Mae Hanes ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ac ymhlith y 10 uchaf yn y DU ar gyfer dysgu - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Pam astudio BA (Anrh) Hanes? Oherwydd ei fod yn berthnasol yn gymdeithasol ac yn cyfoethogi'n bersonol. Bydd astudio'r gorffennol yn agor dyfodol cyffrous i chi.

Fel myfyriwr israddedig hanes byddwch yn dysgu llawer am gyfnodau blaenorol, ond byddwch hefyd yn darganfod llawer am sut mae'r byd heddiw wedi'i ffurfio gan y gorffennol. A byddwch yn myfyrio ar bwy sy'n cael creu hanes. Nid yw haneswyr bellach yn astudio ‘dynion mawr’ y gorffennol yn unig; nawr byddwch yn ystyried sut mae pob math o bobl, gan gynnwys y di-rym a'r rhai sydd ar y cyrion, wedi chwarae rhan hanfodol wrth wneud i bethau ddigwydd.

Bydd y cwrs hwn yn cynnig safbwyntiau newydd cyffrous i chi ar y gorffennol. Byddwch yn archwilio hanes o ddiwedd yr Oesoedd Canol Ewropeaidd hyd heddiw. A byddwch yn mynd ar daith fyd-eang sy'n cynnwys themâu yn hanes Ewrop, America, yr Ymerodraeth Brydeinig a thu hwnt.

Mae gofyn cwestiynau wrth wraidd gradd hanes. Sut brofiad oedd byw mewn cymdeithas oedd yn credu mewn hud a dewiniaeth? Sut brofiad oedd bod yn breswylydd slymiau Fictoraidd? Indiaidd Comanche yn y 1840au? Swffraget? Pam dechreuodd rhyfeloedd? Pam mae cymdeithasau a diwylliannau yn newid dros amser? I ateb cwestiynau hanesyddol o'r fath, mae angen ystod o sgiliau deallusol lefel uchel arnoch.

Bydd tîm hanes Prifysgol De Cymru yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau hynny. Byddwch yn dod yn ymchwilydd arbenigol, yn ddarllenydd meddylgar, yn feddyliwr beirniadol ac yn gyfathrebwr cymhellol. Byddwch yn dod yn ddysgwr annibynnol, yn gallu gosod eich agenda eich hun, rheoli eich amser a gweithio'n effeithiol ar eich pen eich hun a chyda myfyrwyr eraill.

Bydd y sgiliau y byddwch yn eu datblygu fel myfyriwr hanes yn golygu y bydd galw mawr amdanoch yn y gweithle.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
V100 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
V100 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A

Rydym yn canolbwyntio ar hanes modern, o tua 1450 hyd heddiw, gan gynnwys safbwyntiau rhanbarthol, cenedlaethol, Ewropeaidd, Americanaidd a byd-eang. Mae'r rhaglen wedi'i strwythuro i fynd â chi o themâu hanesyddol eang i feysydd pwnc hanesyddol llawer mwy penodol. Rydym hefyd yn annog myfyrwyr i wneud dewis o fewn modiwlau. Mewn rhai modiwlau gallwch ddewis y cwestiwn, thema, dogfen neu ddata fel ffocws eich asesiadau. Mewn achosion eraill, gallwch ddewis y math o asesiad sy'n gweddu i'r cwestiwn rydych yn ei ofyn. Efallai y byddwch, er enghraifft, yn penderfynu bod podlediad yn fwy priodol na chyflwyniad poster.

Ym mlwyddyn gyntaf eich gradd hanes, byddwn yn eich cyflwyno i rai themâu hanesyddol mawr megis twf y genedl-wladwriaeth fodern neu dyfiant byd yr Iwerydd. Byddwn hefyd yn dangos sut y gall dulliau newydd oleuo'r gorffennol. Mae Trosedd a drygioni yn y 19eg ganrif, er enghraifft, yn edrych ar sut yr oedd pobl oes Fictoria yn delio â chymryd cyffuriau a sut roedd papurau newydd cyfoes yn ymdrin â llofruddiaethau Jack the Ripper.

Mae'r ail a'r drydedd flwyddyn yn caniatáu ichi arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb i chi fwyaf. Mae ein darlithwyr yn tynnu ar eu hymchwil eu hunain, boed hynny ar hud modern cynnar, effaith y diwydiant niwclear ar boblogaethau ledled y byd, neu sut y dylid cynrychioli hanes (a hanes pwy) mewn mannau cyhoeddus. Byddwch yn cael gwneud eich ymchwiliad hanesyddol eich hun yn nhraethawd hir y flwyddyn olaf.

