Mae'r radd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ddeinamig hon yn cyfuno astudiaeth ddwys o ysgrifennu creadigol a phroffesiynol gydag ystod o fodiwlau cyflenwol sy'n archwilio llenyddiaeth Saesneg, iaith Saesneg, a TESOL (Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill). 

Ochr yn ochr â datblygu eich sgiliau ysgrifennu ffuglen, barddoniaeth, ysgrifennu sgriptiau a ffeithiol, byddwch chi'n ennill sgiliau arbenigol mewn dadansoddi a darllen agos. Mae datblygu'r sgiliau hyn yn golygu y byddwch chi'n barod ar gyfer y gweithle pan fyddwch chi'n graddio. Mae yna lawer o gyfleoedd hefyd i arddangos eich gwaith ysgrifenedig. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
41W2 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
41W2 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: Gradd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio modiwlau ysgrifennu creadigol craidd a fydd yn eich cyflwyno i'r arfer o ysgrifennu ffuglen, barddoniaeth ac ar gyfer y cyfryngau. Byddwch yn astudio modiwlau llenyddiaeth Saesneg, gan gynnwys Meddwl gyda Thestunau, a gallwch ddewis o ystod o fodiwlau llenyddiaeth ac iaith Saesneg dewisol sy'n archwilio pynciau mor amrywiol ag ysgrifennu menywod, barddoniaeth, dylanwad cyd-destunau cyfathrebol a sosioieithyddol, a'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol yr iaith Saesneg. Mae modiwlau dewisol yn TESOL yn cynnwys geirfa a ffonoleg. 

Penodedig: 

 • Darllen Barddoniaeth 

 • Meddwl Gyda Thestunau  

 • Cyfryngau Ysgrifennu  

 • Pecyn Cymorth yr Awdur  
  Ydy'ch morthwyl ffuglen ychydig yn simsan? Beth am eich cŷn barddoniaeth? A allai eich sgriwdreifers delweddaeth a'ch llif nodweddu wneud y tro gydag ychydig o gynnal a chadw? Ym Mhecyn Cymorth yr Awdur byddwch yn miniogi'r holl offer angenrheidiol ar gyfer ysgrifennu ffuglen a barddoniaeth, a hefyd yn cael cyfle i ychwanegu ychydig o rai newydd at eich pecyn cymorth eich hun.
   

Dewisol: 

 • Darllen / Ysgrifennu Merched
  Os ydych chi erioed wedi meddwl pam mae cyn lleied o awduron benywaidd wedi ymddangos ar feysydd llafur ysgolion a phrifysgolion neu mewn blodeugerddi barddoniaeth dyma'r modiwl i chi. Dyma gyfle i ddarllen a thrafod rhai testunau hynod ddiddorol gan fenywod sy'n awduron ac i feddwl am y berthynas rhwng rhywedd a llenyddiaeth.

 • Shakespeare 

 • Iaith a Chymdeithas 

 • Gramadeg Ymwybyddiaeth Iaith (TESOL) 
  Mae gwybodaeth am ramadeg yn hanfodol ar gyfer dysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill. Mae'r modiwl hwn yn dysgu metaiaith eich tafodiaith brodorol.

 • Ymwybyddiaeth Iaith - Lexis a Ffonoleg (TESOL) 
  Mae'r modiwl hwn yn archwilio rhyfeddodau geiriau a synau. Mae'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwerthfawrogiad o'r ffyrdd y mae'r Saesneg yn gweithio, ac i ddatblygu arbenigedd yn y modd y mae'r synau a wnawn yn cyfleu ystyr i'r gwrandäwr.

  

Blwyddyn Dau: Gradd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 

Ym mlwyddyn dau, byddwch chi'n adeiladu ar y sylfaen hon ac yn dechrau dewis meysydd astudio mewn ysgrifennu creadigol, gan gynnwys ysgrifennu i blant ac ysgrifennu ffeithiol fel ysgrifennu teithio a hunangofiant. Mae yna hefyd opsiynau mewn llenyddiaeth, iaith, a gallwch barhau i astudio ac ymarfer dulliau addysgu mewn modiwlau TESOL os dymunwch. 

