Mae’r MA Gweithio i Blant a Phobl Ifanc (Cymhwyso Cychwynnol Gwaith Ieuenctid) sy’n ymgorffori’r cwrs Diploma Ôl-raddedig Gwaith Ieuenctid a Chymuned (Cymhwyso Cychwynnol) wedi’i gymeradwyo’n broffesiynol gan Sgiliau Hyfforddiant Addysg Cymru (ETS) a bydd yn eich galluogi i gymhwyso fel Ieuenctid a Chymuned proffesiynol. gweithiwr mewn un flwyddyn academaidd. Os dymunwch gwblhau'r MA llawn, bydd angen i chi astudio am 2 flynedd. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i adlewyrchu'r newid yn y sector cymdeithasol ac addysg statudol a gwirfoddol sy'n cynnwys gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes Gwaith Ieuenctid, datblygu cymunedol, iechyd, addysg, gofal cymdeithasol a chyfiawnder ieuenctid. Rydym wedi cyd-ysgrifennu ein modiwlau gyda'r rhai sy'n ymarferol i barhau i fod yn gyfredol trwy gydol ei oes.

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ymarfer rhyngbroffesiynol, a’r ffordd orau o ddiwallu anghenion plant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau mewn cyd-destun polisi, strategol a gweithredol sy’n newid yn gyflym.

Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau arwain, ynghyd â gwell dealltwriaeth o gyd-destun polisi ac ymarfer y maes penodol hwn o waith proffesiynol, trwy ddysgu academaidd a lleoliadau ymarferol.

Bydd ein rhaglen a gymeradwyir yn broffesiynol yn eich galluogi i ddod o hyd i'r gorau mewn plant a phobl ifanc, eu cefnogi fel unigolion ac i ddatblygu a ffynnu yn y pen draw. Mae pob person ifanc yn haeddu'r cyfle i fod y fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain - mae'r cwrs hwn yn eich dysgu sut i wneud hynny.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Mae’r cwrs wedi’i gyd-ysgrifennu gyda chyflogwyr o’r maes i sicrhau eich bod yn ennill y sgiliau, y wybodaeth a’r rhinweddau sy’n hanfodol i’ch gwneud yn gyflogadwy fel Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned. Mae darlithwyr yn weithwyr ieuenctid cymwysedig profiadol ac arobryn sy’n dod o gefndiroedd eang ac amrywiol sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc. Mae’r rhain yn cynnwys canolfannau ieuenctid, gweithio gyda phlant ag anableddau, gofalwyr ifanc, cyfiawnder ieuenctid, addysg, dysgu awyr agored, allgymorth a datgysylltiedig a llawer mwy o brosiectau pwrpasol. Bydd y dysgu yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau, gan eu helpu i wella eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol.

Blwyddyn Un

Ym mlwyddyn un byddwch yn astudio cynnwys modiwlaidd y llwybr. Dyma’r elfen o’r cwrs a addysgir a bydd yn cynnwys presenoldeb mewn darlithoedd, seminarau, tiwtorialau ochr yn ochr â’ch lleoliad ymarfer proffesiynol ac amrywiaeth o leoliadau dysgu awyr agored.

Cymhwyso Gwerthoedd, Egwyddorion a Pholisïau mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Gwerthoedd, pwrpas, a hunaniaeth broffesiynol Gwaith Ieuenctid, gan alluogi myfyrwyr i ddeall a dangos perchnogaeth o’u hunaniaethau proffesiynol eu hunain trwy archwilio’r damcaniaethau, yr arferion a’r egwyddorion sy’n sail i Waith Ieuenctid.

Ymarfer Proffesiynol

Galluogi myfyrwyr i ddatblygu ac atgyfnerthu eu sgiliau, gwybodaeth a chymwyseddau Gwaith Ieuenctid a Chymuned ymhellach trwy gymryd rhan mewn dysgu proffesiynol adeiladol (300 awr) a myfyrio beirniadol cysylltiedig.

Cyfiawnder Adferol gyda phlant, pobl ifanc a chymunedau

Beirniadu cymdeithas fach draddodiadol, anffurfiol ac arferion diwylliannol a arweinir gan y gymuned sy'n ymateb i wrthdaro ac archwilio sut mae'r rhain wedi dylanwadu ar symudiad a ffurf dulliau adferol ar draws gwledydd, disgyblaethau a gwasanaethau.

Moeseg, Myfyrio a Diogelu

Rhoi'r offer i fyfyrwyr feddwl yn annibynnol, yn sensitif ac yn feirniadol am y rôl y mae gwerthoedd moesegol yn ei chwarae, a sut y caiff heriau moesegol eu trafod, mewn gwaith gyda phlant a phobl ifanc.

Chwaraeon, Chwarae a Dysgu Awyr Agored mewn Gwaith Ieuenctid

I’r myfyriwr archwilio datblygiad pobl ifanc trwy gyfrwng chwaraeon, chwarae a dysgu awyr agored, gyda phwyslais ar ddarpariaeth wedi’i thargedu a myfyrio ar sail canlyniadau.

Dulliau ymchwil, arweinyddiaeth a rheoli prosiectau

I fyfyrwyr feddu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol i gynllunio ymchwil ac i ddangos gweledigaeth, gwreiddioldeb, ymarfer myfyriol ac atblygedd ac arweinyddiaeth.

