Mae rhaglen MBA Byd-eang Prifysgol De Cymru yn MBA dwy flynedd sy’n cynnig cyfle i chi ennill hyd at wyth mis o brofiad gwaith gyda chwmnïau yn y DU a thramor.

Mae’r MBA Global yn cynnig llwybrau arbenigol mewn Cyllid, HRM, Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi, Marchnata ac Entrepreneuriaeth. Mae'n adeiladu ar ethos cryf o helpu rheolwyr ac arweinwyr i ddatrys problemau busnes cymhleth wrth ddatblygu gweithwyr proffesiynol a fydd yn gwneud gwahaniaeth strategol yng nghyd-destun eu sefydliadau.

Bydd yn datblygu eich sgiliau arwain a meddwl strategol, gan gynnwys y gallu i adeiladu timau llwyddiannus a llywio twf o fewn amgylchedd busnes ansicr, cyfyngedig o ran adnoddau a chystadleuol. Byddwch yn cael cipolwg ar sut i baratoi, cynllunio ac ymateb yn effeithlon i fyd busnes sy'n newid yn gyflym.

Yn ystod y cwrs byddwch yn mwynhau rhaglen allgyrsiol - Global Choices - sy'n cynnwys dosbarthiadau meistr gyda ffigurau blaenllaw o feysydd busnes a llywodraeth. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein gwesteion wedi cynnwys yr Arglwydd Jonathan Evans, cyn Bennaeth MI5; Yr Arglwydd George Robertson, cyn Ysgrifennydd Cyffredinol NATO; Julia Gillard, cyn Brif Weinidog Awstralia, a Syr Tony Blair, cyn Brif Weinidog y DU. Byddwch hefyd yn gallu dysgu o brofiad entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes yng Nghymru, gan greu cysylltiadau rydym yn gobeithio y byddwch yn eu cymryd i mewn i'ch gyrfaoedd yn y dyfodol fel cyn-fyfyrwyr MBA Global.

Yn ogystal â'ch cymhwyster MBA, byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill Diploma Lefel 7 y Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI) mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth. Mae hyn wedi'i ymgorffori yng nghwricwlwm MBA, felly nid oes angen asesiad ychwanegol, dim ond pasio elfennau gofynnol eich MBA yn llwyddiannus. 

Byddwch hefyd yn cynnig gweithdai ac efelychiadau ar sgiliau a chymwyseddau craidd sydd wedi'u cynllunio i gefnogi datblygiad eich ymwybyddiaeth lefel uchel o'r heriau sy'n wynebu nid yn unig busnes ond hefyd cymdeithasau ledled y byd.

Mae'r Brifysgol yn gartref i amgylchedd bywiog, amlddiwylliannol sy'n darparu cyfleoedd gwych i chi gael safbwyntiau byd-eang ar fusnes a rheolaeth. Fel myfyriwr graddedig MBA Byd-eang PDC, byddwch yn dod yn rhan o rwydwaith cyn-fyfyrwyr byd-eang.

Arbenigaeth MBA Byd-Eang

 • MBA Byd-eang
 • MBA Cyllid Byd-eang
 • Marchnata Byd-eang MBA
 • Cadwyn Gyflenwi Fyd-eang MBA
 • MBA Byd-eang RAD
 • MBA Entrepreneuriaeth Fyd-eang
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Chwefror Dinas Casnewydd A
Llawn amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Chwefror Dinas Casnewydd A
Llawn amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd A

Blwyddyn 1 - Modiwlau Craidd

Heriau Byd-eang
Bydd y modiwl hwn yn archwilio’r prif dueddiadau mawr byd-eang, grymoedd gyrru a heriau ar gyfer busnes byd-eang heddiw, a’r ffyrdd y maent yn effeithio ar reoli busnes byd-eang a chadwyni gwerth byd-eang. Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn datblygu sgiliau arwain cyfrifol gan gynnwys gwneud penderfyniadau strategol a galluoedd datrys problemau yng nghyd-destun sefyllfaoedd go iawn.

Marchnata a Chyfathrebu Byd-eang
Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r offer sydd eu hangen arnoch i ddylunio strategaethau ac arferion cyfathrebu marchnata sydd wedi'u hintegreiddio'n fyd-eang, gan gynnwys dewis marchnad fyd-eang, strategaethau segmentu a lleoli, pensaernïaeth brand byd-eang a rheoli enw da, cyfathrebu rhyngddiwylliannol a mesur a gwerthuso ymgyrchoedd.

