Histor.4285df0f.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

BA (Anrh) Hanes

Rhyw, sgandal, marwolaeth a hud. Mae hanes ymhell o fod yn ddiflas! Nid yw hanes yn ymwneud â'r gorffennol yn unig; mae'n rym deinamig sy'n llywio sut rydyn ni'n deall y presennol a sut rydyn ni'n rhagweld ac yn llunio ein dyfodol. Felly mae deall y cysylltiadau rhwng y gorffennol a'r presennol yn hanfodol er mwyn deall ein hunain a'r byd rydyn ni'n byw ynddo. 

Bydd ein gradd hanes yn cynnig safbwyntiau newydd i chi ar y gorffennol. Byddwch yn archwilio hanes o ddiwedd yr oesoedd canol Ewropeaidd hyd heddiw. Mae'r radd hanes hon yn ymdrin â hanes Prydain ac Ewrop, hanesion yr Iwerydd sy'n cysylltu Ewrop, Affrica ac America, ac agweddau ar hanes byd-eang. 

Rydyn ni'n rhoi pwyslais ar ddatblygu eich sgiliau wrth gasglu a gwerthuso tystiolaeth, a dysgu sut i adeiladu dadleuon sy'n rhesymol ac wedi'u cyflwyno'n dda. Fe'ch dysgir gan staff sy'n ymchwilwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae hyn yn llywio'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth, felly byddwch chi'n elwa o'r canfyddiadau hanesyddol diweddaraf. 

Mae diddordebau ymchwil y staff yn eang ac yn cynnwys masnach gaethweision yr Iwerydd, hanes cyrchfannau glan môr a hamdden, safbwyntiau newydd ar y Rhyfel Byd Cyntaf, yr ymryson niwclear a'r Rhyfel Oer, erlid gwrachod yn Ewrop fodern gynnar, a hanes darpariaeth lles. Darganfyddwch fwy am Hanes yn PDC ar Facebook a Twitter


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
V100 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
V100 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Ym mlwyddyn gyntaf eich gradd mewn hanes, byddwn yn eich cyflwyno i rai themâu hanesyddol o bwys megis twf y genedl-wladwriaeth fodern neu dwf byd yr Iwerydd. Byddwn hefyd yn dangos sut y gall dulliau newydd oleuo'r gorffennol. Mae trosedd a drygioni yn y 19eg ganrif, er enghraifft, yn edrych ar sut roedd Fictoriaid yn delio â chymryd cyffuriau a sut roedd papurau newydd cyfoes yn ymdrin â llofruddiaethau Jack the Ripper. Mae'r ail a'r drydedd flwyddyn yn caniatáu ichi arbenigo yn y meysydd sydd fwyaf o ddiddordeb ichi. Mae ein darlithwyr yn tynnu o’u hymchwil eu hunain, boed hynny ar hud modern cynnar, triniaeth cyn-filwyr y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n dioddef o syfrdandod siel, menywod ym Mhrydain fodern, neu UDA yn y 1960au. 

Blwyddyn Un: Gradd Hanes 

 • Cyflwyniad i Hanes  
  Sut fyddwch chi'n astudio hanes yn y brifysgol, a beth all hanes ei wneud i chi ar ôl graddio? Mae'r modiwl hwn yn dangos sut y gallwch gasglu sgiliau i lwyddo yn y brifysgol a thu hwnt.

 • Yr Iwerydd a Chreu’r Byd Modern 1 a 2 
  Yn 1500 gorweddai rhannau cyfoethocaf y byd yn Tsieina ac India. Erbyn 1900, roedd hynny wedi newid yn llwyr. Beth ddigwyddodd yn y canrifoedd ar ôl 1500? Darganfyddwch sut wnaeth y 'System yr Iwerydd' newydd, achosi i filiynau gael eu caethiwo; sut a newidiodd ein ffordd o fwyta; sut wnaeth wyrdroi syniadau hirsefydledig ynglŷn â phŵer brenhinoedd ... a llawer mwy.

 • Cenhedloedd ac Ymerodraethau: Gwneud Ewrop Fodern, 1750-presennol 
  Mae'r mwyafrif o genedlaetholwyr yn honni eu bod yn cynrychioli hen genedl y gellir olrhain ei gwreiddiau yn ôl gan gannoedd o flynyddoedd. Mewn gwirionedd, mae cenedlaetholdeb yn rhywbeth newydd, gyda hanes sydd wedi siapio Ewrop fodern. Darganfyddwch sut y gallai oes o genedlaetholdeb a chenhedloedd ddod yn oes ymerodraethau. 