Blwyddyn Un

Cyflwyniad i Hanes

Yn y modiwl hwn, cewch gyfle i ennill y sgiliau allweddol a fydd yn eich helpu i ddod yn fyfyriwr hanes llwyddiannus – o ysgrifennu traethodau i gyfeirnodi, o sgiliau ymchwil hyd at ddarllen testunau modern cynnar. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i wneud eich prosiect ymchwil eich hun gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau digidol.

Trosedd, Isel a ‘Bywyd Isel’ ym Mhrydain y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Gwelodd y bedwaredd ganrif ar bymtheg newidiadau sylweddol yn y ffordd yr oedd troseddwyr yn cael eu hystyried a’u trin. Mae’r modiwl hwn yn archwilio themâu allweddol yn yr hanes hwnnw. Byddwn yn meddwl tybed pam y daeth llofruddiaethau Jack the Ripper ym 1888 yn stori newyddion byd-eang, pam y syrthiodd y Fictoriaid mewn cariad â Sherlock Holmes a pham y cymerodd cymaint ohonyn nhw opiwm (sail gemegol heroin). Byddwn hefyd yn archwilio’r rhesymau y tu ôl i ddirywiad dienyddiadau cyhoeddus, twf y carchar, ailwampio plismona, darganfod trosedd dosbarth canol a’r gred hirsefydlog mewn dosbarth troseddol.

Cenhedloedd ac Ymerodraethau: Creu Ewrop Fodern, c.1750 hyd heddiw

O’r Oleuedigaeth i droad y mileniwm, mae’r modiwl hwn yn archwilio’r syniadau, y datblygiadau a’r digwyddiadau sydd wedi llunio’r Ewrop rydyn ni’n ei hadnabod heddiw ac yn archwilio’r newid yn arian cyfred cysyniadau allweddol fel rhyddid, cenedlaetholdeb, democratiaeth a chyfalafiaeth. Byddwch yn mireinio eich sgiliau dadlau, eich gallu i ddefnyddio ffynonellau hanesyddol sylfaenol a’ch sgiliau ysgrifennu trwy weithgareddau dysgu ac asesiadau’r modiwl.

Yr Iwerydd a Gwneuthuriad y Byd Modern: Bydoedd Hen a Newydd

Yn 1500 gorweddai rhannau cyfoethocaf y byd yn Tsieina ac India. Erbyn 1900, roedd hynny wedi newid yn llwyr. Beth ddigwyddodd yn y canrifoedd ar ôl 1500? A pham fod byd yr Iwerydd mor ganolog? Darganfyddwch sut achosodd ‘system yr Iwerydd’ newydd i filiynau gael eu caethiwo. Sut y newidiodd y ffordd yr ydym yn bwyta. Sut y gwnaeth wyrdroi syniadau hir-dderbyniol am bŵer brenhinoedd…a llawer mwy.

Gwyddoniaeth, Hud a Meddygaeth yn Ewrop Fodern Gynnar

Derbyniodd meddylwyr y Dadeni Ewropeaidd ymchwydd o wybodaeth newydd o safleoedd masnachu ac archwilio dramor a thrwy offer newydd eu dyfeisio ar gyfer arsylwi a chyfathrebu. Gan weithio heb ein categorïau presennol o 'wyddoniaeth' a 'hud', fe geisiwyd hwy a chenedlaethau dilynol i brofi ac amsugno gwybodaeth a heriodd systemau presennol ar gyfer deall y bydoedd 'gweladwy' a'r 'anweledig'. Mae’r modiwl hwn yn ystyried y cwestiynau a ofynnir gan ysgolheigion modern cynnar ynglŷn â natur y byd, rôl crefydd mewn bywyd bob dydd, ystyr ‘angenfilod’ a rhyfeddodau naturiol, a datblygiad gwybodaeth a thriniaethau meddygol.

Blwyddyn Dau

Myfyrio ar Ddysgu yn y Gweithle

Fel rhywun sydd wedi graddio mewn hanes bydd galw mawr am eich sgiliau gan gyflogwyr. Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â lleoliad o'ch dewis neu ar un o'r prosiectau hanes yr ydym yn cyfrannu ato. Bydd tîm Gyrfaoedd PDC yn eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad a fydd yn mynd â chi un cam yn nes at yr yrfa raddedig yr hoffech ei dilyn. Byddwch hefyd yn adeiladu eich proffil ar-lein a CV yn barod i wneud ceisiadau am swyddi yn eich blwyddyn olaf.

Menywod ym Mhrydain Fodern

Gellir dadlau bod rolau, statws a phrofiad newidiol menywod ym Mhrydain yn un o chwyldroadau mwyaf arwyddocaol y ddwy ganrif ddiwethaf. Gan gymryd cyhoeddi Cyfiawnhad o Hawliau Menywod gan Mary Wollstonecraft ym 1792 fel ei fan cychwyn ac yn gorffen gyda gwacáu’r gwersyll heddwch merched yng Nghomin Greenham yn 2000, mae’r modiwl hwn yn ystyried y bobl sydd wedi gyrru, ac yn gwrthwynebu, newid, fel yn ogystal â’r strwythurau cymdeithasol ac economaidd sydd wedi hwyluso, neu filwrio yn erbyn, newid.

