Mae rhaglen MBA Byd-eang Prifysgol De Cymru yn MBA dwy flynedd sy’n cynnig cyfle i chi ennill hyd at ddeg mis o brofiad gwaith gyda chwmnïau yn y DU a thramor.

Mae’r MBA Global yn cynnig llwybrau arbenigol mewn Cyllid, HRM, Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi, Marchnata ac Entrepreneuriaeth. Mae'n adeiladu ar ethos cryf o helpu rheolwyr ac arweinwyr i ddatrys problemau busnes cymhleth wrth ddatblygu gweithwyr proffesiynol a fydd yn gwneud gwahaniaeth strategol yng nghyd-destun eu sefydliadau.

Bydd yn datblygu eich sgiliau arwain a meddwl strategol, gan gynnwys y gallu i adeiladu timau llwyddiannus a llywio twf o fewn amgylchedd busnes ansicr, cyfyngedig o ran adnoddau a chystadleuol. Byddwch yn cael cipolwg ar sut i baratoi, cynllunio ac ymateb yn effeithlon i fyd busnes sy'n newid yn gyflym.

Yn ystod y cwrs byddwch yn mwynhau rhaglen allgyrsiol - Global Choices - sy'n cynnwys dosbarthiadau meistr gyda ffigurau blaenllaw o feysydd busnes a llywodraeth. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein gwesteion wedi cynnwys yr Arglwydd Jonathan Evans, cyn Bennaeth MI5; Yr Arglwydd George Robertson, cyn Ysgrifennydd Cyffredinol NATO; Julia Gillard, cyn Brif Weinidog Awstralia, a Syr Tony Blair, cyn Brif Weinidog y DU. Byddwch hefyd yn gallu dysgu o brofiad entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes yng Nghymru, gan greu cysylltiadau rydym yn gobeithio y byddwch yn eu cymryd i mewn i'ch gyrfaoedd yn y dyfodol fel cyn-fyfyrwyr MBA Global.

Byddwch hefyd yn cynnig gweithdai ac efelychiadau ar sgiliau a chymwyseddau craidd sydd wedi'u cynllunio i gefnogi datblygiad eich ymwybyddiaeth lefel uchel o'r heriau sy'n wynebu nid yn unig busnes ond hefyd cymdeithasau ledled y byd.

Mae'r Brifysgol yn gartref i amgylchedd bywiog, amlddiwylliannol sy'n darparu cyfleoedd gwych i chi gael safbwyntiau byd-eang ar fusnes a rheolaeth. Fel myfyriwr graddedig MBA Byd-eang PDC, byddwch yn dod yn rhan o rwydwaith cyn-fyfyrwyr byd-eang.

Arbenigaeth MBA Byd-Eang

 • MBA Byd-eang
 • MBA Cyllid Byd-eang
 • Marchnata Byd-eang MBA
 • Cadwyn Gyflenwi Fyd-eang MBA
 • MBA Byd-eang RAD
 • MBA Entrepreneuriaeth Fyd-eang


Sylwch, oherwydd y niferoedd uchel o geisiadau a dderbyniwyd, nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau newydd gan fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno dechrau'r cwrs hwn ym mis Ionawr neu Chwefror 2023. Mae ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU neu'r UE yn dal i gael eu derbyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol newydd a dderbynnir ar gyfer derbyniadau Ionawr/Chwefror 2023 yn cael eu tynnu’n ôl. 

Fodd bynnag, gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i astudio'r cwrs hwn o fis Medi 2023. Er nad oes dyddiad cau penodol i wneud cais, byddem yn argymell gwneud cais cyn gynted â phosibl. 

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Chwefror Dinas Casnewydd A
Llawn amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd A
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 2 flynedd Chwefror Dinas Casnewydd A
Llawn amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd A

Blwyddyn 1 - Modiwlau Craidd

Heriau Byd-eang
Bydd y modiwl hwn yn archwilio’r prif dueddiadau mawr byd-eang, grymoedd gyrru a heriau ar gyfer busnes byd-eang heddiw, a’r ffyrdd y maent yn effeithio ar reoli busnes byd-eang a chadwyni gwerth byd-eang. Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn datblygu sgiliau arwain cyfrifol gan gynnwys gwneud penderfyniadau strategol a galluoedd datrys problemau yng nghyd-destun sefyllfaoedd go iawn.

Marchnata a Chyfathrebu Byd-eang
Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r offer sydd eu hangen arnoch i ddylunio strategaethau ac arferion cyfathrebu marchnata sydd wedi'u hintegreiddio'n fyd-eang, gan gynnwys dewis marchnad fyd-eang, strategaethau segmentu a lleoli, pensaernïaeth brand byd-eang a rheoli enw da, cyfathrebu rhyngddiwylliannol a mesur a gwerthuso ymgyrchoedd.