Blwyddyn Dau

Mae blwyddyn dau yn canolbwyntio ar gwblhau eich dewis o naill ai traethawd hir neu brosiect mawr. Bydd hyn yn cael ei oruchwylio gan academydd sydd â naill ai diddordeb academaidd neu gefndir proffesiynol sy'n cyd-fynd â'ch dewis faes ymchwil.

Mae'r elfen a addysgir o'r cwrs yn digwydd un diwrnod yr wythnos. Ochr yn ochr â hyn, byddwch hefyd yn ymgymryd â dau leoliad proffesiynol, cyfanswm o 300 awr. Os ydych yn newydd i Waith Ieuenctid, byddwch yn cael eich goruchwylio gan oruchwylydd cymwys JNC a byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gyda phobl ifanc 11-25 oed. Os ydych eisoes yn Gymwys Gwaith Ieuenctid trwy radd israddedig gall eich lleoliad fod mewn ystod ehangach o feysydd gwasanaeth gan weithio gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau. Efallai y byddwch hefyd yn cael eich goruchwylio gan rywun â chefndir proffesiynol gwahanol.

Prosiect Mawr

Galluogi myfyrwyr i gynhyrchu astudiaeth resymegol, gydlynol ac amddiffynadwy sy’n feirniadol ac yn ddadansoddol, sy’n gwerthuso’r broses ymchwil a’r canfyddiadau ac yn dod i gasgliadau ac argymhellion rhesymegol a meddylgar ar gyfer ymarfer a/neu ar gyfer ymchwil pellach.

Traethawd hir

Galluogi myfyrwyr i gynhyrchu astudiaeth resymegol, gydlynol ac amddiffynadwy sy’n feirniadol ac yn ddadansoddol, sy’n gwerthuso’r broses ymchwil a’r canfyddiadau ac yn dod i gasgliadau ac argymhellion rhesymegol a meddylgar ar gyfer ymarfer a/neu ar gyfer ymchwil pellach.

Dysgu

Mae perthnasoedd â chyflogwyr, cynrychiolwyr y gweithlu a grwpiau cymunedol yn llywio addysgu cynnwys y cwrs. Rydym yn tynnu ar ystod amrywiol o ymarferwyr Gwaith Ieuenctid a Chymunedol sy’n cyflwyno elfennau o fodiwlau mewn ffordd sy’n cysylltu profiad ymarfer â’r ddealltwriaeth ddamcaniaethol y mae myfyrwyr yn ei datblygu yn eu modiwlau a addysgir. Mae’r berthynas hon ag ymarferwyr yn hanfodol i alluogi a hwyluso’r ffordd y mae myfyrwyr yn myfyrio ar sut mae damcaniaeth yn cysylltu ag ymarfer ac i’r gwrthwyneb.

Asesiad

“Mae amrywiaeth o weithgareddau asesu priodol yn creu profiad cyfoethocach i fyfyrwyr” (Arholwr Allanol, 2018) Mae’r cwrs hwn yn adeiladu ar yr asesiadau creadigol ac arloesol a welwyd yn yr iteriad blaenorol gan ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd ymhellach a chwricwlwm ac asesu mwy amrywiol a chynhwysol. cynnig.

Lleoliadau

Mae’r modiwl hwn yn cwmpasu dysgu ac addysgu sy’n sail i brofiadau ymarfer myfyrwyr. Mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu am a deall y cysyniadau damcaniaethol sy’n gwneud synnwyr o’u cyflwyniad proffesiynol ‘wyneb yn wyneb’ o Waith Ieuenctid a Chymuned ar draws lleoliadau. Mae 300 awr o leoliad proffesiynol yn rhagofyniad PRSB ar gyfer myfyrwyr cymwys JNC.

Cyfleusterau

Addysgir y rhaglen MA hon mewn amrywiaeth eang o amgylcheddau dysgu, ystafelloedd dosbarth, darlithfeydd, ystafelloedd dosbarth dysgu awyr agored, llynnoedd, ceunentydd ac amgylcheddau mynyddig.

Achrediadau

Mae'r MA Gweithio i Blant a Phobl Ifanc (Cymhwyso Cychwynnol i Waith Ieuenctid) sy'n ymgorffori'r Diploma Ôl-raddedig Gwaith Ieuenctid a chymunedol (Cymhwyso Cychwynnol) yn cael ei gymeradwyo'n broffesiynol gan Addysg Hyfforddiant Sgiliau Cymru (ETS).


Darlithwyr

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs arloesol hwn ar gyfer graddedigion o gefndir academaidd perthnasol (2: 2 neu'n uwch) a phroffesiwn, sy'n ceisio ennill cymhwyster proffesiynol JNC mewn Gwaith Ieuenctid a chymhwyster ôl-raddedig.

Dylai ymgeiswyr allu tystio o leiaf 200 awr o brofiad ymarfer gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Cyflwynwch gyfeirnod gyda'ch cais i gadarnhau hyn.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mewn amgylchiadau eithriadol gellir ystyried myfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r gofynion mynediad academaidd ond sy'n gallu tystio i waith Ieuenctid a Chymuned helaeth. Gwneir penderfyniadau o'r fath bob amser mewn ymgynghoriad ag ETS Cymru.

Gofynion Ychwanegol:

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk)

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Amser llawn y DU: £10250
  • Rhyngwladol amser llawn: £16000 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

DBS* £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS* £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am gwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, rhaglen Erasmus / Cyfnewid, y cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o gwrs arall. sefydliad.

Gwnewch gais nawr

Datganiad derbyn

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.