Yr Almaen: Cof, Hunaniaeth a Hanes Cyhoeddus

Mae hanes modern yr Almaen yn cael ei ddominyddu gan y Rhyfel Byd Cyntaf, yr Holocost a gwahaniad y wlad yn ddwy dalaith, ond mae gan yr Almaen ei hun hanes hir sydd wedi'i wreiddio yn Ymerodraeth Rufeinig Sanctaidd Cenedl yr Almaen. Ar y modiwl hwn, byddwch yn edrych ar sut mae digwyddiadau sy'n amrywio o'r Diwygiad Protestannaidd i gwymp Wal Berlin wedi cael eu cofio a'u deall gan yr Almaenwyr a pha effaith y maent wedi'i chael ar hunaniaeth yr Almaen a dealltwriaeth y cyhoedd o hanes.

Bywydau Tlawd: Tlodi, Lles a Hanes

Pryd daeth tlodi yn broblem gymdeithasol? Sut roedd tlodi yn cael ei ddeall gan y rhai nad oedd yn dlawd? A allai'r tlawd wneud eu hanes eu hunain neu a oeddent yn ddioddefwyr diymadferth lluoedd y tu hwnt i'w rheolaeth? Pam fod y syniad bod y tlawd yn foesol wan wedi bod yn ffordd mor boblogaidd o ddeall tlodi dros y 250 mlynedd diwethaf? Mae'r cwestiynau hyn, a chwestiynau pwysig eraill, wrth wraidd y modiwl hwn. Byddwn yn ystyried y gwahanol fesurau a roddwyd ar waith i fynd i’r afael â thlodi – gan gynnwys tlotai, y prawf modd casineb, elusen, a dechreuadau’r wladwriaeth les – yn ogystal â meddwl sut mae’r rhai mewn tlodi wedi defnyddio’u hadnoddau cyfyngedig yn fedrus yn effeithiol. .

Hanes Byd-eang o'r Oes Niwclear

O Gymru, gall yr oes niwclear ymddangos yn rhyfeddol ac anghysbell. Ac eto, yng Nghymru y comisiynwyd yr unig orsaf ynni niwclear fewndirol erioed yn y DU yn y 1950au. Yn yr un modd, yn Eryri y bu’n rhaid i fusnesau da byw roi’r gorau i weithrediadau oherwydd y cwymp yn sgil y dirywiad niwclear yn Chernobyl yn 1986. Mae sut mae’r oes niwclear yn ein cysylltu ar draws gofod ac amser – a’r hyn y gall ei olygu yn y cyd-destunau cyfnewidiol hyn – yn gwestiwn sy’n sydd wrth wraidd y modiwl hwn ac mae'n llunio dealltwriaeth o'r 'byd-eang'.

Byd y Tuduriaid, 1485-1603

Roedd yr unfed ganrif ar bymtheg yn gyfnod o ddiwygiad, gwrthryfel, gwrthryfel ac adfywiad. Mae’r modiwl hwn yn archwilio teyrnasiad y brenhinoedd Tuduraidd o esgyniad Harri VII ym 1485 hyd at farwolaeth Elisabeth I yn 1603, gan eu gosod o fewn cyd-destun ehangach newid gwleidyddol a chrefyddol Ewropeaidd. Gadawodd y Tuduriaid etifeddiaeth a oedd i lunio Ynysoedd Prydain am ddegawdau a chanrifoedd i ddod, ac maent yn parhau i fod yn nodwedd boblogaidd a chanolog yn y cof cenedlaethol. Fodd bynnag, ni weithredodd y Tuduriaid mewn gwactod. Trwy ddadansoddiad manwl o deyrnasiad brenhinoedd y Tuduriaid yn ogystal â Thai Ewropeaidd eraill, gan gynnwys Habsbwrgiaid yr Ymerodraeth Rufeinig Sanctaidd a Valois Ffrainc, bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i themâu yn ymwneud â grym, awdurdod, cyfreithlondeb a llinach yn ogystal â y strwythurau a oedd yn cefnogi pŵer brenhinol, gan gynnwys natur llywodraeth, propaganda a chelf.

Blwyddyn Tri

Traethawd hir

Ar ôl archwilio llawer o hanes dros eich dwy flynedd gyntaf, byddwch yn cael y cyfle i dreiddio'n ddyfnach i bwnc neu gwestiwn sydd o wir ddiddordeb i chi. Efallai ei fod yn ymwneud yn uniongyrchol ag un o’r modiwlau rydych chi wedi’i fwynhau, pwnc nad ydyn ni wedi gallu ei gwmpasu neu angerdd personol rydych chi wedi’i feithrin ers amser maith. Byddwn yn gweithio gyda chi i fframio cwestiwn, nodi ffynonellau, ac arddangos y sgiliau hanesyddol rydych wedi bod yn eu datblygu ar y rhaglen radd.