Penodedig: 

 • Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg 
  Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg newidiodd y DU y tu hwnt i gydnabyddiaeth, gan drawsnewid ei hun o fod yn gymdeithas wledig i fod yn gymdeithas drefol ac o fod yn economi amaethyddol i fod yn economi ddiwydiannol. Yn ystod y cyfnod cyhoeddwyd rhai o'r nofelau enwocaf yn yr iaith Saesneg: nofelau gan Austen, y Brontës, Gaskell, Dickens a Wilde ymhlith eraill. Ymhlith beirdd mawr yr oes roedd Wordsworth, Barrett-Browning, Tennyson, Browning, a Rossetti.

 • Gweithdy Ysgrifennu Creadigol 
  Y “gweithdy” yw conglfaen addysgu ysgrifennu creadigol. Ond pam? Beth mae'r gweithdy'n ei wneud nad yw seminar neu ddarlith yn ei wneud? Yn y Gweithdy Ysgrifennu Creadigol byddwn yn dadadeiladu'r cawr addysgol hwn ac yn chwilota dulliau amgen.

 • Ysgrifennu Ffuglen  

 • Ysgrifennu ar gyfer Cynulleidfaoedd 
  Pwy sy'n darllen y darllenwyr? Wrth Ysgrifennu ar gyfer Cynulleidfaoedd byddwn yn archwilio rôl y darllenydd yn y broses ysgrifennu. Byddwn yn archwilio sut mae rhai cynulleidfaoedd yn cael eu targedu gan gyhoeddwyr, hysbysebwyr, a hyd yn oed awduron eu hunain. Byddwn yn nodi gofynion y cynulleidfaoedd hynny, ac yn gofyn: sut y gall awdur eu diwallu wrth gynnal ei greadigrwydd ei hun?
   

Dewisol: 

 • Moderniaeth 
  Nod awduron cynnar yr ugeinfed ganrif oedd 'Ei Wneud yn Newydd' trwy arbrofion heriol gyda naratif ac iaith. Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut yr adlewyrchwyd syniadau newydd am hunaniaeth, rhywioldeb, rhyw a rhyfel mewn testunau arloesol fel The Waste Land, Mrs Dalloway a Women in Love ynghyd â barddoniaeth a straeon byrion.

 • Llenyddiaeth Dadeni Saesneg 
  Yr oes fawr gyntaf o arbrofi mewn Llenyddiaeth Saesneg. Trawsnewidiodd y cyfnod dafodiaith Ogledd-Ewropeaidd a siaradwyd gan nifer fechan o bobl mewn i iaith gyfoethog, hyblyg. Erbyn diwedd y ganrif honno, roedd rhai o'r gweithiau mwyaf dylanwadol a ysgrifennwyd erioed wedi'u cynhyrchu yn Saesneg. Daeth arloeswyr llenyddol y cyfnod â'r fersiynau Saesneg cyntaf inni o'r epig, soned, telyneg, trasiedi, comedi, iwtopia, ffuglen ryddiaith, a hyd yn oed yr ymgais gyntaf i greu geiriadur o'r iaith.

 • Y Freuddwyd Americanaidd 

 • Iaith, Pwer ac ideoleg 

 • Cyflwyniad i TESOL 

 • Ymarfer Arsylwi ac Addysgu Cymheiriaid (TESOL) 

 • Myfyrio ar Ddysgu yn y Gweithle 


Blwyddyn Tri: Gradd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 

Ym mlwyddyn olaf eich gradd ysgrifennu creadigol, gallwch ganolbwyntio ar ysgrifennu creadigol neu barhau i ehangu eich astudiaeth mewn meysydd eraill o lenyddiaeth, iaith a TESOL. 

