Mae'r MA Gweithio i Blant a Phobl Ifanc (Cymhwyso Cychwynnol i Waith Ieuenctid) sy'n ymgorffori'r cwrs Diploma Ôl-raddedig Gwaith Ieuenctid a chymunedol (Cymhwyso Cychwynnol) yn cael ei gymeradwyo'n broffesiynol gan Addysg Hyfforddiant Sgiliau Cymru (ETS), a bydd yn eich galluogi i gymhwyso fel Ieuenctid proffesiynol a Gweithiwr cymunedol mewn un flwyddyn academaidd. Dyluniwyd y cwrs i adlewyrchu'r sector cymdeithasol ac addysg statudol a gwirfoddol cyfnewidiol sy'n cynnwys gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes Gwaith Ieuenctid, datblygu cymunedol, iechyd, addysg, gofal cymdeithasol a chyfiawnder ieuenctid.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ymarfer rhyngbroffesiynol, a sut y gellir diwallu anghenion plant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau orau mewn cyd-destun polisi, strategol a gweithredol sy'n newid yn gyflym. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu sgiliau arwain, ynghyd â gwell dealltwriaeth o gyd-destun polisi ac ymarfer y maes penodol hwn o waith proffesiynol, trwy ddysgu academaidd a lleoliadau ymarferol.

Sylwch, oherwydd y niferoedd uchel o geisiadau a dderbyniwyd, nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau newydd gan fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno dechrau'r cwrs hwn ym mis Ionawr neu Chwefror 2023. Mae ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU neu'r UE yn dal i gael eu derbyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol newydd a dderbynnir ar gyfer derbyniadau Ionawr/Chwefror 2023 yn cael eu tynnu’n ôl. 

Fodd bynnag, gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i astudio'r cwrs hwn o fis Medi 2023. Er nad oes dyddiad cau penodol i wneud cais, byddem yn argymell gwneud cais cyn gynted â phosibl. 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Trwy leoliadau ymarfer a dysgu academaidd byddwch yn archwilio'r dimensiynau moesegol sy'n ofynnol i weithio'n effeithiol mewn lleoliadau gwaith ieuenctid a thimau rhyngbroffesiynol eraill. Byddwch hefyd yn dysgu am werthoedd ac egwyddorion gwaith ieuenctid, diogelu ac amddiffyn plant, arweinyddiaeth mewn cyd-destunau rhyngddisgyblaethol, datrys gwrthdaro ac ymagweddau adferol a dulliau ymchwil a sgiliau rheoli prosiect.

Byddwch yn astudio'r modiwlau craidd canlynol:

 • Egwyddorion, polisi a gwerthoedd proffesiynol Gwaith Ieuenctid
 • Moeseg, Myfyrio a Diogelu
 • Ymarfer Proffesiynol
 • Dulliau Ymchwil a sgiliau rheoli prosiect
 • Dulliau Adferol
 • Traethawd Hir (18,000 o eiriau)

Byddwch hefyd yn ymgymryd â dau leoliad proffesiynol, cyfanswm o 300 awr. Os ydych chi'n dilyn y llwybr Cymhwyso Cychwynnol Gwaith Ieuenctid (IQ) bydd y rhain yn cael eu goruchwylio gan oruchwyliwr cymwysedig JNC a byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gyda phobl ifanc 11-25 oed. Os nad ydych yn ymgymryd â'r lleoliadau llwybr IQ bydd goruchwyliwr proffesiynol yn goruchwylio lleoliadau (efallai na fydd ganddo gymhwyster JNC) a bydd eich lleoliad yn digwydd o fewn ystod ehangach o feysydd gwasanaeth sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau.

Dysgu

Fe'ch dysgir gan dîm o ddarlithwyr sydd ag arbenigedd hirsefydlog ac sy'n ymarfer yn weithredol ym meysydd gwaith Ieuenctid, datblygu cymunedol a gwaith cysylltiedig â phlant a phobl ifanc.

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys darlithoedd, seminarau a thiwtorialau yn ogystal ag astudio dan gyfarwyddyd ac annibynnol. Bydd aelod o'ch tîm addysgu yn goruchwylio'ch ymchwil traethawd hir.

Achrediadau

Mae'r MA Gweithio i Blant a Phobl Ifanc (Cymhwyso Cychwynnol i Waith Ieuenctid) sy'n ymgorffori'r Diploma Ôl-raddedig Gwaith Ieuenctid a chymunedol (Cymhwyso Cychwynnol) yn cael ei gymeradwyo'n broffesiynol gan Addysg Hyfforddiant Sgiliau Cymru (ETS).


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs arloesol hwn ar gyfer graddedigion o gefndir academaidd perthnasol (2: 2 neu'n uwch) a phroffesiwn, sy'n ceisio ennill cymhwyster proffesiynol JNC mewn Gwaith Ieuenctid a chymhwyster ôl-raddedig.

Dylai ymgeiswyr allu tystio o leiaf 200 awr o brofiad ymarfer gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Cyflwynwch gyfeirnod gyda'ch cais i gadarnhau hyn.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mewn amgylchiadau eithriadol gellir ystyried myfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r gofynion mynediad academaidd ond sy'n gallu tystio i waith Ieuenctid a Chymuned helaeth. Gwneir penderfyniadau o'r fath bob amser mewn ymgynghoriad ag ETS Cymru.

Gofynion Ychwanegol:

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk)

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

DBS* £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS* £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am gwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, rhaglen Erasmus / Cyfnewid, y cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o gwrs arall. sefydliad.

Gwnewch gais nawr

Datganiad derbyn

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.