Ffiniau: Hanes Byd-eang

Ym 1893, ystyriodd Frederick Jackson Turner arwyddocâd y ffin wrth wneud America fodern. Dadleuodd fod y ffin ‘wyllt’ yn rhoi prawf ar ymsefydlwyr, yn eu tynnu o’u synhwyrau ‘Hen Fyd’ ac yn eu trawsnewid yn rhywbeth newydd – Americanwyr. Mae haneswyr wedi bod yn dadlau â thesis frontier Turner ers hynny. Ble roedd y bobloedd brodorol - Indiaid America - yn ei ddadansoddiad? Ei ‘ffin’ oedd eu ‘cartref’, wedi’r cyfan. A oedd lle i fenywod yn stori Turner am fasnachwyr ffwr, milwyr a gwladfawyr gwrywaidd dewr? Ac a oedd Gorllewin America yn brofiad hanesyddol eithriadol - neu a oedd yn fwy nodweddiadol o hanes ffiniau eraill? Yn y modiwl hwn, rydym yn ystyried ystod o ffiniau – gan gynnwys Llychlynwyr Ynys Las, llwyn Awstralia, Pampas yr Ariannin a Gorllewin Mawr America – a sut i ysgrifennu hanesion sy’n dal yr amrywiaeth eang o brofiadau hanesyddol y rhai a fu’n gwrthdaro ac yn gwrthdaro yn y rhain. mannau hynod ddiddorol.

Yr Ymerodraeth yn Taro'n Ôl: Hanes, Treftadaeth a Hil ym Mhrydain Gyfoes

Mae’r berthynas rhwng y gorffennol imperialaidd a’r presennol yn ddadleuol ac yn hollbresennol. Gellir ei astudio mewn perthynas â cherfluniau, arddangosfeydd amgueddfa, archifau, ffilm, cerddoriaeth a theledu a hyd yn oed y syniad o'r brifysgol ei hun. Bydd myfyrwyr yn dysgu trafod a meddwl yn feirniadol am gymynroddion y gorffennol imperialaidd yn y presennol, yn ogystal â sut y gellir mynd i'r afael â'r cymynroddion hyn - ar y strydoedd, mewn amgueddfeydd, ar gyfryngau cymdeithasol ac yn yr ystafell ddosbarth.

Is, Sgandal a Thlodi: Dinasoedd Pechod yn Ewrop y Diwygiad

Dinasoedd oedd curiadau calonnau Ewrop fodern gynnar. Roedd canolfannau masnach, cyllid, addysg a grym, ardaloedd trefol ar flaen y gad o ran newid tirweddau crefyddol, gwleidyddol a chymdeithasol. Ac eto, daeth llawer o beryglon yn sgîl eu safle o bŵer a bri. Daeth pechod, trachwant, llygredd, drygioni, sgandal a thlodi o hyd i gartrefi croeso mewn dinasoedd a threfi ledled Ewrop. Gan ganolbwyntio ar astudiaethau achos penodol o bob rhan o Ewrop, mae'r modiwl hwn yn archwilio mynychder drygioni, sgandal a thlodi ac yn ystyried sut roedd pobl, dan arweiniad awdurdodau crefyddol a seciwlar, yn ymddwyn mewn grwpiau yn erbyn gelynion neu 'lygryddion' canfyddedig. Wedi’i gosod yn erbyn cefndir o ddiwygiadau ac apocalyptiaeth, bydd myfyrwyr yn archwilio is-bellau cymdeithas ac yn gosod ymatebion poblogaidd a gwladwriaethol iddynt yng nghyd-destunau ehangach goddefgarwch ac erledigaeth.

Deall Prydain ar ôl y Rhyfel: Tystiolaeth a Dadleuon

Mae’r pymtheg mlynedd ar hugain yn dilyn yr Ail Ryfel Byd yn aml yn cael eu priodoli gan amrywiol ddiddordebau gwleidyddol naill ai fel cyfnod o ddirywiad di-ildio a gychwynnodd gyda chreu gwladwriaeth les ac a gyflymwyd gan ‘ganiataolrwydd’ cynyddol a datgymalu’r Ymerodraeth Brydeinig, neu fel cyfnod cynyddol o gyfiawnder cymdeithasol cynyddol ynghyd â safon byw a lefel o gyfleoedd personol a rhyddid nad oedd yn hysbys i’r mwyafrif mewn cenedlaethau blaenorol. Mae’r modiwl hwn yn archwilio’r ‘penawdau’ a’r rhagdybiaethau cyffredin am y cyfnod hwn i ystyried tarddiad a datblygiad diddordebau presennol ar ôl y rhyfel, megis dosbarth, diwylliant ieuenctid, rhywioldeb, mewnfudo, rhywedd a phrynwriaeth. Gan ddefnyddio ystod gyffrous o ffynonellau, mae’r asesiadau ar gyfer y modiwl yn eich galluogi i ddilyn y testunau o’ch dewis a chyflwyno’ch canfyddiadau trwy ddewis o fformatau gyda phwyslais ar gyfathrebu deunydd cymhleth, dadleuol ac weithiau dadleuol a sensitif i gynulledifa gyhoedd dychmygol. 