  

Penodedig: 

 • Traethawd Hir (Saesneg) 

 • Llenyddiaeth Gothig 
  Ysbrydion, cythreuliaid, fampirod neu fleiddiaid: mae pob cenhedlaeth yn ailddyfeisio'r ffigurau gwrthun sy'n aflonyddu ar ei hunllefau. Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut mae ysgrifenwyr fel Ann Radcliffe, Mary Shelley, Bram Stoker ac Angela Carter wedi defnyddio confensiynau Gothig i adlewyrchu, plygu a holi pryderon cyfoes ynghylch rhywioldeb, dosbarth, rhyw a hunaniaeth. 

 • Stori: Ffuglen a Ffeithiol  

Dewisol: 

 • Llenyddiaeth Geltaidd 

 • Myth a Naratif 
  Gan ddechrau gyda The Epic of Gilgamesh - y gwaith llenyddol cyflawn hynaf sydd mewn bodolaeth - mae 'Myth and Narrative' yn archwilio detholiad o destunau hynafol wrth gyfieithu: Genesis a Job (testunau Beiblaidd), The Odyssey a'r Mabinogi. Mae'n cynnwys, hefyd, drosolwg o fytholeg Eifftaidd a Llychlynnaidd, ystyriaeth o'r trawsnewidiad o chwedl i Ramant yn y cyfnod canoloesol, ac ymagweddau damcaniaethol at ddehongli ffurfiau chwedlonol yn yr oes fodern.

 • Ffuglen Hanesyddol 
  Merched yn ysgrifennu'r gorffennol - Beth mae ein diddordeb yn y Tuduriaid, y Fictoriaid, neu'r Rhyfel Byd Cyntaf yn ei ddweud amdanon ni heddiw? Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r tensiwn cymhleth rhwng y gorffennol a'r presennol mewn ffuglen hanesyddol gan awduron fel Virginia Woolf, Daphne du Maurier, Pat Barker. Philippa Gregory a Sarah Waters
  Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg 

 • Ysgrifennu i'w Cyhoeddi 
  Cystadlaethau. Cylchgronau. E-Zines. Asiantau. Cyhoeddwyr Annibynnol. “Big 5” Cyhoeddi’r DU. Maen nhw i gyd eisiau ysgrifennu, ac maen nhw i gyd eisiau rhywbeth gwahanol. Wrth ysgrifennu ar gyfer Cyhoeddi byddwn yn datblygu sgiliau a strategaethau i fodloni gofynion y diwydiant cyhoeddi cyfoes, a rhoi'r cyfle gorau i'ch gwaith yn y farchnad.

 • Cyfathrebu a'r Gweithle 

 • Datblygu'r Proffesiynol TESOL 

 • Profiad Addysgu (TESOL) 


Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r radd BA (Anrh) Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys cwrs blwyddyn sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn diwallu’r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd ysgrifennu creadigol. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn symud ymlaen i'r rhaglen radd tair blynedd.  

Yn amodol ar ailddilysu 2020 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ailddilysu. Mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ail-ddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ail-ddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol.  

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall.


Dysgu 

Mae yna ddiwylliant Ymchwil Saesneg  sy’n ffynnu yn y Brifysgol, ac mae llawer o gyhoeddiadau staff wedi cael eu cydnabod fel rhai rhyngwladol rhagorol sy’n arwain y byd. Cewch eich addysgu gan academyddion sy'n arwain y byd yn eu meysydd astudio a chan feirdd ac awduron ffuglen sydd wedi ennill gwobrau. Byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o weithgareddau ysgogol gan gynnwys darlithoedd, trafodaethau seminar, gweithdai ac ymarferion creadigol. 

Mae'r tîm Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol hefyd wedi sefydlu cysylltiadau ers amser maith â Llenyddiaeth Cymru, yr asiantaeth llenyddiaeth a hyrwyddo cenedlaethol ar gyfer awduron yng Nghymru. Gyda'u cymorth rydym wedi bod yn falch o groesawu sawl awdur o bwys ar ymweliad, gan gynnwys Simon Armitage, Benjamin Zephaniah, Gillian Clarke, Les Murray, Dannie Abse, Andrew Motion, Wendy Cope, a Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru, Gwyneth Lewis. 


