Mae'r Meistr ar-lein blwyddyn hwn, sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc, yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl gofal iechyd sydd angen sgiliau arwain, fel rheolwyr practisau meddygon teulu, rheolwyr fferylliaeth, rheolwyr cyfarwyddiaeth gofal iechyd a rheolwyr mewn cwmnïau fferyllol. Bydd yn datblygu gwybodaeth ddatblygedig am sefydliadau, eu rheolaeth a'r cyd-destun allanol cyfnewidiol y maent yn gweithredu ynddo. 

Byddwch yn dysgu sut i gymhwyso amrywiaeth o ddamcaniaethau ac athroniaethau arweinyddiaeth a rheolaeth i sefyllfaoedd cymhleth mewn lleoliadau gofal iechyd, a sut i harneisio'r potensial adnoddau dynol mewn sefydliadau gofal iechyd. 

Bydd y cymhwyster Meistr hwn yn datblygu gwybodaeth am ddulliau a thechnegau ymchwil yn ogystal â'r strategaethau personol a damcaniaethol sy'n ofynnol i sicrhau newid. 

Mae'r cwrs Arweinyddiaeth mewn Meistr Gofal Iechyd yn darparu llwybr dilyniant o'r Diploma Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd.  

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 blwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 blwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae'r MSc mewn Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd yn rhedeg dros un flwyddyn galendr. Gan ddechrau gyda modiwl ar-lein cychwynnol 12 wythnos i ddatblygu sgiliau mewn arfarnu beirniadol a gwybodaeth am fethodolegau ymchwil, yna bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwl prosiect proffesiynol sy'n cynnwys cynnig 1,500 gair ac adroddiad proffesiynol 10,500 gair. 

Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr i gydnabod, deall, dehongli a chymhwyso dulliau a ddefnyddir mewn ymchwil gofal iechyd a gwerthuso'n feirniadol y gwahanol fethodolegau sy'n benodol i ymchwil arweinyddiaeth. Bydd yn eich paratoi ar gyfer y prosiect proffesiynol trwy edrych ar ddulliau ansoddol a meintiol. 

Byddwch yn dysgu sut i ddadansoddi a dehongli ymchwil mewn arweinyddiaeth a rheolaeth sy'n gysylltiedig â lleoliadau gofal iechyd. Yn fwy na hynny, byddwch chi'n datblygu'r sgiliau i fabwysiadu, dadansoddi a chymhwyso offer ymchwil yn ddetholus i ateb cwestiynau ymchwil ym maes arweinyddiaeth gofal iechyd a datblygu gwasanaeth. 

Prosiect Proffesiynol 

Bydd y modiwl hwn yn datblygu gallu i werthuso meysydd ymarfer proffesiynol yn feirniadol. Byddwch yn dysgu sut i werthuso'n feirniadol feysydd penodol o ymarfer clinigol, ymchwil a sefydliadol a datblygu sgiliau mewn ymchwil ac astudio annibynnol. 

Bydd y modiwl yn dibynnu ar greu darn o waith yn seiliedig ar brosiect clinigol penodol sy'n berthnasol i ymarfer y myfyriwr. Gall y prosiect hwn gynnwys adolygiad llenyddiaeth ac arfarniad o'r dystiolaeth; archwilio arfer gan gynnwys sefydliadol neu glinigol; adolygu a gweithredu arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth; ymchwil ansoddol neu feintiol (ni ragwelir ymchwil ffurfiol sy'n cynnwys pynciau dynol); adolygiad achos (au) ac ansawdd gwasanaeth gydag arfarniad beirniadol; adroddiad achos, adolygiad o lenyddiaeth ac asesiad sefydliadol. 

Byddwch yn datblygu'r sgiliau i ddylunio ac ymgymryd â phrosiect ymchwil / datblygu sy'n gysylltiedig ag arweinyddiaeth gofal iechyd ac yn dysgu sut i werthuso ymarfer / darpariaeth gwasanaeth iechyd yn feirniadol ac awgrymu gwelliannau ar gyfer newid. 

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu'n gyfan gwbl ar-lein, byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill - i rannu syniadau, trafod senarios a datblygu arfer gorau gyda nhw. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr wyth wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol ar y maes trafod myfyrwyr / tiwtoriaid ymroddedig neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Asesiad 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar y maes trafod myfyrwyr / tiwtor pwrpasol neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl gofal iechyd sydd angen sgiliau arwain. Bydd gennych radd ond nid oes rhaid i hyn fod mewn meddygaeth. 
 
Yn ogystal â'r rhai sydd eisoes mewn rolau arwain gofal iechyd, mae'r cwrs hwn yn ddefnyddiol i reolwyr practisau meddygon teulu, rheolwyr fferylliaeth, rheolwyr cyfarwyddiaeth gofal iechyd a rheolwyr mewn cwmnïau fferyllol. 
 
Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, fel rheol mae angen un o'r canlynol arnoch chi: 
 
Gradd anfeddygol yn gweithio mewn rôl gofal iechyd 
Gradd feddygol 
Cymwysterau gofal iechyd proffesiynol perthnasol (ee meddyg, nyrs) 
  
Asesir pob cais yn unigol felly os nad oes gennych un o'r uchod gellir ystyried eich profiad blaenorol. 
 
Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023). Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs ôl-raddedig hwn. 

Mae hwn yn fwy na chwrs rheoli. Mae rheolwyr yn gyfrifol am gynllunio, trefnu, arwain a rheoli swyddogaethau o fewn sefydliad. Ond nid yw pob rheolwr yn arweinwyr. 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn arweinydd - fel cyfathrebu, cymhelliant, darparu ysbrydoliaeth ac arweiniad, ac annog gweithwyr i godi i lefel uwch o gynhyrchiant.