Mae'r Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol (PcET) yn eich cymhwyso i ddysgu yn y sector addysg bellach, oedolion a galwedigaethol. Mae'n gymhwyster addysgu llawn, a gydnabyddir yn genedlaethol, wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer y rhai sy'n anelu at ddysgu pwnc galwedigaethol mewn meysydd fel Busnes, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Cyfryngau a TG.

Mae Prifysgol Cymru yng Nghasnewydd wedi arwain y maes mewn addysg athrawon galwedigaethol yng Nghymru ers blynyddoedd lawer, ar ein campws yng Nghaerllion, yn ein colegau AB partner ac yn fwy diweddar yn ein campws ar lan yr afon yng nghanol Casnewydd.

Nod y cwrs yw datblygu athrawon dan hyfforddiant

 • sy'n newydd i ddisgwrs y gwyddorau cymdeithasol (ee artistiaid, peirianwyr, perfformwyr)
 • a allai fod â diddordeb yn ddiweddarach mewn dilyn astudiaeth gradd Meistr yn eu disgyblaeth pwnc eu hunain
 • nad yw eu hysgrifennu ar lefel gradd Meistr eto (wedi'i asesu yn ystod y cais)

Byddai angen i chi feddu ar gymhwyster Lefel 6 yn eich maes pwnc addysgu, ynghyd â blwyddyn neu fwy o brofiad galwedigaethol yn eich pwnc addysgu (lle bo hynny'n berthnasol). Unwaith y byddwch gyda ni, byddwch yn datblygu sgiliau, hyder a dealltwriaeth o ddysgu, addysgu ac asesu yn eich pwnc.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X341 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Amherthnasol Rhan amser 2 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X341 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Amherthnasol Rhan amser 2 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel athro yn y sector Ôl-Orfodol ac mae hefyd yn rhoi cyflwyniad i astudio prifysgol mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Mae'r Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol (PcET) yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd:

Cynllunio ar gyfer Dysgu

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i addysgu mewn theori ac ymarfer, gyda chyfle i roi cynnig ar bethau ac asesiad ymarferol.

Asesu ar gyfer Dysgu

Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i ddod i adnabod eich dysgwyr yn well, a chynllunio i ddiwallu eu hanghenion. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi wrth ddefnyddio technoleg ddysgu yn greadigol ar gyfer asesu.

Datblygu Ymarfer Proffesiynol

Mae'r modiwl hwn yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac mae'n cynnwys cynllunio a rheoli 50 awr o sesiynau a addysgir, cael eich arsylwi yn addysgu, gwerthuso a myfyrio ar eich ymarfer eich hun, a chynllunio gweithredu ar gyfer eich datblygiad proffesiynol eich hun.

Ymchwil yn Seiliedig ar Ymarfer

Mae'r modiwl hwn yn darparu 'rhagflas' prosiect ymchwil. Byddwch yn cynnal astudiaeth achos o ddysgwr ac yn datblygu sgiliau ymchwil fel cyfweld a chasglu data arall, i'ch helpu i ddarganfod mwy am eich dysgwr ac am addysgu effeithiol.

Llythrennedd ar gyfer Dysgu

Dyma gyfle i archwilio syniadau am bob math o gyfathrebu a llythrennedd (digidol, gweledol, graffig, ysgrifenedig ac ati) yn eich bywyd bob dydd a'ch addysgu. Asesir y modiwl trwy arddangosfa hwyliog a rhyngweithiol rydych chi'n cyfrannu ati.

Ymestyn Ymarfer Proffesiynol

Mae hyn yn adeiladu ar eich dysgu proffesiynol wrth Ddatblygu Ymarfer Proffesiynol, wrth i chi barhau i gynllunio, addysgu, myfyrio a chael eich arsylwi. Byddwch hefyd yn edrych y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth tuag at y dirwedd addysg ôl-orfodol ac yn dysgu sgiliau technoleg / animeiddio newydd ar gyfer cyflwyniad wedi'i asesedig.

Ymarfer addysgu

Mae ymarfer addysgu yn y rôl addysgu lawn wrth wraidd y cymhwyster (100 awr ar gyfer myfyrwyr amser llawn, 50 awr y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr rhan amser). Mae'n darparu sylfaen ar gyfer eich holl ddysgu ym mhob modiwl trwy gydol y cwrs. Tra'ch bod ar leoliad ymarfer addysgu, mae angen i chi hefyd arsylwi ymarferwyr eraill, a chymryd rhan ym mywyd y sefydliad lleoliad yn ehangach.

Mae'r cwrs ar gael ar sail amser llawn dros flwyddyn a hefyd yn rhan amser dros ddwy flynedd.

