Gweithio tuag at yrfa werth chweil mewn therapi galwedigaethol a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd bywyd unigolion, cymunedau a phoblogaethau.

Fel therapydd galwedigaethol byddwch yn galluogi unigolion, cymunedau a phoblogaethau i fyw eu bywydau gorau yn y cartref, yn y gwaith ac ym mhobman arall, gan helpu eraill i oresgyn heriau dyddiol, boed yn dysgu yn yr ysgol, yn mynd i'r gwaith, yn chwarae chwaraeon neu'n gwneud y seigiau yn unig. . “Mae popeth yn canolbwyntio ar gynyddu annibyniaeth a lles.” (RCOT 2022)

Mae Therapi Galwedigaethol yn broffesiwn sydd wedi'i hen sefydlu, sy'n seiliedig ar ganologrwydd a phŵer galwedigaeth i drawsnewid bywydau pobl. Wedi’u hymarfer ar draws ystod amrywiol o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, mae therapyddion galwedigaethol yn gweithio i ddeall amgylchedd pobl (y cyd-destun a’r diwylliant) eu galwedigaethau (pethau y maent am eu gwneud, y mae arnynt angen, a’r hyn y disgwylir iddynt eu gwneud) a’r cymorth sydd ei angen i’w galluogi i gyflawni’r rhain. galwedigaethau a bod yn iach mewn bywyd. Mae’r cwrs Therapi Galwedigaethol rhan-amser hwn wedi’i gynllunio i’ch galluogi i ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad sydd eu hangen i ymarfer fel therapydd galwedigaethol ar draws ystod amrywiol o amgylcheddau ymarfer. Trwy integreiddio astudiaeth academaidd a phrofiad ymarfer proffesiynol mae'r cwrs yn anelu at ddatblygu gweithwyr proffesiynol sy'n feddylwyr creadigol, beirniadol sy'n gallu datrys problemau mewn sefyllfaoedd cymhleth gydag ymagwedd gref, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a thosturiol at ymarfer. Bydd sgiliau arwain a dealltwriaeth o weithio aml-broffesiynol yn amcanion dysgu allweddol y cwrs.

Mae mynediad i'r cwrs yn dibynnu ar wiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a chliriad Iechyd Galwedigaethol. Mae'n ofynnol i ymgeiswyr lofnodi datganiad Addasrwydd i Ymarfer yn y Cyfweliad.

Tra ar y cwrs, er mwyn bodloni gofynion corff proffesiynol byddwch yn gwneud o leiaf 1,000 awr o ddysgu seiliedig ar ymarfer a aseswyd ar draws ystod amrywiol o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol ac yn archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer meysydd ymarfer sy'n dod i'r amlwg. Ar ôl cwblhau’r BSc Therapi Galwedigaethol yn llwyddiannus bydd gennych gymhwyster academaidd a byddwch yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal fel Therapydd Galwedigaethol ac i wneud cais am aelodaeth o Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol, ar yr amod eich bod bathodyn rhagoriaeth o fewn y proffesiwn. 

Ymddygiad Proffesiynol

Mae therapi galwedigaethol yn cael eu llywodraethu gan Safonau Proffesiynol RCOT (2021) ar gyfer therapi galwedigaethol, ymarfer, ymddygiad a moeseg, a Safonau Ymddygiad, Perfformiad a Moeseg yr HCPC.

Edrychwch ar wefannau RCOT a HCPC i ymgyfarwyddo â disgwyliadau:

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a’i achredu gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol (RCOT).

Mae'r fideo isod, gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol, yn rhoi cipolwg ar therapi galwedigaethol a Chorff Proffesiynol y DU. Pan fyddwch wedi cofrestru ar y cwrs, rydych yn gymwys i ddod yn aelod myfyriwr o Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol (yn amodol ar gais ac efallai y bydd costau ychwanegol yn berthnasol).