 • Trosedd, Is a Bywyd Isel yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg 
  Sut oedd Fictoriaid yn meddwl am droseddu? Pam ysgrifennodd y Fictoriaid diweddar i ofyn am gymorth gan Sherlock Holmes? Beth mae llofruddiaethau Jack the Ripper yn ei ddweud wrthym am ddiwedd yr 1880au? Mae'r modiwl hwn yn mynd i mewn i fyd y slym Fictoraidd - ac yn gofyn a allwn ymddiried yn y disgrifiadau a gawsom o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

 • Gwyddoniaeth, Hud a Dysgu yn Ewrop Fodern Gynnar 
  Mewn byd o alcemegwyr a sêr-ddewiniaid, beth oedd gwyddoniaeth a beth oedd hud? Dysgwch beth wnaeth angenfilod, planedau cerddorol, chwilio am Atlantis a'r ymchwil am garreg yr athronydd ar gyfer gwyddoniaeth fodern.

Mae ail a thrydedd flwyddyn y radd hanes yn eich caniatáu i arbenigo yn y meysydd sydd o fwyaf o ddiddordeb ichi. 

Blwyddyn Dau: Gradd Hanes 

 • Dulliau o Ddadansoddi Hanes (20 credyd) 
  Sut mae hanesydd yn darganfod ac yn mynd i’r afael â ffynonellau: o gartwnau canoloesol i ffotograffau ddoe, o ddogfennau milwrol i bapurau newydd lleol? Sut ydyn ni'n ffurfio cwestiynau newydd am hen ddeunydd? Y modiwl hwn yw'r hyfforddiant hanfodol ar gyfer eich traethawd yn y drydedd flwyddyn.
   

 • Dysgu yn y Gwaith (20 credyd) 
  Datblygu project mewn gweithle proffesiynol, wedi'i gefnogi a'i asesu gan haneswyr. Gellir addasu'r modiwl hwn yn unol â’ch diddordebau, uchelgeisiau a'ch amgylchiadau. Er enghraifft, mae myfyrwyr cyfredol yr ail flwyddyn yn gweithio i drefnu digwyddiadau arbennig mewn amgueddfeydd lleol.

Byddwch hefyd yn astudio 100 credyd o fodiwlau dewisol. Gall yr opsiynau sydd ar gael gynnwys: 

 • Trais, Trosedd a Rhyfela America 
  Olrhain gwreiddiau a hanes trais America: y fasnach gaethweision, dinistrio gwareiddiad Brodorol America, ymyriadau milwrol tramor, trais y wladwriaeth yn erbyn dinasyddiaeth, trais troseddol, gwyliadwriaeth (Vigilantism), ffenomenau’r llofrudd cyfresol, trais a ysbrydolwyd gan y cyfryngau.

 • Bywydau Gwael: Tlodi, Lles a Hanes 
  Bywyd y tlawd mewn hanes: Beth oedd rôl y wyrcws ofnadwy? Pam fod  llawer o ddyngarwyr Fictoraidd o'r farn bod cymorth bwyd yn 'ddrwg'? Beth ddigwyddodd pan wnaed toriadau milain i les yn yr 1870au?

 • Myth y Tuduriaid: 1485 hyd heddiw 
  Mae'r Tuduriaid yn un o linachau mwyaf enwog y byd - ac fe weithion nhw'n galed i hyrwyddo’u delwedd. Sut wnaeth Harri VIII ac Elizabeth lunio myth Oes Aur y Tuduriaid? Sut mae'r myth hwnnw wedi goroesi, trwy fapiau a phortreadau, llenyddiaeth a ffilm hyd heddiw?

 • Chwyldroadau Rwseg a'r Undeb Sofietaidd, (1917-1953) 
  Rhyfeloedd, chwyldro a chwyldroadwyr o Lenin i Stalin! Symudiadau torfol dros hawliau a rhyddid ac yna unbennaeth; cyfleoedd ar gyfer cynnydd dynol yn ddiffygiol oherwydd arswyd a therfysg ar raddfa ddigynsail. Astudiwch ddigwyddiadau diffiniol yr ugeinfed ganrif.

