Dysgu Seiliedig Ar Waith Gyda'r Heddlu

Mae Prifysgol De Cymru yn cefnogi hyfforddiant swyddogion heddlu mewn nifer o Heddluoedd ledled Cymru a Lloegr gan sicrhau y bydd swyddogion wedi eu haddysgu at lefel gradd erbyn diwedd eu hyfforddiant, pa bynnag lwybr y maent yn ei ddewis.

Yn dibynnu ar eu cymwysterau wrth ymuno â'r heddlu, bydd yn ofynnol i swyddogion heddlu a swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu newydd ymrwymo i astudio drwy lwybr gweithio ac astudio cyfunol o fewn eu cwnstabliaeth leol.  Mae opsiwn hefyd i astudio gradd cyn ymuno cyn gwneud cais i’r gwasanaeth heddlu.


PA GYMWYSTERAU A HYFFORDDIANT SYDD EU HANGEN YN YR HEDDLU?

Mae'r Coleg Heddlua, sydd â'r diben o ddatblygu safonau'r heddlu, wedi dechrau gweithredu Fframwaith Cymwysterau Addysg Heddlua sy'n cynnwys cymwysterau sy’n cael eu hachredu a’u cydnabod yn genedlaethol ar gyfer y gwasanaeth heddlu.

Mae Prifysgol De Cymru wedi ei thrwyddedu i ddarparu'r cymwysterau hyn yn y gweithle, sy'n cynnwys prentisiaeth gradd a diploma graddedig mewn Ymarfer Heddlua Proffesiynol ar gyfer y sawl sydd eisoes yn Swyddogion Heddlu Gweithredol a'r Dystysgrif Heddlua Cymunedol ar gyfer y sawl sy’n gyflogedig fel Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu.Prentisiaeth Gradd

Professional Policing Teaching.jpg

Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PGCH/PCDA)

Os byddwch yn ymuno â'r heddlu heb gymhwyster lefel gradd, gallwch ddilyn prentisiaeth gradd broffesiynol tair blynedd a elwir yn Brentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PGCH/PCDA)

Mae'r llwybr astudio hwn yn cynnwys dysgu yn y gwaith a’r tu allan i’r gwaith. Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill gradd BSc (Anrh) Ymarfer Heddlua Proffesiynol.

Bydd eich taith ddysgu yn cynnwys modiwlau academaidd sydd ag elfennau ymarferol wedi'u hintegreiddio ynddynt.  Bydd gofyn i chi ddangos cymhwysedd ymarferol drwy gwblhau Portffolio Cymwyseddau Gweithredol (PCG/OCP) o'r sgiliau rydych wedi'u harddangos yn y gweithle.

Bydd angen i chi ennill Statws Patrol Annibynnol (SPA/IPS) erbyn diwedd eich blwyddyn gyntaf a chwblhau'r portffolio erbyn diwedd blwyddyn 2.  Er mwyn cwblhau eich cyfnod prawf 3 blynedd yn llwyddiannus ac ennill y cymhwyster bydd angen i chi fod wedi dangos tystiolaeth o'r holl gymwyseddau'n seiliedig ar ymarfer, pasio'r holl fodiwlau academaidd ac wedi ennill yr hyn sy’n cyfateb i Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (mae’n rhaid sicrhau Lefel 2 cyn dechrau ar y cwrs) fel y'u nodir yng ngofynion y Coleg Heddlua ar gyfer y cymhwyster hwn.


Blwyddyn Un

 • Rôl yr Heddlu I
 • Ymateb i Ddigwyddiadau I
 • Gwelliant Parhaus I 
 • Gweithio gyda Chymunedau I 
 • Atal ac Amddiffyn I 
 • Tystiolaeth ac Ymchwiliadau I 

Blwyddyn Dau

 • Rôl yr Heddlu II
 • Ymateb i Ddigwyddiadau II
 • Gwelliant Parhaus II
 • Gweithio gyda Chymunedau II
 • Atal ac Amddiffyn II
 • Tystiolaeth ac Ymchwiliadau II

Blwyddyn Tri

 • Heddlua ac Ymchwiliadau Cyfoes
 • Heddlua dan Arweiniad Gwybodaeth 
 • Rheoli Mewn Heddlua
 • Adolygiad Portffolio Cymwyseddau Galwedigaethol (EPA)
 • Prosiect yn Seiliedig ar Dystiolaeth (EPA) (40 credyd)


Sylwer: Mae pob modiwl yn werth 20 credyd oni nodir yn wahanol.