Dysgu 

Mae hanes yn fwy na dysgu am y gorffennol. Mae’n ein galluogi i ddeall y presennol a chymhwyso ein gwybodaeth i faterion sy’n wynebu’r byd heddiw. Ategir yr amgylchedd addysgu cyfoethog a brwdfrydig ym Mhrifysgol De Cymru gan weithgareddau dysgu trochi fel mapio stori, dadansoddi ffynonellau, dadleuon, a lleoliadau diwydiant i ddatblygu sgiliau myfyrwyr fel haneswyr yn ogystal ag arweinwyr y dyfodol yn eu gyrfaoedd dewisol.

Cyflwynir yr addysgu ym Mhrifysgol De Cymru trwy ddarlithoedd, seminarau grwpiau bach, gweithdai a thiwtorialau unigol. Addysgir myfyrwyr gan arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd perthnasol a rhoddir cyfleoedd iddynt weithio gyda staff ar brosiectau ymchwil blaengar. Mae darlithwyr yn darparu amgylchedd dysgu ysgogol ar y campws a ategir gan dudalennau modiwl ar-lein manwl gyda mynediad i ystod eang o adnoddau ychwanegol, gan gynnwys ffynonellau cynradd, ystafelloedd dianc, arddangosfeydd rhithwir, podlediadau, cwisiau, a mwy.

Drwy gydol y rhaglen radd, caiff yr addysgu ei ategu gan ofal academaidd a bugeiliol rhagorol, gyda phob myfyriwr yn cael Hyfforddwr Academaidd Personol (PAC) o’r tîm darlithio. Mae'r PAC yn darparu cymorth academaidd yn unigol dros gyfnod y rhaglen radd ac yn meithrin perthynas agos rhwng y staff addysgu a'r myfyrwyr. Mae ein rhagoriaeth addysgu a bugeiliol yn cael ei gydnabod yn rheolaidd gan fyfyrwyr yn y Gwobrau Dewis Myfyrwyr blynyddol a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr.

Arbenigedd Ymchwil

Byddwch yn cael eich addysgu gan dîm o arbenigwyr ymchwil. Mae pob aelod o'r tîm yn hanesydd gweithredol, sy'n golygu eu bod yn weithgar wrth ymchwilio, ysgrifennu a chyhoeddi hanes. Fel arbenigwyr ymchwil, mae pob aelod o’r tîm hefyd yn cydweithio ag ymarferwyr treftadaeth a llunwyr polisi i wneud synnwyr o hanes heddiw, boed hynny’n golygu cyfrannu at Y Fasnach Gaethwasiaeth a’r Ymerodraeth Brydeinig: Archwiliad o Goffau yng Nghymru (2021), a gomisiynwyd gan y Sefydliad. Llywodraeth Cymru, neu weithredu fel ymgynghorydd addysgol i elusen fel Cymdeithas Cyn-filwyr Prawf Niwclear Prydain.

Bydd arbenigedd y tîm yn eich gwneud yn agored i ymchwil flaengar yn eich darlithoedd, seminarau a gweithdai. Bydd yn rhoi mynediad i chi at ddeunyddiau ffynhonnell cynradd prin o archifau a llyfrgelloedd preifat. Bydd yn eich galluogi i ddysgu oddi wrth rwydwaith cyfoethog o gydweithredwyr ymchwil a rhanddeiliaid yn y gymuned bwnc ehangach ac ymgysylltu â nhw. Bydd hefyd yn bwydo i mewn i gyfleoedd i gymhwyso eich gwybodaeth hanesyddol mewn sefyllfaoedd ‘byd go iawn’, fel yr amlygwyd gan leoliad diweddar i ailasesu etifeddiaeth henebion a cherfluniau yn Rhondda Cynon Taff.

Fel athrawon sy'n cael eu harwain gan ymchwil, mae'r tîm hefyd yn frwdfrydig i ddysgu gan fyfyrwyr, y mae eu mewnwelediadau a'u dehongliadau yn werthfawr wrth lunio'r erthyglau a'r llyfrau y maent yn eu cyhoeddi. Gallwch ddarllen mwy am arbenigedd ymchwil y Tîm Hanes ar dudalen y Grŵp Ymchwil Hanes.