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 4 blwyddyn Medi Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 4 blwyddyn Medi Glyn-taf A

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol yn gwrs gradd rhan-amser 4 blynedd, a gyflwynir dros bedair blynedd. Bydd pob lefel academaidd yn cael ei chyflwyno dros gyfnod o 16 mis. 

Sylwch: mae hyn yn fwy cryno na hyd yr astudiaeth arferol o 24 mis ar gyfer rhan-amser


Blwyddyn 1

Nifer y credydau a aseswyd ar: 100 credyd

Lleoliadau Seiliedig ar Ymarfer: Un 3 wythnos rhan amser (18.75 awr)


Blwyddyn 2

Nifer y credydau a aseswyd ar: 80 credyd

Lleoliadau Seiliedig ar Ymarfer: Un 10 wythnos rhan amser (18.75 awr)


Blwyddyn 3

Nifer y credydau a aseswyd ar: 100 credyd

Lleoliadau Seiliedig ar Ymarfer: Un 10 wythnos llawn amser (37.5 awr)


Blwyddyn 4

Nifer y credydau a aseswyd ar: 80 credyd

Lleoliadau Seiliedig ar Ymarfer: Un deuddeg wythnos llawn amser (37.5 awr)


Bydd gan bob wythnos a amserlennwyd (ac eithrio dau leoliad ymarfer yn y ddwy flynedd olaf) 18.5 awr o ddysgu. Mae'r cwrs yn defnyddio dull dysgu cyfunol gyda dysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Mae holl fodiwlau'r cwrs hwn yn rhai craidd , golyga hyn fod yn rhaid cymryd a phasio pob modiwl er mwyn ennill y BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol. Ni ellir defnyddio unrhyw fodiwlau eraill i wneud iawn neu amnewid y modiwlau ar y cwrs hwn. 

 • Bydd gan bob lefel academaidd (yn ymestyn dros 16 mis) fodiwl lle rhennir elfennau o'r cynnwys ar draws disgyblaethau eraill sy'n ymwneud ag iechyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi fel myfyrwyr therapi galwedigaethol i archwilio gwybodaeth, gwerthoedd a dealltwriaeth a rennir, a fydd yn llywio modiwlau dysgu sy'n benodol i broffesiwn a rhai sy'n seiliedig ar ymarfer. 
 • Bydd gan bob lefel academaidd hefyd fodiwl dysgu/addysg rhyngbroffesiynol (IPE) a fydd yn rhoi cyfleoedd i chi ddysgu gyda, gan ac am weithwyr proffesiynol eraill a'r angen i weithio ar y cyd. 
 • Bydd lleoliad dysgu seiliedig ar ymarfer o fewn pob blwyddyn academaidd. Yn y ddwy flynedd gyntaf bydd yr elfen o'r cwrs sy'n seiliedig ar ymarfer yn dilyn patrwm rhan-amser, tebyg i un y cwrs. Yn y ddwy flynedd olaf bydd y lleoliadau yn amser llawn ac yn gofyn i fyfyrwyr reoli eu hamser a'u cyfrifoldebau o amgylch hyn. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ystod o leoliadau mewn lleoliadau cyhoeddus, annibynnol, preifat a thrydydd sector sy'n cwmpasu lleoliadau trefol a gwledig yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru.

Amlinelliad o'r Modiwlau dros y pedair blynedd o astudio

Modiwlau Blwyddyn 1

 • Hybu Iechyd a Lles trwy Therapi Galwedigaethol: unigolion, cymunedau a phoblogaethau.
 • Sylfeini Ymarfer Therapi Galwedigaethol Cyfoes.
 • Sylfeini Bio-seico-gymdeithasol ar gyfer Cyfranogiad Galwedigaethol.
 • Asesu a Chynllunio i Hyrwyddo Ymgysylltiad a Chyfranogiad Galwedigaethol: unigolion, cymunedau a phoblogaethau.
 • Datblygu Hyder mewn Ymarfer Therapi Galwedigaethol

