Mae gradd rheoli iechyd a gofal cymdeithasol yn ddewis gwerth chweil i unrhyw un sy'n dymuno bod yn rheolwr neu'n arweinydd ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol yn y dyfodol. 

Mae'r radd rheoli iechyd, lles a gofal cymdeithasol hon yn darparu sylfaen ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, o weithio gydag unigolion i reoli pobl. Byddwch yn ennill dealltwriaeth gadarn o'r wybodaeth, y sgiliau a'r egwyddorion a fydd yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol o'ch dewis. 

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar daith unigolyn trwy'r llwybr iechyd a gofal cymdeithasol, gan ystyried arweinyddiaeth, rheolaeth, polisi, materion cyfoes ac arfer sy'n dylanwadu ar eu profiadau. Yn y flwyddyn olaf, gallwch ddewis modiwlau i helpu i deilwra'r radd i fodloni'ch dyheadau gyrfa. 

Mae mynd allan o'r ystafell ddosbarth ac i'r gweithle yn rhan allweddol o'ch dysgu. Mae cyfleoedd seiliedig ar waith yn ystod y cwrs, sy'n eich helpu i ddatblygu darlun clir o'r gyrfaoedd gwahanol sy'n agored i chi.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L510 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 6 mlynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L510 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 6 mlynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Un: Gradd Rheoli Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol 

 • Sgiliau Astudio ar gyfer Addysg Uwch - 20 credyd
 • Ymchwilio i Iechyd a Lles - 20 credyd
 • Y Gyfraith, Moeseg a Pholisi - 20 credyd
 • Datblygiad Proffesiynol 1 - 40 credyd
 • Hanfodion Arwain a Rheoli mewn Ymarfer Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd

Blwyddyn Dau: Gradd Rheoli Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol 

 • Lles mewn Cymunedau a Chymdeithas - 20 credyd
 • Datblygiad Proffesiynol 2 - 40 credyd
 • Cyfathrebu ac Ymyrraeth - 20 credyd
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth Integredig - 20 credyd
 • Cymhwyso Ymchwil ar Waith - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Rheoli Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol 

 • Cyflwyniad i Ofal Iechyd Trychinebau - 20 credyd (dewisol)
 • Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd y Boblogaeth - 20 credyd (dewisol)
 • Modiwl Prosiect - 20 credyd
 • Materion Cyfoes - 20 credyd
 • Arwain a Rheoli Newid - 20 credyd
 • Arweinyddiaeth, Rheolaeth a Chydlynu mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd (dewisol)
 • Datblygiad Proffesiynol 3 - 20 credyd (angen gwiriad DBS boddhaol)
 • Hyfforddwch yr Hyfforddwr (Iechyd a Gofal Cymdeithasol) - 20 credyd (dewisol) 

Mae'r BSc (Anrh) Rheoli Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at [email protected]  

Dysgu 

Mae ein myfyrwyr yn elwa o gefnogaeth academaidd a bugeiliol ragorol, yn ogystal â chael eu haddysgu gan staff ymchwil-weithredol sydd â phartneriaethau cryf gyda’r sectorau iechyd, lles a gofal cymdeithasol.

Rydym yn cynnig cyfleusterau heb eu hail i’n myfyrwyr ddysgu mewn ystod o senarios realistig gan ddefnyddio cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Mae ein Canolfan Efelychu Hydra - yr unig un yng Nghymru - yn eich helpu i ymarfer ymdrin â senarios realistig seiliedig ar waith. Mae'r cyfleoedd a roddir yn y gyfres efelychu yn hybu profiad myfyrwyr mewn amgylchedd trochi. Mae'n ffordd gefnogol i brofi gallu myfyrwyr i wneud penderfyniadau, gweithredu a gweld y canlyniadau.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf bydd myfyrwyr yn elwa o gydweithio ar fodiwlau cyffredin, a rennir gyda'r Tyst AU mewn Iechyd a Lles Cymunedol. 

Asesiad 

Mae dulliau asesu yn ailadrodd y gweithgareddau hynny sydd eu hangen yn y gweithle megis ysgrifennu adroddiadau, cyflwyniadau, datblygu posteri academaidd, ysgrifennu adfyfyriol, portffolios seiliedig ar waith, adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddi achosion cymhleth a rheoli newid.

Achrediadau

Mae gan bob myfyriwr yr opsiwn i gael achrediad am ddim i'r Sefydliad Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Sydd wedi'i gymeradwyo gan gyfraith cwmnïau, gydag aelodaeth yn agored i arweinwyr, rheolwyr a gweinyddwyr sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Lleoliadau 

Dysgu Seiliedig ar Waith

Mae gan y cwrs rheoli iechyd, lles a gofal cymdeithasol ddull aml-asiantaeth sy’n cwmpasu gwasanaethau cymdeithasol, y GIG, y trydydd sector a’r sector annibynnol.

Bydd myfyrwyr yn elwa o ymchwilio i amrywiaeth o gyfleoedd sy'n eu galluogi i ddewis eu cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith mewn amrywiaeth o leoliadau. Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i weithio gydag amrywiaeth o bobl ac mewn amgylcheddau aml-asiantaeth, neu symud ymlaen i geisiadau ar gyfer astudiaethau neu raglenni ôl-raddedig.

Byddwch yn ennill sgiliau ymchwil a chyflogadwyedd hanfodol a fydd yn eich cefnogi i gael cyflogaeth mewn ystod eang o rolau, gan gynnwys rheoli cymorth, cydlynwyr gwasanaeth a rolau rheoli eraill ym maes iechyd, lles a gofal cymdeithasol.

Mae gennym dri modiwl datblygiad proffesiynol, y bydd myfyrwyr yn cael mynediad iddynt bob blwyddyn o astudio.

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Gofynion Ychwanegol 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manwl (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU)  

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymraeg nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manwl. 

Arall: Lleoliad * 

Rhaid i fyfyrwyr dalu am deithio a chynhaliaeth tra ar leoliad. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r radd Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi'i mapio yn erbyn y ILM Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth lefel 5 gan sicrhau bod gennych y sgiliau arwain a'r rhinweddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae yna lawer o gyfleoedd yn y sector i raddedigion iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r rhain yn cynnwys rolau rheoli cymorth yn y sectorau statudol ac anstatudol, gan gynnwys llywodraeth leol a'r byrddau iechyd, megis swyddog cwynion, rheolwr busnes, rheolwr hyfforddi, a rheolwr gwasanaeth; a rolau proffesiynol fel cydlynydd gwasanaeth. Efallai yr hoffech chi hefyd ystyried sefydliadau anllywodraethol a'r sectorau annibynnol. 

Mae cyfleoedd cyflogaeth ar ôl astudio yn rhagorol ac mae graddedigion Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi ennill rolau fel rheolwyr gwasanaeth, eiriolaeth, cydlynwyr gwasanaeth, addysgwyr a hyfforddwyr, technegydd a gweithwyr cymorth. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ôl-raddedig mewn addysg, iechyd cyhoeddus, gwaith cymdeithasol, therapi galwedigaethol, nyrsio ac ymchwil. Mae'r lleoliadau gwaith a brofwyd trwy gydol y tair blynedd yn rhoi cyfle i chi archwilio'r meysydd iechyd a gofal cymdeithasol hynny yr hoffech chi ddatblygu eich gyrfa ynddynt yn y dyfodol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.