Ymddygiad Sefydliadol, Rheoli Adnoddau Dynol ac Arweinyddiaeth
Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth feirniadol ac integredig i chi o arweinyddiaeth, ymddygiad sefydliadol a HRM mewn cyd-destun byd-eang. Byddwch yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r meddylfryd sydd eu hangen ar gyfer arwain a rheoli newid sefydliadol mewn cyd-destun byd-eang.

Strategaeth Fyd-eang a Gwneud Penderfyniadau
Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gallu i ddeall a gwerthuso'n feirniadol ystod o opsiynau strategol ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol sy'n gyson mewn marchnad fyd-eang deinamig ac amrywiol. Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn archwilio ystod o bynciau gan gynnwys masnach fyd-eang a buddsoddiad tramor uniongyrchol, diwylliant a strategaeth gystadleuol rhyngwladol mewn marchnadoedd sy'n datblygu, dulliau mynediad ar gyfer corfforaethau rhyngwladol a strategaeth gorfforaethol a rheoli portffolio.

Rheolaeth Ariannol Strategol
Mae’r modiwl yn rhoi trosolwg o reolaeth ariannol strategol sefydliad, o safbwyntiau rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a gwerthusiad beirniadol o derminoleg gyfrifyddu; fframweithiau damcaniaethol; a phrif egwyddorion cyfrifyddu ariannol, cyfrifyddu rheoli a rheolaeth ariannol.

Rheoli Gweithrediadau yn yr Oes Ddigidol
Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth feirniadol i chi o egwyddorion, arferion, a methodolegau rheoli gweithrediadau a'u haddasiad yn yr oes ddigidol ar gyfer gwell perfformiad gweithredol a chadwyn gyflenwi. Ar y modiwl hwn byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o arferion rheoli gweithrediadau cyfoes, gan gynnwys strategaeth gweithrediadau a'i haddasiad yn yr oes ddigidol a thechnolegau diwydiant 4.0 ar gyfer gweithrediadau effeithiol a gwelededd ac integreiddio cadwyn gyflenwi.

Sgiliau Rheoli Prosiect ac Ymgynghori (ar gyfer myfyrwyr Lexicon yn unig)
Bydd y modiwl hwn yn archwilio sgiliau rheoli prosiect ac ymgynghori yn feirniadol mewn cyd-destun busnes a chadwyn gyflenwi. Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn archwilio technegau ac egwyddorion rheoli prosiect perthnasol ac allweddol, gan gynnwys y cysyniad o arweinyddiaeth gyfrifol, a'r effaith y maent yn ei chael ar weithrediadau, y gadwyn gyflenwi a phrosesau busnes.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1
Mae’r modiwl hwn yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu eich dyheadau personol i ddod yn weithiwr proffesiynol gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol, ac â meddylfryd byd-eang.

Blwyddyn 2 - Modiwlau Llwybr Arbenigol

Modiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol

Bydd y llwybr y byddwch yn ymrestru arno yn pennu pa fodiwl Datblygu Sgiliau Personol a Phroffesiynol arbenigol y byddwch yn ei astudio o’r rhestr isod:

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 (Llwybr Arbenigol Byd-eang MBA)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai’n rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn weithiwr busnes proffesiynol gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol ac â meddylfryd byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 - Cyllid (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau cyllid proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn weithiwr cyllid proffesiynol gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol ac â meddylfryd byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 - Marchnata (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau marchnata proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn weithiwr marchnata proffesiynol gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol ac â meddylfryd byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 – Cadwyn Gyflenwi (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau cadwyn gyflenwi proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn weithiwr cadwyn gyflenwi gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol ac o feddwl byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 – Rheoli Adnoddau Dynol (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau HRM proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu eich dyheadau personol i ddod yn weithiwr proffesiynol HRM gwydn, moesegol, diwylliannol ymwybodol, ac â meddylfryd byd-eang.

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 2 - Entrepreneuriaeth (Llwybr Arbenigol)
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol 1 ac yn cynnig cyfle cyffrous i chi ddatblygu ymhellach eich sgiliau entrepreneuriaeth proffesiynol a chyflogadwyedd drwy gyfres o weithdai sgiliau ymarferol. Yn seiliedig ar arfer proffesiynol cyfoes ac yn cael ei gyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant a/neu arbenigwyr academaidd, bydd y gweithdai yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wireddu’ch dyheadau personol i ddod yn entrepreneur gwydn, moesegol, sy’n ymwybodol yn ddiwylliannol ac â meddylfryd byd-eang.