Bydd lleoliad rhan-amser 3 wythnos – Lleoliad drwy Brofiad

Modiwlau Blwyddyn 2

 • Datblygu Hyder mewn Ymarfer Therapi Galwedigaethol
 • Aflonyddu a Gwella Ymgysylltiad Galwedigaethol a Chyfranogiad yn y Person Iau
 • Aflonyddu a Gwella Ymgysylltiad Galwedigaethol a Chyfranogiad mewn Oedolion
 • Materion Proffesiynol, Cyfreithiol a Moesegol mewn Therapi Galwedigaethol
 • Gwneud Penderfyniadau Gwybodus ar Waith

Bydd lleoliad rhan-amser 10 wythnos – Asesu a Chynllunio

Modiwlau Blwyddyn 3

 • Gwneud Penderfyniadau Gwybodus ar Waith
 • Aflonyddu a Gwella Ymgysylltiad Galwedigaethol a Chyfranogiad mewn Oedolion Hŷn
 • Arfer Seiliedig ar Dystiolaeth ac Ymchwil 1: darparu gwasanaethau diogel ac effeithiol
 • Mynd i'r afael â Chymhlethdodau Ymarfer Therapi Galwedigaethol.
 • Dod yn Therapydd Galwedigaethol Ymreolaethol

Bydd lleoliad llawn amser 10 wythnos – Ymyrraeth

Modiwlau Blwyddyn 4

 • Dod yn Therapydd Galwedigaethol Ymreolaethol
 • Ymarfer Therapi Galwedigaethol Newydd
 • Gwella Cyflogadwyedd fel Therapydd Galwedigaethol
 • Ymarfer Seiliedig ar Dystiolaeth ac Ymchwil 2: cychwyn a rheoli newid ar sail tystiolaeth ac arweinyddiaeth dosturiol ar ymarfer therapi galwedigaethol

Bydd lleoliad llawn amser 12 wythnos – Gwerthusiad Beirniadol.

Addysgu 

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio gan ddefnyddio dull cyfunol i alluogi dysgu i fod mor hyblyg â phosibl tra'n cynnal ymdeimlad o berthyn o fewn y boblogaeth garfan. Bydd yr amserlen gyflwyno wedi'i chynllunio i ddod â myfyrwyr wyneb yn wyneb ar gyfer gweithdai, seminarau a rhywfaint o astudiaeth grŵp a thiwtorial, fodd bynnag, lle bo'n bosibl, bydd myfyrwyr yn cael eu hwyluso i fabwysiadu ymagweddau hyblyg at amser lle a dull astudio, gan ddefnyddio technolegau i alluogi myfyrwyr o bell. dysgu ac yn ei dro adeiladu rhuglder digidol y myfyrwyr.

Mae’r cwrs yn mabwysiadu ymagwedd sy’n seiliedig ar ymholi at astudio gyda myfyrwyr yn cymryd rhan weithredol mewn cyd-greu eu dysgu trwy senarios ac astudio ar sail her. Bydd hyn yn gofyn i chi fel dysgwyr ddatblygu sgiliau cynnar fel ymchwilydd i archwilio'r dystiolaeth sy'n seiliedig ar eich ymarfer.

Bydd partneriaid allanol ac arbenigwyr sy'n seiliedig ar ymarfer yn cael eu hymgorffori ym mywyd y cwrs, er mwyn sicrhau bod heriau iechyd a gofal cymdeithasol yn y byd go iawn yn darparu'r cyfleoedd dysgu.

Bydd defnyddwyr gwasanaeth yn rhan annatod o gyflwyniad y cwrs trwy ddod â'u gwybodaeth arbenigol trwy ddarlithoedd gwadd, cyfrannu at weithdai, llywio datblygiad senarios, a chyfrannu at asesu.

Bydd dysgu rhyngbroffesiynol, gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill, yn elfen allweddol o'ch dysgu wrth i chi ddatblygu eich hunaniaeth broffesiynol eich hun a deall rôl eraill o fewn y tîm aml-broffesiynol/asiantaeth ehangach.