Asesiad 

Gwneir yr asesiad trwy waith cwrs ac arholiad. Mae'r ystod o asesu yn cynnwys cyflwyniadau llafar grŵp, cyfnodolion darllen, traethodau a phortffolios ysgrifennu gwreiddiol ynghyd â sylwebaethau sy'n myfyrio ar y broses ysgrifennu. 

Lleoliadau 

Yn PDC rydym am i chi fod yn berson graddedig cyflawn gyda llawer i'w gynnig. Felly trwy gydol eich astudiaethau byddwch yn caffael sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eich helpu i lwyddo mewn unrhyw weithle - y gallu i ddadansoddi gwybodaeth o wahanol ffynonellau, llunio dadleuon rhesymegol a'u cyfleu'n effeithiol. 

Gallwch ddewis lleoliad gwaith fel rhan bwysig o'ch cwrs. Wedi'i gynllunio i wella'ch cyflogadwyedd, mae hon yn ffordd wych o wneud i'ch CV sefyll allan. Mae yna ystod eang o bethau y gallech chi eu gwneud. Mae myfyrwyr wedi gweithio yng Nghanolfan Theatr a Chelfyddydau Riverfront, Adolygiad Celfyddydau Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Gwasg Seren, Cylchgrawn Buzz, The Big Issue, Able Radio, ysgolion a llyfrgelloedd. Mae rhai myfyrwyr wedi gweithio ar sgriptiau mewn prosiectau ffilm cymunedol, er enghraifft, a hyd yn oed gyda'r Theatr Genedlaethol. 

Darlithydd dan Sylw:  

Dr David Towsey, English and Creative Writing

Dr David Towsey 

Nofelydd ac awdur straeon byrion yw Dr David Towsey, sy'n arbenigo mewn ffuglen genre. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn testunau croesi sy'n cymhlethu ffiniau genre. Mae ei Drioleg o nofelau Walkin yn cyfuno nifer o drofannau o arswyd zombie, ffuglen wyddonol ôl-apocalyptaidd, a'r gorllewin. Mae hefyd yn cyd-ysgrifennu trosedd ffantasi o dan y ffugenw DK Fields, y mae ei drioleg Tales of Fenest yn ystyried effaith adrodd straeon yn y broses ddemocrataidd. Darganfyddwch fwy am waith Dr Towsey ar ei flog a'r Gwefan Ymchwil Saesneg


Darlithwyr 

Dr Ayo Amuda Prif ddiddordeb ymchwil Dr Amuda yw’r defnydd a wneir o iaith mewn cymdeithas, yn enwedig cyfathrebu mewn cymunedau amlieithog. Mae'n awdur sawl erthygl ar y pwnc, gan gynnwys Socio-Historiography of Names in a Oral Culture (2012). 

Dr Mike Chick Mae diddordebau ymchwil Dr Chick yn cynnwys addysg athrawon ail iaith yn ogystal â threfnu darpariaeth ESOL ar gyfer grwpiau bregus o'r gymdeithas. Yn ddiweddar, cwblhaodd brosiect ymchwil yn ymchwilio i'r rhwystrau i gyflogaeth y mae cyfranogwyr yn eu hwynebu ar Gynllun Ailsefydlu Pobl Agored i Niwed Syria. 

Dr Nic Dunlop yn arbenigwr mewn ysgrifennu a ffurfiau ôl-wladychol a llenyddiaeth gyfoes. Mae wedi ei gyhoeddi’n eang ac ar hyn o bryd mae'n cwblhau monograff ar gynrychioliadau addysg ac ôl-wladychiaeth mewn ffuglen wyddonol. 

Mae’r Athro Alice Entwistle yn arbenigo mewn barddoniaeth, sydd fel arfer yn gyfoes, ac yn aml (er nad bob amser) gan fenywod. Mae llawer o'i gwaith yn archwilio'r cysylltiadau rhwng testun, ffurf a lle (oedd); mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn ysgrifennu creadigol-feirniadol ac ymarfer cydweithredol traws ddisgyblaethol yn y celfyddydau a'r dyniaethau. 