Asesiad 

Byddwch yn cwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen drwy'r rhaglen radd. Asesir modiwlau mewn amrywiaeth o ffyrdd. Tra bod traethodau yn asgwrn cefn i'n hasesiadau a cheir rhai arholiadau, mae llawer o fodiwlau yn ymgorffori dulliau asesu arloesol a chyffrous, gan gynnwys podlediadau, mapiau stori, posteri, dadansoddiadau o ffynonellau, canllawiau treftadaeth ac adolygiadau o lyfrau. Mae’r ystod o ddulliau asesu yn gwneud myfyrwyr yn agored i lwyfannau ac allbynnau digidol, yn cynyddu eu llythrennedd digidol a’u cynhyrchiant, ac yn cydnabod yr ystod o sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen arnynt mewn gweithle cynyddol ddigidol.

Lleoliadau 

Mae'r sgiliau a ddysgwch ar y radd Hanes yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr graddedig. Yn ail flwyddyn y rhaglen radd, byddwch yn ymgymryd â lleoliad gwaith i'ch helpu i baratoi ar gyfer gyrfa raddedig. Gallwch ymuno ag un o’r prosiectau rydym yn eu cynnal ar y cyd â phartneriaid allanol neu bydd Gyrfaoedd PDC yn eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad mewn ysgol, amgueddfa neu fusnes. Mae prosiectau diweddar wedi cynnwys prosiect a ysbrydolwyd gan Black Lives Matters yn Rhondda Cynon Taf o'r enw History on the Edge. Bydd myfyrwyr yn 2022-23 yn cymryd rhan ym mhrosiect Gwleidyddiaeth Argyhoeddiad rhyngwladol dan arweiniad Prifysgol Monash, Awstralia, prosiect i baratoi ar gyfer hanner canmlwyddiant Beicio Cymru, a phrosiectau llai yn canolbwyntio ar hanes Pontypridd. Mae myfyrwyr eraill wedi defnyddio eu lleoliadau fel carreg gamu ar gyfer gyrfaoedd mewn addysgu neu dreftadaeth, ond bydd eich lleoliad hefyd yn eich helpu i ddod o hyd i yrfa mewn adnoddau dynol, rheolaeth, y gwasanaeth sifil neu'r gyfraith, ymhlith opsiynau eraill.  

Teithiau Maes 

Byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn teithiau maes o fewn y DU a, lle bo modd, dramor. Mae rhai teithiau maes lleol i archifau a lleoliadau hanesyddol perthnasol yn rhan orfodol o'ch astudiaethau, gan ddod â hanes y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Rydym hefyd yn gweithio gyda myfyrwyr a Chymdeithas Hanes y brifysgol i gynnig teithiau dewisol yn y DU a thramor yn ôl y galw. Mae cyrchfannau blaenorol wedi cynnwys Caerfaddon, Bryste, Llundain, Berlin, Paris, Fienna a Rhufain. Ar gyfer y teithiau dewisol hyn, efallai y bydd costau ychwanegol yn berthnasol.

Astudio dramor

Mae’n bosibl ennill profiad rhyngwladol drwy astudio dramor, diolch i’n cysylltiadau â phrifysgolion yn UDA ac Ewrop, a dal i gwblhau eich gradd hanes o fewn tair blynedd.


Darlithydd dan Sylw:  
Dr Christopher Hill 

Dr Chris Hill, USW Historian


Dr Christopher Hill  mae ganddo ddiddordebau ymchwil yn hanes modern Prydain a byd-eang, gyda ffocws ar hanes y cyfryngau, imperialaeth niwclear a symudiadau cymdeithasol. Mae ei lyfr cyntaf, Peace and Power in Cold War Britain, yn archwilio'r cydadwaith rhwng traddodiadau radical o ryddid a thechnolegau'r cyfryngau, yn enwedig trwy brism symudiadau heddwch a theledu ar ôl y rhyfel. Ar hyn o bryd mae Chris yn ymgymryd â Phroject a gaiff ei ariannu gan AHRC  ar yr hyn a alwodd arweinydd Ghana, Kwame Nkrumah, yn 'imperialaeth niwclear newydd' - hybu rhaglenni niwclear Prydain a Ffrainc trwy gysylltiadau ac adnoddau trefedigaethol. Bydd y prosiect yn arwain at ddau allbwn. Bydd y cyntaf, monograff un awdur, yn archwilio sut y lluniodd normau imperialaidd o amgylch hil, diplomyddiaeth a'r amgylchedd strwythur a llwybr rhaglen niwclear Prydain. Bydd yr ail, casgliad wedi'i gyd-olygu o draethodau amlgyfrwng, wedi'i gyd-gynhyrchu gydag ymgyrchwyr niwclear, cyn-filwyr a gweithwyr, yn archwilio cymynroddion profion niwclear a deunyddiau ymbelydrol mewn rhanbarthau ledled y byd. 