Bydd sesiynau ymarferol yn cael eu cynnal yn ein hardaloedd efelychu ac addysgu ymarferol, sydd â chyfarpar helaeth i efelychu'r cyfleusterau a'r sefyllfaoedd a wynebir mewn amrywiaeth o leoliadau ymarfer yn y byd go iawn.

Dysgu Seiliedig ar Ymarfer

Mae pedwar lleoliad ymarfer proffesiynol wedi'u hintegreiddio trwy gydol y cwrs sy'n darparu 1,069 awr o ddysgu seiliedig ar ymarfer wedi'i amserlennu. Yn y ddwy flynedd gyntaf bydd y rhain yn rhan-amser (18.75 awr), tra ym mlwyddyn tri a phedwar byddant yn llawn amser (37.5 awr). Mae'r rhain yn rhoi cyfleoedd i chi ddatblygu cymhwysedd proffesiynol a hunaniaeth broffesiynol mewn ystod o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd y rhan fwyaf o leoliadau yn lleol, o fewn radiws o dri deg milltir i'r Brifysgol. Lle mae lleoliadau dros 30 milltir o'r Brifysgol, cynigir llety dros dro. Gwneir pob ymdrech i ddod o hyd i leoliadau Cymraeg eu hiaith i fyfyrwyr sy'n gofyn am gyfle dysgu dwyieithog.

Mae gan y Brifysgol dîm lleoliadau seiliedig ar ymarfer pwrpasol, i gefnogi a threfnu eich lleoliadau.

Cefnogaeth

Mae PDC yn helpu pob math o fyfyriwr i ragori trwy greu amgylchedd cymdeithasol a chefnogol ar gyfer astudio a byw. Mae yna gefnogaeth agos gan yr academyddion a'r ymarferwyr rydych chi'n cwrdd â nhw ar y campws ac ar leoliad. Wrth gychwyn ar y cwrs byddwch yn cael Tiwtor Personol a fydd yn gweithio gyda chi drwy gydol eich astudiaethau, i ddatblygu eich sgiliau academaidd a phroffesiynol.  

Pa fath o fyfyrwyr mae’r cwrs yn addas ar eu cyfer ?

Mae Therapi Galwedigaethol yn ddisgyblaeth iechyd gymhwysol seiliedig ar wyddoniaeth sy'n cefnogi cyfranogiad pobl o bob cefndir a gallu yn y galwedigaethau sy'n helpu i'w diffinio ac ansawdd eu bywyd.

Mae myfyrwyr sydd â gogwydd ymarferol ac sy'n dosturiol, yn ddeallus ac yn chwilfrydig am ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau i helpu i wella ansawdd bywyd, yn ddelfrydol ar gyfer y cwrs hwn a fydd yn arwain at yrfa werth chweil.

Asesiad

Mae’r amserlen asesu wedi’i dylunio i adeiladu eich sgiliau ar draws ystod o alluoedd academaidd, ymarferol a digidol. Mae'r holl asesiadau wedi'u cynllunio i ddyblygu'r byd go iawn (ymarfer ac ymchwil) Cynllun asesiadau a thryloywder sgiliau trosglwyddadwy i'r gweithle, wedi'u cynllunio i'ch cymell a datblygu gwaith partneriaeth gyda'n partneriaid ymarfer.

Mae asesiadau'n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, posteri digidol, astudiaethau achos a chynlluniau gofal, ac asesiadau ymarferol o sgiliau clinigol (a elwir yn OSCE). Byddwch hefyd yn cael y cyfle i weithio ar brosiect sy'n seiliedig ar ymchwil i wella neu wella agwedd ar gyflwyno gwasanaeth. Mae’r asesiadau wedi’u cynllunio i ddatblygu ymarfer adfyfyriol a sgiliau proffesiynol ar gyfer pontio i’r gweithle neu os byddwch yn dewis dilyn llwybr ymchwil. Bydd adnoddau asesu a grëir gennych chi yn cael eu rhannu gyda'r gymuned ehangach a phartneriaid ymarfer.