Mae Barrie Llewelyn yn dysgu ffuglen, barddoniaeth a ffeithiol gyda diddordeb arbennig mewn ysgrifennu ar gyfer y cyfryngau a ffurf y traethawd. Mae ganddi ddiddordeb hefyd yn y llinell aml hylif rhwng ffuglen a ffeithiol. Mae diddordebau ymchwil diweddar wedi mynd â ffocws Barrie i'r cysylltiad rhwng creadigrwydd a lles. Ailsefydlodd partneriaid y prosiect Speak to Me ar gyfer ffoaduriaid gyda siaradwyr Saesneg lleol mewn cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol. 

Mae’r Athro Kevin Mills yn dysgu Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, Llenyddiaeth Dadeni Saesneg, a Myth a Naratif. Mae hefyd yn arwain yr MPhil mewn Ysgrifennu. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys theori, llenyddiaeth a'r Beibl, a llenyddiaeth Fictoraidd, yn ogystal â'r berthynas rhwng ysgrifennu beirniadol a chreadigol. 

Mae Dr David Towsey yn nofelydd ac awdur straeon byrion, sy'n arbenigo mewn ffuglen genre neu ffurf. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn testunau sy'n croesi ffiniau ffurf cymhleth. Mae ei drioleg o nofelau Walkin yn cyfuno nifer o drosiadau o storïau arswyd sombi, ffuglen wyddonol ôl-apocalyptaidd, a ffuglen y Gorllewin Gwyllt. Mae hefyd yn cyd-ysgrifennu ffuglen trosedd-ffantasi o dan y ffugenw DK Fields. Mae ei drioleg Tales of Fenest, yn ystyried effaith adrodd straeon yn y broses ddemocrataidd.  

Mae’r Athro Diana Wallace yn gweithio'n bennaf ym maes ysgrifennu menywod. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys ffuglen hanesyddol, y Gothig, Moderniaeth, ac ysgrifennu Cymreig drwy gyfrwng y Saesneg. Mae hi'n gyd-olygydd The International Journal of Welsh Writing in English ac yn gyd-olygydd cyfres UWP Gender in Studies in Wales. 

Mae’r Dr Rhian Webb wedi darlithio mewn Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL). Mae ei phrif ymchwil yn archwilio gwybodaeth siaradwyr Saesneg brodorol am ramadeg, sy'n llywio ei haddysgu. Yn 2020, sefydlodd gydweithrediad ymchwil gyda Peartree Languages yng Nghaerdydd, sy'n datblygu strategaethau i addysgu a darparu gwersi Saesneg ar-lein i ddysgwyr rhyngwladol. 

Darganfyddwch fwy amdanom ni Ymchwil Saesneg a cyhoeddiadau diweddaraf. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Saesneg fel arfer (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). Bydd ymgeiswyr heb Saesneg Safon Uwch yn cael eu hystyried yn unigol. 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Saesneg (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). Bydd ymgeiswyr heb Saesneg Safon Uwch yn cael eu hystyried yn unigol. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC – Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). Bydd ymgeiswyr sydd heb Saesneg Lefel A yn cael eu hystyried yn unigol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio’r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS  o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU a'r UE: £9000

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.  

Ymgeisiwch nawr  

Datganiad derbyn 

Mae gan raddedigion ein gradd Saesneg ac ysgrifennu creadigol record ragorol o sefydlu gyrfaoedd mewn golygu, cyhoeddi, addysgu, ysgrifennu, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus, y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol, gweinyddiaeth y celfyddydau a darlledu. Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig yn y Brifysgol. Os cymerwch fodiwlau yn TESOL (Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) byddwch hefyd yn ennill Tystysgrif TESOL Graddedig PDC. Byddwch yn wybodus iawn ynglŷn â sut mae iaith yn gweithio a bydd gennych y sgiliau i ddysgu eraill sut i gyfathrebu yn Saesneg. Mae miliynau o bobl ledled y byd yn dysgu Saesneg, felly mae galw mawr am athrawon Saesneg cymwysedig - newyddion gwych i bobl sydd â chymhwyster TESOL. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Saesneg o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.