Darlithwyr 

Mae Dr Ruth Atherton yn hanesydd cymdeithasol, crefyddol a diwylliannol o Ewrop fodern gynnar. Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ffurfio hunaniaeth gyffesol a natur pechod ac iachawdwriaeth yn yr Almaen yn yr unfed ganrif ar bymtheg a’r ail ganrif ar bymtheg, yn enwedig o ran datblygiad addysg sacramentaidd fodern gynnar. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio ar fonograff o’r enw ‘Gras anweledig Duw’: Sacramental Education in Reformation Germany, 1525-1610 ac mae wedi cyhoeddi nifer o weithiau ar ffurfio hunaniaeth gyffesol ar draws yr Almaen fodern gynnar. Dr Atherton yw’r arweinydd modiwl ar gyfer ‘Gwyddoniaeth, Hud a Meddygaeth yn Ewrop Fodern Gynnar’, ‘Byd y Tuduriaid, 1485-1603’, ac ‘Is-Sgandal a Thlodi: Dinasoedd Pechod yn Ewrop y Diwygiad Protestannaidd’.

Mae Dr Andy Croll yn dysgu modiwlau ar hanes trosedd, tlodi a ffiniau. Mae wedi ysgrifennu llyfrau ar hanes trefol Fictoraidd a thwf tref lan môr Gymreig (Ynys y Barri), ac erthyglau ar bynciau fel yr isfyd Fictoraidd, streicwyr newynog, cerddoriaeth gorawl a Deddf Newydd y Tlodion yng Nghymru. Mae Dr Croll yn arwain y modiwlau ‘Cyflwyniad i Hanes’, ‘Trosedd, Is a ‘Bywyd Isel’ ym Mhrydain y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg’, ‘Bywydau Tlawd: Tlodi, Lles a Hanes’, a ‘Frontiers: A Global History’.

Dr Jonathan Durrant yw'r arweinydd cwrs ar hyn o bryd ar gyfer BA Hanes. Mae'n hanesydd rhyw yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg. Mae wedi ysgrifennu ar ddewiniaeth a rhywedd yn yr Almaen a Lloegr. Dr Durrant yw’r arweinydd modiwl ar gyfer ‘Myfyrio ar Ddysgu yn y Gweithle’, ‘Yr Almaen: Cof, Hunaniaeth a Hanes Cyhoeddus’, a ‘Dewiniaeth a Gwyredd mewn Cymdeithasau Modern Cynnar’.

Mae’r Athro Chris Evans yn gweithio ar hanes diwydiannol o’r ail ganrif ar bymtheg i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a hanes caethwasiaeth yr Iwerydd yn oes y diddymu. Mae’n arwain y modiwl ‘Yr Iwerydd a Gwneud y Byd Modern: Bydoedd Hen a Newydd’.

Mae Dr Jane Finucane yn arbenigwraig ar yr Almaen yn oes y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain.

Mae Dr Christopher Hill yn ymchwilio ac yn archwilio conjunctures rhwng hanes cyfoes o actifiaeth, imperialaeth, y cyfryngau a gwleidyddiaeth niwclear. Adlewyrchir y diddordebau hyn yn ei ddau fodiwl a arweinir gan ymchwil: ‘A Global History of the Nuclear Age’ a ‘The Empire Strikes Back’.

Mae Dr Rachel Lock-Lewis yn dysgu hanes Ewropeaidd modern ar y modiwl ‘Cenhedloedd ac Ymerodraethau’ ac yn arbenigo mewn hanes cymdeithasol Prydain ar y modiwlau ‘Merched ym Mhrydain Fodern’ a ‘Deall Prydain ar ôl y Rhyfel’. Ar hyn o bryd mae’n ymchwilio i hanes Mudiad Rhyddid Merched y 1970au a’r 80au yn Ne Cymru ac mae wedi cyhoeddi gwaith o’r blaen ar famolaeth, rhianta a newid cymdeithasol yn y 1950au a’r 60au.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Blwyddyn Sylfaen

Mae’r BA (Anrh) Hanes hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd sy’n cynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig sydd wedi’i chynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn bodloni’r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i’r radd hanes. Os ydych chi'n dychwelyd i addysg ar ôl bwlch neu os nad oes gennych chi'r graddau lefel A i fynd i mewn i'r flwyddyn gyntaf, fe welwch fod y flwyddyn sylfaen yn amgylchedd cefnogol ac arbenigol lle gallwch chi gwrdd â chyd-ddisgyblion yn y dyfodol a meithrin sgiliau a hyder. Am fwy o wybodaeth gweler https://www.southwales.ac.uk/courses/ba-hons-history-including-foundation-year/

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 104 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Rhyngwladol y DU: i'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Teithiau Maes  

£ 0 - £ 250 

Costau ar gyfer teithiau domestig sy'n cychwyn o'r campws (ac eithrio trafnidiaeth leol mewn rhai achosion). Mae unrhyw deithiau rhyngwladol yn amrywio o 0-250 yn dibynnu ar y cymorthdaliadau sydd ar gael.  