Ymddygiad Sefydliadol, Rheoli Adnoddau Dynol ac Arweinyddiaeth
Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth feirniadol ac integredig i chi o arweinyddiaeth, ymddygiad sefydliadol a HRM mewn cyd-destun byd-eang. Byddwch yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r meddylfryd sydd eu hangen ar gyfer arwain a rheoli newid sefydliadol mewn cyd-destun byd-eang.

Strategaeth Fyd-eang a Gwneud Penderfyniadau
Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gallu i ddeall a gwerthuso'n feirniadol ystod o opsiynau strategol ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol sy'n gyson mewn marchnad fyd-eang deinamig ac amrywiol. Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn archwilio ystod o bynciau gan gynnwys masnach fyd-eang a buddsoddiad tramor uniongyrchol, diwylliant a strategaeth gystadleuol rhyngwladol mewn marchnadoedd sy'n datblygu, dulliau mynediad ar gyfer corfforaethau rhyngwladol a strategaeth gorfforaethol a rheoli portffolio.

Rheolaeth Ariannol Strategol
Mae’r modiwl yn rhoi trosolwg o reolaeth ariannol strategol sefydliad, o safbwyntiau rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a gwerthusiad beirniadol o derminoleg gyfrifyddu; fframweithiau damcaniaethol; a phrif egwyddorion cyfrifyddu ariannol, cyfrifyddu rheoli a rheolaeth ariannol.

Rheoli Gweithrediadau yn yr Oes Ddigidol
Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth feirniadol i chi o egwyddorion, arferion, a methodolegau rheoli gweithrediadau a'u haddasiad yn yr oes ddigidol ar gyfer gwell perfformiad gweithredol a chadwyn gyflenwi. Ar y modiwl hwn byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o arferion rheoli gweithrediadau cyfoes, gan gynnwys strategaeth gweithrediadau a'i haddasiad yn yr oes ddigidol a thechnolegau diwydiant 4.0 ar gyfer gweithrediadau effeithiol a gwelededd ac integreiddio cadwyn gyflenwi.

Sgiliau Rheoli Prosiect ac Ymgynghori (ar gyfer myfyrwyr Lexicon yn unig)
Bydd y modiwl hwn yn archwilio sgiliau rheoli prosiect ac ymgynghori yn feirniadol mewn cyd-destun busnes a chadwyn gyflenwi. Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn archwilio technegau ac egwyddorion rheoli prosiect perthnasol ac allweddol, gan gynnwys y cysyniad o arweinyddiaeth gyfrifol, a'r effaith y maent yn ei chael ar weithrediadau, y gadwyn gyflenwi a phrosesau busnes.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1
Mae’r modiwl hwn yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu eich dyheadau personol i ddod yn weithiwr proffesiynol gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol, ac â meddylfryd byd-eang.

Blwyddyn 2 - Modiwlau Llwybr Arbenigol

Modiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol

Bydd y llwybr y byddwch yn ymrestru arno yn pennu pa fodiwl Datblygu Sgiliau Personol a Phroffesiynol arbenigol y byddwch yn ei astudio o’r rhestr isod:

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 (Llwybr Arbenigol Byd-eang MBA)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai’n rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn weithiwr busnes proffesiynol gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol ac â meddylfryd byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 - Cyllid (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau cyllid proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn weithiwr cyllid proffesiynol gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol ac â meddylfryd byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 - Marchnata (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau marchnata proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn weithiwr marchnata proffesiynol gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol ac â meddylfryd byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 – Cadwyn Gyflenwi (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau cadwyn gyflenwi proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn weithiwr cadwyn gyflenwi gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol ac o feddwl byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 – Rheoli Adnoddau Dynol (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau HRM proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu eich dyheadau personol i ddod yn weithiwr proffesiynol HRM gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol, ac â meddylfryd byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 - Entrepreneuriaeth (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau entrepreneuriaeth proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn entrepreneur gwydn, moesegol, sy’n ymwybodol yn ddiwylliannol ac â meddylfryd byd-eang.