Achrediadau

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a’i achredu gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol (RCOT).

Cyfleusterau

Mae'r cwrs yn elwa o gyfleusterau efelychu clinigol helaeth ac ardal efelychu fflat cymunedol lle caiff ystod o sgiliau ymarferol eu haddysgu, eu hymarfer a'u harholi. Mae gan y Brifysgol ystod eang o sefydliadau partner, gan gynnwys ac sy'n ymestyn y tu hwnt i bartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol, i ddarparu rhaglen leoliadau o ansawdd uchel. Ar gyfer rhai elfennau o'ch cwrs, byddwch yn cael eich addysgu'n ryngbroffesiynol ochr yn ochr â Ffisiotherapyddion, Nyrsys, Bydwragedd, Ymarferwyr Adran Llawdriniaeth a byddwch yn elwa o'r ddealltwriaeth gyfannol a ddaw yn sgil hyn.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Mae gofynion ychwanegol yn cynnwys:

 • Dau dystlythyr boddhaol (un i'w ychwanegu at eich cais, ac ail eirda ysgrifenedig i'w argraffu a dod ag ef i'r cyfweliad).
 • Gwiriad Manwl Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd* (DBS) boddhaol ar Restrau Gwahardd Plant ac Oedolion y Gweithlu a Phlant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru'r DBS a chliriad Iechyd Galwedigaethol. Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd lofnodi datganiad Addasrwydd i Ymarfer mewn Cyfweliad ac annog myfyrwyr i gael brechiad ffliw.
 • *Sylwer y bydd unrhyw gofnod heddlu a ddatgelir yn cael ei asesu yn unol â phroses Addasrwydd i Ymarfer PDC a gofynion HCPC, i wirio potensial cofrestriad proffesiynol llwyddiannus gyda’r Rheoleiddiwr ar ôl graddio o’r cwrs.
 • Yn anffodus, gan fod y cwrs hwn yn cael ei ariannu gan y GIG a bod yn rhaid i fyfyrwyr gael lleoliadau yn y Bwrdd Iechyd GIG lleol, ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol/UE.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi cyflawni IELTS fel y nodir gan yr HCPC. Mae angen 7.0 arnom gyda lleiafswm o 6.5 ym mhob band. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, rydym yn cynnig rhaglenni Iaith Saesneg y gallech gael eich ystyried ar eu cyfer, gweler hefyd ein Cynllun Noddfa i Ffoaduriaid am ragor o wybodaeth.

Cyfweliad

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr fynychu cyfweliad. Bydd gofyn i chi ddangos mewnwelediad gwirioneddol i'r ddisgyblaeth, a brwdfrydedd amdani. Dylech ddysgu cymaint ag y gallwch am y proffesiwn, gan gynnwys lle mae ymarferwyr yn ymarfer, a'u rôl mewn gofal iechyd modern. Rhaid i chi hefyd ddangos mewnwelediad i'ch sgiliau trefnu a'ch gallu i reoli'ch astudiaethau'n effeithiol. Bydd gofyn i chi ddangos gwerthoedd yn unol â Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg yr HCPC (2016).

Dyddiad Cau Cais

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ar gyfer Medi 2024 yw 12yp 12 Ebrill 2024.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (CDB)

Bydd Cydnabod Dysgu Blaenorol (CDB) yn cael ei ystyried yn unol â Rheoliadau PDC ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol drwy Brofiad a Chydnabyddiaeth ar gyfer Dysgu Ardystiedig Blaenorol. Rhaid i unrhyw CDB fodloni canlyniadau dysgu’r modiwl(au)/cwrs a’r gofynion o fewn Safonau Hyfedredd ar gyfer Therapyddion Galwedigaethol (2017) HCPC (2017) a Safonau Hyfedredd ar gyfer Therapyddion Galwedigaethol HCPC (2013).