 • Yr Almaen: Cof, Hunaniaeth a Hanes Cyhoeddus 
  Mae'r modiwl hwn yn archwilio syniadau a phrofiadau allweddol sydd wedi llunio gwahanol fersiynau o hunaniaeth ddiwylliannol neu genedlaethol Almaeneg yn y cyfnod modern (tua 1500-1989). Mae'n ystyried sut mae'r hunaniaethau hyn yn cael eu hadlewyrchu a'u herio trwy hanes cyhoeddus: trwy naratif poblogaidd a dadleuon gwleidyddol, mewn amgueddfeydd, cof adeiladau a safleoedd a rhith-ofodau.

 • Merched ym Mhrydain Fodern 
  Bydd myfyrwyr yn archwilio’r ystod o hunaniaethau sydd ar gael i fenywod ym Mhrydain yn y 19eg a dechrau’r 20fed ganrif, y sefydliadau a lywodraethodd eu bywydau a’u perthnasoedd, a’r gwahanol ffurfiau a gymerodd gwrthwynebiad a chwyldro yn ystod y cyfnod hwn.

 • Oes raid i Rhodos gwympo? Hanes Ymerodrol a Gwleidyddiaeth Hil a Chenedl ym Mhrydain Gyfoes (Ar gael hefyd ym Mlwyddyn 3) 
  Bydd y modiwl hwn yn archwilio hanes ymerodrol fel dull o wleidydda sydd wedi bod wrth graidd dadleuon nid yn unig ar gampysau ac ymhlith academyddion, ond hefyd mewn ystafelloedd llys, orielau ac amgueddfeydd ac ar y strydoedd. Bydd myfyrwyr yn dysgu trafod a meddwl yn feirniadol am hanesion gwleidyddol ymerodraeth, yn ogystal â dadansoddi amlygiad hanesyddiaeth trwy ymyriadau cyhoeddus mewn hanes, boed hynny ar gyfryngau cymdeithasol neu deledu

Blwyddyn Tri: Gradd Hanes 

 • Traethawd Hir (40 credyd) 
  Yn syml, traethawd estynedig yw Traethawd Hir ar bwnc ymchwil o'ch dewis chi. Erbyn y cyfnod hwn, rydych yn prysur ddod yn hanesydd gweithredol. Dyma'r darn mwyaf heriol a mwyaf buddiol o waith y byddwch chi'n ei wneud. Byddwch yn uchelgeisiol: cafodd y rhai gorau eu cyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd.

Byddwch hefyd yn astudio 80 credyd o fodiwlau dewisol. Gall yr opsiynau sydd ar gael gynnwys: 

 • America yn y Chwedegau
  Mae'r modiwl hwn yn mynd i'r afael â chwedlau a realiti un o ddegawdau mwyaf cythryblus a dadleuol America. Mae'n archwilio pynciau fel y mudiad hawliau sifil, y rhyfel yn Fietnam, a thwf croes-ddiwylliant.

 • Hanes Byd-eang yr Oes Niwclear 
  Mae'r ffordd y mae'r oes niwclear yn ein cysylltu ar draws gofod ac amser - a'r hyn y gall ei olygu yn y cyd-destunau newidiol hynny - wrth wraidd y modiwl hwn ac yn siapio ein dealltwriaeth o'r 'byd-eang'. Mae strwythur y modiwl hwn yn adlewyrchu'r cylch bywyd niwclear, gan ddechrau gyda chloddio wraniwm yn y Congo ac yn gorffen gydag effeithiau amgylcheddol a dyngarol profion niwclear ledled y byd. Ar hyd y ffordd, bydd artistiaid, ymgyrchwyr, gwneuthurwyr ffilm a chyn-filwyr niwclear, sy'n parhau i'n profi a’n diweddaru ynglŷn â gwaddol a gwleidyddiaeth oes niwclear yn yr unfed ganrif ar hugain heddiw, yn ymuno â ni ar Skype.

 • Diwedd Caethwasiaeth yr Iwerydd 
  Nid oedd diwedd ar gaethwasiaeth yr Iwerydd yn gyflym, nac yn hawdd, nac yn syml. Mor hwyr â'r 1850au roedd yn ymddangos bod caethwasiaeth yn rhan anochel ac unigryw o fywyd ar draws rhannau helaeth o'r Byd Newydd. Er hynny, trengi a wnaeth caethwasiaeth 'system yr Iwerydd'. Mae ei gwymp yn codi cwestiynau sylfaenol ynglŷn â sut mae newid hanesyddol yn digwydd.