Llwybrau

Llwybr amser llawn

Lefel 5

 • Cynllunio ar gyfer dysgu

Lefel 6

 • Asesu ar gyfer dysgu
 • Datblygu Ymarfer Proffesiynol
 • Ymchwil yn Seiliedig ar Ymarfer - Ymchwil Weithredu ar sail Ymarfer
 • Llythrennedd ar gyfer Dysgu
 • Ymestyn Ymarfer Proffesiynol

Llwybr rhan-amser

Lefel 5

 • Cynllunio ar gyfer dysgu (Blwyddyn 1)

Lefel 6

 • Asesu ar gyfer dysgu (Blwyddyn 1)
 • Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Blwyddyn 1)
 • Ymchwil yn Seiliedig ar Ymarfer - Ymchwil Weithredu ar sail Ymarfer (Blwyddyn 2)
 • Llythrennedd ar gyfer Dysgu (Blwyddyn 2)
 • Ymestyn Ymarfer Proffesiynol (Blwyddyn 2)

Dysgu

Patrwm cyflenwi amser llawn

Hanner tymor cyntaf (tan fis Hydref):

 • 9.30yb-2.30yh Dydd Mawrth
 • 9.30yb-3.45yh dydd Mercher
 • 9.30yb-2.30yh dydd Gwener

Tachwedd i Fehefin:

 • 9.30yb-2.30yh Dydd Mawrth
 • 9.30yb-3.45yh dydd Mercher

Patrwm cyflenwi rhan amser (blwyddyn 1 a 2)

 • Medi -Mehefin - 1.15-7.00

Mae ymarfer addysgu yn digwydd y tu allan i'r amseroedd hyn, ac mae athrawon dan hyfforddiant yn trafod eu hamserlenni addysgu eu hunain gyda mentoriaid lleoliad neu gyflogwyr.

Asesu

Nid oes unrhyw arholiadau, asesu yw gwaith cwrs 100%.
 
Fe'ch asesir mewn sawl ffordd wahanol gan gynnwys gweithgareddau ymarferol a rhyngweithiol, yn ogystal â gwaith cwrs ysgrifenedig.

Lleoliadau

Rydym yn darparu cefnogaeth i sicrhau lleoliadau ymarfer addysgu a mentoriaid ymarfer ar draws y sector Ôl-orfodol.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod gennych y profiad datblygiad proffesiynol mwyaf cynhyrchiol a chefnogol posibl.

Cyfleusterau

Mae gennym fannau dysgu deniadol a hyblyg a nifer o ystafelloedd cyfrifiadurol a fydd yn rhoi cyfleoedd dysgu dilys i chi.

Darlithwyr

Mae'r tîm i gyd yn hyfforddwyr athrawon profiadol, a ddechreuodd eu gyrfaoedd fel athrawon mewn Addysg Bellach, Oedolion a Chymunedol a / neu Uwchradd. Maent yn dod o ystod eang o gefndiroedd pwnc, gan gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth, Saesneg (ESOL a Llythrennedd Oedolion) a TGCh, ac mae ganddynt ystod o ddiddordebau addysgu ac ymchwil. Y staff allweddol yw:

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • Mae gradd 2: 1 neu'n uwch yn ddymunol, neu'n gymhwyster  cyfwerth cydnabyddedig, mewn maes pwnc perthnasol. Os ydych chi'n cynnig pwnc galwedigaethol mae disgwyl i chi hefyd ddangos bod gennych chi rywfaint o brofiad galwedigaethol perthnasol.
 • Mae Mathemateg ac iaith Saesneg TGAU gradd C neu uwch, neu gyfwerth, yn ddymunol
 • Gwiriad Manylach Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  (DBS) yn y Gweithlu Plant a'r Rhestr Gwahardd Plant thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Mae anden cyfwerth tramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn y DU)
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf dylech allu dangos lefel o leiaf IELTS 6.5 neu gyfwerth (isafswm sgôr o 5.5 ym mhob band)
 • Bydd gofyn i ymgeiswyr rhan-amser gadarnhau 50 awr (lleiafswm) o addysgu, a bydd 20 awr o arsylwi tiwtor profiadol yn y flwyddyn gyntaf ac yn yr ail flwyddyn yn orfodol i gadarnhau 50 awr (lleiafswm) o addysgu ac 20 awr o ddyletswyddau arsylwi / adrannol.
 • Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn y DU:  I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Gorfodol

DBS * £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manylach.

Arall: Teithio i'r Lleoliad *

Blwyddyn 1 a 2. Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad.

Arall: Adnoddau i gefnogi ymarfer addysgu *

Blynyddoedd 1 a 2

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Rydym yn cyfweld â phob ymgeisydd addas. Yn y cyfweliad, gofynnir i chi wneud cyflwyniad 5 munud yn dweud wrthym sut mae'ch profiad a'ch cymwysterau yn addas i chi ddod yn athro yn y sector ôl-orfodol. Ar ôl eich cyflwyniad, cewch gyfweliad anffurfiol gydag un o dîm y cwrs, lle byddwn yn gofyn cwestiynau pellach ichi am eich cyflwyniad, gan gynnwys eich syniadau ar gyfer dysgu ac addysgu'r ystod o ddysgwyr yn y sector Ôl-Orfodol.

Ar gyfer y cwrs amser llawn, gwnewch gais trwy Hyfforddiant Athrawon UCAS Ar gyfer y cwrs rhan amser, cofrestrwch a gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol

Mae gan ein graddedigion enw da am symud i swyddi addysgu llawn amser a pharhaol.
 
Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu hyder a sgiliau wrth weithio gydag ystod o bobl a defnyddio'r dechnoleg a'r cyfryngau diweddaraf. Bydd hefyd yn eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, fe allech chi gael gyrfa fel ymarferydd PcET yn y sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol, ee Addysg Bellach (AB), Darparwyr Hyfforddiant, Dysgu Oedolion a'r Gymuned a Dysgu yn y Gwaith.

Mae graddedigion diweddar wedi ennill cyflogaeth amser llawn a rhan amser ar draws y sector ac mae llawer o'n cyn-raddedigion yn cefnogi'r cwrs yn weithredol fel mentoriaid i'n hathrawon dan hyfforddiant newydd.