Mae llawlyfr Cwrs PCDA y Brifysgol yn cynnwys gwybodaeth bwysig am y cwrs sy'n adnodd gwerthfawr yn ystod eich astudiaethau. Mae'r llawlyfrau sydd ar gael wedi'u teilwra i bob cwnstabliaeth partner.Mae Llawlyfr Cymraeg PCDA Dyfed hefyd ar gael i'w lawrlwytho.

Diploma Graddedig

Gloucestershire Police

Rhaglen Mynediad Deiliad gradd (RhMDG/DHEP)

Os oes gennych radd eisoes pan fyddwch yn ymuno â'r heddlu, gallwch ymuno a dilyn rhaglen ddwy flynedd yn seiliedig ar waith a elwir yn Rhaglen Mynediad Deiliad Gradd (RhMDG/DHEP).

Cefnogir y llwybr astudio hwn gan ddysgu y tu allan i’r gwaith. Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill Diploma Graddedig mewn Ymarfer Heddlua Proffesiynol

Bydd eich taith ddysgu yn cynnwys modiwlau academaidd sydd ag elfennau ymarferol wedi'u hintegreiddio ynddynt.  Bydd gofyn i chi ddangos cymhwysedd ymarferol drwy gwblhau Portffolio Cymwyseddau Gweithredol (PCG/OCP) o'r sgiliau rydych wedi'u harddangos yn y gweithle.

Bydd angen i chi ennill Statws Patrol Annibynnol (SPA/IPS) erbyn diwedd eich blwyddyn gyntaf a chwblhau'r portffolio erbyn diwedd blwyddyn 2.  Er mwyn cwblhau eich cyfnod prawf 2 flynedd yn llwyddiannus ac ennill y cymhwyster bydd angen i chi fod wedi dangos tystiolaeth o'r holl gymwyseddau sy'n seiliedig ar ymarfer a phasio'r holl fodiwlau academaidd.


Blwyddyn Un

 • Rôl yr Heddlu 
 • Ymateb i Ddigwyddiadau 
 • Gwelliant Parhaus
 • Gweithio gyda Chymunedau 
 • Atal ac Amddiffyn 
 • Tystiolaeth ac Ymchwiliadau 

Blwyddyn Dau

 • Heddlua Ymatebol (Uwch) 
 • Heddlua yn y Gymuned (Uwch) 
 • Ymchwiliadau Cyfoes (Uwch)


Sylwer: Ym mlwyddyn un, mae pob modiwl yn 10 credyd ac ym mlwyddyn dau mae pob modiwl yn 20 credyd.

Mae llawlyfr cwrs DHEP y Brifysgol yn cynnwys gwybodaeth bwysig am y cwrs sy’n adnodd gwerthfawr yn ystod eich astudiaethau. Mae'r llawlyfrau sydd ar gael wedi'u teilwra i bob cwnstabliaeth partner.Mae Llawlyfr Cymraeg DHEP Dyfed hefyd ar gael i'w lawrlwytho.


Tystysgrif Addysg Uwch

Tystysgrif Addysg Uwch Lefel 4 Ymarfer Heddlua Cymunedol

Yng nghyd-destun proffesiynol cyffredinol Gweledigaeth Heddlua 2025, mae'r Coleg Heddlua, fel corff proffesiynol y gwasanaeth heddlu, wedi datblygu llwybrau mynediad newydd i'r proffesiwn heddlua ar gyfer rôl Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH/PCSO), fel rhan o ddatblygiad parhaus Fframwaith Cymwysterau Addysg yr Heddlu (FfCAH/PEQF). Mae'r FfCAH yn fframwaith cenedlaethol safonedig sy'n pennu lefelau cymwysterau proffesiynol ar gyfer y gwasanaeth heddlu, yn ôl lefel y rôl neu’r safle cyfrifoldeb mewn sefydliad.

 • Rhaglen mynediad Prentisiaeth SCCH Lefel 4 (Cymru a Lloegr), a
 • Rhaglen mynediad Ddi-brentisiaeth SCCH Lefel 4 (Cymru a Lloegr)

Pwysig: Er mwyn cofrestru ar y cwrs hwn bydd angen i chi fod yn gyflogedig fel SCCH gydag un o'n lluoedd partner. Mae manylion prosesau recriwtio a meini prawf cymhwysedd SCCH ar gael ar wefannau ein partner-heddluoedd.

Bydd eich taith ddysgu yn cynnwys modiwlau academaidd sydd ag elfennau ymarferol ynddynt.  Bydd gofyn i chi ddangos cymhwysedd ymarferol drwy gwblhau Portffolio Cymwyseddau Gweithredol (PCG/OCP) o'r sgiliau rydych wedi'u harddangos yn y gweithle.