Modiwl Capstone

Bydd y llwybr y byddwch yn ymrestru arno yn pennu pa fodiwl Prosiect Capstone arbenigol y byddwch yn ei astudio o'r rhestr isod:

Prosiect Capstone (Llwybr Arbenigol Byd-eang MBA)

Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater byd go iawn a achosir gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Cyllid (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater cyllid byd go iawn sy'n cael ei godi gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Marchnata (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a gafwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater marchnata byd go iawn sy'n cael ei godi gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Cadwyn Gyflenwi (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys problem cadwyn gyflenwi yn y byd go iawn a achosir gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Rheoli Adnoddau Dynol (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater HRM yn y byd go iawn a achosir gan sefydliad / ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Prosiect Capstone - Entrepreneuriaeth (Llwybr Arbenigol)
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle cyffrous i chi ddefnyddio setiau sgiliau lluosog, a gwybodaeth a enillwyd mewn modiwlau blaenorol sy'n seiliedig ar ddisgyblaeth i ddatrys mater entrepreneuriaeth yn y byd go iawn a achosir gan sefydliad/ymgynghorydd cleient allanol neu fewnol. Gan weithio mewn tîm o fyfyrwyr byddwch yn paratoi adroddiad ac argymhellion y gellir eu gweithredu ar gyfer cleient gan ddefnyddio'r offer, y safbwyntiau a'r damcaniaethau a astudiwyd yng nghwricwlwm y cwrs.

Lleoliadiau Gwaith

Mae gennych yr opsiwn o leoliad gwaith yn un o’r pedwar llwybr lleoliad, a sicrheir pob un ohonynt drwy broses recriwtio gystadleuol:

Lleoliad gwaith allanol

Byddwn yn darparu ystod o gyfleoedd lleoliad gwaith cystadleuol. Bydd gofyn i chi fynd trwy broses recriwtio allanol, mynychu cyfweliad a dangos perfformiad academaidd cryf i sicrhau eich lleoliad. Gall lleoliadau amrywio o gorfforaethau mawr i fentrau bach a chanolig. Hyd y lleoliadau yw hyd at ddeg mis ar y mwyaf.

Sylwch: nid yw’r cwrs yn gwarantu lleoliadau gwaith allanol, gan fod y rhain yn gyfyngedig ac yn cael eu sicrhau trwy broses recriwtio gystadleuol.

Lleoliad yn seiliedig ar ymgynghoriaeth fewnol

Gallwch wneud cais am rôl dadansoddwr busnes o fewn Clinig Busnes Ysgol Fusnes De Cymru. Os byddwch yn llwyddo i gael swydd mewn clinig, byddech yn gweithio fel rhan o grŵp, dan gyfarwyddyd Rheolwr y Clinig, i weithio ar brosiect ymgynghori byw yn y clinig ar gyfer cwmni cleient. Nodir ystod o brosiectau bob blwyddyn a bydd Rheolwr y Clinig yn neilltuo myfyrwyr i brosiectau, gan gymryd i ystyriaeth lle bo'n bosibl eich diddordebau, arbenigedd a gofynion y cleient.

Lleoliad mewnol yn seiliedig ar entrepreneuriaeth

Pwrpas y lleoliad hwn yw rhoi'r wybodaeth, y sgiliau, y gallu a'r rhagolygon personol sydd eu hangen arnoch i fod yn entrepreneur llwyddiannus, yn berchennog neu'n gyfarwyddwr sefydliad entrepreneuraidd. Mae'n mabwysiadu ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr at arloesi ac entrepreneuriaeth yn seiliedig ar ddysgu trwy amrywiaeth o brosiectau trwy brofiad sy'n mynd i'r afael â materion amser real o fewn y diwydiant.

Efelychiad busnes ar-lein mewnol

Byddwch yn gallu ymuno ag efelychiad busnes ar-lein mewn timau. Bydd yr efelychiad yn cynnig cyfle i chi gymhwyso eich gwybodaeth, dulliau a sgiliau wrth arwain a rheoli corfforaeth fyd-eang, gan wneud penderfyniadau strategol o ran buddsoddiadau mewn marchnadoedd newydd, ymgyrchoedd marchnata, rheolaeth ariannol ac ati.