 • Cymru Drefol, c.1860-1914: Diwylliant, Cymdeithas a Gwleidyddiaeth Boblogaidd
  Astudiwch fyd bywiog, cyffrous, bywiog Cymru ddiwydiannol - y Rhondda (yr ardal allforio glo fwyaf ... yn y byd), Caerdydd (y porthladd allforio glo mwyaf ... yn y byd), Merthyr (y brif dref sy'n cynhyrchu haearn ... yn y byd ). Sut daeth rygbi yn chwaraeon dosbarth gweithiol Cymru? A oedd Cymru mewn gwirionedd yn 'wlad y gân'? Dysgwch sut y gwnaeth y gorffennol 'wneud' Cymru heddiw.

 • Dewiniaeth a Gwyredd mewn Cymdeithasau Modern Cynnar 
  Beth a ystyriwyd yn anfoesol, neu'n droseddol, yn y gorffennol? Darganfyddwch pam y cafodd hanner can mil o bobl eu dienyddio am drosedd ddychmygol o fod yn wrach a sut mae agweddau at ryw, godinebu, a hyd yn oed Dawnsio Morris wedi newid.

 • Ffiniau: Hanes Byd-eang 
  Yn aml, ystyrir ffiniau fel y ffin rhwng moderniaeth a ffurfiau mwy hynafol ar drefniadaeth gymdeithasol. Gorllewin America sy'n cynnig yr enghraifft glasurol o hyn. Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r nodweddion, swyddogaethau a'r themâu allweddol sy'n gwahaniaethu yn hanes ystod o ffiniau trwy amser a gofod.

 • Dysgu yn y Gwaith 
  Datblygu project mewn gweithle proffesiynol, wedi'i gefnogi a'i asesu gan haneswyr. Gellir addasu'r modiwl hwn i'ch diddordebau, uchelgeisiau a'ch amgylchiadau. Er enghraifft, mae myfyrwyr cyfredol y drydedd flwyddyn yn gweithio gydag athrawon uwchradd i ddatblygu deunyddiau cwrs ac ennill ymarfer ystafell ddosbarth.

 • Y Rhyfel Mawr: Byd-eang a Lleol 
  Mae'r modiwl hwn yn gofyn pam yr aeth cenhedloedd yn Ewrop a thu hwnt i ryfel, a sut yr oedd y gwrthdaro yn ymgysylltu - neu'n ymyleiddio - gwahanol grwpiau. Beth oedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn ei olygu i'r dosbarthiadau gweithiol? Sut effeithiodd ar ferched Prydain, hyd at 1918 a thu hwnt? Sut gwnaeth cenedlaetholwyr o Iwerddon i Wlad Pwyl gefnogi ymdrech y rhyfel, neu ei wyrdroi? A sut mae enillwyr a chollwyr wedi cofio'r rhyfel ers 1918?

 • Geiriau Pwer: Ieithoedd Prydain, c1500-1800 

  

Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r BA (Anrh) Hanes hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn diwallu’r meini prawf ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd hanes. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n cynnig cefnogaeth strwythuredig dda, fydd yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth, cyn parhau i raglen gradd hanes tair blynedd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected]  


Yn amodol ar ailddilysu o 2020 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ailddilysu. Mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ail-ddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ail-ddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol.  

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall.


Dysgu 

Rhown bwyslais ar sgiliau 'gwneud' hanes - defnyddio tystiolaeth, natur dadl hanesyddol a dehongli dogfennau. Trwy gydol y radd hanes, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwil eich hun ac yn dysgu cyflwyno'ch canfyddiadau ar ffurf ysgrifenedig neu lafar. Yn ogystal â darlithoedd, byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau seminar a grŵp ar sail dogfennau, cyflwyniadau unigol, sesiynau gweithdy a gweithgareddau ymarferol. Gallwch hefyd ymgorffori gwaith o ddyniaethau eraill neu bynciau gwyddorau cymdeithasol yn eich astudiaethau. 