Er mwyn cwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus ac ennill y cymhwyster bydd angen i chi fod wedi dangos tystiolaeth o'r holl gymwyseddau sy'n seiliedig ar ymarfer a phasio'r holl fodiwlau academaidd. Bydd angen i brentisiaid ennill Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (lle nad ydynt eisoes wedi ennill cymwysterau cyfatebol) fel y’u nodir yng ngofynion y Coleg Heddlua ar gyfer y llwybr prentisiaeth. 


Modiwlau


 • Egwyddor a Safonau mewn Heddlua 
 • Sgiliau ac Arferion Personol
 • Ymgysylltu â’r Gymuned
 • Heddlua Cyfoes
 • Patrol Diogel a Chyfreithlon
 • Project yn y Gymuned
 • Cymhwysedd Gweithredol Llawn


Mae llawlyfr cwrs SCCH y Brifysgol yn cynnwys gwybodaeth bwysig am y cwrs ac yn adnodd gwerthfawr yn ystod eich astudiaethau. Mae'r llawlyfrau sydd ar gael wedi'u teilwra i bob cwnstabliaeth bartner.
Cyngor Derbyn a Chymhwysedd

I fod yn gymwys i astudio prentisiaeth gradd neu ddiploma graddedig mewn heddlua proffesiynol mae angen i chi fod yn swyddog heddlu sy'n gwasanaethu yn un o'n cwnstabliaethau partner. Mae swyddogion heddlu sydd eisoes yn gwasanaethu yn bodloni'r gofynion mynediad academaidd gan iddynt basio'r broses recriwtio a dethol i ymuno â'r heddlu.


CWNSTABLIAETHAU PARTNER

ISGONTRACTWYR

Mae defnyddio isgontractwyr wrth ddarparu prentisiaethau gradd weithiau'n hanfodol er mwyn sicrhau bod y dysgu a'r profiad yn bodloni gofynion y deilliannau a'r safonau perthnasol.   Dim ond pan fyddant mewn sefyllfa well i ddarparu cyfleoedd dysgu penodol neu os oes ganddynt arbenigedd i wella'r modd y cyflwynir y rhaglen y defnyddir isgontractwyr.

Mae gwerth ariannol y trefniant is-gontractio yn seiliedig ar yr adnodd amser sydd ei angen a faint o gymorth sydd ei angen i sicrhau y glynir wrth safonau'r corff rheoleiddio a'r rheolau ariannu. 


Fel y darparwr arweiniol, bydd Prifysgol De Cymru (PDC) yn rhoi'r cymorth, yr offer a'r adnodd i bartneriaid is-gontractio i fonitro cofrestriadau, ansawdd, dilyniant, asesiadau a chydymffurfiaeth gontractiol. 

Bydd PDC yn sicrhau bod yr is-gontractwr yn destun proses Diwydrwydd Dyladwy drylwyr ac:

 • yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel; 
 • yn peidio ag is-gontractio ymhellach i golegau neu sefydliadau hyfforddi eraill;
 • yn cyflogi staff o safon uchel i ddarparu ar gyfer dysgwyr ac yn hysbysu'r NSCG os bydd y staff hyn yn newid;
 • yn cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau PDC;
 • yn cydymffurfio â'r gyfraith e.e. Iechyd a Diogelwch, Diogelu Data, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth;
 • wedi bod yn destun asesiad risg; 
 • wedi'i gofrestru gyda Chofrestr Darparwyr Dysgu'r DU; 
 • wedi'i gofrestru gyda'r Gofrestr Sefydliadau Hyfforddi (ROTO) neu'r Gofrestr Darparwyr Hyfforddiant Prentisiaethau (RoATP), os bydd  angen contract gwerth mwy na £100,000 y flwyddyn ar yr is-gontractwr; 
 • yn ymwybodol o'r llinellau cyfrifoldeb clir ac yn deall canlyniadau unrhyw achos o dorri contract.


Bydd isgontractwyr yn cymryd rhan mewn: 

 • Diogelu dysgwyr (gan gynnwys cyfrifoldebau Prevent), 
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth,  
 • Gwiriadau sicrhau ansawdd dirybudd rheolaidd,
 • Ymweliadau archwilio byr rybudd,
 • Arsylwi addysgu a dysgu, 
 • Cyfarfodydd Perfformiad,  
 • Arolygon boddhad dysgwyr. 

Mae prentisiaid drwy gydol y PCHA yn parhau i fod yn fyfyrwyr gyda PDC ac felly mae ganddynt fynediad i'r holl wasanaethau.