Dysgu 

Byddwch yn cael profiad o gwricwlwm arloesol sy'n ymgorffori heriau'r byd go iawn a fydd yn rhoi cyfle i chi dynnu ar eich dealltwriaeth ddisgyblaethol a gweithio gydag eraill i ddatblygu gwybodaeth newydd a sgiliau cyflogadwyedd sy'n hynod briodol ar gyfer gofynion y gweithle modern. Wedi'i lywio gan ymchwil ac ymarfer blaengar, bydd y cwricwlwm MBA Global yn eich galluogi i ddod yn ddinasyddion byd moesegol a gwydn gyda'r dyhead i gael effaith gymdeithasol ddiriaethol, o fewn a thu hwnt i'r gweithle.

Cyflwynir y modiwlau trwy gymysgedd o ddarlithoedd a seminarau / gweithdai. Cefnogir yr holl fodiwlau gan Blackboard, y rhith-amgylchedd dysgu a fydd yn darparu ystod eang o ddeunydd dysgu ac arweiniad astudio i fyfyrwyr. Ar gyfer y prosiect capfaen terfynol mae goruchwyliwr yn cael ei neilltuo i dimau myfyrwyr a fydd yn rhoi sylwadau adeiladol ar eu gwaith wrth iddo ddatblygu.

Asesiad 

Nid oes arholiadau ar y cwrs. Yn lle hynny, byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o asesiadau arloesol wedi'u cynllunio i adeiladu portffolio o sgiliau a chymwyseddau, o baratoi adroddiadau cwmpasu a briffiau, i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol a ddatblygwyd ar y modiwlau i ystod o leoliadau a heriau dilys sy'n gysylltiedig â gwaith.

Achrediadau 

Mae'r cwrs MBA Global wedi'i achredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). Gyda'i wreiddiau yn dyddio'n ôl i 1945, mae cymuned CMI yn cynnwys dros 100,000 o aelodau.

Bydd myfyrwyr MBA Global yn gymwys i wneud cais am Ddiploma Lefel 7 y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth. Mae cymwysterau gan y CMI yn uchel eu parch gan gyflogwyr a bydd achrediad deuol yn helpu graddedigion i sefyll allan yn y farchnad swyddi a rhoi iddynt y sgiliau rheoli sydd eu hangen i arwain yn effeithiol yn y gweithle.

Lleoliadau 

Bydd Prifysgol De Cymru yn rhoi cyngor ar ddod o hyd i leoliadau sy'n adlewyrchu eich dyheadau proffesiynol, yn ogystal ag arweiniad ar baratoi cais cryf. Mae pob lleoliad, fodd bynnag, yn hynod gystadleuol a chyfrifoldeb pob myfyriwr yw sicrhau ei leoliad ei hun.

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf yn y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig. 

Mae profiad rheoli perthnasol yn ddelfrydol a byddai pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae'r cwrs MBA yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser o'r DU: £12,400

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15,300

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Eitem

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol

Cost: £ 250

Wedi iddynt gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gall myfyrwyr sydd wedi pasio’r modiwlau gofynnol wneud cais i ennill Diploma Lefel 7 CMI mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth. Codir £250 ar fyfyrwyr sy’n dymuno gwneud hyn (y pris yn gywir adeg ysgrifennu).


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Cofrestru a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer yr MBA Byd-eang.

 

Mae'r MBA Byd-eang hefyd yn cynnig llwybrau arbenigol ym meysydd Cyllid, Rheoli Adnoddau Dynol, Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi, Marchnata ac Entrepreneuriaeth; os ydych chi am ddilyn llwybr penodol, fe'ch anogir i ddewis hwn pan fyddwch chi'n gwneud cais.

Bydd y rhaglen MBA yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth o fewn ystod o sectorau gan gynnwys manwerthu, rheolaeth ryngwladol, ymgynghoriaeth, marchnata ac e-fasnach.

Mae'n ddelfrydol os ydych chi eisiau:

 • symud ymlaen i swydd reoli neu arwain o fewn sefydliad
 • gweithio i gwmnïau byd-eang a chorfforaethau amlwladol
 • dod yn ymgynghorydd mewn maes arbenigedd
 • ategu eich gradd baglor technegol gyda meistr Busnes a Rheolaeth
 • datblygu ymwybyddiaeth o offer a thechnegau strategol byd-eang, diwylliannau byd-eang ac arferion rheoli
 • gweithio mewn sefydliad sy'n bwriadu ehangu'n rhyngwladol neu sefydliad sy'n cymryd rhan mewn prosiectau byd-eang
 • gweithio yn eich busnes teuluol ac eisiau ehangu'r busnes yn rhyngwladol

Ar ddiwedd eich MBA efallai yr hoffech symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda Meistr trwy Ymchwil neu PhD.