Yn ogystal, yn unol â Safonau Dysgu a Datblygu Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol (2019) ar gyfer addysg cyn cofrestru, mae uchafswm y rhaglen cyn-gofrestru y gellir ei hystyried drwy gydnabod dysgu blaenorol yn llai na neu’n hafal i un. traean o gyfanswm y rhaglen cyn-gofrestru a gall gynnwys dysgu seiliedig ar ymarfer. Ni chaiff yr oriau o ddysgu ar sail ymarfer y gellir eu hystyried ar gyfer cydnabod dysgu blaenorol fod yn fwy na'r oriau dysgu ar sail ymarfer a drefnwyd ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen a rhaid eu bod wedi'u hasesu fel rhai sydd wedi'u cwblhau'n llwyddiannus. Bydd canlyniadau dysgu ar gyfer dysgu seiliedig ar ymarfer yn cael eu mapio a'u hasesu yn erbyn gofynion y Ddogfen Asesu Ymarfer ar gyfer y cam mynediad priodol i'r cwrs.

Os yw myfyriwr wedi dechrau rhaglen cyn-gofrestru gyda darparwr addysg arall ac yn dymuno trosglwyddo, gellir ystyried mwy na thraean o'r rhaglen ar gyfer CDB. Byddai hyn yn amodol ar reoliadau a phrosesau CDB PDC a chadarnhad dyladwy gan y darparwr addysg arall ynghylch ymddygiad proffesiynol ac addasrwydd i ymarfer y myfyriwr wrth ymgymryd â'i fyfyrwyr yn y sefydliad hwnnw. Bydd myfyrwyr yn llofnodi datganiad addasrwydd i ymarfer trwy brosesau dethol.

Rhaid i fyfyrwyr sy'n trosglwyddo fodloni gofynion derbyn Prifysgol De Cymru, dangos bod y strategaeth addysgu, dysgu ac asesu yn gymesur â cham y cwrs ar y pwynt trosglwyddo a bydd yn destun prosesau dethol PDC. Ceir rhagor o fanylion am RPL yn y Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a Addysgir.

Bydd yr holl ystyriaethau CDB yn cael eu goruchwylio gan y Tiwtor Derbyn therapi galwedigaethol, ac yn cael eu trin yn unigol, mewn ymgynghoriad â’r Gofrestrfa Academaidd a bydd yn dilyn proses pum cam Prifysgol De Cymru ( https://academicregistry.southwales.ac.uk/cofrestrfa-academaidd/qae_w/).

Bydd cymorth i ymgeiswyr sy'n ceisio RPL yn cael ei ddarparu gan y Tiwtor Derbyn therapi galwedigaethol mewn cydweithrediad â'r Gofrestrfa Academaidd.

Cynnig Nodweddiadol Lefel A 

BBB heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Gradd B a BB Safon Uwch i eithrio Astudiaethau Cyffredinol

Cynnig Nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Rhagoriaeth Teilyngdod

Cynnig Nodweddiadol Mynediad i AU 

Diploma Gwyddoniaeth/Mathemateg/ Gofal Iechyd/Nyrsio. Rhaid cwblhau 60 credyd i gyd gan gynnwys o leiaf 45 ar lefel 3 a 15 ar lefel 2. O’r 45 credyd ar lefel 3, mae angen lleiafswm o 24 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod a 3 Llwyddo.

Gofynion Ychwanegol

TGAU:  Fel arfer, mae’r Brifysgol yn gofyn am leiafswm o 5 TGAU i  gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C/Gradd 4 neu well neu gymhwyster cyfatebol, ond ystyrir amgylchiadau unigol.

Cymwysterau cyfatebol fyddai’n cael eu hystyried:  Sgiliau Hanfodol Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif neu Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Mathemateg a Saesneg (wedi eu cyflawni o fewn y tair blynedd diwethaf).

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ar hyn o bryd mae’r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru sy’n darparu mynediad at fwrsariaeth ffioedd dysgu a grant cymorth, yn ogystal â threuliau lleoliad.