DBS  

£ 53.20  

Efallai y bydd angen gwiriad DBS ar fyfyrwyr os ydyn nhw'n dewis ymgymryd â lleoliad gwaith gyda phobl ifanc / agored i niwed. Yn yr achos hwn, nhw sy'n gyfrifol am dalu'r gost. Mae'r ffi yn talu cost y siec well, ffioedd gweinyddol ar-lein a gwiriadau swyddfa'r post. 

Treuliau lleoliad: Lleoliad Gwaith  

£ 0 - £ 100 

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad gwaith o'u dewis ar gyfer modiwlau dewisol a gynigir yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Yn yr achos hwn, byddant yn gyfrifol am gostau teithio ac efallai y bydd angen iddynt gyllidebu ar gyfer gwisg addas yn y gweithle yn dibynnu ar y lleoliad a ddewiswyd ganddynt. Mae'r ffigurau hyn yn rhagdybio teithio lleol dwy awr ar y mwyaf am chwe diwrnod (lleoliad 30 awr) a phrynu un wisg waith. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Pan fyddwn yn adolygu ceisiadau am le ar y rhaglen radd BA (Anrh) Hanes, mae gennym fwy o ddiddordeb mewn pam yr hoffech wneud gradd hanes na'r hyn yr ydych wedi'i wneud hyd yn hyn. Dylech ddweud wrthym beth sydd wedi eich ysbrydoli i gymryd y cam hwn, pa bynciau hanesyddol y mae gennych ddiddordeb ynddynt, a beth yw eich uchelgeisiau ar ei gyfer ar ôl i chi raddio. Beth ydych chi'n gobeithio ei ddysgu ar y rhaglen radd? Pa sgiliau ydych chi am eu datblygu? Pam fod hanes yn bwysig i chi … a chymdeithas?

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.  

Ymgeisiwch nawr  

Datganiad derbyn

http://www.southwales.ac.uk/study/apply/admissions-statement/

Mae astudio hanes yn darparu sgiliau allweddol trosglwyddadwy i raddedigion sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Mae’n hyfforddiant perffaith ar sut i ymchwilio, dehongli, gwerthuso a chyfathrebu gwybodaeth. Trwy ein modiwlau arloesol, byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel mewn dadansoddi, meddwl yn feirniadol, cyfathrebu ysgrifenedig, llafar a digidol, hunanreolaeth a gwaith tîm. Mae ein gradd hanes yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd graddedig mewn amrywiaeth o sectorau. Mae ein graddedigion hanes wedi symud ymlaen i yrfaoedd ym mhob lefel o addysgu, treftadaeth, amgueddfeydd ac archifau, y gwasanaeth sifil, y proffesiwn cyfreithiol, y sector gwirfoddol, gwleidyddiaeth, newyddiaduraeth a’r cyfryngau, bancio a rheoli. Mae eraill wedi parhau â’u hastudiaethau a’u hymchwil trwy gymwysterau ôl-raddedig mewn ystod eang o lwybrau gyrfa megis y gyfraith, cysylltiadau rhyngwladol, addysgu, adnoddau dynol, rheoli amgueddfeydd a threftadaeth, y celfyddydau perfformio, darlledu, cyfrifeg ac, wrth gwrs, hanes. Gallech hefyd ystyried symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda gradd Meistr trwy Ymchwil neu PhD.

Gwyddom fod cyflogadwyedd yn bwysig i chi, felly mae ffocws cryf ar ddatblygu eich priodoleddau graddedig trwy gydol eich gradd. Mae’r modiwl ‘Myfyrio ar Ddysgu yn y Gweithle’ ym mlwyddyn 2 yn rhoi profiad ‘ymarferol’ i chi o gymhwyso’ch sgiliau hanes trwy naill ai un o’n prosiectau hanes a gomisiynwyd neu drwy leoliad sy’n ymwneud â’ch diddordebau gyrfa. Ymhellach, byddwch yn cael eich cefnogi gyda chynllunio gyrfa a chefnogaeth sgiliau gan ein tîm gyrfaoedd ym Mhrifysgol De Cymru a thrwy eich Hyfforddwr Academaidd Personol ar y tîm hanes.

Gallech hefyd ystyried symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda gradd Meistr trwy Ymchwil neu PhD. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Hanes o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.