Mae Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cymuned dysgu - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2022

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd mewn sawl ffordd; o gasglu sbwriel i adfywio cymunedol, a'r amddiffyniad a ddarperir gan y gwasanaethau brys a'r gwasanaeth iechyd. Ar y cwrs gwasanaethau cyhoeddus hwn, byddwch yn archwilio sut mae'r gwasanaethau hyn yn gweithredu a'r heriau sy'n eu hwynebu yn yr 21ain ganrif, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector pwysig ac amrywiol hwn. 

Nodwedd allweddol o'ch gradd gwasanaethau cyhoeddus yw'r cysylltiad rhwng theori ac ymarfer. 

Mae dysgu yn aml yn seiliedig ar ddata bywyd go iawn, yn ogystal ag enghreifftiau ac astudiaethau achos gan sefydliadau cyhoeddus, gwirfoddol a chymunedol. Mae hyn yn sicrhau bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn berthnasol i'r gweithle a'r sefyllfaoedd y gallech chi ddod ar eu traws pan fyddwch chi'n graddio.

Fe'ch anogir hefyd i ymgymryd â lleoliad tymor byr yn ystod eich astudiaethau. Gallech gael cyfle i weithio gyda sefydliadau sector cyhoeddus fel y GIG. Bydd y cyfle gwerthfawr hwn yn sicrhau bod gennych y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr pan fyddwch yn graddio. Dilynwch ni ar Twitter.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L430 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L430 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn 1

 • Materion Cyhoeddus
 • Archwilio Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Dinasyddion a Chymunedau
 • Tlodi, Anghydraddoldeb, ac Allgáu Cymdeithasol
 • Safbwyntiau mewn Troseddeg: Grym a Chymdeithas (Troseddeg)
 • Pobl, Gwaith, a Chymdeithas (Datblygiad Proffesiynol)

Blwyddyn 2

 • Risg, Argyfyngau, a Gwydnwch
 • Cyfraith, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Materion Polisi Cymdeithasol
 • Lleoliad Gwasanaethau Cyhoeddus (gan gynnwys interniaeth 10 wythnos)

Blwyddyn 3

 • Traethawd Hir - Polisi Cymdeithasol
 • Arweinyddiaeth, Arloesedd, a Newid mewn Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Rheoli Gwasanaethau Cyhoeddus

Byddwch hefyd yn astudio dau fodiwl o'r opsiynau canlynol:

 • Teulu, Ieuenctid, a Chymuned
 • Gwrthdaro, Rhyfel, a Heddwch
 • Polisi Cymdeithasol a Phobl Ifanc
 • Cymdeithas a'r Amgylchedd
 • Materion Cyfoes mewn Ieuenctid a Throsedd (Troseddeg)


Blwyddyn Sylfaen

Mae'r BA (Anrh) Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd ar gael Mae'r BA (Anrh) Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn bodloni’r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd gwasanaethau cyhoeddus. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected] 

Dysgu

Cyflwynir y radd gwasanaethau cyhoeddus trwy ddarlithoedd, seminarau a gweithdai, sy'n rhyngweithiol ac yn cynnwys gwaith grŵp a chyflwyniadau. Mae dysgu yn aml yn seiliedig ar ddata bywyd go iawn, enghreifftiau ac astudiaethau achos gan sef ydliadau cyhoeddus, gwirfoddol a chymunedol, er mwyn sicrhau bod eich astudiaeth yn parhau i fod yn berthnasol i'r gweithle.

Mae ein staff academaidd yn cymryd rhan weithredol mewn gwaith ymchwil ac ymgynghori - mae eu hymchwil yn bwydo'n uniongyrchol i'r hyn y byddwch chi'n ei ddysgu, gan gadw'r cwrs yn ffres ac yn gyfoes. Byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd sy'n gweithio yn y sector, yn ogystal ag ymweliadau â sefydliadau cyhoeddus.