Er mwyn derbyn cyllid gan y GIG, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth am fwrsariaethau ar wefan y GIG a’n Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd a Chyllid y GIG cyn gwneud cais.

Mae croeso i ymgeiswyr hunan-ariannu a dylent gyfeirio at y ffioedd a amlinellir uchod a gallant fod yn gymwys ar gyfer cyllid Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Rhan-amser y DU: i’w cadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS * - £53.20

Mae’r gost yn cynnwys £40 am Dystysgrif Gwiriad Manwl, ffi weinyddol y Swyddfa Bost a’r ffi weinyddol ar-lein.  

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Tanysgrifiad am bob blwyddyn o’r cwrs ar gost o £13 y flwyddyn.  Nodwch os gwelwch yn dda bod yn rhaid ymuno â’r gwasanaeth hwn o fewn 30 diwrnod wedi i chi dderbyn eich Tystysgrif Gwiriad Manwl gan y DBS. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Cyfrifiaduron i gefnogi astudio

Bydd myfyrwyr o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru (20% isaf) sydd wedi’u rhestru ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) yn cael £200 i brynu cyfrifiadur i gefnogi eu hastudiaeth tra ar y cwrs.

Gallwch weld safle MALIC eich cyfeiriad cartref ar dataunitwales.gov.uk.

Bydd sicrhau lle ar y cwrs Therapi Galwedigaethol yn gofyn i chi ddangos mewnwelediad go iawn i'r ddisgyblaeth a brwdfrydedd amdani. Dylech ddysgu cymaint ag y gallwch am y proffesiwn, gan gynnwys lle mae Therapyddion Galwedigaethol yn ymarfer, a'u rôl ddatblygol mewn gofal iechyd modern. Ceisiwch gyfleu dealltwriaeth o sail athronyddol ymarfer Therapi Galwedigaethol. Rhaid i chi hefyd ddangos mewnwelediad i'ch sgiliau trefnu a'ch gallu i reoli astudiaethau rhan-amser.

Detholiad

Bydd yr holl weithdrefnau dethol yn cael eu goruchwylio gan y Tiwtor Derbyn therapi galwedigaethol a thîm derbyniadau Prifysgol De Cymru a fydd wedi dilyn hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth gorfodol i sicrhau yr ymdrinnir â phob cais yn deg a bydd yn cynnal sesiwn friffio i bawb sy’n ymwneud â’r broses ddethol.

Mae'r dewis yn digwydd trwy adolygiad o gais yr ymgeisydd a chadarnhad gan y tîm derbyn, bod yr ymgeisydd yn bodloni gofynion PDC a HCPC ar gyfer mynediad i'r cwrs.

Caiff datganiadau personol eu graddio yn erbyn 5 maes allweddol.

 • Dealltwriaeth o'r proffesiwn
 • Cymhelliant i astudio'r cwrs
 • Adnabod gofal a thosturi
 • Tystiolaeth o ddatblygiad personol (ffurfiol neu anffurfiol)
 • Cyfathrebu ysgrifenedig

Os bodlonir y meini prawf hyn bydd y tîm derbyn yn cysylltu â'r myfyriwr ac yn cynnig cyfweliad iddo.

Cyfweliad
Bydd tasg, sy'n cynnwys gorsafoedd aml-mini, wedi'i dylunio mewn cydweithrediad â defnyddwyr gwasanaeth, yn cael ei defnyddio i asesu ymgeiswyr. Mae'r rhain wedi'u cynllunio ar y cyd â defnyddwyr gwasanaeth.
Themâu'r gorsafoedd aml-mini fydd:

 • Urddas a phreifatrwydd
 • Darganfod amdanoch chi
 • Wynebu Heriau
 • Arloesedd a Chreadigrwydd
 • Gwneud penderfyniadau
 • Cyflwyno'ch hun a chael gwybodaeth gan eraill
 • Gwaith tîm

Dilynir hyn gan gyfweliad byr. Bydd defnyddwyr gwasanaeth ac ymarferwyr yn cael eu cynnwys pan fydd argaeledd yn caniatáu.
Mae'r cyfweliad yn defnyddio profforma safonol sy'n sicrhau bod ymgeiswyr wedi rhoi ystyriaeth lawn i ofynion y cwrs a'u dewis broffesiwn ac yn llofnodi i ddweud mai dyma'r achos.

