Eleni, rydyn ni'n cynnal ein hail Gwobrau Athrawon a Chynghorwyr PDC blynyddol, wedi'u cefnogi gan First Campus.


Bydd y gwobrau yn cael eu cyflwyno i athrawon a chynghorwyr o ysgolion uwchradd a cholegau  ar draws y DU sydd wedi dangos rhagoriaeth mewn pedwar categori yn ystod blwyddyn academaidd 2021-22. Bydd pob enillydd yn derbyn £500 tuag at gyfleoedd Datblygu Proffesiynol/mentrau lles yn ei ysgol neu goleg. Mae'r categoriau yn cynnwys:

 • Cymorth Bugeiliol a Lles Rhagorol

 • Cefnogi Dilyniant i Addysg Uwch

 • Arloeswr Digidol y Flwyddyn

 • Athro neu Gynghorydd Ysbrydoledig y Flwyddyn

Cymorth Bugeiliol a Lles Rhagorol

Bydd enillydd y wobr hon wedi datblygu dulliau cadarn ac effeithiol tuag at ofal bugeiliol, neu systemau bugeiliol sydd wedi cael effaith gadarnhaol benodol yn eu hysgol / coleg. Bydd enillydd y wobr yn dangos ei fod wedi darparu neu arwain gofal bugeiliol a chymorth lles gydag egni, ymroddiad ac empathi.


Cefnogi Dilyniant i Addysg Uwch

Bydd y wobr hon yn dathlu athro neu gynghorydd sydd wedi mynd y tu hwnt i ddangos buddion Addysg Uwch ar draws cymuned  yr ysgol / coleg. Gall hwn fod yn berson mewn swydd arweinyddiaeth ffurfiol neu unrhyw un sydd wedi gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi dilyniant i Addysg Uwch. Bydd yr enwebai wedi dangos dull strategol o ymgorffori Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau Gyrfaoedd (CIAG) ym mywyd yr ysgol / coleg, a thrwy hynny godi dyheadau dysgwyr wrth sicrhau bod Addysg Uwch yn hygyrch ac yn gyraeddadwy. Dylai'r person allu dangos ymgysylltiad â Sefydliadau Addysg Uwch wrth ddarparu CIAG, yn ogystal ag amlinellu'r llwybrau amgen i AU, yn ogystal â dangos dull rhagorol o ymdrin â phroses ymgeisio UCAS. Bydd ymgysylltu â rhieni a gofalwyr hefyd wedi chwarae rhan bwysig yn eu dull o gefnogi dilyniant i AU.


Arloeswr Digidol y Flwyddyn 

Bydd y wobr hon yn cael ei ddyfarnu i athro neu gynghorydd sydd wedi dangos rhagoriaeth ac arloesedd wrth ddefnyddio technoleg ac offer digidol i wella bywyd ysgol neu goleg. Efallai eu bod wedi ymgysylltu â dysgwyr o bell neu’n ddigidol yn yr ystafell ddosbarth, gan gyfathrebu â rhieni a gofalwyr trwy lwyfannau digidol amrywiol a defnyddio technoleg i wella lles disgyblion. Bydd yr enwebai yn ymwybodol bod technoleg yn bwysig o ran esblygiad dulliau addysgu a dysgu ac yn dangos arweiniad wrth ddatblygu’r defnydd o dechnoleg ddigidol ymhlith ei gydweithwyr.


Athro neu Gynghorydd Ysbrydoledig y Flwyddyn

Mae athrawon a chynghorwyr yn gwneud swyddi anhygoel mewn ysgolion a cholegau bob dydd. Mae athrawon a chynghorwyr ysgolion uwchradd rhagorol yn ysbrydoli eu myfyrwyr. Maent yn wirioneddol yn cysylltu â nhw, gan wneud iddynt deimlo'n ddiogel i rannu eu gwerthoedd a'u barn, fel bod eu myfyrwyr yn ffynnu, ac yn hollol barod ar gyfer y cam nesaf yn eu bywydau. Beth sy'n gwneud i'r person hwn sefyll allan yn benodol?

 • Gall athrawon ac chynghorwyr gael eu henwebu gan eu myfyrwyr, neu gan gydweithwyr eu hysgol neu goleg.
 • Gellir cyflwyno enwebiadau trwy ein ffurflenni cais isod. Mae ffurflenni gwahanol ar gyfer athrawon/cynghorwyr a myfyrwyr. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau yw dydd Llun 25 Ebrill.
 • Bydd panel yn penderfynu ar y rhestr fer. Unwaith i'r rhestr fer gael ei phennu, gofynnir i’r ysgol neu goleg gyflwyno fideo byr (dim mwy na 2 funud o hyd) yn egluro pam eu bod wedi enwebu’r athro/cynghorydd. Bydd fideos yr enwebeion terfynol yn cael eu dangos yn ystod y seremoni wobrwyo ac yn cael eu dangos ar ein gwefan yn dilyn y seremoni.
 • Bydd y panel yn adolygu’r fideos terfynol ac yn penderfynu ar enillydd ym mhob categori ac yn hysbysu’r ysgolion/colegau. Bydd pob ymgeisydd arall hefyd yn cael eu hysbysu.
 • Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu trwy e-bost ar 28 Mehefin ac yn cael eu gwahodd i seremoni wobrwyo ar ein Campws yn Nhrefforest ddydd Mercher 6 Gorffennaf.

 • Dim ond enwebiadau ar gyfer athrawon a chynghorwyr o ysgolion uwchradd a cholegau y byddwn ni'n eu derbyn.
 • Nid oes cyfyngiad ar nifer yr enwebiadau y gallwch eu cyflwyno.
 • Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Llun 25 Ebrill. Ni fydd unrhyw enwebiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu cynnwys yn y broses o benderfynu ar restr fer.
 • Penderfyniad y panel sy'n derfynol.
 • Un wobr sydd ar gael i bob enillydd, sef £500 tuag at Ddatbygu Proffesiynol a/neu fentrau lles staff yn eu hysgol neu goleg. Nid oes gwobr arall ar gael.
 • Mae Prifysgol De Cymru yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i broses ymgeisio'r gwobrau ar unrhyw adeg.
 • Bydd pob myfyriwr sy'n enwebu athro/cynghorydd yn cael ei gynnwys mewn raffl i ennill e-daleb Amazon gwerth £50. Mae e-dalebau Amazon yn destun i delerau ac amodau  i'w gweld yma . Cyfrifoldeb enillydd y raffl yw ymgyfarwyddo â nhw. Bydd angen cyfrif Amazon dilys er mwyn hawlio'r daleb
 • Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd a'n Hysbysiad Prosesu Teg Ysgolion a Cholegau, sy'n nodi sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn.

Gwobrau Athrawon a Chynghorwyr PDC 2021

Yn 2021, lansiwyd Gwobrau Athrawon a Chynghorwyr Prifysgol De Cymru am y tro cyntaf. Cawsom ymateb gwych i’r gwobrau, gyda 64 o enwebiadau ar draws y pedwar categori, gan ysgolion a cholegau o bob rhan o’r DU. Ddydd Gwener 9 Gorffennaf 2021, fe wnaethom gynnal Seremoni Wobrwyo Rithwir, lle cyhoeddwyd yr enillwyr.

44379a01-3e55-4dbf-96a2-1b469baee09a (3).png