Rydym yn aml yn gwahodd siaradwyr a all gysylltu'r hyn rydych chi'n e i ddysgu â realiti gwasanaethau cyhoeddus a rhoi syniad i chi o'r nifer o yrfaoedd sydd ar gael pan fyddwch chi'n graddio. Gallwch hefyd fynd i ddigwyddiadau lle gallwch rwydweithio a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau'r sector cyhoeddus. Mae ein Cyfres Global Choices yyn cynnig

darlithoedd cyhoeddus ysbrydoledig sy'n mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf cymhleth a dybryd sy'n wynebu'r byd heddiw, a draddodir gan bobl sydd wedi bod yn dyst i ddigwyddiadau mawr y byd ac wedi cymryd rhan ynddynt. Ymhlith y siaradwyr diweddar mae Arglwydd Hain o Gastell-nedd, cyn weinidog cabinet; Y Gwir Anrhydeddus Jack Straw, cyn weinidog y cabinet; Syr Richard Dearlove, cyn Bennaeth MI6; a Steven Frank, goroeswr holocost plant.

Byddwch yn gallu datblygu eich sgiliau arwain a gweithio mewn tîm, a'u rhoi ar brawf ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gallwch hefyd ymgymryd â modiwlau profiad gwaith a chynllunio gyrfa.

Asesiad

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys astudiaethau achos, traethodau, prosiectau ac arholiadau.

Lleoliadau

Gan gynnwys lleoliad 10 wythnos yn yr ail flwyddyn, mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi drosglwyddo gwybodaeth newydd i ymarfer a datblygu sgiliau hanfodol. Yn eich lleoliad, cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, gwella'ch CV, a gwneud cysylltiadau a allai fod yn ddefnyddiol i chi yn y dyfodol. Mae ein myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gydag ystod eang o gyrff sector cyhoeddus a sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus.

Teithiau Maes

Mae yna weithgareddau a theithiau fel rhan o'r cwrs. Mae'r rhain yn cynnwys ymarferion adeiladu tîm gyda sefydliadau fel y lluoedd arfog, ac ymweliadau â Thŷ'r Senedd a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Darlithwyr

Mae cydweithwyr mewn Troseddeg a Datblygiad Proffesiynol yn darparu addysgu ychwanegol.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol

CDD (mae hyn yn cyfateb i 80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a DD - CC Lefel A (mae hyn yn gyfwerth ag 80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC

Pas Teilyngdod Diploma Estynedig BTEC (mae hyn yn cyfateb i 80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio'r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.


Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu.

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer) - £20-40

Rydyn ni'n mynd ar alldaith awyr agored yn un o'r opsiynau ac os byddwch chi'n dewis hyn, bydd angen dillad ac esgidiau cerdded addas arnoch chi.

DBS - £53.20

Mewn rhai achosion bydd angen gwiriad DBS ar eich lleoliad.

Treuliau lleoliad: LLEOLIAD GWAITH * - £0-200

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith ym mlwyddyn 2 a gallant ddewis gwneud un ym mlwyddyn 3. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad wynebu costau sy'n gysylltiedig â theithio a bydd y gwisg ddisgwyliedig yn y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Sefydliadau cyhoeddus yw'r cyflogwyr mwyaf mewn sawl rhan o'r DU, a bydd y cymhwyster gwasanaethau cyhoeddus hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector cyffrous ac amrywiol hwn. Mae graddedigion ein gradd gwasanaethau cyhoeddus yn mynd ymlaen i weithio mewn ystod o feysydd gwasanaeth cyhoeddus. Mae graddedigion diweddar wedi dechrau gyrfaoedd sy'n cynnwys swyddog carchar, parafeddyg dan hyfforddiant, diffoddwr tân wrth gefn, triniwr galwadau heddlu, swyddog tai, gwaith ieuenctid ac addysgu.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr gwasanaethau cyhoeddus yn UD, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.