Modiwl Capstone

Bydd y llwybr y byddwch yn ymrestru arno yn pennu pa fodiwl Prosiect Capstone arbenigol y byddwch yn ei astudio o'r rhestr isod:

Prosiect Capstone (Llwybr Arbenigol Byd-eang MBA)

Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater byd go iawn a achosir gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Cyllid (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater cyllid byd go iawn sy'n cael ei godi gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Marchnata (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a gafwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater marchnata byd go iawn sy'n cael ei godi gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Cadwyn Gyflenwi (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys problem cadwyn gyflenwi yn y byd go iawn a achosir gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Rheoli Adnoddau Dynol (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater HRM yn y byd go iawn a achosir gan sefydliad / ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Entrepreneuriaeth (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater entrepreneuriaeth yn y byd go iawn a achosir gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Lleoliadiau Gwaith

Mae gennych yr opsiwn o leoliad gwaith yn un o’r pedwar llwybr lleoliad, a sicrheir pob un ohonynt drwy broses recriwtio gystadleuol:

Lleoliad gwaith allanol

Byddwn yn darparu ystod o gyfleoedd lleoliad gwaith cystadleuol. Bydd gofyn i chi fynd trwy broses recriwtio allanol, mynychu cyfweliad a dangos perfformiad academaidd cryf i sicrhau eich lleoliad. Gall lleoliadau amrywio o gorfforaethau mawr i fentrau bach a chanolig. Hyd y lleoliadau yw hyd at wyth mis ar y mwyaf.

Sylwch: nid yw’r cwrs yn gwarantu lleoliadau gwaith allanol, gan fod y rhain yn gyfyngedig ac yn cael eu sicrhau trwy broses recriwtio gystadleuol.

Lleoliad yn seiliedig ar ymgynghoriaeth fewnol

Gallwch wneud cais am rôl dadansoddwr busnes o fewn Clinig Busnes Ysgol Fusnes De Cymru. Os byddwch yn llwyddo i gael swydd mewn clinig, byddech yn gweithio fel rhan o grŵp, dan gyfarwyddyd Rheolwr y Clinig, i weithio ar brosiect ymgynghori byw yn y clinig ar gyfer cwmni cleient. Nodir ystod o brosiectau bob blwyddyn a bydd Rheolwr y Clinig yn neilltuo myfyrwyr i brosiectau, gan gymryd i ystyriaeth lle bo'n bosibl eich diddordebau, arbenigedd a gofynion y cleient.

Lleoliad mewnol yn seiliedig ar entrepreneuriaeth

Pwrpas y lleoliad hwn yw rhoi'r wybodaeth, y sgiliau, y gallu a'r rhagolygon personol sydd eu hangen arnoch i fod yn entrepreneur llwyddiannus, yn berchennog neu'n gyfarwyddwr sefydliad entrepreneuraidd. Mae'n mabwysiadu ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr at arloesi ac entrepreneuriaeth yn seiliedig ar ddysgu trwy amrywiaeth o brosiectau trwy brofiad sy'n mynd i'r afael â materion amser real o fewn y diwydiant.

Efelychiad busnes ar-lein mewnol

Byddwch yn gallu ymuno ag efelychiad busnes ar-lein mewn timau. Bydd yr efelychiad yn cynnig cyfle i chi gymhwyso eich gwybodaeth, dulliau a sgiliau wrth arwain a rheoli corfforaeth fyd-eang, gan wneud penderfyniadau strategol o ran buddsoddiadau mewn marchnadoedd newydd, ymgyrchoedd marchnata, rheolaeth ariannol ac ati.

Dysgu 

Byddwch yn cael profiad o gwricwlwm arloesol sy'n ymgorffori heriau'r byd go iawn a fydd yn rhoi cyfle i chi dynnu ar eich dealltwriaeth ddisgyblaethol a gweithio gydag eraill i ddatblygu gwybodaeth newydd a sgiliau cyflogadwyedd sy'n hynod briodol ar gyfer gofynion y gweithle modern. Wedi'i lywio gan ymchwil ac ymarfer blaengar, bydd y cwricwlwm MBA Global yn eich galluogi i ddod yn ddinasyddion byd moesegol a gwydn gyda'r dyhead i gael effaith gymdeithasol ddiriaethol, o fewn a thu hwnt i'r gweithle.