Ymchwil yn weithredol 

Cewch eich dysgu gan dîm o staff brwd sydd yn weithredol mewn ymchwil ac ysgrifennu. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 - mesur swyddogol y llywodraeth o allu ymchwil – cafodd 64% o'n hallbwn ymchwil Hanes ei roi yn y ddau gategori uchaf: 'sy'n arwain y byd' ac yn 'rhagorol yn rhyngwladol', felly byddwch chi'n elwa o gwricwlwm sydd ar flaen y gad ac sy'n ymgorffori'r diweddaraf mewn ymchwil hanesyddol. Gwelwch ein Gwefan Grŵp Ymchwil Hanes. 

Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, a sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. 

Lleoliadau 

Byddwch chi'n cael cyfle i ddewis lleoliad gwaith sy'n berthnasol i'ch gradd hanes a'ch cynlluniau gyrfa. Fe allech chi weithio mewn ysgol, amgueddfa neu archif, neu roi cynnig ar drefniadaeth prosiect neu gyfryngau digidol. Gallwch hyd yn oed ennill profiad rhyngwladol trwy astudio dramor, diolch i'n cysylltiadau â phrifysgolion yn UDA ac Ewrop, a pharhau i gwblhau eich gradd hanes o fewn tair blynedd. 

  

Teithiau Maes 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn teithiau maes dewisol yn y DU a thramor (mae costau ychwanegol yn berthnasol). Bydd gennych fynediad at adnoddau sylweddol, gan gynnwys cronfeydd data ar-lein, cyfnodolion academaidd, delweddau, llythyrau a ffynonellau cynradd eraill. 

Fel rheol, byddwn yn trefnu ymweliadau â lleoliadau hanesyddol yn y DU, yn ogystal â theithiau astudio dewisol dramor (mae costau ychwanegol yn berthnasol). Mae'r ymweliadau hyn yn rhoi cyfle i chi fynd allan o'r ystafell ddosbarth ac astudio hanes ar lawr gwlad. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 


Darlithydd dan Sylw:  
Dr Christopher Hill 

Dr Chris Hill, USW Historian

Dr Christopher Hill  mae ganddo ddiddordebau ymchwil yn hanes modern Prydain a byd-eang, gyda ffocws ar hanes y cyfryngau, imperialaeth niwclear a symudiadau cymdeithasol. Mae ei lyfr cyntaf, Peace and Power in Cold War Britain, yn archwilio'r cydadwaith rhwng traddodiadau radical o ryddid a thechnolegau'r cyfryngau, yn enwedig trwy brism symudiadau heddwch a theledu ar ôl y rhyfel. Ar hyn o bryd mae Chris yn ymgymryd â Phroject a gaiff ei ariannu gan AHRC  ar yr hyn a alwodd arweinydd Ghana, Kwame Nkrumah, yn 'imperialaeth niwclear newydd' - hybu rhaglenni niwclear Prydain a Ffrainc trwy gysylltiadau ac adnoddau trefedigaethol. Bydd y prosiect yn arwain at ddau allbwn. Bydd y cyntaf, monograff un awdur, yn archwilio sut y lluniodd normau imperialaidd o amgylch hil, diplomyddiaeth a'r amgylchedd strwythur a llwybr rhaglen niwclear Prydain. Bydd yr ail, casgliad wedi'i gyd-olygu o draethodau amlgyfrwng, wedi'i gyd-gynhyrchu gydag ymgyrchwyr niwclear, cyn-filwyr a gweithwyr, yn archwilio cymynroddion profion niwclear a deunyddiau ymbelydrol mewn rhanbarthau ledled y byd. 


Darlithwyr 

 • Mae Dr Ruth Atherton yn hanesydd cymdeithasol, crefyddol a diwylliannol Ewrop fodern gynnar.

 • Mae Dr Andy Croll yn datblygu diddordebau ymchwil yn hanes twristiaeth (yn enwedig twristiaeth arfordirol) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg hir. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn hanes tlodi a lles yn oes Deddf y Tlodion Newydd. 

 • Mae Dr Jonathan Durrant yn hanesydd rhyw yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg. Ei ddiddordebau penodol yw dewiniaeth a rhyw yn yr Almaen, a gwrywdod a rhyfela yn oes y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain.

 • Mae'r Athro Chris Evans yn gweithio ar hanes diwydiannol o'r ail ganrif ar bymtheg i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a hanes caethwasiaeth yr Iwerydd yn oes y diddymiad.

 • Mae Dr Jane Finucane yn arbenigwr ar yr Almaen yn oes y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain. 

