dewis sefyll arholiadau dramor (yn eu mamwlad er enghraifft) bydd ffi weinyddol o £50 a chost o £20 fesul arholiad. Mae myfyrwyr hefyd yn gyfrifol am unrhyw daliadau ychwanegol a godir gan leoliad arholiadau tramor. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol am y meistr HRM hwn. 

Ymgeisiwch nawr 

Datganiad derbyn

Yn ogystal â rhoi cyfle i chi astudio ar gyfer rôl ym maes Rheoli Adnoddau Dynol, mae'r radd Meistr Rheoli Adnoddau Dynol yn rhoi CIPD aelodaeth sydd yn aml yn ofyniad penodi a/neu ddyrchafiad ym mhroffesiwn Adnoddau Dynol. 

Trwy gyflawni'r cymhwyster hwn mae myfyrwyr yn dangos bod ganddyn nhw'r sgiliau a'r ysfa i gynyddu eu cyfraniad at berfformiad busnes cyffredinol a'u bod wedi ymrwymo i gyflawni'r safon uchaf o broffesiynoldeb yn eu gyrfa. 

Cydnabyddir cymhwyster CIPD yn rhyngwladol. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil. 

Buddoin ein partneriaethau a'n cysylltiadau 

Mae gradd Meistr Rheoli Adnoddau Dynol PDC wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr rhan amser ers dros 15 mlynedd ac felly mae wedi datblygu rhwydwaith cryf o ymarferwyr a rheolwyr Adnoddau Dynol yn yr ardal y gall ein myfyrwyr elwa ohoni. 

Mae Rhwydwaith Rheoli Adnoddau Dynol PDC yn dwyn ynghyd gyn-fyfyrwyr sy'n cyfrannu at y cwrs trwy weithredu fel siaradwyr gwadd, gan gynnig cyfleoedd cysgodi gwaith ac interniaethau posibl.