Cyflwynir y modiwlau trwy gymysgedd o ddarlithoedd a seminarau / gweithdai. Cefnogir yr holl fodiwlau gan Blackboard, y rhith-amgylchedd dysgu a fydd yn darparu ystod eang o ddeunydd dysgu ac arweiniad astudio i fyfyrwyr. Ar gyfer y prosiect capfaen terfynol mae goruchwyliwr yn cael ei neilltuo i dimau myfyrwyr a fydd yn rhoi sylwadau adeiladol ar eu gwaith wrth iddo ddatblygu.

Asesiad 

Nid oes arholiadau ar y cwrs. Yn lle hynny, byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o asesiadau arloesol wedi'u cynllunio i adeiladu portffolio o sgiliau a chymwyseddau, o baratoi adroddiadau cwmpasu a briffiau, i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol a ddatblygwyd ar y modiwlau i ystod o leoliadau a heriau dilys sy'n gysylltiedig â gwaith.

Achrediadau 

Mae'r cwrs MBA Global wedi'i achredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). Gyda'i wreiddiau yn dyddio'n ôl i 1945, mae cymuned CMI yn cynnwys dros 100,000 o aelodau.

Bydd myfyrwyr MBA Global yn gymwys i wneud cais am Ddiploma Lefel 7 y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth. Mae cymwysterau gan y CMI yn uchel eu parch gan gyflogwyr a bydd achrediad deuol yn helpu graddedigion i sefyll allan yn y farchnad swyddi a rhoi iddynt y sgiliau rheoli sydd eu hangen i arwain yn effeithiol yn y gweithle.

Lleoliadau 

Bydd Prifysgol De Cymru yn rhoi cyngor ar ddod o hyd i leoliadau sy'n adlewyrchu eich dyheadau proffesiynol, yn ogystal ag arweiniad ar baratoi cais cryf. Mae pob lleoliad, fodd bynnag, yn hynod gystadleuol a chyfrifoldeb pob myfyriwr yw sicrhau ei leoliad ei hun.

Darlithwyr 

Dr Filippos Proedrou, arweinydd y cwrs 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf yn y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig. 

Mae profiad rheoli perthnasol yn ddelfrydol a byddai pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae'r cwrs MBA yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser o'r DU: £12,400

Rhyngwladol Llawn Amser: £15,300

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Eitem

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol

Cost: £ 250

Wedi iddynt gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gall myfyrwyr sydd wedi pasio’r modiwlau gofynnol wneud cais i ennill Diploma Lefel 7 CMI mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth. Codir £250 ar fyfyrwyr sy’n dymuno gwneud hyn (y pris yn gywir adeg ysgrifennu).


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Cofrestru a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer yr MBA Byd-eang.

Mae'r MBA Byd-eang hefyd yn cynnig llwybrau arbenigol ym meysydd Cyllid, Rheoli Adnoddau Dynol, Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi, Marchnata ac Entrepreneuriaeth; os ydych chi am ddilyn llwybr penodol, fe'ch anogir i ddewis hwn pan fyddwch chi'n gwneud cais.

Bydd y rhaglen MBA yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth o fewn ystod o sectorau gan gynnwys manwerthu, rheolaeth ryngwladol, ymgynghoriaeth, marchnata ac e-fasnach.

Mae'n ddelfrydol os ydych chi eisiau:

 • symud ymlaen i swydd reoli neu arwain o fewn sefydliad
 • gweithio i gwmnïau byd-eang a chorfforaethau amlwladol
 • dod yn ymgynghorydd mewn maes arbenigedd
 • ategu eich gradd baglor technegol gyda meistr Busnes a Rheolaeth
 • datblygu ymwybyddiaeth o offer a thechnegau strategol byd-eang, diwylliannau byd-eang ac arferion rheoli
 • gweithio mewn sefydliad sy'n bwriadu ehangu'n rhyngwladol neu sefydliad sy'n cymryd rhan mewn prosiectau byd-eang
 • gweithio yn eich busnes teuluol ac eisiau ehangu'r busnes yn rhyngwladol

Ar ddiwedd eich MBA efallai yr hoffech symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda Meistr trwy Ymchwil neu PhD.