Mae cwestiynau cyfweliad yn cael eu categoreiddio o dan:

 • Sgiliau cyfathrebu
 • Cymhelliant tuag at yrfa mewn therapi galwedigaethol
 • Deall ymarfer therapi galwedigaethol tosturiol, person-ganolog
 • Ymwybyddiaeth o ofynion y cwrs
 • Ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau proffesiynol

Disgwylir i ymgeiswyr fod yn gwbl ymwybodol o ofynion ymarfer therapi galwedigaethol a meddu ar y cymeriad a'r statws da sydd eu hangen i gynnal gwerthoedd HCPC (2016) Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg.

Rhaid i ymgeiswyr sydd wedi'u cofrestru'n flaenorol ar raglen therapi galwedigaethol cyn-gofrestru neu unrhyw raglen addysg weithiwr iechyd proffesiynol arall gyflwyno datganiad yn cadarnhau nad oes unrhyw bryderon addasrwydd i ymarfer blaenorol. Mae'r datganiad hwn wedi'i gynnwys yn yr adran datganiad ffurflen Cyfweliad a chaiff ei lofnodi yn y cyfweliad.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o fewn 20 diwrnod gwaith o ganlyniad y cyfweliad; fel arfer mae'n llawer cyflymach na hyn.

Cwynion 

Os teimlwch eich bod wedi dioddef gwahaniaethu annheg, cysylltwch â ni gan ddefnyddio trefn gwyno'r Brifysgol, bydd eich cwyn yn cael ei chydnabod o fewn 5 diwrnod gwaith.

Trefn Gwyno | Prifysgol De Cymru


Mae Therapyddion Galwedigaethol i’w gweld ble bynnag mae pobl yn wynebu heriau o ran eu gallu i wneud yr hyn y mae arnynt angen ei wneud a’r hyn y maent yn mwynhau ei wneud.  Mae hyn yn cynnwys lleoliadau yn y GIG a lleoliadau gofal cymdeithasol ac addysgol, gyda rolau newydd yn ymddangos drwy’r amser.  

Mae llawer o gyfleoedd gyrfaol yn gysylltiedig â’r sectorau amrywiol lle gwelir Therapyddion Galwedigaethol.  O fewn y GIG, mae posib datblygu i fod yn ymarferydd uwch sy’n cynnig gwasanaethau arbenigol, ac mae cyfleoedd tebyg mewn lleoliadau eraill yn ogystal.  


Sut mae’r cwrs yn fy mharatoi ar gyfer byd gwaith? 

Mae’r cwrs hwn yn paratoi graddedigion i weithio fel Therapydd Galwedigaethol mewn amrywiaeth o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n rhychwantu lleoliadau cyhoeddus, annibynnol, preifat a thrydydd sector. Mae'r cwrs hefyd yn paratoi graddedigion ar gyfer ymchwil ôl-raddedig parhaus a chyfleoedd astudio. Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac aelodaeth o Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol.

Bydd gan raddedigion ystod o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn amrywio o'r gallu i gyfathrebu trwy ddulliau amrywiol gyda phobl sy'n asesu gwasanaeth therapi galwedigaethol a chydweithwyr, dealltwriaeth o hybu iechyd, gwella ansawdd, gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth dosturiol, ymarfer rhyngbroffesiynol ac amlddisgyblaethol. a moeseg, sydd oll yn dra throsglwyddadwy. Bydd y sgiliau hyn yn cael eu dal mewn portffolio unigol a fydd yn dal eich dysgu a’ch datblygiad o dan bedwar piler Fframwaith Datblygu Gyrfa RCOT.