 • Mae gan Dr Christopher Hill ddiddordebau ymchwil yn hanes modern Prydain a byd-eang, gyda ffocws ar hanes y cyfryngau, imperialaeth niwclear a symudiadau cymdeithasol. 

 • Mae gan Dr Rachel Lock-Lewis ddiddordeb yn hanes ffeministiaeth a newid cymdeithasol ym Mhrydain wedi'r rhyfel, yn enwedig materion rhywioldeb, priodas, mamolaeth, bod yn rhiant a phlentyndod, a pherthynas.

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC – Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

 

Teithiau Maes  

£ 0 - £ 250 

Costau ar gyfer teithiau domestig sy'n cychwyn o'r campws (ac eithrio trafnidiaeth leol mewn rhai achosion). Mae unrhyw deithiau rhyngwladol yn amrywio o 0-250 yn dibynnu ar y cymorthdaliadau sydd ar gael.  

DBS  

£ 53.20  

Efallai y bydd angen gwiriad DBS ar fyfyrwyr os ydyn nhw'n dewis ymgymryd â lleoliad gwaith gyda phobl ifanc / agored i niwed. Yn yr achos hwn, nhw sy'n gyfrifol am dalu'r gost. Mae'r ffi yn talu cost y siec well, ffioedd gweinyddol ar-lein a gwiriadau swyddfa'r post. 

Treuliau lleoliad: Lleoliad Gwaith  

£ 0 - £ 100 

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad gwaith o'u dewis ar gyfer modiwlau dewisol a gynigir yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Yn yr achos hwn, byddant yn gyfrifol am gostau teithio ac efallai y bydd angen iddynt gyllidebu ar gyfer gwisg addas yn y gweithle yn dibynnu ar y lleoliad a ddewiswyd ganddynt. Mae'r ffigurau hyn yn rhagdybio teithio lleol dwy awr ar y mwyaf am chwe diwrnod (lleoliad 30 awr) a phrynu un wisg waith. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.  

Ymgeisiwch nawr  

 

Datganiad derbyn 

Wrth astudio hanes byddwch yn caffael llawer o sgiliau trosglwyddadwy sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Dyma'r hyfforddiant perffaith ar sut i ymchwilio, gwerthuso a chyfleu gwybodaeth. Mae Hanes yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth mewn amrywiaeth o broffesiynau. Bydd eich astudiaethau yn PDC yn ymestyn eich sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, yn annog hunan-reoli a gwaith tîm, a meddwl dadansoddol. Rydym hefyd yn cynnig cynllunio gyrfa a chymorth sgiliau o flwyddyn gyntaf y radd hanes. Mae graddedigion hanes yn mynd i amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn addysg, diwydiant a masnach, rheoli treftadaeth, amgueddfeydd, gwasanaethau cyhoeddus, y sector gwirfoddol a'r cyfryngau. Mae llawer o raddedigion yn parhau â'u hastudiaethau a'u hymchwil ar lefel ôl-raddedig. 

Mae graddedigion o radd hanes Prifysgol Cymru wedi cael amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn addysg, diwydiant a masnach, gwasanaethau cyhoeddus, y sector gwirfoddol a'r cyfryngau. Mae llawer hefyd yn symud ymlaen i astudio ac ymchwil ôl-raddedig. Mae llawer o yrfaoedd graddedig yn uniongyrchol gysylltiedig â hanes: gallwch ddefnyddio ein gradd hanes i wneud cais am a TAR a hyfforddi fel athro ysgol uwchradd, neu gallwch ennill gwybodaeth a phrofiad o'r sector treftadaeth yn ystod eich gradd. Yn y cyfamser, bydd rhai eraill yn mynd ymlaen i yrfaoedd nad ydyn nhw'n uniongyrchol gysylltiedig â'r pwnc, ond sy'n gofyn am weithwyr proffesiynol sy'n gallu gweithio'n annibynnol ac yn greadigol, meistroli pwnc a chyfathrebu'n glir. Fel pwnc gradd uchel ei barch, gall hanes arwain at swyddi ym maes rheoli'r sector cyhoeddus a phreifat, bancio, cyllid, gwleidyddiaeth, newyddiaduraeth, cyfryngau newydd, cysylltiadau cyhoeddus ac elusennau.  

Gallech hefyd ystyried symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda gradd Meistr trwy Ymchwil neu PhD. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Hanes o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL