Mae'r cwrs Meistr mewn Therapi Chwarae wedi'i achredu gan y Cymdeithas Therapyddion Chwarae Prydain (BAPT) ac yn darparu hyfforddiant proffesiynol mewn therapi chwarae. Bydd graddedigion llwyddiannus y cwrs Therapi Chwarae MSc wedi cwblhau elfennau ffurfiol yr hyfforddiant sy'n ofynnol i ymarfer fel therapydd chwarae BAPT. 

Mae'r MSc Therapi Chwarae yn canolbwyntio ar hyfforddi myfyrwyr i weithio'n therapiwtig gyda phlant rhwng tair a 12 oed a'u teuluoedd. Mae'r cwrs yn ystyried datblygiad ymchwil ac ymarfer cyfredol mewn niwrobioleg rhyngbersonol, datblygiad a dylanwad y berthynas ymlyniad a dylanwad yr amgylchedd ar y system nerfol sy'n datblygu yn y blynyddoedd cynnar. Byddwch yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ymarfer fel gweithiwr proffesiynol mewn amgylchedd clinigol cyfrifol a heriol. 

Mae'r cwrs MSc mewn Therapi Chwarae yn darparu gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol yn ymwneud â therapi chwarae, gan dynnu ar brofiad a sgiliau therapyddion chwarae cymwys, yn ogystal â therapyddion creadigol eraill. Mae tîm y cwrs yn cymryd rhan weithredol mewn ymarfer clinigol, ac ymchwil a chyhoeddi cysylltiedig. Darllenwch ein Canllaw Hanfodol i ddarganfod mwy

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae hwn yn gwrs heriol a bydd ymgeiswyr derbyniol yn cael eu cyfweld i asesu addasrwydd ar gyfer hyfforddiant. Mae'n ofynnol hefyd i fyfyrwyr ymgymryd â'u therapi personol eu hunain (60 awr) a goruchwyliaeth glinigol (50 awr) fel rhan o'r gofyniad proffesiynol i gofrestru fel Therapydd Chwarae. Disgwylir i fyfyrwyr dalu'r costau hyn yn ychwanegol at ffioedd y cwrs. 

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol (yn amodol ar ailddilysu): 

  • Datblygiad a Chwarae Plant 
  • Theori a Sgiliau Therapi Chwarae 
  • Paratoi ar gyfer Ymarfer Clinigol 
  • Ymarfer Clinigol ar Sail Tystiolaeth 
  • Gweithio gyda Phlant a'u Teuluoedd 
  • Theori a Sgiliau Therapi Chwarae Uwch 
  • Gwerthuso Ymarfer Therapi Chwarae Uwch 

Dysgu

Addysgir trwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, dyddiaduron myfyriol, gwaith prosiect ymchwil a siaradwyr gwadd arbenigol. 

Asesiad

Mae asesu yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys traethodau, dyddiaduron, adroddiadau ymchwil, cyflwyniadau, portffolios arsylwadau a nodiadau clinigol. Mae lleoliadau gwaith clinigol ar gael fel rhan o'r cwrs hwn. 

Lleoliadau

Mae tîm addysgu’r MSc Therapi Chwarae yn cefnogi myfyrwyr i nodi cyfleoedd lleoliad addas. Mae myfyrwyr wedi dod o hyd i leoliadau mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys ysgolion, canolfannau teulu, sefydliadau elusennol ac asiantaethau amlddisgyblaethol. 

Cyfleusterau

Mae gan fyfyrwyr Astudiaethau Therapiwtig fynediad i'r technolegau, cyfleusterau ac offer dysgu diweddaraf, gan gynnwys cyfleusterau dynodedig rhagorol yn Ystafell Therapïau Kegie PDC. Mae'r rhain yn cynnwys ystafell deulu dynodedig ac ystafell therapi chwarae, a mynediad i ystafelloedd cwnsela a stiwdios celf ar gyfer ymarfer trwy brofiad.  

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Darllenwch ein Canllaw Hanfodol i gael gwybodaeth fanylach am y cwrs Therapi Chwarae.

Gradd, sydd hefyd yn gymhwyster proffesiynol (fel addysgu â chymwysterau llawn, gwaith cymdeithasol, therapi galwedigaethol neu nyrsio pediatreg), ynghyd ag o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith ôl-gymhwyso yn y ddisgyblaeth gymwysedig.  

Dau dystlythyr * wedi'u llwytho i fyny gyda'r cais. 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Neu

Gradd mewn maes perthnasol (fel seicoleg, astudiaethau plentyndod, datblygiad blynyddoedd cynnar, gwyddor gymdeithasol), ynghyd ag o leiaf bum mlynedd o brofiad yn gweithio wyneb yn wyneb â phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd y mae mwyafrif y profiad hwn ohonynt dylid ymgymryd ag ef ar ôl graddio. 

Dau dystlythyr* wedi'u llwytho i fyny gyda'r cais. 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Gwahoddir ymgeiswyr sy'n cwrdd â gofynion mynediad y cwrs i gyfweliad. 

Sylwch nad ydym yn derbyn mynediad gohiriedig ar y cwrs hwn. 

* Rhaid i'r tystlythyron fod ar bapur â phennawd llythyr neu gall y canolwr eu hanfon yn uniongyrchol o gyfeiriad e-bost proffesiynol / gwaith i [email protected]


Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Bydd gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.5 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

  • Rhan-amser y DU: £ 1,410 fesul 20 credyd

Ffioedd 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol * £ 38 - £ 48

Aelodaeth BAPT myfyrwyr Blwyddyn 1 yw £ 48, ym mlynyddoedd 2 a 3 mae'n £ 38 y flwyddyn i adnewyddu aelodaeth

Goruchwyliaeth Glinigol * £ 35 - £ 50

Cost y sesiwn. Blynyddoedd 1-3; 50 awr o leiaf dros 3 blynedd (cymhareb ymarfer clinigol 2: 1: rhaid cynnal goruchwyliaeth glinigol trwy gydol yr hyfforddiant) 

Therapi £ 30 - £ 50

Mae'r costau fesul sesiwn, blynyddoedd 1-3. Cyfanswm o 60 awr dros 3 blynedd (20 awr y flwyddyn) 

DBS * £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13

Er ei fod yn ddewisol ar hyn o bryd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru cyn pen 30 diwrnod ar ôl i'ch tystysgrif DBS uwch gael ei chyhoeddi.

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol * £ 45 - £ 75

Blynyddoedd 1-3

Arall: Teithio lleoliad *

Rhaid i fyfyrwyr ariannu eu costau teithio eu hunain i'w lleoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad.

Arall: Teithio Arsylwi Babanod* 

Rhaid i fyfyrwyr ariannu eu costau teithio eu hunain i'w lleoliad arsylwi babanod. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad.

Offer recordio fideo *

Mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr ddyfais i recordio sesiynau therapi chwarae fideo. Gallant ddefnyddio recordydd fideo, ffôn neu lechen. Bydd angen i'r myfyriwr brynu hwn os nad oes ganddo un eisoes.

Deunyddiau chwarae

Efallai y bydd angen i fyfyrwyr brynu deunyddiau chwarae i'w defnyddio wrth leoli


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Mae cyfleoedd gyrfa i therapyddion chwarae yn bodoli mewn llawer o feysydd ysgogol, megis grwpiau cymunedol, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau addysg, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a chleientiaid preifat. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.